e1c43234b466f290c8650af8a1f04835e4e89afe
[packages/sssd.git] / sssd.spec
1 # TODO
2 # - pac-responder (currently relies on MIT krb5 >= 1.9)
3 # - fix stripping before rpm:
4 #   *** WARNING: no sources found for /usr/lib64/libipa_hbac.so.0.0.0 (stripped without sourcefile information?)
5 %define         ldb_version 1.1.0
6 Summary:        System Security Services Daemon
7 Summary(pl.UTF-8):      System Security Services Daemon - demon usług bezpieczeństwa systemu
8 Name:           sssd
9 Version:        1.12.3
10 Release:        0.1
11 License:        GPL v3+
12 Group:          Applications/System
13 Source0:        https://fedorahosted.org/released/sssd/%{name}-%{version}.tar.gz
14 # Source0-md5:  b891c263819a1dde062d7065448a4d58
15 Source1:        %{name}.init
16 Patch0:         %{name}-python-config.patch
17 Patch1:         %{name}-heimdal.patch
18 Patch2:         %{name}-systemd.patch
19 Patch3:         %{name}-link.patch
20 URL:            https://fedorahosted.org/sssd/
21 BuildRequires:  augeas-devel >= 1.0.0
22 BuildRequires:  autoconf >= 2.59
23 BuildRequires:  automake
24 # nsupdate utility
25 BuildRequires:  bind-utils
26 BuildRequires:  c-ares-devel
27 BuildRequires:  check-devel >= 0.9.5
28 BuildRequires:  cifs-utils-devel
29 BuildRequires:  cmocka-devel
30 BuildRequires:  cyrus-sasl-devel >= 2
31 BuildRequires:  dbus-devel >= 1.0.0
32 BuildRequires:  docbook-dtd44-xml
33 BuildRequires:  docbook-style-xsl
34 BuildRequires:  doxygen
35 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.14
36 BuildRequires:  glib2-devel >= 2.0
37 BuildRequires:  heimdal-devel
38 BuildRequires:  keyutils-devel
39 BuildRequires:  libcollection-devel >= 0.5.1
40 BuildRequires:  libdhash-devel >= 0.4.2
41 BuildRequires:  libini_config-devel >= 1.0.0
42 BuildRequires:  ldb-devel >= %{ldb_version}
43 BuildRequires:  libltdl-devel
44 BuildRequires:  libnfsidmap-devel
45 BuildRequires:  libnl-devel >= 3.2
46 BuildRequires:  libselinux-devel
47 BuildRequires:  libsemanage-devel
48 BuildRequires:  libtool >= 2:2
49 BuildRequires:  libxml2-progs
50 BuildRequires:  libxslt-progs
51 BuildRequires:  m4
52 BuildRequires:  nspr-devel
53 BuildRequires:  nss-devel
54 BuildRequires:  openldap-devel
55 BuildRequires:  pam-devel
56 BuildRequires:  pcre-devel >= 7
57 BuildRequires:  pkgconfig
58 BuildRequires:  po4a
59 BuildRequires:  popt-devel
60 BuildRequires:  python-devel >= 1:2.4
61 BuildRequires:  rpm-pythonprov
62 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.228
63 # pkgconfig(ndr_nbt)
64 BuildRequires:  samba-devel >= 4
65 BuildRequires:  systemd-units
66 BuildRequires:  talloc-devel
67 BuildRequires:  tdb-devel >= 1.1.3
68 BuildRequires:  tevent-devel
69 Requires(post): /sbin/ldconfig
70 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
71 Requires:       %{name}-client = %{version}-%{release}
72 Requires:       cyrus-sasl-gssapi
73 Requires:       ldb >= %{ldb_version}
74 Requires:       libsss_idmap = %{version}-%{release}
75 Requires:       rc-scripts >= 0.4.0.10
76 Requires:       tdb >= 1.1.3
77 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
78
79 %define         sssdstatedir            %{_localstatedir}/lib/sss
80 %define         dbpath                  %{sssdstatedir}/db
81 %define         pipepath                %{sssdstatedir}/pipes
82 %define         pubconfpath             %{sssdstatedir}/pubconf
83
84 # Determine the location of the LDB modules directory
85 %define         ldb_modulesdir  %(pkg-config --variable=modulesdir ldb)
86
87 %description
88 Provides a set of daemons to manage access to remote directories and
89 authentication mechanisms. It provides an NSS and PAM interface toward
90 the system and a pluggable backend system to connect to multiple
91 different account sources. It is also the basis to provide client
92 auditing and policy services for projects like FreeIPA.
93
94 %description -l pl.UTF-8
95 Ten pakiet dostarcza zbiór demonów do zarządzania dostępem do zdalnych
96 katalogów i mechanizmów uwierzytelniania. Udostępnia interfejsy NSS i
97 PAM dla systemu oraz system backendu z wtyczkami w celu łączenia się z
98 wieloma różnymi źródłami kont. Jest także podstawą zapewniającą audyt
99 klientów oraz usługi polityk dla projektów takich jak FreeIPA.
100
101 %package client
102 Summary:        SSSD Client libraries for NSS and PAM
103 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki klienckie SSSD dla NSS i PAM
104 License:        LGPL v3+
105 Group:          Applications/System
106
107 %description client
108 Provides the libraries needed by the PAM and NSS stacks to connect to
109 the SSSD service.
110
111 %description client -l pl.UTF-8
112 Ten pakiet dostarcza biblioteki wymagane przez stosy PAM i NSS w celu
113 łączenia się z usługą SSSD.
114
115 %package tools
116 Summary:        Userspace tools for use with the SSSD
117 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia przestrzeni użytkownika do używania z SSSD
118 License:        GPL v3+
119 Group:          Applications/System
120 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
121
122 %description tools
123 Provides userspace tools for manipulating users, groups, and nested
124 groups in SSSD when using id_provider = local in /etc/sssd/sssd.conf.
125
126 Also provides several other administrative tools:
127  - sss_debuglevel to change the debug level on the fly,
128  - sss_seed which pre-creates a user entry for use in kickstarts,
129  - sss_obfuscate for generating an obfuscated LDAP password.
130
131 %description tools -l pl.UTF-8
132 Ten pakiet dostarcza narzędzia przestrzeni poleceń do operowania na
133 użytkownikach, grupach oraz zagnieżdżonych grupach w SSSD w przypadku
134 używania id_provider = local w /etc/sssd/sssd.conf.
135
136 Pakiet zawiera także kilka innych narzędzi administracyjnych:
137  - sss_debuglevel do zmiany poziomu diagnostyki w locie,
138  - sss_seed tworzący wpis użytkownika do szybkiego rozruchu,
139  - sss_obfuscate do generowania utajnionego hasła LDAP.
140
141 %package libwbclient
142 Summary:        The SSSD libwbclient implementation
143 Summary(pl.UTF-8):      Implementacja libwbclient oparta na SSSD
144 Group:          Libraries
145 License:        LGPL v3+
146 Requires:       libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
147
148 %description libwbclient
149 The SSSD implementation of Samba wbclient library.
150
151 %description libwbclient -l pl.UTF-8
152 Implementacja biblioteki Samba wbclient oparta na SSSD.
153
154 %package libwbclient-devel
155 Summary:        Development files of the SSSD libwbclient implementation
156 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne implementacja libwbclient oparta na SSSD
157 Group:          Development/Libraries
158 License:        LGPL v3+
159 Requires:       %{name}-libwbclient = %{version}-%{release}
160
161 %description libwbclient-devel
162 Development files for the SSSD implementation of Samba wbclient
163 library.
164
165 %description libwbclient-devel -l pl.UTF-8
166 Pliki programistyczne implementacji biblioteki Samba wbclient opartej
167 na SSSD.
168
169 %package -n libipa_hbac
170 Summary:        FreeIPA HBAC Evaluator library
171 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka oceniająca FreeIPA HBAC
172 License:        LGPL v3+
173 Group:          Libraries
174
175 %description -n libipa_hbac
176 Utility library to validate FreeIPA HBAC rules for authorization
177 requests.
178
179 %description -n libipa_hbac
180 Biblioteka narzędziowa do sprawdzania poprawności reguł FreeIPA HBAC
181 dla żądań autoryzacji.
182
183 %package -n libipa_hbac-devel
184 Summary:        Development files for FreeIPA HBAC Evaluator library
185 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki oceniająca FreeIPA HBAC
186 License:        LGPL v3+
187 Group:          Development/Libraries
188 Requires:       libipa_hbac = %{version}-%{release}
189
190 %description -n libipa_hbac-devel
191 Development files for FreeIPA HBAC Evaluator library.
192
193 %description -n libipa_hbac-devel -l pl.UTF-8
194 Pliki programistyczne biblioteki oceniająca FreeIPA HBAC.
195
196 %package -n python-libipa_hbac
197 Summary:        Python bindings for the FreeIPA HBAC Evaluator library
198 Summary(pl.UTF-8):      Wiązania Pythona do biblioteki oceniającej FreeIPA HBAC
199 License:        LGPL v3+
200 Group:          Libraries/Python
201 Requires:       libipa_hbac = %{version}-%{release}
202 Obsoletes:      libipa_hbac-python
203
204 %description -n python-libipa_hbac
205 This package contains the bindings so that libipa_hbac can be used by
206 Python applications.
207
208 %description -n python-libipa_hbac -l pl.UTF-8
209 Ten pakiet zawiera wiązania pozwalające na używanie libipa_hbac w
210 aplikacjach Pythona.
211
212 %package -n libsss_idmap
213 Summary:        FreeIPA Idmap library
214 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka FreeIPA Idmap
215 Group:          Libraries
216 License:        LGPL v3+
217
218 %description -n libsss_idmap
219 Utility library to convert SIDs to Unix uids and gids.
220
221 %description -n libsss_idmap -l pl.UTF-8
222 Biblioteka narzędziowa konwertująca SID-y na uniksowe uidy i gidy.
223
224 %package -n libsss_idmap-devel
225 Summary:        Development files for FreeIPA Idmap library
226 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki FreeIPA Idmap
227 Group:          Development/Libraries
228 License:        LGPL v3+
229 Requires:       libsss_idmap = %{version}-%{release}
230
231 %description -n libsss_idmap-devel
232 Development files for FreeIPA Idmap library.
233
234 %description -n libsss_idmap-devel -l pl.UTF-8
235 Pliki programistyczne biblioteki FreeIPA Idmap.
236
237 %package -n libsss_nss_idmap
238 Summary:        Library for SID based lookups
239 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka do wyszukiwań w oparciu o SID
240 Group:          Libraries
241 License:        LGPL v3+
242
243 %description -n libsss_nss_idmap
244 Utility library for SID based lookups.
245
246 %description -n libsss_nss_idmap -l pl.UTF-8
247 Biblioteka do wyszukiwań w oparciu o SID.
248
249 %package -n libsss_nss_idmap-devel
250 Summary:        Development files for sss_nss_idmap library
251 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki sss_nss_idmap
252 Group:          Development/Libraries
253 License:        LGPL v3+
254 Requires:       libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
255
256 %description -n libsss_nss_idmap-devel
257 Development files for sss_nss_idmap library.
258
259 %description -n libsss_nss_idmap-devel -l pl.UTF-8
260 Pliki programistyczne biblioteki sss_nss_idmap.
261
262 %package -n python-libsss_nss_idmap
263 Summary:        Python bindings for libsss_nss_idmap
264 Summary(pl.UTF-8):      Wiązania Pythona do biblioteki libsss_nss_idmap
265 Group:          Libraries/Python
266 License:        LGPL v3+
267 Requires:       libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
268
269 %description -n python-libsss_nss_idmap
270 This package contains the bindings so that libsss_nss_idmap can be
271 used by Python applications.
272
273 %description -n python-libsss_nss_idmap -l pl.UTF-8
274 Ten pakiet zawiera wiązania umożliwiające korzystanie z biblioteki
275 libsss_nss_idmap w aplikacjach Pythona.
276
277 %package -n libsss_simpleifp
278 Summary:        A library that simplifies work with the InfoPipe responder
279 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka upraszczająca pracę z responderem InfoPipe
280 Group:          Libraries
281 Requires:       dbus-libs >= 1.0.0
282 Requires:       libdhash >= 0.4.2
283
284 %description -n libsss_simpleifp
285 A library that simplifies work with the InfoPipe responder.
286
287 %description -n libsss_simpleifp -l pl.UTF-8
288 Biblioteka upraszczająca pracę z responderem InfoPipe.
289
290 %package -n libsss_simpleifp-devel
291 Summary:        Header files for libsss_simpleifp library
292 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki libsss_simpleifp
293 Group:          Development/Libraries
294 Requires:       dbus-devel >= 1.0.0
295 Requires:       libdhash-devel >= 0.4.2
296 Requires:       libsss_simpleifp = %{version}-%{release}
297
298 %description -n libsss_simpleifp-devel
299 Header files for libsss_simpleifp library.
300
301 %description -n libsss_simpleifp-devel -l pl.UTF-8
302 Pliki nagłówkowe biblioteki libsss_simpleifp.
303
304 %prep
305 %setup -q
306 %patch0 -p1
307 %patch1 -p1
308 %patch2 -p1
309 %patch3 -p1
310
311 %build
312 %{__libtoolize}
313 %{__gettextize}
314 %{__aclocal}
315 %{__automake}
316 %{__autoconf}
317 #CFLAGS="-Wno-deprecated-declarations"
318 %configure \
319         NSCD=/usr/sbin/nscd \
320         --enable-nfsidmaplibdir=/%{_lib}/libnfsidmap \
321         --enable-nsslibdir=/%{_lib} \
322         --enable-pammoddir=/%{_lib}/security \
323         --disable-rpath \
324         --with-db-path=%{dbpath} \
325         --with-init-dir=/etc/rc.d/init.d \
326         --with-initscript=sysv,systemd \
327         --with-pipe-path=%{pipepath} \
328         --with-pubconf-path=%{pubconfpath} \
329         --with-systemdunitdir=%{systemdunitdir} \
330         --with-test-dir=/dev/shm
331
332 %{__make}
333
334 %if %{with tests}
335 export CK_TIMEOUT_MULTIPLIER=10
336 %{__make} check
337 unset CK_TIMEOUT_MULTIPLIER
338 %endif
339
340 %install
341 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
342 %{__make} install \
343         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
344
345 # Prepare language files
346 %find_lang %{name}
347
348 # Copy default sssd.conf file
349 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sssd/sssd.api.d
350 cp -p src/examples/sssd-example.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sssd/sssd.conf
351
352 # Copy default logrotate file
353 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/logrotate.d
354 cp -p src/examples/logrotate $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/logrotate.d/sssd
355
356 # Make sure SSSD is able to run on read-only root
357 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rwtab.d
358 cp -p src/examples/rwtab $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rwtab.d/sssd
359
360 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
361 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
362 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
363 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
364 %py_postclean
365
366 # Remove .la files created by libtool
367 %{__rm} \
368         $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libnss_sss.la \
369         $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libnfsidmap/sss.la \
370         $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/security/pam_sss.la \
371         $RPM_BUILD_ROOT%{ldb_modulesdir}/memberof.la \
372         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/cifs-utils/*.la \
373         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/krb5/plugins/libkrb5/sss*.la \
374         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/sssd/libsss_*.la \
375         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/sssd/modules/lib*.la \
376         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/lib*.la \
377         $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/*.la
378
379 install -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/%{name}
380
381 echo '%%defattr(644,root,root,755)' > sssd_client.lang
382 echo '%%defattr(644,root,root,755)' > sssd_tools.lang
383 for man in $(find $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/??/man? -type f | sed -e "s#$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/##"); do
384         lang=$(echo $man | cut -c 1-2)
385         case $(basename $man) in
386         pam_sss.8|sssd_krb5_locator_plugin.8)
387                 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd_client.lang
388                 ;;
389         sss_debuglevel.8|sss_group*.8|sss_obfuscate.8|sss_seed.8|sss_user*.8)
390                 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd_tools.lang
391                 ;;
392         *)
393                 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd.lang
394                 ;;
395         esac
396 done
397
398 %clean
399 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
400
401 %post
402 /sbin/ldconfig
403 /sbin/chkconfig --add %{name}
404 %service %{name} restart
405
406 %preun
407 if [ "$1" = "0" ]; then
408         %service -q %{name} stop
409         /sbin/chkconfig --del %{name}
410 fi
411
412 %postun -p /sbin/ldconfig
413
414 %post   client -p /sbin/ldconfig
415 %postun client -p /sbin/ldconfig
416
417 %post   -n libipa_hbac -p /sbin/ldconfig
418 %postun -n libipa_hbac -p /sbin/ldconfig
419
420 %post   -n libsss_idmap -p /sbin/ldconfig
421 %postun -n libsss_idmap -p /sbin/ldconfig
422
423 %post   -n libsss_nss_idmap -p /sbin/ldconfig
424 %postun -n libsss_nss_idmap -p /sbin/ldconfig
425
426 %post   -n libsss_simpleifp -p /sbin/ldconfig
427 %postun -n libsss_simpleifp -p /sbin/ldconfig
428
429 %files -f sssd.lang
430 %defattr(644,root,root,755)
431 %attr(755,root,root) %{_bindir}/sss_ssh_authorizedkeys
432 %attr(755,root,root) %{_bindir}/sss_ssh_knownhostsproxy
433 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_cache
434 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sssd
435 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_sudo.so
436 %dir %{_libdir}/sssd
437 # internal shared libraries
438 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ad_common.so
439 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_child.so
440 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_config.so
441 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_crypt.so
442 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_debug.so
443 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ldap_common.so
444 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_semanage.so
445 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_util.so
446 # modules
447 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_simple.so
448 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ad.so
449 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ipa.so
450 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_krb5.so
451 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_krb5_common.so
452 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ldap.so
453 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_proxy.so
454 %dir %{_libdir}/sssd/modules
455 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libsss_autofs.so
456 %if "%{_libdir}" != "%{_libexecdir}"
457 %dir %{_libexecdir}/sssd
458 %endif
459 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/gpo_child
460 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/krb5_child
461 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/ldap_child
462 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/proxy_child
463 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/selinux_child
464 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sss_signal
465 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_autofs
466 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_be
467 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_ifp
468 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_nss
469 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_pam
470 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_ssh
471 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_sudo
472 %dir %{_datadir}/sssd
473 %{_datadir}/sssd/sssd.api.conf
474 %dir %{_datadir}/sssd/sssd.api.d
475 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ad.conf
476 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ipa.conf
477 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-krb5.conf
478 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ldap.conf
479 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-local.conf
480 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-proxy.conf
481 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-simple.conf
482 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libnfsidmap/sss.so
483 %attr(755,root,root) %{ldb_modulesdir}/memberof.so
484 %dir %{sssdstatedir}
485 %attr(700,root,root) %dir %{dbpath}
486 %dir %{pipepath}
487 %dir %{pubconfpath}
488 %attr(700,root,root) %dir %{pipepath}/private
489 %attr(750,root,root) %dir %{_var}/log/%{name}
490 %attr(700,root,root) %dir %{_sysconfdir}/sssd
491 %attr(600,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/sssd/sssd.conf
492 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/logrotate.d/sssd
493 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rwtab.d/sssd
494 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/sssd
495 %{systemdunitdir}/sssd.service
496 /etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.sssd.infopipe.conf
497 %{_datadir}/dbus-1/system-services/org.freedesktop.sssd.infopipe.service
498 %{_mandir}/man1/sss_ssh_authorizedkeys.1*
499 %{_mandir}/man1/sss_ssh_knownhostsproxy.1*
500 %{_mandir}/man5/sss_rpcidmapd.5*
501 %{_mandir}/man5/sssd.conf.5*
502 %{_mandir}/man5/sssd-ad.5*
503 %{_mandir}/man5/sssd-ifp.5*
504 %{_mandir}/man5/sssd-ipa.5*
505 %{_mandir}/man5/sssd-krb5.5*
506 %{_mandir}/man5/sssd-ldap.5*
507 %{_mandir}/man5/sssd-simple.5*
508 %{_mandir}/man5/sssd-sudo.5*
509 %{_mandir}/man8/sss_cache.8*
510 %{_mandir}/man8/sssd.8*
511 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss.so
512 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss_murmur.so
513 %dir %{py_sitescriptdir}/SSSDConfig
514 %{py_sitescriptdir}/SSSDConfig/*.py[co]
515 %{py_sitescriptdir}/SSSDConfig-%{version}-py*.egg-info
516
517 %files client -f sssd_client.lang
518 %defattr(644,root,root,755)
519 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libnss_sss.so.2
520 %attr(755,root,root) /%{_lib}/security/pam_sss.so
521 %attr(755,root,root) %{_libdir}/cifs-utils/cifs_idmap_sss.so
522 # FIXME: is it proper path for heimdal? where to package parent dirs?
523 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/krb5/plugins/libkrb5/sssd_krb5_locator_plugin.so
524 %{_mandir}/man8/pam_sss.8*
525 %{_mandir}/man8/sssd_krb5_locator_plugin.8*
526
527 %files tools -f sssd_tools.lang
528 %defattr(644,root,root,755)
529 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_debuglevel
530 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupadd
531 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupdel
532 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupmod
533 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupshow
534 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_obfuscate
535 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_seed
536 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_useradd
537 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_userdel
538 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_usermod
539 %{_mandir}/man8/sss_debuglevel.8*
540 %{_mandir}/man8/sss_groupadd.8*
541 %{_mandir}/man8/sss_groupdel.8*
542 %{_mandir}/man8/sss_groupmod.8*
543 %{_mandir}/man8/sss_groupshow.8*
544 %{_mandir}/man8/sss_obfuscate.8*
545 %{_mandir}/man8/sss_seed.8*
546 %{_mandir}/man8/sss_useradd.8*
547 %{_mandir}/man8/sss_userdel.8*
548 %{_mandir}/man8/sss_usermod.8*
549
550 %files -n libipa_hbac
551 %defattr(644,root,root,755)
552 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libipa_hbac.so.*.*.*
553 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libipa_hbac.so.0
554
555 %files -n libipa_hbac-devel
556 %defattr(644,root,root,755)
557 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libipa_hbac.so
558 %{_includedir}/ipa_hbac.h
559 %{_pkgconfigdir}/ipa_hbac.pc
560
561 %files -n python-libipa_hbac
562 %defattr(644,root,root,755)
563 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pyhbac.so
564
565 %files -n libsss_idmap
566 %defattr(644,root,root,755)
567 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_idmap.so.*.*.*
568 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_idmap.so.0
569
570 %files -n libsss_idmap-devel
571 %defattr(644,root,root,755)
572 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_idmap.so
573 %{_includedir}/sss_idmap.h
574 %{_pkgconfigdir}/sss_idmap.pc
575
576 %files -n libsss_nss_idmap
577 %defattr(644,root,root,755)
578 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so.*.*.*
579 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so.0
580
581 %files -n libsss_nss_idmap-devel
582 %defattr(644,root,root,755)
583 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so
584 %{_includedir}/sss_nss_idmap.h
585 %{_pkgconfigdir}/sss_nss_idmap.pc
586
587 %files -n python-libsss_nss_idmap
588 %defattr(644,root,root,755)
589 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss_nss_idmap.so
590
591 %files -n libsss_simpleifp
592 %defattr(644,root,root,755)
593 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_simpleifp.so.*.*.*
594 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_simpleifp.so.0
595
596 %files -n libsss_simpleifp-devel
597 %defattr(644,root,root,755)
598 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_simpleifp.so
599 %{_includedir}/sss_sifp.h
600 %{_includedir}/sss_sifp_dbus.h
601 %{_pkgconfigdir}/sss_simpleifp.pc
602
603 %files libwbclient
604 %defattr(644,root,root,755)
605 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libwbclient.so.*
606
607 %files libwbclient-devel
608 %defattr(644,root,root,755)
609 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libwbclient.so
610 %{_includedir}/wbclient_sssd.h
611 %{_pkgconfigdir}/wbclient_sssd.pc
This page took 0.156274 seconds and 2 git commands to generate.