]> git.pld-linux.org Git - packages/python-Cython.git/blob - python-Cython.spec
c6862d3f8eb314b307be02627271d4431bc72a89
[packages/python-Cython.git] / python-Cython.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  python2         # CPython 2.x module
4 %bcond_without  python3         # CPython 3.x module
5
6 %define         module  Cython
7
8 Summary:        Language for writing Python Extension Modules (Python 2.x version)
9 Summary(pl.UTF-8):      Język służący do pisania modułów rozszerzających Pythona (wersja dla Pythona 2.x)
10 Name:           python-%{module}
11 Version:        0.23.4
12 Release:        3
13 License:        Apache v2.0
14 Group:          Libraries/Python
15 Source0:        http://cython.org/release/%{module}-%{version}.tar.gz
16 # Source0-md5:  157df1f69bcec6b56fd97e0f2e057f6e
17 URL:            http://cython.org/
18 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.710
19 %if %{with python2}
20 BuildRequires:  python >= 1:2.6
21 BuildRequires:  python-devel >= 1:2.6
22 BuildRequires:  python-setuptools
23 %endif
24 %if %{with python3}
25 BuildRequires:  python3 >= 1:3.2
26 BuildRequires:  python3-2to3 >= 1:3.2
27 BuildRequires:  python3-devel >= 1:3.2
28 BuildRequires:  python3-modules >= 1:3.2
29 BuildRequires:  python3-setuptools
30 %endif
31 BuildRequires:  rpm-pythonprov
32 Requires:       python-devel >= 1:2.6
33 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
34
35 %define         _noautocompressdoc      *.c
36
37 %description
38 Cython lets you write code that mixes Python and C data types any way
39 you want, and compiles it into a C extension for Python. Cython is
40 based on Pyrex.
41
42 This package contains Cython module for Python 2.x.
43
44 %description -l pl.UTF-8
45 Cython pozwala pisać kod zawierający dane Pythona i języka C połączone
46 w jakikolwiek sposób i kompiluje to jako rozszerzenie C dla Pythona.
47 Cython jest oparty na Pyreksie.
48
49 Ten pakiet zawiera moduł Cython dla Pythona 2.x.
50
51 %package -n python3-Cython
52 Summary:        Language for writing Python Extension Modules (Python 3.x version)
53 Summary(pl.UTF-8):      Język służący do pisania modułów rozszerzających Pythona (wersja dla Pythona 3.x)
54 Group:          Libraries/Python
55 Requires:       python3-devel >= 1:3.2
56
57 %description -n python3-Cython
58 Cython lets you write code that mixes Python and C data types any way
59 you want, and compiles it into a C extension for Python. Cython is
60 based on Pyrex.
61
62 This package contains Cython module for Python 3.x.
63
64 %description -n python3-Cython -l pl.UTF-8
65 Pyrex pozwala pisać kod zawierający dane Pythona i języka C połączone
66 w jakikolwiek sposób i kompiluje to jako rozszerzenie C dla Pythona.
67 Cython jest oparty na Pyreksie.
68
69 Ten pakiet zawiera moduł Cython dla Pythona 3.x.
70
71 %package examples
72 Summary:        Examples for Cython language
73 Summary(pl.UTF-8):      Przykłady programów w języku Cython
74 Group:          Libraries/Python
75 Obsoletes:      python3-Cython-examples
76
77 %description examples
78 This package contains example programs for Cython language.
79
80 %description examples -l pl.UTF-8
81 Pakiet zawierający przykładowe programy napisane w języku Cython.
82
83 %prep
84 %setup -q -n %{module}-%{version}
85
86 %build
87 %if %{with python2}
88 %py_build
89 %endif
90
91 %if %{with python3}
92 %py3_build
93 %endif
94
95 %install
96 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
97 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
98
99 %if %{with python3}
100 %py3_install
101
102 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/cython{,3}
103 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/cythonize{,3}
104 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/cygdb{,3}
105 %endif
106
107 %if %{with python2}
108 %py_install
109
110 find $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir} -name "*.py" -a ! -name 'Lexicon.py' -exec rm -f {} \;
111 %endif
112
113 cp -a Demos/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
114
115 %clean
116 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
117
118 %if %{with python2}
119 %files
120 %defattr(644,root,root,755)
121 %doc COPYING.txt README.txt ToDo.txt USAGE.txt Doc/*.html Doc/*.c
122 %attr(755,root,root) %{_bindir}/cython
123 %attr(755,root,root) %{_bindir}/cythonize
124 %attr(755,root,root) %{_bindir}/cygdb
125 %{py_sitedir}/cython.py[co]
126 %{py_sitedir}/Cython
127 %{py_sitedir}/pyximport
128 %{py_sitedir}/Cython-%{version}-py*.egg-info
129 %endif
130
131 %if %{with python3}
132 %files -n python3-Cython
133 %defattr(644,root,root,755)
134 %doc COPYING.txt README.txt ToDo.txt USAGE.txt Doc/*.html Doc/*.c
135 %attr(755,root,root) %{_bindir}/cython3
136 %attr(755,root,root) %{_bindir}/cythonize3
137 %attr(755,root,root) %{_bindir}/cygdb3
138 %{py3_sitedir}/cython.py
139 %{py3_sitedir}/__pycache__/cython.*
140 %{py3_sitedir}/Cython
141 %{py3_sitedir}/pyximport
142 %{py3_sitedir}/Cython-%{version}-py*.egg-info
143 %endif
144
145 %files examples
146 %defattr(644,root,root,755)
147 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}
This page took 0.08948 seconds and 3 git commands to generate.