]> git.pld-linux.org Git - packages/python-sqlalchemy.git/commitdiff
- pl
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Thu, 11 May 2006 22:37:50 +0000 (22:37 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    python-SQLAlchemy.spec -> 1.3

python-SQLAlchemy.spec

index 9fab64a1f3273e71b7bdc890623f3866b635107c..88a69330bdf5b33d51364e72248fce1d17adaf1a 100644 (file)
@@ -1,4 +1,5 @@
 Summary:       Database Abstraction Library
+Summary(pl):   Biblioteka abstrakcji baz danych
 Name:          python-SQLAlchemy
 Version:       0.1.7
 Release:       1
@@ -21,6 +22,13 @@ SQLAlchemy provides a full suite of well known enterprise-level
 persistence patterns, designed for efficient and high-performing
 database access, adapted into a simple and Pythonic domain language.
 
+%description -l pl
+Zestaw narzêdzi SQL dla Pythona oraz odwzorowañ obiektowo-relacyjnych
+daj±cych programistom ca³± potêgê i elastyczno¶æ SQL-a. SQLAlchemy
+udostêpnia pe³ny zbiór dobrze znanych wzorców trwa³o¶ci,
+zaprojektowanych do wydajnego dostêpu do baz danych, zaadoptowanych do
+prostej, pythonowej domeny jêzykowej.
+
 %prep
 %setup -q -n SQLAlchemy-%{version}
 
This page took 0.037584 seconds and 4 git commands to generate.