- up to 0.16.0
[packages/python3-werkzeug.git] / python-werkzeug.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  doc     # Sphinx documentation
4 %bcond_with     tests   # test action
5 %bcond_without  python2 # CPython 2.x module
6 %bcond_without  python3 # CPython 3.x module
7
8 %define         module  werkzeug
9 Summary:        The Swiss Army knife of Python web development
10 Summary(pl.UTF-8):      Scyzoryk szwajcarski programisty aplikacji WWW
11 Name:           python-%{module}
12 Version:        0.16.0
13 Release:        1
14 License:        BSD
15 Group:          Development/Languages/Python
16 # pypi release misses docs/_themes directory
17 ##Source0Download: https://pypi.python.org/simple/Werkzeug
18 #Source0:       https://files.pythonhosted.org/packages/source/W/Werkzeug/Werkzeug-%{version}.tar.gz
19 #Source0Download: https://github.com/pallets/werkzeug/releases
20 Source0:        https://github.com/pallets/werkzeug/archive/%{version}/werkzeug-%{version}.tar.gz
21 # Source0-md5:  e2d3061005cc442d80a118b42f8f3e11
22 URL:            http://werkzeug.pocoo.org/
23 %if %{with python2}
24 BuildRequires:  python-devel >= 1:2.6
25 BuildRequires:  python-modules >= 1:2.6
26 BuildRequires:  python-setuptools
27 %if %{with tests}
28 BuildRequires:  python-greenlet
29 BuildRequires:  python-hypothesis
30 # optional
31 #BuildRequires: python-memcached
32 BuildRequires:  python-pyOpenSSL
33 BuildRequires:  python-pytest
34 # optional
35 #BuildRequires: python-pytest-xprocess
36 # optional
37 #BuildRequires: python-redis
38 BuildRequires:  python-requests
39 # optional
40 #BuildRequires: python-watchdog
41 %endif
42 %endif
43 %if %{with python3}
44 BuildRequires:  python3-devel >= 1:3.3
45 BuildRequires:  python3-modules >= 1:3.3
46 BuildRequires:  python3-setuptools
47 %if %{with tests}
48 BuildRequires:  python3-greenlet
49 BuildRequires:  python3-hypothesis
50 # optional
51 #BuildRequires: python3-memcached
52 BuildRequires:  python3-pyOpenSSL
53 BuildRequires:  python3-pytest
54 # optional
55 #BuildRequires: python3-pytest-xprocess
56 # optional
57 #BuildRequires: python3-redis
58 BuildRequires:  python3-requests
59 # optional
60 #BuildRequires: python3-watchdog
61 %endif
62 %endif
63 BuildRequires:  rpm-pythonprov
64 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.714
65 %if %{with doc}
66 BuildRequires:  python3-sphinx_issues
67 BuildRequires:  sphinx-pdg
68 %endif
69 Requires:       python-modules >= 1:2.6
70 BuildArch:      noarch
71 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
72
73 %description
74 Werkzeug started as simple collection of various utilities for WSGI
75 applications and has become one of the most advanced WSGI utility
76 modules. It includes a powerful debugger, full featured request and
77 response objects, HTTP utilities to handle entity tags, cache control
78 headers, HTTP dates, cookie handling, file uploads, a powerful URL
79 routing system and a bunch of community contributed addon modules.
80
81 %description -l pl.UTF-8
82 Werkzeug początkowo był prostym zbiorem różnych narzędzi dla aplikacji
83 WSGI, a stał się jednym z najbardziej zaawansowanych modułów
84 narzędziowych WSGI. Zawiera potężny debugger, obiekty żądania i
85 odpowiedzi z pełną funkcjonalnością, narzędzia HTTP do obsługi
86 znaczników encji, nagłówki sterujące buforowaniem, daty HTTP, obsługę
87 ciasteczek, przesyłanie plików, potężny system trasowania URL oraz
88 wiele dodatkowych modułów udostępnionych przez społeczność.
89
90 %package -n python3-%{module}
91 Summary:        The Swiss Army knife of Python web development
92 Summary(pl.UTF-8):      Scyzoryk szwajcarski programisty aplikacji WWW
93 Group:          Libraries/Python
94 Requires:       python3-modules >= 1:3.3
95
96 %description -n python3-%{module}
97 Werkzeug started as simple collection of various utilities for WSGI
98 applications and has become one of the most advanced WSGI utility
99 modules. It includes a powerful debugger, full featured request and
100 response objects, HTTP utilities to handle entity tags, cache control
101 headers, HTTP dates, cookie handling, file uploads, a powerful URL
102 routing system and a bunch of community contributed addon modules.
103
104 %description -n python3-%{module} -l pl.UTF-8
105 Werkzeug początkowo był prostym zbiorem różnych narzędzi dla aplikacji
106 WSGI, a stał się jednym z najbardziej zaawansowanych modułów
107 narzędziowych WSGI. Zawiera potężny debugger, obiekty żądania i
108 odpowiedzi z pełną funkcjonalnością, narzędzia HTTP do obsługi
109 znaczników encji, nagłówki sterujące buforowaniem, daty HTTP, obsługę
110 ciasteczek, przesyłanie plików, potężny system trasowania URL oraz
111 wiele dodatkowych modułów udostępnionych przez społeczność.
112
113 %package apidocs
114 Summary:        Documentation for Python Werkzeug package
115 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja do pakietu Pythona Werkzeug
116 Group:          Documentation
117
118 %description apidocs
119 Documentation for Python Werkzeug package.
120
121 %description apidocs -l pl.UTF-8
122 Dokumentacja do pakietu Pythona Werkzeug.
123
124 %prep
125 %setup -q -n werkzeug-%{version}
126
127 %build
128 %if %{with python2}
129 %py_build %{?with_tests:test}
130 %endif
131
132 %if %{with python3}
133 %py3_build %{?with_tests:test}
134 %endif
135
136 %if %{with doc}
137 PYTHONPATH=$(pwd) \
138 %{__make} -C docs html
139 %endif
140
141 %install
142 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
143 %if %{with python2}
144 %py_install
145 %py_postclean
146
147 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python-%{module}-%{version}
148 cp -a examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python-%{module}-%{version}
149 find $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python-%{module}-%{version} -name '*.py' \
150         | xargs sed -i '1s|^#!.*python\b|#!%{__python}|'
151 %endif
152
153 %if %{with python3}
154 %py3_install
155
156 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python3-%{module}-%{version}
157 cp -a examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python3-%{module}-%{version}
158 find $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python3-%{module}-%{version} -name '*.py' \
159         | xargs sed -i '1s|^#!.*python\b|#!%{__python3}|'
160 %endif
161
162 %clean
163 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
164
165 %if %{with python2}
166 %files
167 %defattr(644,root,root,755)
168 %doc CHANGES.rst LICENSE.rst README.rst
169 %{py_sitescriptdir}/werkzeug
170 %{py_sitescriptdir}/Werkzeug-%{version}-py*.egg-info
171 %{_examplesdir}/python-%{module}-%{version}
172 %endif
173
174 %if %{with python3}
175 %files -n python3-%{module}
176 %defattr(644,root,root,755)
177 %doc CHANGES.rst LICENSE.rst README.rst
178 %{py3_sitescriptdir}/werkzeug
179 %{py3_sitescriptdir}/Werkzeug-%{version}-py*.egg-info
180 %{_examplesdir}/python3-%{module}-%{version}
181 %endif
182
183 %if %{with doc}
184 %files apidocs
185 %defattr(644,root,root,755)
186 %doc docs/_build/html/{_images,_static,contrib,deployment,*.html,*.js}
187 %endif
This page took 0.103338 seconds and 4 git commands to generate.