]> git.pld-linux.org Git - packages/openjdk9.git/blob - openjdk8.spec
f9e11205dc93a5b478d56446d6ef03e31232200a
[packages/openjdk9.git] / openjdk8.spec
1 #
2 # TODO:
3 #       - use the release snapshots (the jdk8u repo?) instead of latest 'b' tag
4 #       - make it build
5 #       - make it install
6 #       - fix BuildRequires
7 #       - fix build with system giflib
8 #       
9
10 %bcond_with bootstrap   # build a bootstrap version, using icedtea6
11 %bcond_without cacerts  # don't include the default CA certificates
12
13 %if %{with bootstrap}
14 %define         use_jdk icedtea7
15 %else
16 %define         use_jdk openjdk8
17 %endif
18
19 # class data version seen with file(1) that this jvm is able to load
20 %define         _classdataversion 51.0
21
22 Summary:        Open-source implementation of the Java Platform, Standard Edition
23 Summary(pl.UTF-8):      Wolnoźródłowa implementacja Java 8 SE
24 Name:           openjdk8
25 %define minor   132
26 Version:        1.8.0.%{minor}
27 Release:        0.1
28 License:        GPL v2
29 Group:          Development/Languages/Java
30 Source0:        openjdk8-b%{minor}.tar.bz2
31 # Source0-md5:  7ae143bc2b840f1bfbfa15a1dcbcc371
32 Source1:        openjdk8-corba-b%{minor}.tar.bz2
33 # Source1-md5:  a54c4b046d4f9b7dc0e64b79b734d2f3
34 Source2:        openjdk8-hotspot-b%{minor}.tar.bz2
35 # Source2-md5:  1368abb3e02079bb7cd802d2bef136b4
36 Source3:        openjdk8-jaxp-b%{minor}.tar.bz2
37 # Source3-md5:  dccca275bad921fc036221ba36f9596e
38 Source4:        openjdk8-jaxws-b%{minor}.tar.bz2
39 # Source5-md5:  faf2d077d9c41a8c11a2b038fb5d2e50
40 Source5:        openjdk8-jdk-b%{minor}.tar.bz2
41 # Source5-md5:  a14e4f9a26a229fdc59dc77cf9754fee
42 Source6:        openjdk8-langtools-b%{minor}.tar.bz2
43 # Source6-md5:  6f6dd27e4ca48a49c0c2ec16310c44f3
44 Source7:        openjdk8-nashorn-b%{minor}.tar.bz2
45 # Source7-md5:  19581a68b0ffa30d8a23f384fcb8c91d
46 Source10:       make-cacerts.sh
47 Patch0:         adjust-mflags.patch
48 Patch1:         format_strings.patch
49 URL:            http://openjdk.java.net/
50 BuildRequires:  alsa-lib-devel
51 BuildRequires:  ant
52 BuildRequires:  autoconf
53 BuildRequires:  automake
54 BuildRequires:  bash
55 %{?with_cacerts:BuildRequires:  ca-certificates-update}
56 BuildRequires:  cups-devel
57 BuildRequires:  /usr/bin/jar
58 BuildRequires:  freetype-devel >= 2.3
59 BuildRequires:  gawk
60 #BuildRequires: giflib-devel >= 5.1
61 BuildRequires:  glibc-misc
62 %buildrequires_jdk
63 BuildRequires:  libjpeg-devel
64 BuildRequires:  lsb-release
65 BuildRequires:  pkgconfig
66 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.557
67 BuildRequires:  unzip
68 BuildRequires:  util-linux
69 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
70 BuildRequires:  xorg-lib-libXinerama-devel
71 BuildRequires:  xorg-lib-libXp-devel
72 BuildRequires:  xorg-lib-libXrender-devel
73 BuildRequires:  xorg-lib-libXt-devel
74 BuildRequires:  xorg-lib-libXtst-devel
75 BuildRequires:  xorg-proto-printproto-devel
76 BuildRequires:  xorg-proto-xproto-devel
77 BuildRequires:  zip
78 BuildRequires:  zlib-devel
79 Requires:       %{name}-appletviewer = %{version}-%{release}
80 Requires:       %{name}-jdk = %{version}-%{release}
81 Suggests:       %{name}-jre-X11
82 Suggests:       icedtea-web
83 Obsoletes:      icedtea6
84 Obsoletes:      icedtea7
85 Obsoletes:      java5-sun
86 Obsoletes:      java5-sun-jre
87 Obsoletes:      java5-sun-jre-jdbc
88 Obsoletes:      java5-sun-jre-X11
89 Obsoletes:      java5-sun-tools
90 Obsoletes:      java-gcj-compat
91 Obsoletes:      java-gcj-compat-devel
92 Obsoletes:      java-sun
93 Obsoletes:      java-sun-demos
94 Obsoletes:      java-sun-jre
95 Obsoletes:      java-sun-jre-alsa
96 Obsoletes:      java-sun-jre-jdbc
97 Obsoletes:      java-sun-jre-X11
98 Obsoletes:      java-sun-tools
99 Obsoletes:      oracle-java7
100 Obsoletes:      oracle-java7-jre
101 Obsoletes:      oracle-java7-jre-alsa
102 Obsoletes:      oracle-java7-jre-jdbc
103 Obsoletes:      oracle-java7-jre-X11
104 Obsoletes:      oracle-java7-tools
105 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
106
107 %define         dstreldir       %{name}-%{version}
108 %define         dstdir          %{_jvmdir}/%{dstreldir}
109 %define         jrereldir       %{dstreldir}/jre
110 %define         jredir          %{_jvmdir}/%{jrereldir}
111 %define         jvmjardir       %{_jvmjardir}/%{name}-%{version}
112
113 %ifarch %{x8664}
114 %define         jre_arch        amd64
115 %endif
116 %ifarch %{ix86}
117 %define         jre_arch        i386
118 %endif
119 %ifarch x32
120 %define         jre_arch        x32
121 %endif
122
123 # to break artificial subpackage dependency loops
124 %define         _noautoreq      'libmawt.so' java\\\\(ClassDataVersion\\\\)
125
126 %description
127 Open-source implementation of the Java Platform, Standard Edition.
128
129 This is a meta-package which provides, by its dependencies, all the
130 OpenJDK components including the OpenJDK, Java 8 developement kit and
131 runtime environment.
132
133 %description -l pl.UTF-8
134 Wolnoźródłowa implementacja Java 8 SE.
135
136 To jest meta-pakiet, który, za pośrednictwem zależności, dostarcza
137 wszystkie komponenty OpenJDK, w tym środowisko programistyczne
138 (OpenJDK) i uruchomieniowe (JRE).
139
140 %package jdk
141 Summary:        OpenJDK - software development kit
142 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko programistyczne
143 Group:          Development/Languages/Java
144 Requires:       %{name}-jar = %{version}-%{release}
145 Requires:       %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
146 Requires:       %{name}-jre = %{version}-%{release}
147 Provides:       j2sdk = %{_version}
148 Provides:       jdk = %{_version}
149 Obsoletes:      blackdown-java-sdk
150 Obsoletes:      ibm-java
151 Obsoletes:      icedtea6-jdk
152 Obsoletes:      icedtea7-jdk
153 Obsoletes:      java-blackdown
154 Obsoletes:      java-gcj-compat-devel
155 Obsoletes:      java-sun
156 Obsoletes:      java5-sun
157 Obsoletes:      oracle-java7
158 Obsoletes:      jdk
159 Obsoletes:      kaffe
160
161 %description jdk
162 This package symlinks OpenJDK development tools provided by
163 %{name}-jdk-base to system-wide directories like %{_bindir}, making
164 OpenJDK the default JDK.
165
166 %description jdk -l pl.UTF-8
167 Ten pakiet tworzy symboliczne dowiązania do narzędzi programistycznych
168 OpenJDK, dostarczanych przez pakiet %{name}-jdk-base, w standardowych
169 systemowych ścieżkach takich jak %{_bindir}, sprawiając tym samym, że
170 OpenJDK staje się domyślnym JDK w systemie.
171
172 %package jdk-base
173 Summary:        OpenJDK - software development kit
174 Summary(pl.UTF-8):      Kod OpenJDK - środowisko programistyczne
175 Group:          Development/Languages/Java
176 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
177 Requires:       jpackage-utils >= 0:1.7.5-4
178 Provides:       jdk(%{name})
179
180 %description jdk-base
181 OpenJDK development tools built using free software only.
182
183 %description jdk-base -l pl.UTF-8
184 OpenJDK skompilowane wyłącznie przy użyciu wolnego oprogramowania.
185
186 %package jre
187 Summary:        OpenJDK - runtime environment
188 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe
189 Group:          Development/Languages/Java
190 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
191 Requires:       nss >= 1:3.13.4
192 # Require zoneinfo data provided by java-tzdata subpackage.
193 Requires:       java-tzdata
194 Provides:       java
195 Provides:       java(ClassDataVersion) = %{_classdataversion}
196 Provides:       java(jaas) = %{version}
197 Provides:       java(jaf) = 1.1.1
198 Provides:       java(jaxp) = 1.3
199 Provides:       java(jaxp_parser_impl)
200 Provides:       java(jce) = %{version}
201 Provides:       java(jdbc-stdext) = %{version}
202 Provides:       java(jdbc-stdext) = 3.0
203 Provides:       java(jmx) = 1.4
204 Provides:       java(jndi) = %{version}
205 Provides:       java(jsse) = %{version}
206 Provides:       java1.4
207 Provides:       jre = %{_version}
208 Obsoletes:      icedtea6-jre
209 Obsoletes:      icedtea7-jre
210 Obsoletes:      java(jaas)
211 Obsoletes:      java(jaf)
212 Obsoletes:      java(jaxp)
213 Obsoletes:      java(jce)
214 Obsoletes:      java(jdbc-stdext)
215 Obsoletes:      java(jdbc-stdext)
216 Obsoletes:      java(jmx)
217 Obsoletes:      java(jndi)
218 Obsoletes:      java(jsse)
219 Obsoletes:      java-gcj-compat
220 Obsoletes:      java-sun-jre
221 Obsoletes:      java5-sun-jre
222 Obsoletes:      oracle-java7-jre
223 Obsoletes:      jre
224
225 %description jre
226 This package symlinks OpenJDK runtime environment tools provided by
227 %{name}-jre-base to system-wide directories like %{_bindir}, making
228 OpenJDK the default JRE.
229
230 %description jre -l pl.UTF-8
231 Ten pakiet tworzy symboliczne dowiązania do środowiska
232 uruchomieniowego OpenJDK, dostarczanych przez pakiet %{name}-jre-base,
233 w standardowych systemowych ścieżkach takich jak %{_bindir},
234 sprawiając tym samym, że OpenJDK staje się domyślnym JRE w systemie.
235
236 %package jre-X11
237 Summary:        OpenJDK - runtime environment - X11 support
238 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa X11
239 Group:          Development/Languages/Java
240 Requires:       %{name}-jre = %{version}-%{release}
241 Requires:       %{name}-jre-base-X11 = %{version}-%{release}
242 Provides:       jre-X11 = %{_version}
243 Obsoletes:      icedtea6-jre-X11
244 Obsoletes:      icedtea7-jre-X11
245 Obsoletes:      java-sun-jre-X11
246 Obsoletes:      oracle-java7-jre-X11
247
248 %description jre-X11
249 X11 support for OpenJDK runtime environment built using free software
250 only.
251
252 %description jre-X11 -l pl.UTF-8
253 Biblioteki X11 dla środowiska OpenJDK zbudowany wyłocznie przy uzyciu
254 wolnego oprogramowania.
255
256 %package jre-base
257 Summary:        OpenJDK - runtime environment
258 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe
259 Group:          Development/Languages/Java
260 Requires:       jpackage-utils >= 0:1.7.5-4
261 Provides:       jre(%{name})
262
263 %description jre-base
264 OpenJDK runtime environment built using free software only.
265
266 %description jre-base -l pl.UTF-8
267 Środowisko uruchomieniowe OpenJDK zbudowany wyłącznie przy użyciu
268 wolnego oprogramowania.
269
270 %package jre-base-X11
271 Summary:        OpenJDK - runtime environment - X11 support
272 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa X11
273 Group:          Development/Languages/Java
274 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
275 Requires:       %{name}-jre-base-freetype = %{version}-%{release}
276
277 %description jre-base-X11
278 X11 support for OpenJDK runtime environment built using free software
279 only.
280
281 %description jre-base-X11 -l pl.UTF-8
282 Biblioteki X11 dla środowiska OpenJDK zbudowany wyłocznie przy uzyciu
283 wolnego oprogramowania.
284
285 %package jre-base-alsa
286 Summary:        OpenJDK - runtime environment - ALSA support
287 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa ALSA
288 Group:          Development/Languages/Java
289 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
290
291 %description jre-base-alsa
292 ALSA sound support for OpenJDK runtime environment build using free
293 software only.
294
295 %description jre-base-alsa -l pl.UTF-8
296 Biblioteki ALSA rozszerzające środowisko OpenJDK o obsługę dźwięku
297 zbudowane przy uzyciu wyłącznie wolnego oprogramowania.
298
299 %package jre-base-freetype
300 Summary:        OpenJDK - runtime environment - font support
301 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa fontów
302 Group:          Development/Languages/Java
303 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
304
305 %description jre-base-freetype
306 Font handling library for OpenJDK runtime environment built using free
307 software only.
308
309 %description jre-base-freetype -l pl.UTF-8
310 Biblioteki obsługi czcionek dla OpenJDK zbudowane wyłącznie przy
311 użyciu wolnego oprogramowania.
312
313 %package jre-base-gtk
314 Summary:        OpenJDK - runtime environment - GTK support
315 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - środowisko uruchomieniowe - obsługa GTK
316 Group:          Development/Languages/Java
317 Requires:       %{name}-jre-base = %{version}-%{release}
318
319 %description jre-base-gtk
320 GTK support for OpenJDK runtime environment.
321
322 %description jre-base-gtk -l pl.UTF-8
323 Biblioteki GTK dla OpenJDK.
324
325 %package jar
326 Summary:        OpenJDK - JAR tool
327 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - narzędzie JAR
328 Group:          Development/Languages/Java
329 Requires:       %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
330 Provides:       jar
331 Obsoletes:      fastjar
332 Obsoletes:      icedtea6-jar
333 Obsoletes:      icedtea7-jar
334 Obsoletes:      jar
335
336 %description jar
337 JAR tool from OpenJDK built using free software only.
338
339 JAR is an archiver used to merge Java classes into a single library.
340
341 %description jar -l pl.UTF-8
342 Narzędzie jar z OpenJDK zbudowane przy uzyciu wyłącznie wolnego
343 oprogramowania.
344
345 JAR jest narzędziem pozwalającym wykonywać podstawowe operacje na
346 archiwach javy .jar takie jak na przykład tworzenie lub rozpakowywanie
347 archiwów.
348
349 %package appletviewer
350 Summary:        OpenJDK - appletviewer tool
351 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - narzędzie appletviewer
352 Group:          Development/Languages/Java
353 Requires:       %{name}-jdk-base = %{version}-%{release}
354 Requires:       %{name}-jre-X11 = %{version}-%{release}
355 Obsoletes:      icedtea6-appletviewer
356 Obsoletes:      icedtea7-appletviewer
357 Obsoletes:      java-sun-appletviewer
358 Obsoletes:      oracle-java7-appletviewer
359
360 %description appletviewer
361 Appletviewer from OpenJDK build using free software only.
362
363 %description appletviewer -l pl.UTF-8
364 Appletviewer pozwala uruchamiać aplety javy niezależnie od
365 przeglądarki www. Ten appletviewer pochodzi z zestawu narzędzi OpenJDK
366 i został zbudowany wyłącznie przy użyciu wolnego oprogramowania.
367
368 %package jdk-sources
369 Summary:        OpenJDK - sources
370 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - kod źródłowy
371 Group:          Documentation
372 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
373 BuildArch:      noarch
374 %endif
375
376 %description jdk-sources
377 Source code for the OpenJDK development kit and Java standard library.
378
379 %description jdk-sources -l pl.UTF-8
380 Kod źródłowy narzędzi programistycznych OpenJDK oraz standardowej
381 biblioteki Javy.
382
383 %package examples
384 Summary:        OpenJDK - examples
385 Summary(pl.UTF-8):      OpenJDK - przykłady
386 Group:          Documentation
387 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
388 BuildArch:      noarch
389 %endif
390
391 %description examples
392 Code examples for OpenJDK.
393
394 %description examples -l pl.UTF-8
395 Przykłady dla OpenJDK.
396
397 %prep
398 %setup -qn jdk8-jdk8-b%{minor} -a1 -a2 -a3 -a4 -a5 -a6 -a7
399
400 for d in *-jdk8-b* ; do
401         ln -s "$d" "${d%%-jdk8-b*}"
402 done
403
404 %patch0 -p1
405 %patch1 -p1
406
407 %build
408 # Make sure we have /proc mounted - otherwise idlc will fail later.
409 if [ ! -f /proc/self/stat ]; then
410         echo "You need to have /proc mounted in order to build this package!"
411         exit 1
412 fi
413
414 unset JAVA_HOME
415 export SHELL=/bin/bash
416
417 mkdir -p build-bin
418 export PATH="$(pwd)/build-bin:$PATH"
419
420 chmod a+x configure
421
422 %configure \
423         --with-extra-cflags="%{rpmcflags}" \
424         --with-extra-cxxflags="%{rpmcxxflags}" \
425         --with-extra-ldflags="%{rpmldflags}" \
426         --with-giflib=bundled \
427         --with-zlib=system
428
429 specdir="$(dirname build/*-release/spec.gmk)"
430 cat > $specdir/custom-spec.gmk <<EOF
431 SHELL=/bin/bash
432 EOF
433 [ -d tmp-bin ] || ln -s "$specdir/jdk/bin" tmp-bin
434
435 %{__make} \
436         LOG=debug
437
438 %{?with_cacerts:%{__sh} %{SOURCE10}}
439
440 %install
441 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
442 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{dstdir},%{_mandir}/ja} \
443         $RPM_BUILD_ROOT{%{jvmjardir},%{_examplesdir}/%{name}-%{version},%{_javasrcdir}} \
444         $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
445
446 # install the 'JDK image', it contains the JRE too
447 cp -a openjdk.build/j2sdk-image/* $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}
448
449 # convenience symlinks without version number
450 ln -s %{dstreldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/%{name}
451 ln -s %{jrereldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/%{name}-jre
452
453 ln -s %{dstreldir} $RPM_BUILD_ROOT%{_jvmdir}/java
454
455 # move JDK sources and demo to /usr/src
456 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/demo $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
457 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/sample $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
458 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/src.zip $RPM_BUILD_ROOT%{_javasrcdir}/%{name}-jdk.zip
459
460 # move manual pages to its place
461 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja_JP.UTF-8/man1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/ja/man1
462 rmdir $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja_JP.UTF-8
463 rm $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/ja
464 mv $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man/man1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
465 rmdir $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/man
466
467 # replace duplicates with symlinks, link to %{_bindir}
468 for path in $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/bin/*; do
469         filename=$(basename $path)
470         if diff -q "$path" "$RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/bin/$filename" > /dev/null; then
471                 ln -sf "../jre/bin/$filename" "$path"
472                 ln -sf "%{jredir}/bin/$filename" $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
473         else
474                 ln -sf "%{dstdir}/bin/$filename" $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
475         fi
476 done
477 ln -sf ../jre/lib/jexec $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/lib/jexec
478
479 # keep configuration in /etc (not all *.properties go there)
480 for config in management security content-types.properties \
481                 logging.properties net.properties sound.properties; do
482
483         mv $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/$config $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/$config
484         ln -s %{_sysconfdir}/%{name}/$config $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/$config
485 done
486
487 ln -sf %{jredir}/lib/jsse.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jsse.jar
488 ln -sf %{jredir}/lib/jsse.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jcert.jar
489 ln -sf %{jredir}/lib/jsse.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jnet.jar
490 ln -sf %{jredir}/lib/jce.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/jce.jar
491 for f in jndi jndi-ldap jndi-cos jndi-rmi jaas jdbc-stdext jdbc-stdext-3.0 \
492         sasl jaxp_parser_impl jaxp_transform_impl jaxp jmx activation xml-commons-apis \
493         jndi-dns jndi-rmi; do
494         ln -sf %{jredir}/lib/rt.jar $RPM_BUILD_ROOT%{jvmjardir}/$f.jar
495 done
496
497 # some apps (like opera) looks for it in different place
498 ln -s server/libjvm.so $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjvm.so
499
500 # uses /usr/share/javazi if present and we require that package
501 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{jredir}/lib/zi
502
503 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{dstdir}/{,jre/}{ASSEMBLY_EXCEPTION,LICENSE,THIRD_PARTY_README}
504
505 %{?with_cacerts:install cacerts $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/security}
506
507 %clean
508 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
509
510 %files
511 %defattr(644,root,root,755)
512 %doc THIRD_PARTY_README ASSEMBLY_EXCEPTION
513
514 %files jdk
515 %defattr(644,root,root,755)
516 %attr(755,root,root) %{_bindir}/apt
517 %attr(755,root,root) %{_bindir}/extcheck
518 %attr(755,root,root) %{_bindir}/idlj
519 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jarsigner
520 %attr(755,root,root) %{_bindir}/java-rmi.cgi
521 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javac
522 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javadoc
523 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javah
524 %attr(755,root,root) %{_bindir}/javap
525 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jcmd
526 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jconsole
527 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jdb
528 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jhat
529 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jinfo
530 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jmap
531 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jps
532 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jrunscript
533 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jsadebugd
534 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jstack
535 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jstat
536 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jstatd
537 %attr(755,root,root) %{_bindir}/native2ascii
538 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rmic
539 %attr(755,root,root) %{_bindir}/schemagen
540 %attr(755,root,root) %{_bindir}/serialver
541 %attr(755,root,root) %{_bindir}/wsgen
542 %attr(755,root,root) %{_bindir}/wsimport
543 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xjc
544 %{_jvmdir}/java
545 %{_mandir}/man1/apt.1*
546 %{_mandir}/man1/extcheck.1*
547 %{_mandir}/man1/idlj.1*
548 %{_mandir}/man1/jarsigner.1*
549 %{_mandir}/man1/javac.1*
550 %{_mandir}/man1/javadoc.1*
551 %{_mandir}/man1/javah.1*
552 %{_mandir}/man1/javap.1*
553 %{_mandir}/man1/jcmd.1*
554 %{_mandir}/man1/jconsole.1*
555 %{_mandir}/man1/jdb.1*
556 %{_mandir}/man1/jhat.1*
557 %{_mandir}/man1/jinfo.1*
558 %{_mandir}/man1/jmap.1*
559 %{_mandir}/man1/jps.1*
560 %{_mandir}/man1/jrunscript.1*
561 %{_mandir}/man1/jsadebugd.1*
562 %{_mandir}/man1/jstack.1*
563 %{_mandir}/man1/jstat.1*
564 %{_mandir}/man1/jstatd.1*
565 %{_mandir}/man1/native2ascii.1*
566 %{_mandir}/man1/schemagen.1*
567 %{_mandir}/man1/serialver.1*
568 %{_mandir}/man1/rmic.1*
569 %{_mandir}/man1/wsgen.1*
570 %{_mandir}/man1/wsimport.1*
571 %{_mandir}/man1/xjc.1*
572 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/apt.1*
573 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/extcheck.1*
574 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/idlj.1*
575 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jarsigner.1*
576 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javac.1*
577 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javadoc.1*
578 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javah.1*
579 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/javap.1*
580 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jcmd.1*
581 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jconsole.1*
582 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jdb.1*
583 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jhat.1*
584 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jinfo.1*
585 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jmap.1*
586 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jps.1*
587 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jrunscript.1*
588 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jsadebugd.1*
589 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstack.1*
590 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstat.1*
591 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jstatd.1*
592 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/native2ascii.1*
593 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/schemagen.1*
594 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/serialver.1*
595 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmic.1*
596 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/wsgen.1*
597 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/wsimport.1*
598 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/xjc.1*
599
600 %files jdk-base
601 %defattr(644,root,root,755)
602 %doc openjdk.build/j2sdk-image/THIRD_PARTY_README
603 %doc openjdk.build/j2sdk-image/ASSEMBLY_EXCEPTION
604 %dir %{dstdir}
605 %{_jvmdir}/%{name}
606 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/appletviewer
607 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/apt
608 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/extcheck
609 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/idlj
610 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jar
611 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jarsigner
612 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/java-rmi.cgi
613 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javac
614 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javadoc
615 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javah
616 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/javap
617 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jconsole
618 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jcmd
619 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jdb
620 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jhat
621 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jinfo
622 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jmap
623 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jps
624 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jrunscript
625 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jsadebugd
626 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstack
627 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstat
628 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/jstatd
629 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/native2ascii
630 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmic
631 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/schemagen
632 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/serialver
633 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/wsgen
634 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/wsimport
635 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/xjc
636 %{dstdir}/include
637 %dir %{dstdir}/lib
638 %{dstdir}/lib/ct.sym
639 %{dstdir}/lib/dt.jar
640 %{dstdir}/lib/ir.idl
641 %{dstdir}/lib/jconsole.jar
642 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/jexec
643 %{dstdir}/lib/orb.idl
644 %ifnarch x32
645 %{dstdir}/lib/sa-jdi.jar
646 %endif
647 %{dstdir}/lib/tools.jar
648 %dir %{dstdir}/lib/%{jre_arch}
649 %dir %{dstdir}/lib/%{jre_arch}/jli
650 %attr(755,root,root) %{dstdir}/lib/%{jre_arch}/jli/*.so
651 %{dstdir}/tapset
652
653 %files jre
654 %defattr(644,root,root,755)
655 %attr(755,root,root) %{_bindir}/java
656 %attr(755,root,root) %{_bindir}/keytool
657 %attr(755,root,root) %{_bindir}/orbd
658 %attr(755,root,root) %{_bindir}/pack200
659 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rmid
660 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rmiregistry
661 %attr(755,root,root) %{_bindir}/servertool
662 %attr(755,root,root) %{_bindir}/tnameserv
663 %attr(755,root,root) %{_bindir}/unpack200
664 %{_mandir}/man1/java.1*
665 %{_mandir}/man1/keytool.1*
666 %{_mandir}/man1/orbd.1*
667 %{_mandir}/man1/pack200.1*
668 %{_mandir}/man1/rmid.1*
669 %{_mandir}/man1/rmiregistry.1*
670 %{_mandir}/man1/servertool.1*
671 %{_mandir}/man1/tnameserv.1*
672 %{_mandir}/man1/unpack200.1*
673 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/java.1*
674 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/keytool.1*
675 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/orbd.1*
676 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/pack200.1*
677 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmid.1*
678 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/rmiregistry.1*
679 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/servertool.1*
680 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/tnameserv.1*
681 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/unpack200.1*
682
683 %files jre-base
684 %defattr(644,root,root,755)
685 %doc openjdk.build/j2sdk-image/THIRD_PARTY_README
686 %doc openjdk.build/j2sdk-image/ASSEMBLY_EXCEPTION
687 %dir %{_sysconfdir}/%{name}
688 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/*
689 %dir %{dstdir}
690 %{dstdir}/release
691 %dir %{jredir}
692 %{_jvmdir}/%{name}-jre
693 %dir %{jredir}/bin
694 %dir %{dstdir}/bin
695 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/java
696 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/java
697 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/keytool
698 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/keytool
699 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/orbd
700 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/orbd
701 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/pack200
702 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/pack200
703 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/rmid
704 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmid
705 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/rmiregistry
706 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/rmiregistry
707 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/servertool
708 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/servertool
709 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/tnameserv
710 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/tnameserv
711 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/unpack200
712 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/unpack200
713 %dir %{jredir}/lib
714 %dir %{jredir}/lib/applet
715 %{jredir}/lib/cmm
716 %{jredir}/lib/ext
717 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}
718 %ifnarch %{x8664} x32
719 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/client
720 %{jredir}/lib/%{jre_arch}/client/Xusage.txt
721 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/client/*.so
722 %endif
723 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/headless
724 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/headless/*.so
725 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/jli
726 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/jli/*.so
727 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/server
728 %{jredir}/lib/%{jre_arch}/server/Xusage.txt
729 %ifnarch x32
730 %{jredir}/lib/%{jre_arch}/server/classes.jsa
731 %endif
732 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/server/*.so
733 %{jredir}/lib/%{jre_arch}/jvm.cfg
734 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libattach.so
735 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libawt.so
736 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libdt_socket.so
737 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libhprof.so
738 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libinstrument.so
739 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2gss.so
740 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2krb5.so
741 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2pcsc.so
742 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libj2pkcs11.so
743 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjaas_unix.so
744 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjava.so
745 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavajpeg.so
746 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavalcms.so
747 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavasctp.so
748 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjava_crw_demo.so
749 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjawt.so
750 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjdwp.so
751 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsdt.so
752 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsig.so
753 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsound.so
754 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjvm.so
755 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libmanagement.so
756 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libmlib_image.so
757 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libnet.so
758 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libnio.so
759 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libnpt.so
760 %ifnarch x32
761 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsaproc.so
762 %endif
763 %{?with_sunec:%attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsunec.so}
764 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libunpack.so
765 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libverify.so
766 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libzip.so
767 %{jredir}/lib/images
768 %{jredir}/lib/management
769 %{jredir}/lib/security
770
771 %if %{with webstart}
772 %{jredir}/lib/about.jar
773 %{jredir}/lib/about.jnlp
774 %endif
775 %{jredir}/lib/calendars.properties
776 %{jredir}/lib/charsets.jar
777 %{jredir}/lib/classlist
778 %{jredir}/lib/content-types.properties
779 %{jredir}/lib/currency.data
780 %{jredir}/lib/flavormap.properties
781 %{jredir}/lib/fontconfig.*
782 %{jredir}/lib/jce.jar
783 %attr(755, root, root) %{jredir}/lib/jexec
784 %{jredir}/lib/jsse.jar
785 %{jredir}/lib/jvm.hprof.txt
786 %{jredir}/lib/logging.properties
787 %{jredir}/lib/management-agent.jar
788 %{jredir}/lib/meta-index
789 %{jredir}/lib/net.properties
790 %{jredir}/lib/psfont.properties.ja
791 %{jredir}/lib/psfontj2d.properties
792 %{jredir}/lib/resources.jar
793 %{jredir}/lib/rhino.jar
794 %{jredir}/lib/rt.jar
795 %{jredir}/lib/sound.properties
796 %{jredir}/lib/tz.properties
797 %{jvmjardir}
798
799 %files jre-X11
800 %defattr(644,root,root,755)
801 %attr(755,root,root) %{_bindir}/policytool
802 %{_mandir}/man1/policytool.1*
803 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/policytool.1*
804
805 %files jre-base-X11
806 %defattr(644,root,root,755)
807 %attr(755,root,root) %{jredir}/bin/policytool
808 %attr(755,root,root) %{dstdir}/bin/policytool
809 %dir %{jredir}/lib/%{jre_arch}/xawt
810 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/xawt/*.so
811 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libsplashscreen.so
812
813 %files jre-base-alsa
814 %defattr(644,root,root,755)
815 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjsoundalsa.so
816
817 %files jre-base-freetype
818 %defattr(644,root,root,755)
819 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libfontmanager.so
820
821 %files jre-base-gtk
822 %defattr(644,root,root,755)
823 %attr(755,root,root) %{jredir}/lib/%{jre_arch}/libjavagtk.so
824
825 %files jar
826 %defattr(644,root,root,755)
827 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jar
828 %{_mandir}/man1/jar.1*
829 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/jar.1*
830
831 %files appletviewer
832 %defattr(644,root,root,755)
833 %attr(755,root,root) %{_bindir}/appletviewer
834 %{_mandir}/man1/appletviewer.1*
835 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/appletviewer.1*
836
837 %files jdk-sources
838 %defattr(644,root,root,755)
839 %{_javasrcdir}/%{name}-jdk.zip
840
841 %files examples
842 %defattr(644,root,root,755)
843 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}
This page took 0.188662 seconds and 2 git commands to generate.