- python 3.7 rebuild
[packages/python-Cython.git] / python-Cython.spec
CommitLineData
50da0181
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without python2 # CPython 2.x module
4%bcond_without python3 # CPython 3.x module
4f6233b4 5%bcond_without apidocs # Sphinx documentation
c851376d 6
7%define module Cython
8
50da0181
JB
9Summary: Language for writing Python Extension Modules (Python 2.x version)
10Summary(pl.UTF-8): Język służący do pisania modułów rozszerzających Pythona (wersja dla Pythona 2.x)
c851376d 11Name: python-%{module}
4f6233b4 12Version: 0.27.3
b8722d8a 13Release: 2
e752d74b 14License: Apache v2.0
c851376d 15Group: Libraries/Python
da43f606 16#Source0Download: https://pypi.python.org/simple/cython/
4f6233b4
JB
17Source0: https://files.pythonhosted.org/packages/source/c/cython/%{module}-%{version}.tar.gz
18# Source0-md5: 6149238287d662bd5d5e572482252493
4194a06e 19URL: http://cython.org/
aff1366a 20BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.710
50da0181 21%if %{with python2}
28c9083d
JB
22BuildRequires: python >= 1:2.6
23BuildRequires: python-devel >= 1:2.6
e44bbaad 24BuildRequires: python-setuptools
50da0181
JB
25%endif
26%if %{with python3}
28c9083d
JB
27BuildRequires: python3 >= 1:3.2
28BuildRequires: python3-2to3 >= 1:3.2
29BuildRequires: python3-devel >= 1:3.2
28c9083d 30BuildRequires: python3-modules >= 1:3.2
e44bbaad 31BuildRequires: python3-setuptools
50da0181 32%endif
c851376d 33BuildRequires: rpm-pythonprov
4f6233b4 34%{?with_apidocs:BuildRequires: sphinx-pdg}
28c9083d 35Requires: python-devel >= 1:2.6
c851376d 36BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
37
38%define _noautocompressdoc *.c
39
40%description
41Cython lets you write code that mixes Python and C data types any way
6f08c5d3 42you want, and compiles it into a C extension for Python. Cython is
43based on Pyrex.
c851376d 44
50da0181
JB
45This package contains Cython module for Python 2.x.
46
c851376d 47%description -l pl.UTF-8
e752d74b 48Cython pozwala pisać kod zawierający dane Pythona i języka C połączone
c851376d 49w jakikolwiek sposób i kompiluje to jako rozszerzenie C dla Pythona.
6f08c5d3 50Cython jest oparty na Pyreksie.
c851376d 51
50da0181
JB
52Ten pakiet zawiera moduł Cython dla Pythona 2.x.
53
54%package -n python3-Cython
55Summary: Language for writing Python Extension Modules (Python 3.x version)
56Summary(pl.UTF-8): Język służący do pisania modułów rozszerzających Pythona (wersja dla Pythona 3.x)
57Group: Libraries/Python
28c9083d 58Requires: python3-devel >= 1:3.2
50da0181
JB
59
60%description -n python3-Cython
61Cython lets you write code that mixes Python and C data types any way
62you want, and compiles it into a C extension for Python. Cython is
63based on Pyrex.
64
65This package contains Cython module for Python 3.x.
66
67%description -n python3-Cython -l pl.UTF-8
68Pyrex pozwala pisać kod zawierający dane Pythona i języka C połączone
69w jakikolwiek sposób i kompiluje to jako rozszerzenie C dla Pythona.
70Cython jest oparty na Pyreksie.
71
72Ten pakiet zawiera moduł Cython dla Pythona 3.x.
73
4f6233b4
JB
74%package apidocs
75Summary: API documentation for Cython module
76Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API modułu Cython
77Group: Documentation
78
79%description apidocs
80API documentation for Cython module.
81
82%description apidocs -l pl.UTF-8
83Dokumentacja API modułu Cython.
84
c851376d 85%package examples
e752d74b
JB
86Summary: Examples for Cython language
87Summary(pl.UTF-8): Przykłady programów w języku Cython
c851376d 88Group: Libraries/Python
50da0181 89Obsoletes: python3-Cython-examples
c851376d 90
91%description examples
e752d74b 92This package contains example programs for Cython language.
c851376d 93
94%description examples -l pl.UTF-8
e752d74b 95Pakiet zawierający przykładowe programy napisane w języku Cython.
c851376d 96
97%prep
98%setup -q -n %{module}-%{version}
99
7f7a7361 100%build
50da0181 101%if %{with python2}
ed9929e1 102%py_build
50da0181
JB
103%endif
104
105%if %{with python3}
ed9929e1 106%py3_build
50da0181 107%endif
7f7a7361 108
4f6233b4
JB
109%if %{with apidocs}
110%{__make} -C docs html
111%endif
112
c851376d 113%install
114rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
115install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
116
50da0181 117%if %{with python3}
ed9929e1 118%py3_install
50da0181
JB
119
120%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/cython{,3}
28c9083d 121%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/cythonize{,3}
50da0181
JB
122%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/cygdb{,3}
123%endif
124
125%if %{with python2}
ed9929e1 126%py_install
c851376d 127
f7af39b5 128find $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir} -name "*.py" -a ! -name 'Lexicon.py' -exec rm -f {} \;
50da0181 129%endif
c851376d 130
131cp -a Demos/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
132
133%clean
134rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
135
50da0181 136%if %{with python2}
c851376d 137%files
138%defattr(644,root,root,755)
4f6233b4 139%doc COPYING.txt README.txt ToDo.txt USAGE.txt
f7af39b5 140%attr(755,root,root) %{_bindir}/cython
28c9083d 141%attr(755,root,root) %{_bindir}/cythonize
52da8e1d 142%attr(755,root,root) %{_bindir}/cygdb
81b5c351 143%{py_sitedir}/cython.py[co]
f7af39b5 144%{py_sitedir}/Cython
145%{py_sitedir}/pyximport
50da0181
JB
146%{py_sitedir}/Cython-%{version}-py*.egg-info
147%endif
148
149%if %{with python3}
150%files -n python3-Cython
151%defattr(644,root,root,755)
4f6233b4 152%doc COPYING.txt README.txt ToDo.txt USAGE.txt
50da0181 153%attr(755,root,root) %{_bindir}/cython3
28c9083d 154%attr(755,root,root) %{_bindir}/cythonize3
50da0181
JB
155%attr(755,root,root) %{_bindir}/cygdb3
156%{py3_sitedir}/cython.py
157%{py3_sitedir}/__pycache__/cython.*
158%{py3_sitedir}/Cython
159%{py3_sitedir}/pyximport
160%{py3_sitedir}/Cython-%{version}-py*.egg-info
161%endif
c851376d 162
4f6233b4
JB
163%if %{with apidocs}
164%files apidocs
165%defattr(644,root,root,755)
166%doc docs/build/html/{_images,_static,src,*.html,*.js}
167%endif
168
c851376d 169%files examples
170%defattr(644,root,root,755)
171%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
This page took 0.107291 seconds and 4 git commands to generate.