- up to 0.16.0
[packages/python3-werkzeug.git] / python-werkzeug.spec
CommitLineData
2f8691a4 1#
7c90b45b
JB
2# Conditional build:
3%bcond_without doc # Sphinx documentation
4%bcond_with tests # test action
5%bcond_without python2 # CPython 2.x module
6%bcond_without python3 # CPython 3.x module
c6a9fbf4 7
995eef0a 8%define module werkzeug
c6a9fbf4 9Summary: The Swiss Army knife of Python web development
7c90b45b 10Summary(pl.UTF-8): Scyzoryk szwajcarski programisty aplikacji WWW
c6a9fbf4 11Name: python-%{module}
3188be72
AM
12Version: 0.16.0
13Release: 1
c6a9fbf4 14License: BSD
15Group: Development/Languages/Python
7c90b45b
JB
16# pypi release misses docs/_themes directory
17##Source0Download: https://pypi.python.org/simple/Werkzeug
18#Source0: https://files.pythonhosted.org/packages/source/W/Werkzeug/Werkzeug-%{version}.tar.gz
19#Source0Download: https://github.com/pallets/werkzeug/releases
20Source0: https://github.com/pallets/werkzeug/archive/%{version}/werkzeug-%{version}.tar.gz
3188be72 21# Source0-md5: e2d3061005cc442d80a118b42f8f3e11
c6a9fbf4 22URL: http://werkzeug.pocoo.org/
9fb4e136 23%if %{with python2}
7c90b45b
JB
24BuildRequires: python-devel >= 1:2.6
25BuildRequires: python-modules >= 1:2.6
26BuildRequires: python-setuptools
7800109b
JB
27%if %{with tests}
28BuildRequires: python-greenlet
29BuildRequires: python-hypothesis
30# optional
31#BuildRequires: python-memcached
32BuildRequires: python-pyOpenSSL
33BuildRequires: python-pytest
34# optional
35#BuildRequires: python-pytest-xprocess
36# optional
37#BuildRequires: python-redis
38BuildRequires: python-requests
39# optional
40#BuildRequires: python-watchdog
41%endif
9fb4e136
MK
42%endif
43%if %{with python3}
7c90b45b
JB
44BuildRequires: python3-devel >= 1:3.3
45BuildRequires: python3-modules >= 1:3.3
46BuildRequires: python3-setuptools
7800109b
JB
47%if %{with tests}
48BuildRequires: python3-greenlet
49BuildRequires: python3-hypothesis
50# optional
51#BuildRequires: python3-memcached
52BuildRequires: python3-pyOpenSSL
53BuildRequires: python3-pytest
54# optional
55#BuildRequires: python3-pytest-xprocess
56# optional
57#BuildRequires: python3-redis
58BuildRequires: python3-requests
59# optional
60#BuildRequires: python3-watchdog
61%endif
7c90b45b
JB
62%endif
63BuildRequires: rpm-pythonprov
64BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.714
65%if %{with doc}
3188be72 66BuildRequires: python3-sphinx_issues
7c90b45b 67BuildRequires: sphinx-pdg
9fb4e136 68%endif
7c90b45b 69Requires: python-modules >= 1:2.6
c6a9fbf4 70BuildArch: noarch
71BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
72
73%description
74Werkzeug started as simple collection of various utilities for WSGI
75applications and has become one of the most advanced WSGI utility
76modules. It includes a powerful debugger, full featured request and
77response objects, HTTP utilities to handle entity tags, cache control
78headers, HTTP dates, cookie handling, file uploads, a powerful URL
79routing system and a bunch of community contributed addon modules.
80
7c90b45b
JB
81%description -l pl.UTF-8
82Werkzeug początkowo był prostym zbiorem różnych narzędzi dla aplikacji
83WSGI, a stał się jednym z najbardziej zaawansowanych modułów
84narzędziowych WSGI. Zawiera potężny debugger, obiekty żądania i
85odpowiedzi z pełną funkcjonalnością, narzędzia HTTP do obsługi
86znaczników encji, nagłówki sterujące buforowaniem, daty HTTP, obsługę
87ciasteczek, przesyłanie plików, potężny system trasowania URL oraz
88wiele dodatkowych modułów udostępnionych przez społeczność.
89
9fb4e136
MK
90%package -n python3-%{module}
91Summary: The Swiss Army knife of Python web development
7c90b45b 92Summary(pl.UTF-8): Scyzoryk szwajcarski programisty aplikacji WWW
9fb4e136 93Group: Libraries/Python
7c90b45b 94Requires: python3-modules >= 1:3.3
9fb4e136
MK
95
96%description -n python3-%{module}
97Werkzeug started as simple collection of various utilities for WSGI
98applications and has become one of the most advanced WSGI utility
99modules. It includes a powerful debugger, full featured request and
100response objects, HTTP utilities to handle entity tags, cache control
101headers, HTTP dates, cookie handling, file uploads, a powerful URL
102routing system and a bunch of community contributed addon modules.
103
7c90b45b
JB
104%description -n python3-%{module} -l pl.UTF-8
105Werkzeug początkowo był prostym zbiorem różnych narzędzi dla aplikacji
106WSGI, a stał się jednym z najbardziej zaawansowanych modułów
107narzędziowych WSGI. Zawiera potężny debugger, obiekty żądania i
108odpowiedzi z pełną funkcjonalnością, narzędzia HTTP do obsługi
109znaczników encji, nagłówki sterujące buforowaniem, daty HTTP, obsługę
110ciasteczek, przesyłanie plików, potężny system trasowania URL oraz
111wiele dodatkowych modułów udostępnionych przez społeczność.
112
113%package apidocs
114Summary: Documentation for Python Werkzeug package
115Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do pakietu Pythona Werkzeug
116Group: Documentation
117
118%description apidocs
119Documentation for Python Werkzeug package.
120
121%description apidocs -l pl.UTF-8
122Dokumentacja do pakietu Pythona Werkzeug.
123
c6a9fbf4 124%prep
fdb1d6ee 125%setup -q -n werkzeug-%{version}
c6a9fbf4 126
127%build
9fb4e136 128%if %{with python2}
5db35e26 129%py_build %{?with_tests:test}
9fb4e136
MK
130%endif
131
132%if %{with python3}
5db35e26 133%py3_build %{?with_tests:test}
9fb4e136 134%endif
c6a9fbf4 135
7c90b45b
JB
136%if %{with doc}
137PYTHONPATH=$(pwd) \
138%{__make} -C docs html
139%endif
140
c6a9fbf4 141%install
142rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
9fb4e136 143%if %{with python2}
5db35e26 144%py_install
9fb4e136 145%py_postclean
2f8691a4
ER
146
147install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python-%{module}-%{version}
148cp -a examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python-%{module}-%{version}
149find $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python-%{module}-%{version} -name '*.py' \
150 | xargs sed -i '1s|^#!.*python\b|#!%{__python}|'
9fb4e136
MK
151%endif
152
153%if %{with python3}
5db35e26 154%py3_install
9fb4e136 155
9fb4e136
MK
156install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python3-%{module}-%{version}
157cp -a examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python3-%{module}-%{version}
158find $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python3-%{module}-%{version} -name '*.py' \
2f8691a4 159 | xargs sed -i '1s|^#!.*python\b|#!%{__python3}|'
9fb4e136 160%endif
c6a9fbf4 161
162%clean
163rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
164
9fb4e136 165%if %{with python2}
c6a9fbf4 166%files
167%defattr(644,root,root,755)
3188be72 168%doc CHANGES.rst LICENSE.rst README.rst
c6a9fbf4 169%{py_sitescriptdir}/werkzeug
b1dbdc2a 170%{py_sitescriptdir}/Werkzeug-%{version}-py*.egg-info
2f8691a4 171%{_examplesdir}/python-%{module}-%{version}
9fb4e136
MK
172%endif
173
174%if %{with python3}
175%files -n python3-%{module}
176%defattr(644,root,root,755)
3188be72 177%doc CHANGES.rst LICENSE.rst README.rst
7c90b45b 178%{py3_sitescriptdir}/werkzeug
b1dbdc2a 179%{py3_sitescriptdir}/Werkzeug-%{version}-py*.egg-info
9fb4e136
MK
180%{_examplesdir}/python3-%{module}-%{version}
181%endif
7c90b45b
JB
182
183%if %{with doc}
184%files apidocs
185%defattr(644,root,root,755)
186%doc docs/_build/html/{_images,_static,contrib,deployment,*.html,*.js}
187%endif
This page took 0.068651 seconds and 4 git commands to generate.