- merged DEVEL branch (update to 0.9.6g)
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Wed, 2 Oct 2002 11:05:11 +0000 (11:05 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    openssl.spec -> 1.81

openssl.spec

index 317b62ef584f222ac9cb1c25c092971daf104257..8de82e8e5b7936e34f7e23cd6824e74010c12a81 100644 (file)
@@ -8,8 +8,8 @@ Summary(pt_BR): Uma biblioteca C que fornece v
 Summary(ru):   âÉÂÌÉÏÔÅËÉ É ÕÔÉÌÉÔÙ ÄÌÑ ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÊ ÞÅÒÅÚ Secure Sockets Layer
 Summary(uk):   â¦Â̦ÏÔÅËÉ ÔÁ ÕÔÉ̦ÔÉ ÄÌÑ Ú'¤ÄÎÁÎØ ÞÅÒÅÚ Secure Sockets Layer
 Name:          openssl
-Version:       0.9.6c
-Release:       4
+Version:       0.9.6g
+Release:       1
 License:       Apache-style License
 Vendor:                The OpenSSL Project
 Group:         Libraries
@@ -22,7 +22,6 @@ Patch1:               %{name}-soname.patch
 Patch2:                %{name}-optflags.patch
 Patch3:                %{name}-nocrypt.patch
 Patch4:                %{name}-globalCA.diff
-Patch5:                %{name}-0.9.6c-security.patch
 BuildRequires: perl-devel >= 5.6.1
 BuildRequires: textutils
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
@@ -182,7 +181,6 @@ RC4, RSA 
 %patch2 -p1
 %patch3 -p1
 %patch4 -p1
-%patch5 -p0
 
 %build
 for f in ` grep -r "%{_prefix}/local/bin/perl" . | cut -d":" -f1`; do
@@ -296,18 +294,17 @@ install doc/apps/*.5 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man5
 install doc/ssl/*.3 doc/crypto/*.3 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3
 install doc/crypto/*.7 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man7
 
-gzip -9nf CHANGES CHANGES.SSLeay LICENSE NEWS README doc/*.txt
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %post   -p /sbin/ldconfig
 %postun -p /sbin/ldconfig
 
-%clean
-rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*
-%doc *.gz doc/*.txt.gz doc/openssl_button.gif doc/openssl_button.html
+%doc CHANGES CHANGES.SSLeay LICENSE NEWS README doc/*.txt
+%doc doc/openssl_button.gif doc/openssl_button.html
 
 %files tools
 %defattr(644,root,root,755)
@@ -350,6 +347,7 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{_mandir}/man1/openssl_rand.1*
 %{_mandir}/man1/openssl_req.1*
 %{_mandir}/man1/openssl_rsa.1*
+%{_mandir}/man1/openssl_rsautl.1*
 %{_mandir}/man1/openssl_s_client.1*
 %{_mandir}/man1/openssl_s_server.1*
 %{_mandir}/man1/openssl_sess_id.1*
@@ -373,6 +371,7 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
 %{_includedir}/%{name}
 %{_mandir}/man3/*.3*
+%{_mandir}/man7/*.7*
 
 %files static
 %defattr(644,root,root,755)
This page took 1.451136 seconds and 4 git commands to generate.