1beac1568dd97c9fbb81bbb3eaa27e0e openssl.1.pl
authorankry <ankry@pld-linux.org>
Wed, 23 Oct 2002 20:08:17 +0000 (20:08 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    openssl.1.pl -> 1.1

openssl.1.pl [new file with mode: 0644]

diff --git a/openssl.1.pl b/openssl.1.pl
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8642094
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,406 @@
+.\" Automatically generated by Pod::Man version 1.15
+.\" Mon Apr 15 17:49:44 2002
+.\"
+.\" Standard preamble:
+.\" ======================================================================
+.de Sh \" Subsection heading
+.br
+.if t .Sp
+.ne 5
+.PP
+\fB\\$1\fR
+.PP
+..
+.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
+.if t .sp .5v
+.if n .sp
+..
+.de Ip \" List item
+.br
+.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
+.el .ne 3
+.IP "\\$1" \\$2
+..
+.de Vb \" Begin verbatim text
+.ft CW
+.nf
+.ne \\$1
+..
+.de Ve \" End verbatim text
+.ft R
+
+.fi
+..
+.\" Set up some character translations and predefined strings.  \*(-- will
+.\" give an unbreakable dash, \*(PI will give pi, \*(L" will give a left
+.\" double quote, and \*(R" will give a right double quote.  | will give a
+.\" real vertical bar.  \*(C+ will give a nicer C++.  Capital omega is used
+.\" to do unbreakable dashes and therefore won't be available.  \*(C` and
+.\" \*(C' expand to `' in nroff, nothing in troff, for use with C<>
+.tr \(*W-|\(bv\*(Tr
+.ds C+ C\v'-.1v'\h'-1p'\s-2+\h'-1p'+\s0\v'.1v'\h'-1p'
+.ie n \{\
+.    ds -- \(*W-
+.    ds PI pi
+.    if (\n(.H=4u)&(1m=24u) .ds -- \(*W\h'-12u'\(*W\h'-12u'-\" diablo 10 pitch
+.    if (\n(.H=4u)&(1m=20u) .ds -- \(*W\h'-12u'\(*W\h'-8u'-\"  diablo 12 pitch
+.    ds L" ""
+.    ds R" ""
+.    ds C` ""
+.    ds C' ""
+'br\}
+.el\{\
+.    ds -- \|\(em\|
+.    ds PI \(*p
+.    ds L" ``
+.    ds R" ''
+'br\}
+.\"
+.\" If the F register is turned on, we'll generate index entries on stderr
+.\" for titles (.TH), headers (.SH), subsections (.Sh), items (.Ip), and
+.\" index entries marked with X<> in POD.  Of course, you'll have to process
+.\" the output yourself in some meaningful fashion.
+.if \nF \{\
+.    de IX
+.    tm Index:\\$1\t\\n%\t"\\$2"
+..
+.    nr % 0
+.    rr F
+.\}
+.\"
+.\" For nroff, turn off justification.  Always turn off hyphenation; it
+.\" makes way too many mistakes in technical documents.
+.hy 0
+.if n .na
+.\"
+.\" Accent mark definitions (@(#)ms.acc 1.5 88/02/08 SMI; from UCB 4.2).
+.\" Fear.  Run.  Save yourself.  No user-serviceable parts.
+.bd B 3
+.    \" fudge factors for nroff and troff
+.if n \{\
+.    ds #H 0
+.    ds #V .8m
+.    ds #F .3m
+.    ds #[ \f1
+.    ds #] \fP
+.\}
+.if t \{\
+.    ds #H ((1u-(\\\\n(.fu%2u))*.13m)
+.    ds #V .6m
+.    ds #F 0
+.    ds #[ \&
+.    ds #] \&
+.\}
+.    \" simple accents for nroff and troff
+.if n \{\
+.    ds ' \&
+.    ds ` \&
+.    ds ^ \&
+.    ds , \&
+.    ds ~ ~
+.    ds /
+.\}
+.if t \{\
+.    ds ' \\k:\h'-(\\n(.wu*8/10-\*(#H)'\'\h"|\\n:u"
+.    ds ` \\k:\h'-(\\n(.wu*8/10-\*(#H)'\`\h'|\\n:u'
+.    ds ^ \\k:\h'-(\\n(.wu*10/11-\*(#H)'^\h'|\\n:u'
+.    ds , \\k:\h'-(\\n(.wu*8/10)',\h'|\\n:u'
+.    ds ~ \\k:\h'-(\\n(.wu-\*(#H-.1m)'~\h'|\\n:u'
+.    ds / \\k:\h'-(\\n(.wu*8/10-\*(#H)'\z\(sl\h'|\\n:u'
+.\}
+.    \" troff and (daisy-wheel) nroff accents
+.ds : \\k:\h'-(\\n(.wu*8/10-\*(#H+.1m+\*(#F)'\v'-\*(#V'\z.\h'.2m+\*(#F'.\h'|\\n:u'\v'\*(#V'
+.ds 8 \h'\*(#H'\(*b\h'-\*(#H'
+.ds o \\k:\h'-(\\n(.wu+\w'\(de'u-\*(#H)/2u'\v'-.3n'\*(#[\z\(de\v'.3n'\h'|\\n:u'\*(#]
+.ds d- \h'\*(#H'\(pd\h'-\w'~'u'\v'-.25m'\f2\(hy\fP\v'.25m'\h'-\*(#H'
+.ds D- D\\k:\h'-\w'D'u'\v'-.11m'\z\(hy\v'.11m'\h'|\\n:u'
+.ds th \*(#[\v'.3m'\s+1I\s-1\v'-.3m'\h'-(\w'I'u*2/3)'\s-1o\s+1\*(#]
+.ds Th \*(#[\s+2I\s-2\h'-\w'I'u*3/5'\v'-.3m'o\v'.3m'\*(#]
+.ds ae a\h'-(\w'a'u*4/10)'e
+.ds Ae A\h'-(\w'A'u*4/10)'E
+.    \" corrections for vroff
+.if v .ds ~ \\k:\h'-(\\n(.wu*9/10-\*(#H)'\s-2\u~\d\s+2\h'|\\n:u'
+.if v .ds ^ \\k:\h'-(\\n(.wu*10/11-\*(#H)'\v'-.4m'^\v'.4m'\h'|\\n:u'
+.    \" for low resolution devices (crt and lpr)
+.if \n(.H>23 .if \n(.V>19 \
+\{\
+.    ds : e
+.    ds 8 ss
+.    ds o a
+.    ds d- d\h'-1'\(ga
+.    ds D- D\h'-1'\(hy
+.    ds th \o'bp'
+.    ds Th \o'LP'
+.    ds ae ae
+.    ds Ae AE
+.\}
+.rm #[ #] #H #V #F C
+.\" ======================================================================
+.\"
+.IX Title "OPENSSL 1"
+.TH OPENSSL 1 "OpenSSL 0.9.6" "2002-10-02" "OpenSSL"
+.UC
+.SH "NAZWA"
+openssl \- narzêdzia wiersza poleceñ do biblioteki OpenSSL 
+.SH "SK£ADNIA"
+.IX Header "SK£ADNIA"
+\&\fBopenssl\fR
+\&\fIpolecenie\fR
+[ \fIopcje_polecenia\fR ]
+[ \fIargumenty_polecenia\fR ]
+.PP
+\&\fBopenssl\fR [ \fBlist-standard-commands\fR | \fBlist-message-digest-commands\fR | \fBlist-cipher-commands\fR ]
+.PP
+\&\fBopenssl\fR \fBno-\fR\fI\s-1XXX\s0\fR [ \fIdowolne opcje\fR ]
+.SH "OPIS"
+.IX Header "OPIS"
+OpenSSL to zestaw narzêdzi kryptograficznych implementuj±cy protoko³y
+sieciowe Secure Sockets Layer (\s-1SSL\s0 v2/v3) i Transport Layer Security 
+(\s-1TLS\s0 v1) oraz wymagane przez nie standardy kryptograficzne.
+.PP
+Program \fBopenssl\fR to narzêdzie wiersza poleceñ przeznaczone do 
+u¿ywania ró¿nych funkcji kryptograficznych biblioteki \fBcrypto\fR OpenSSL
+z poziomu pow³oki. Mo¿na go u¿ywaæ do:
+.PP
+.Vb 6
+\& o Tworzenia kluczy RSA, DH i DSA
+\& o Wystawiania certyfikatów X.509, CSR oraz CRL
+\& o Obliczania skrótów wiadomo¶ci
+\& o Szyfrowania i deszyfrowania
+\& o Testowania klientów i serwerów SSL/TLS
+\& o Obs³ugi poczty z podpisem S/MIME lub zaszyfrowanej
+.Ve
+.SH "PODSUMOWANIE POLECEÑ"
+.IX Header "PODSUMOWANIE POLECEÑ"
+Program \fBopenssl\fR dostarcza wielu ró¿nych poleceñ (\fIpolecenie\fR w sekcji 
+SK£ADNIA powy¿ej), z których ka¿de ma mnóstwo opcji i argumentów (\fIopcje_polecenia\fR 
+i \fIargumenty_polecenia\fR w sekcji SK£ADNIA).
+.PP
+Pseudo-polecenia \fBlist-standard-commands\fR, \fBlist-message-digest-commands\fR
+oraz \fBlist-cipher-commands\fR wypisuj± listê nazw (po jednym elemencie 
+w wierszu) odpowiednio: wszystkich standardowych poleceñ, poleceñ skrótu wiadomo¶ci
+lub poleceñ szyfrowania dostêpnych w bie¿±cej aplikacji \fBopenssl\fR.
+.PP
+Pseudo-polecenie \fBno-\fR\fI\s-1XXX\s0\fR sprawdza obecno¶æ polecenia o podanej
+nazwie. Je¶li \fI\s-1XXX\s0\fR nie jest dostêpne, zwraca 0 (kod powodzenia) 
+i wypisuje \fBno-\fR\fI\s-1XXX\s0\fR; w przeciwnym razie zwraca 1 i wypisuje
+\&\fI\s-1XXX\s0\fR. W obydwu przypadkach efekty s± kierowane na \fBstdout\fR i nic
+nie pojawia siê na \fBstderr\fR. Dodatkowe argumenty wiersza poleceñ
+s± zawsze ignorowane. Poniewa¿ ka¿dy szyfr jest wywo³ywany przez polecenie 
+o takiej samej nazwie jak on sam, ³atwo sprawdziæ dostêpno¶æ szyfrów w \fBopenssl\fR 
+z poziomu pow³oki. (\fBno-\fR\fI\s-1XXX\s0\fR nie potrafi wykrywaæ pseudo-poleceñ
+takich jak \fBquit\fR, \fBlist-\fR\fI...\fR\fB\-commands\fR, czy samego \fBno-\fR\fI\s-1XXX\s0\fR.)
+.Sh "\s-1STANDARDOWE\s0 \s-1POLECENIA\s0"
+.IX Subsection "STANDARDOWE POLECENIA"
+.Ip "\fBasn1parse\fR" 10
+.IX Item "asn1parse"
+Analiza sk³adni sekwencji \s-1ASN\s0.1.
+.Ip "\fBca\fR" 10
+.IX Item "ca"
+Zarz±dzanie o¶rodkami certyfikacji (\s-1CA\s0).
+.Ip "\fBciphers\fR" 10
+.IX Item "ciphers"
+Opis zestawu dostêpnych szyfrów.
+.Ip "\fBcrl\fR" 10
+.IX Item "crl"
+Zarz±dzanie list± uniewa¿nionych certyfikatów (\s-1CRL\s0).
+.Ip "\fBcrl2pkcs7\fR" 10
+.IX Item "crl2pkcs7"
+Konwersja z \s-1CRL\s0 do PKCS#7.
+.Ip "\fBdgst\fR" 10
+.IX Item "dgst"
+Obliczanie skrótu wiadomo¶ci.
+.Ip "\fBdh\fR" 10
+.IX Item "dh"
+Zarz±dzanie parametrami Diffie-Hellmana.
+Przedawnione przez \fBdhparam\fR.
+.Ip "\fBdsa\fR" 10
+.IX Item "dsa"
+Zarz±dzanie danymi \s-1DSA\s0.
+.Ip "\fBdsaparam\fR" 10
+.IX Item "dsaparam"
+Tworzenie parametru \s-1DSA\s0.
+.Ip "\fBenc\fR" 10
+.IX Item "enc"
+Szyfrowanie.
+.Ip "\fBerrstr\fR" 10
+.IX Item "errstr"
+Konwersja numeru b³êdu na komunikat b³êdu.
+.Ip "\fBdhparam\fR" 10
+.IX Item "dhparam"
+Tworzenie i zarz±dzanie parametrami Diffie-Hellmana.
+.Ip "\fBgendh\fR" 10
+.IX Item "gendh"
+Tworzenie parametrów Diffie-Hellmana.
+Przedawnione przez \fBdhparam\fR.
+.Ip "\fBgendsa\fR" 10
+.IX Item "gendsa"
+Tworzenie parametrów \s-1DSA\s0.
+.Ip "\fBgenrsa\fR" 10
+.IX Item "genrsa"
+Tworzenie parametrów \s-1RSA\s0.
+.Ip "\fBpasswd\fR" 10
+.IX Item "passwd"
+Generowanie skrótu has³a.
+.Ip "\fBpkcs12\fR" 10
+.IX Item "pkcs12"
+Zarz±dzanie danymi PKCS#12.
+.Ip "\fBpkcs7\fR" 10
+.IX Item "pkcs7"
+Zarz±dzanie danymi w formacie PKCS#7.
+.Ip "\fBrand\fR" 10
+.IX Item "rand"
+Tworzenie pseudo-losowych bajtów.
+.Ip "\fBreq\fR" 10
+.IX Item "req"
+Zarz±dzanie ¿±daniami podpisu certyfikatu X.509 (\s-1CSR\s0).
+.Ip "\fBrsa\fR" 10
+.IX Item "rsa"
+Zarz±dzanie danymi \s-1RSA\s0.
+.Ip "\fBrsautl\fR" 10
+.IX Item "rsautl"
+Narzêdzie do podpisywania, weryfikowania, szyfrowania i deszyfrowania \s-1RSA\s0.
+.Ip "\fBs_client\fR" 10
+.IX Item "s_client"
+Implementacja podstawowego klienta \s-1SSL/TLS\s0 potrafi±cego nawi±zywaæ prze¼roczyste
+po³±czenia z odleg³ym serwerem na \s-1SSL/TLS\s0. S³u¿y jedynie do
+testowania i dostarcza tylko podstawowej funkcjonalno¶ci interfejsu, ale
+wewnêtrznie korzysta z niemal pe³nych mo¿liwo¶ci biblioteki OpenSSL \fBssl\fR.
+.Ip "\fBs_server\fR" 10
+.IX Item "s_server"
+Implementacja podstawowego serwera \s-1SSL/TLS\s0 przyjmuj±cego po³±czenia od odleg³ych
+klientów obs³uguj±cych \s-1SSL/TLS\s0. S³u¿y jedynie do testowania i dostarcza tylko
+podstawowej funkcjonalno¶ci interfejsu, ale wewnêtrznie korzysta z niemal 
+pe³nych mo¿liwo¶ci biblioteki OpenSSL \fBssl\fR. Posiada zarówno w³asny protokó³
+wiersza poleceñ do testowania funkcji \s-1SSL\s0, jak i emuluje prosty serwer sieciowy
+\&\s-1SSL/TLS\s0 oparty o \s-1HTTP\s0.
+.Ip "\fBs_time\fR" 10
+.IX Item "s_time"
+Licznik czasu po³±czenia \s-1SSL\s0.
+.Ip "\fBsess_id\fR" 10
+.IX Item "sess_id"
+Zarz±dzanie danymi sesji \s-1SSL\s0.
+.Ip "\fBsmime\fR" 10
+.IX Item "smime"
+Przetwarzanie poczty S/MIME.
+.Ip "\fBspeed\fR" 10
+.IX Item "speed"
+Mierzenie szybko¶ci algorytmu.
+.Ip "\fBverify\fR" 10
+.IX Item "verify"
+Weryfikacja certyfikatu X.509.
+.Ip "\fBversion\fR" 10
+.IX Item "version"
+Informacja o wersji OpenSSL.
+.Ip "\fBx509\fR" 10
+.IX Item "x509"
+Zarz±dzanie certyfikatami X.509.
+.Sh "\s-1POLECENIA\s0 SKRÓTU WIADOMO¦CI"
+.IX Subsection "POLECENIA SKRÓTU WIADOMO¦CI"
+.Ip "\fBmd2\fR" 10
+.IX Item "md2"
+Skrót \s-1MD2\s0
+.Ip "\fBmd5\fR" 10
+.IX Item "md5"
+Skrót \s-1MD5\s0
+.Ip "\fBmdc2\fR" 10
+.IX Item "mdc2"
+Skrót \s-1MDC2\s0
+.Ip "\fBrmd160\fR" 10
+.IX Item "rmd160"
+Skrót \s-1RMD-160\s0
+.Ip "\fBsha\fR" 10
+.IX Item "sha"
+Skrót \s-1SHA\s0
+.Ip "\fBsha1\fR" 10
+.IX Item "sha1"
+Skrót \s-1SHA-1\s0
+.Sh "\s-1POLECENIA\s0 \s-1KODOWANIA\s0 I \s-1SZYFROWANIA\s0"
+.IX Subsection "POLECENIA KODOWANIA I SZYFROWANIA"
+.Ip "\fBbase64\fR" 10
+.IX Item "base64"
+Kodowanie Base64
+.Ip "\fBbf bf-cbc bf-cfb bf-ecb bf-ofb\fR" 10
+.IX Item "bf bf-cbc bf-cfb bf-ecb bf-ofb"
+Szyfr Blowfish
+.Ip "\fBcast cast-cbc\fR" 10
+.IX Item "cast cast-cbc"
+Szyfr \s-1CAST\s0
+.Ip "\fBcast5\-cbc cast5\-cfb cast5\-ecb cast5\-ofb\fR" 10
+.IX Item "cast5-cbc cast5-cfb cast5-ecb cast5-ofb"
+Szyfr \s-1CAST5\s0
+.Ip "\fBdes des-cbc des-cfb des-ecb des-ede des-ede-cbc des-ede-cfb des-ede-ofb des-ofb\fR" 10
+.IX Item "des des-cbc des-cfb des-ecb des-ede des-ede-cbc des-ede-cfb des-ede-ofb des-ofb"
+Szyfr \s-1DES\s0
+.Ip "\fBdes3 desx des-ede3 des-ede3\-cbc des-ede3\-cfb des-ede3\-ofb\fR" 10
+.IX Item "des3 desx des-ede3 des-ede3-cbc des-ede3-cfb des-ede3-ofb"
+Szyfr Triple-DES
+.Ip "\fBidea idea-cbc idea-cfb idea-ecb idea-ofb\fR" 10
+.IX Item "idea idea-cbc idea-cfb idea-ecb idea-ofb"
+Szyfr \s-1IDEA\s0
+.Ip "\fBrc2 rc2\-cbc rc2\-cfb rc2\-ecb rc2\-ofb\fR" 10
+.IX Item "rc2 rc2-cbc rc2-cfb rc2-ecb rc2-ofb"
+Szyfr \s-1RC2\s0
+.Ip "\fBrc4\fR" 10
+.IX Item "rc4"
+Szyfr \s-1RC4\s0
+.Ip "\fBrc5 rc5\-cbc rc5\-cfb rc5\-ecb rc5\-ofb\fR" 10
+.IX Item "rc5 rc5-cbc rc5-cfb rc5-ecb rc5-ofb"
+Szyfr \s-1RC5\s0
+.SH "ARGUMENTY HAS£A"
+.IX Header "ARGUMENTY HAS£A"
+Niektóre polecenia przyjmuj± argumenty has³a, zazwyczaj przy pomocy
+odpowiednio \fB\-passin\fR i \fB\-passout\fR dla hase³ wchodz±cych i wychodz±cych.
+Pozwala to przyjmowaæ has³a z rozmaitych ¼róde³. Obie te opcje pobieraj±
+pojedynczy argument w formacie opisanym poni¿ej. Je¿eli wymagane has³o 
+nie zosta³o podane, u¿ytkownik jest monitowany o wpisanie go. Zwykle
+zostanie ono wczytane z bie¿±cego terminalu z wy³±czonym wy¶wietlaniem.
+.Ip "\fBpass:has³o\fR" 10
+.IX Item "pass:has³o"
+w³a¶ciwe has³o to \fBhas³o\fR. Poniewa¿ jest ono widoczne dla aplikacji
+takich jak na przyk³ad ,,ps'' w uniksie, tej formy nale¿y u¿ywaæ 
+tylko wtedy, kiedy nie zale¿y nam na bezpieczeñstwie.
+.Ip "\fBenv:zmienna\fR" 10
+.IX Item "env:zmienna"
+pobranie has³a ze zmiennej ¶rodowiskowej \fBzmienna\fR. Poniewa¿ ¶rodowisko
+innych procesów jest widzialne na niektórych platformach (na przyk³ad
+przez ,,ps'' w niektórych uniksach) nale¿y ostro¿nie korzystaæ z tej opcji.
+.Ip "\fBfile:¶cie¿ka\fR" 10
+.IX Item "file:¶cie¿ka"
+pierwszy wiersz \fB¶cie¿ki\fR stanowi has³o. Je¿eli ta sama nazwa \fB¶cie¿ki\fR
+jest do³±czona do argumentów  \fB\-passin\fR oraz \fB\-passout\fR to pierwszy wiersz
+zostanie u¿yty w charakterze has³a wej¶ciowego a nastêpny w charakterze
+has³a wyj¶ciowego. \fB¶cie¿ka\fR nie musi siê odnosiæ do zwyk³ego pliku: mo¿e
+siê na przyk³ad odnosiæ do urz±dzenia lub nazwanego potoku.
+.Ip "\fBfd:numer\fR" 10
+.IX Item "fd:numer"
+czytanie has³a z deskryptora pliku \fBnumer\fR. Mo¿na tego u¿ywaæ na przyk³ad 
+do wysy³ania danych przez potok.
+.Ip "\fBstdin\fR" 10
+.IX Item "stdin"
+czytanie has³a ze standardowego wej¶cia.
+.SH "ZOBACZ TAK¯E"
+.IX Header "ZOBACZ TAK¯E"
+openssl_asn1parse(1), openssl_ca(1), openssl_config(5),
+openssl_crl(1), openssl_crl2pkcs7(1), openssl_dgst(1),
+openssl_dhparam(1), openssl_dsa(1), openssl_dsaparam(1),
+openssl_enc(1), openssl_gendsa(1),
+openssl_genrsa(1), openssl_nseq(1), openssl_openssl(1),
+openssl_passwd(1),
+openssl_pkcs12(1), openssl_pkcs7(1), openssl_pkcs8(1),
+openssl_rand(1), openssl_req(1), openssl_rsa(1),
+openssl_rsautl(1), openssl_s_client(1),
+openssl_s_server(1), openssl_smime(1), openssl_spkac(1),
+openssl_verify(1), openssl_version(1), openssl_x509(1),
+openssl_crypto(3), openssl_ssl(3) 
+.SH "HISTORIA"
+.IX Header "HISTORIA"
+Strona podrêcznika systemowego \fIopenssl\fR\|(1) pojawi³a siê w OpenSSL 0.9.2.
+Pseudo-polecenia \fBlist-\fR\fI\s-1XXX\s0\fR\fB\-commands\fR dodano w OpenSSL 0.9.3;
+pseudo-polecenia \fBno-\fR\fI\s-1XXX\s0\fR zosta³y dodane w OpenSSL 0.9.5a.
+O dostêpno¶ci pozosta³ych poleceñ mo¿na przeczytaæ na ich w³asnych
+stronach podrêcznika.
+.\" .SH "OD T£UMACZA"
+.\" .IX Header "OD T£UMACZA"
+.\" T³umaczenie Daniel Koæ <kocio@linuxnews.pl> na podstawie strony 
+.\" podrêcznika systemowego openssl 0.9.6c, 13.04.2002.
This page took 0.914977 seconds and 4 git commands to generate.