- rebuild with python 3.8
[packages/libreport.git] / libreport.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  python2 # Python 2.x modules
4 %bcond_without  python3 # Python 3.x modules
5 %bcond_without  tests   # "make check"
6
7 Summary:        Generic library for reporting various problems
8 Summary(pl.UTF-8):      Ogólna biblioteka do zgłaszania różnych problemów
9 Name:           libreport
10 Version:        2.9.5
11 Release:        7
12 License:        GPL v2+
13 Group:          Libraries
14 Source0:        https://github.com/abrt/libreport/archive/%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
15 # Source0-md5:  a3abcdfbf1b1ec27ce6c44d5ba22b31b
16 URL:            https://github.com/abrt/libreport
17 BuildRequires:  asciidoc
18 BuildRequires:  augeas-devel
19 %{?with_tests:BuildRequires:    augeas}
20 BuildRequires:  autoconf >= 2.50
21 BuildRequires:  automake
22 BuildRequires:  curl-devel
23 BuildRequires:  dbus-devel
24 BuildRequires:  desktop-file-utils
25 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.17
26 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.43
27 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0
28 BuildRequires:  intltool >= 0.35.0
29 BuildRequires:  json-c-devel
30 BuildRequires:  libproxy-devel
31 BuildRequires:  libtar-devel
32 BuildRequires:  libtool >= 1:1.4.2
33 BuildRequires:  libxml2-devel >= 2
34 %{?with_tests:BuildRequires:    lz4}
35 BuildRequires:  lz4-devel
36 BuildRequires:  newt-devel
37 BuildRequires:  nss-devel
38 BuildRequires:  pkgconfig
39 %{?with_python2:BuildRequires:  python-devel >= 2}
40 %{?with_python3:BuildRequires:  python3-devel >= 1:3}
41 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.612
42 BuildRequires:  satyr-devel
43 BuildRequires:  systemd-devel
44 BuildRequires:  xmlrpc-c-client-devel
45 BuildRequires:  xmlrpc-c-devel
46 BuildRequires:  xmlto
47 %if %{with tests}
48 # findmnt
49 BuildRequires:  mount
50 # /etc/system-release for non-empty os_release content
51 BuildRequires:  pld-release >= 3.0-8
52 BuildRequires:  sed >= 4.0
53 %endif
54 Requires:       glib2 >= 1:2.43
55 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
56
57 %description
58 Libraries providing API for reporting different problems in
59 applications to different bug targets like Bugzilla, ftp, trac, etc...
60
61 %description -l pl.UTF-8
62 Biblioteki udostępniające API do zgłaszania różnych programów w
63 aplikacjach do różnych docelowych systemów raportowania błędów, takich
64 jak Bugzilla, ftp, trac...
65
66 %package devel
67 Summary:        Header files for libreport libraries
68 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe bibliotek libreport
69 Group:          Development/Libraries
70 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
71 Requires:       glib2-devel >= 1:2.43
72
73 %description devel
74 Header files for libreport libraries.
75
76 %description devel -l pl.UTF-8
77 Pliki nagłówkowe bibliotek libreport.
78
79 %package web
80 Summary:        Library providing network API for libreport
81 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka zapewniająca API sieciowe dla libreport
82 Group:          Libraries
83 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
84
85 %description web
86 Library providing network API for libreport.
87
88 %description web -l pl.UTF-8
89 Biblioteka zapewniająca API sieciowe dla libreport.
90
91 %package web-devel
92 Summary:        Development headers for libreport-web
93 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki libreport-web
94 Group:          Development/Libraries
95 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
96 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
97 Requires:       curl-devel
98 Requires:       json-c-devel
99 Requires:       libproxy-devel
100 Requires:       libxml2-devel >= 2
101 Requires:       satyr-devel
102 Requires:       xmlrpc-c-client-devel
103 Requires:       xmlrpc-c-devel
104
105 %description web-devel
106 Development headers for libreport-web.
107
108 %description web-devel -l pl.UTF-8
109 Pliki nagłówkowe biblioteki libreport-web.
110
111 %package -n python-%{name}
112 Summary:        Python 2 bindings for libreport libraries
113 Summary(pl.UTF-8):      Wiązania Pythona 2 do bibliotek libreport
114 Group:          Libraries/Python
115 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
116 Provides:       %{name}-python = %{version}-%{release}
117 Obsoletes:      libreport-python < 2.1.3-1
118
119 %description -n python-%{name}
120 Python 2 bindings for libreport libraries.
121
122 %description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
123 Wiązania Pythona 2 do bibliotek libreport
124
125 %package -n python3-%{name}
126 Summary:        Python 3 bindings for libreport libraries
127 Summary(pl.UTF-8):      Wiązania Pythona 3 do bibliotek libreport
128 Group:          Libraries/Python
129 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
130
131 %description -n python3-%{name}
132 Python 3 bindings for libreport libraries.
133
134 %description -n python3-%{name} -l pl.UTF-8
135 Wiązania Pythona 3 do bibliotek libreport
136
137 %package cli
138 Summary:        libreport's command line interface
139 Summary(pl.UTF-8):      Interfejs linii poleceń libreport
140 Group:          Applications
141 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
142
143 %description cli
144 This package contains simple command line tool for working with
145 problem dump reports.
146
147 %description cli -l pl.UTF-8
148 Ten pakiet zawiera proste, działające z linii poleceń narzędzie do
149 pracy ze zgłoszeniami zawierającymi zrzuty problemów.
150
151 %package newt
152 Summary:        libreport's newt interface
153 Summary(pl.UTF-8):      Interfejs newt libreport
154 Group:          Applications
155 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
156
157 %description newt
158 This package contains a simple newt application for reporting bugs.
159
160 %description newt -l pl.UTF-8
161 Ten pakiet zawiera prostą aplikację newt do zgłaszania błędów.
162
163 %package gtk
164 Summary:        GTK+ front-end for libreport
165 Summary(pl.UTF-8):      Interfejs GTK+ libreport
166 Group:          X11/Applications
167 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
168
169 %description gtk
170 Application for reporting bugs using libreport backend.
171
172 %description gtk -l pl.UTF-8
173 Aplikacja do zgłaszania błędów przy użyciu libreport.
174
175 %package gtk-devel
176 Summary:        Development headers for libreport-gtk
177 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki libreport-gtk
178 Group:          Development/Libraries
179 Requires:       %{name}-gtk = %{version}-%{release}
180
181 %description gtk-devel
182 Development headers for libreport-gtk.
183
184 %description gtk-devel -l pl.UTF-8
185 Pliki nagłówkowe biblioteki libreport-gtk.
186
187 %package plugin-bugzilla
188 Summary:        libreport's bugzilla plugin
189 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń przez Bugzillę
190 Group:          Libraries
191 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
192 Obsoletes:      abrt-plugin-bugzilla < 2.0.4
193
194 %description plugin-bugzilla
195 Plugin to report bugs into the bugzilla.
196
197 %description plugin-bugzilla -l pl.UTF-8
198 Wtyczka zgłaszająca problemy do systemu Bugzilla.
199
200 %package plugin-kerneloops
201 Summary:        libreport's kerneloops reporter plugin
202 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń awarii jądra (kerneloops)
203 Group:          Libraries
204 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
205 Requires:       curl
206
207 %description plugin-kerneloops
208 This package contains plugin which sends kernel crash information to
209 specified server, usually to kerneloops.org.
210
211 %description plugin-kerneloops -l pl.UTF-8
212 Ten pakiet zawiera wtyczkę wysyłającą informacje o awariach jądra na
213 określony serwer, zwykle kerneloops.org.
214
215 %package plugin-logger
216 Summary:        libreport's logger reporter plugin
217 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń w logu
218 Group:          Libraries
219 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
220 Obsoletes:      abrt-plugin-logger < 2.0.4
221
222 %description plugin-logger
223 The simple reporter plugin which writes a report to a specified file.
224
225 %description plugin-logger -l pl.UTF-8
226 Prosta wtyczka zgłaszająca problem, zapisująca raport w określonym
227 pliku.
228
229 %package plugin-mailx
230 Summary:        libreport's mailx reporter plugin
231 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń przez pocztę elektroniczną
232 Group:          Libraries
233 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
234 Requires:       mailx
235 Obsoletes:      abrt-plugin-mailx < 2.0.4
236
237 %description plugin-mailx
238 The simple reporter plugin which sends a report via mailx to a
239 specified email address.
240
241 %description plugin-mailx -l pl.UTF-8
242 Prosta wtyczka zgłaszająca problem, wysyłająca raport na określony
243 adres e-mail przy użyciu programu mailx.
244
245 %package plugin-mantisbt
246 Summary:        libreport's mantisbt plugin
247 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń przez mantisbt
248 Group:          Libraries
249 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
250
251 %description plugin-mantisbt
252 Plugin to report bugs into the mantisbt.
253
254 %description plugin-mantisbt -l pl.UTF-8
255 Wtyczka zgłaszająca problemy do systemu mantisbt.
256
257 %package plugin-reportuploader
258 Summary:        libreport's reportuploader plugin
259 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń przez FTP
260 Group:          Libraries
261 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
262 Obsoletes:      abrt-plugin-reportuploader < 2.0.4
263
264 %description plugin-reportuploader
265 Plugin to report bugs into anonymous FTP site associated with
266 ticketing system.
267
268 %description plugin-reportuploader -l pl.UTF-8
269 Wtyczka zgłaszająca błędy poprzez serwer anonimowego FTP powiązany z
270 systemem biletów.
271
272 %package plugin-rhtsupport
273 Summary:        libreport's RHTSupport plugin
274 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń przez RHTSupport
275 Group:          Libraries
276 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
277 Obsoletes:      abrt-plugin-rhtsupport < 2.0.4
278
279 %description plugin-rhtsupport
280 Plugin to report bugs into RH support system.
281
282 %description plugin-rhtsupport -l pl.UTF-8
283 Wtyczka zgłaszająca problemy do systemu obsługi RH.
284
285 %package plugin-systemd-journal
286 Summary:        libreport's systemd journal reporter plugin
287 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń w kronice systemd
288 Group:          Libraries
289 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
290
291 %description plugin-systemd-journal
292 The simple reporter plugin which writes a report to the systemd
293 journal.
294
295 %description plugin-systemd-journal -l pl.UTF-8
296 Prosta wtyczka zgłoszeń zapisująca raport w kronice systemd.
297
298 %package plugin-ureport
299 Summary:        libreport's micro report plugin
300 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libreport do zgłoszeń typu micro-report
301 Group:          Libraries
302 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
303
304 %description plugin-ureport
305 Uploads micro-report to abrt server.
306
307 %description plugin-ureport -l pl.UTF-8
308 Wtyczka przesyłająca raporty typu micro-report na serwer abrt.
309
310 %package anaconda
311 Summary:        Default configuration for reporting Anaconda bugs
312 Summary(pl.UTF-8):      Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów w Anacondzie
313 Group:          Applications/File
314 Requires:       %{name}-plugin-bugzilla = %{version}-%{release}
315 Requires:       %{name}-plugin-reportuploader = %{version}-%{release}
316
317 %description anaconda
318 Default configuration for reporting Anaconda problems using Fedora
319 infrastructure or uploading the gathered data over ftp/scp...
320
321 %description anaconda -l pl.UTF-8
322 Domyślna konfiguracja do zgłaszania problemów z Anacondą przy użyciu
323 infrastruktury Fedory lub przesyłając zebrane dane po ftp/scp.
324
325 %package centos
326 Summary:        Default configuration for reporting bugs via CentOS infrastructure
327 Summary(pl.UTF-8):      Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę CentOS
328 Group:          Applications/File
329 Requires:       %{name}-plugin-mantisbt = %{version}-%{release}
330 Requires:       %{name}-web = %{version}-%{release}
331
332 %description centos
333 Default configuration for reporting bugs via CentOS infrastructure
334 used primarily to easy configure the reporting process for CentOS
335 systems.
336
337 %description centos -l pl.UTF-8
338 Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę
339 CentOS, służąca przede wszystkim do łatwej konfiguracji procesu
340 zgłaszania błędów w systemach CentOS.
341
342 %package fedora
343 Summary:        Default configuration for reporting bugs via Fedora infrastructure
344 Summary(pl.UTF-8):      Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę Fedory
345 Group:          Applications/File
346 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
347
348 %description fedora
349 Default configuration for reporting bugs via Fedora infrastructure
350 used primarily to easy configure the reporting process for Fedora
351 systems.
352
353 %description fedora -l pl.UTF-8
354 Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę
355 Fedory, służąca przede wszystkim do łatwej konfiguracji procesu
356 zgłaszania błędów w systemach Fedora.
357
358 %package rhel
359 Summary:        Default configuration for reporting bugs via RHEL infrastructure
360 Summary(pl.UTF-8):      Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę RHEL
361 Group:          Applications/File
362 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
363
364 %description rhel
365 Default configuration for reporting bugs via RHEL infrastructure used
366 primarily to easy configure the reporting process for RHEL systems.
367
368 %description rhel -l pl.UTF-8
369 Domyślna konfiguracja do zgłaszania błędów poprzez infrastrukturę
370 RHEL, służąca przede wszystkim do łatwej konfiguracji procesu
371 zgłaszania błędów w systemach RHEL.
372
373 %prep
374 %setup -q
375
376 ./gen-version
377
378 # set_echo test from client.at fails on builders due to forkpty()
379 %{__sed} -i -e '/client\.at/d' tests/testsuite.at
380 # process_has_own_root randomly fails in chroot environment
381 %{__sed} -i -e '/proc_helpers\.at/d' tests/testsuite.at
382
383 %build
384 %{__gettextize}
385 %{__intltoolize}
386 %{__libtoolize}
387 %{__aclocal} -I m4
388 %{__autoconf}
389 %{__autoheader}
390 %{__automake}
391 %configure \
392         AUGPARSE=/usr/bin/augparse \
393         --disable-silent-rules \
394         %{!?with_python2:--without-python2} \
395         %{!?with_python3:--without-python3}
396
397 %{__make}
398
399 %if %{with tests}
400 %{__make} check || (cat tests/testsuite.log && /bin/false)
401 %endif
402
403 %install
404 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
405
406 %{__make} install \
407         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
408
409 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.la
410 # compat layer for compatibility tool
411 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir}/report,%{_mandir}/man1/report.1}
412
413 %if %{with python2}
414 %py_postclean
415 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/report*/*.la
416 %endif
417 %if %{with python3}
418 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}/report*/*.la
419 # automake uses $PYTHON for both versions, recompile using python3
420 %py_postclean %{py3_sitedir}
421 %py3_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
422 %py3_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
423 %endif
424
425 # empty versions of nb,ru
426 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/{no,ru_RU}
427 # not supported by glibc yet
428 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/{ach,aln,bal,ilo}
429
430 %find_lang %{name}
431
432 %clean
433 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
434
435 %post   -p /sbin/ldconfig
436 %postun -p /sbin/ldconfig
437
438 %post   web -p /sbin/ldconfig
439 %postun web -p /sbin/ldconfig
440
441 %post   gtk -p /sbin/ldconfig
442 %postun gtk -p /sbin/ldconfig
443
444 %files -f %{name}.lang
445 %defattr(644,root,root,755)
446 %doc CHANGELOG.md README.md
447 %dir %{_sysconfdir}/%{name}
448 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/report_event.conf
449 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/forbidden_words.conf
450 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/ignored_words.conf
451 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}/libreport.conf
452 %dir %{_sysconfdir}/%{name}/events
453 %dir %{_sysconfdir}/%{name}/events.d
454 %dir %{_sysconfdir}/%{name}/plugins
455 %dir %{_sysconfdir}/%{name}/workflows.d
456 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport.so.*.*.*
457 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libreport.so.0
458 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libabrt_dbus.so.*.*.*
459 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libabrt_dbus.so.0
460 %{_datadir}/augeas/lenses/libreport.aug
461 %dir %{_datadir}/libreport
462 %dir %{_datadir}/libreport/conf.d
463 %{_datadir}/libreport/conf.d/libreport.conf
464 %dir %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins
465 %dir %{_datadir}/libreport/events
466 %dir %{_datadir}/libreport/workflows
467 %{_mandir}/man5/forbidden_words.conf.5*
468 %{_mandir}/man5/ignored_words.conf.5*
469 %{_mandir}/man5/libreport.conf.5*
470 %{_mandir}/man5/report_event.conf.5*
471
472 %files devel
473 %defattr(644,root,root,755)
474 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport.so
475 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libabrt_dbus.so
476 %dir %{_includedir}/libreport
477 %{_includedir}/libreport/client.h
478 %{_includedir}/libreport/config_item_info.h
479 %{_includedir}/libreport/dump_dir.h
480 %{_includedir}/libreport/event_config.h
481 %{_includedir}/libreport/file_obj.h
482 %{_includedir}/libreport/global_configuration.h
483 %{_includedir}/libreport/libreport_types.h
484 %{_includedir}/libreport/problem_data.h
485 %{_includedir}/libreport/report.h
486 %{_includedir}/libreport/run_event.h
487 %{_includedir}/libreport/internal_abrt_dbus.h
488 %{_includedir}/libreport/internal_libreport.h
489 %{_includedir}/libreport/problem_report.h
490 %{_includedir}/libreport/problem_utils.h
491 %{_includedir}/libreport/reporters.h
492 %{_includedir}/libreport/ureport.h
493 %{_includedir}/libreport/workflow.h
494 %{_includedir}/libreport/xml_parser.h
495 %{_includedir}/libreport/helpers
496 %{_pkgconfigdir}/libreport.pc
497
498 %files web
499 %defattr(644,root,root,755)
500 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport-web.so.*.*
501 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libreport-web.so.0
502
503 %files web-devel
504 %defattr(644,root,root,755)
505 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport-web.so
506 %{_includedir}/libreport/libreport_curl.h
507 %{_pkgconfigdir}/libreport-web.pc
508
509 %if %{with python2}
510 %files -n python-%{name}
511 %defattr(644,root,root,755)
512 %dir %{py_sitedir}/report
513 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/report/_pyreport.so
514 %{py_sitedir}/report/*.py[co]
515 %dir %{py_sitedir}/report/io
516 %{py_sitedir}/report/io/*.py[co]
517 %dir %{py_sitedir}/reportclient
518 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/reportclient/_reportclient.so
519 %{py_sitedir}/reportclient/*.py[co]
520 %endif
521
522 %if %{with python3}
523 %files -n python3-%{name}
524 %defattr(644,root,root,755)
525 %dir %{py3_sitedir}/report
526 %attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/report/_py3report.so
527 %{py3_sitedir}/report/*.py*
528 %dir %{py3_sitedir}/report/io
529 %{py3_sitedir}/report/io/*.py*
530 %dir %{py3_sitedir}/reportclient
531 %attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/reportclient/_reportclient3.so
532 %{py3_sitedir}/reportclient/*.py*
533 %endif
534
535 %files cli
536 %defattr(644,root,root,755)
537 %attr(755,root,root) %{_bindir}/report-cli
538 %{_mandir}/man1/report-cli.1*
539
540 %files newt
541 %defattr(644,root,root,755)
542 %attr(755,root,root) %{_bindir}/report-newt
543 %{_mandir}/man1/report-newt.1*
544
545 %files gtk
546 %defattr(644,root,root,755)
547 %attr(755,root,root) %{_bindir}/report-gtk
548 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport-gtk.so.*.*
549 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libreport-gtk.so.0
550 %{_mandir}/man1/report-gtk.1*
551
552 %files gtk-devel
553 %defattr(644,root,root,755)
554 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libreport-gtk.so
555 %{_includedir}/libreport/internal_libreport_gtk.h
556 %{_includedir}/libreport/problem_details_dialog.h
557 %{_includedir}/libreport/problem_details_widget.h
558 %{_pkgconfigdir}/libreport-gtk.pc
559
560 %files plugin-bugzilla
561 %defattr(644,root,root,755)
562 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-bugzilla
563 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla.conf
564 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_format.conf
565 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_format_analyzer_libreport.conf
566 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_format_kernel.conf
567 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_formatdup.conf
568 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events/report_Bugzilla.conf
569 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/bugzilla_event.conf
570 %{_datadir}/dbus-1/interfaces/com.redhat.problems.configuration.bugzilla.xml
571 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/bugzilla.conf
572 %{_datadir}/libreport/events/report_Bugzilla.xml
573 %{_datadir}/libreport/events/watch_Bugzilla.xml
574 %{_mandir}/man1/reporter-bugzilla.1*
575 %{_mandir}/man5/bugzilla.conf.5*
576 %{_mandir}/man5/bugzilla_event.conf.5*
577 %{_mandir}/man5/bugzilla_format.conf.5*
578 %{_mandir}/man5/bugzilla_format_analyzer_libreport.conf.5*
579 %{_mandir}/man5/bugzilla_format_kernel.conf.5*
580 %{_mandir}/man5/bugzilla_formatdup.conf.5*
581 %{_mandir}/man5/report_Bugzilla.conf.5*
582
583 %files plugin-kerneloops
584 %defattr(644,root,root,755)
585 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-kerneloops
586 %{_datadir}/libreport/events/report_Kerneloops.xml
587 %{_mandir}/man1/reporter-kerneloops.1*
588
589 %files plugin-logger
590 %defattr(644,root,root,755)
591 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-print
592 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events/report_Logger.conf
593 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/print_event.conf
594 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_logger.conf
595 %{_datadir}/libreport/events/report_Logger.xml
596 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_Logger.xml
597 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_LoggerCCpp.xml
598 %{_mandir}/man1/reporter-print.1*
599 %{_mandir}/man5/print_event.conf.5*
600 %{_mandir}/man5/report_Logger.conf.5*
601 %{_mandir}/man5/report_logger.conf.5*
602
603 %files plugin-mailx
604 %defattr(644,root,root,755)
605 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-mailx
606 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mailx.conf
607 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/mailx_event.conf
608 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_mailx.conf
609 %{_datadir}/dbus-1/interfaces/com.redhat.problems.configuration.mailx.xml
610 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/mailx.conf
611 %{_datadir}/libreport/events/report_Mailx.xml
612 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_Mailx.xml
613 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_MailxCCpp.xml
614 %{_mandir}/man1/reporter-mailx.1*
615 %{_mandir}/man5/mailx.conf.5*
616 %{_mandir}/man5/mailx_event.conf.5*
617 %{_mandir}/man5/report_mailx.conf.5*
618
619 %files plugin-mantisbt
620 %defattr(644,root,root,755)
621 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-mantisbt
622 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt.conf
623 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt_format.conf
624 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt_format_analyzer_libreport.conf
625 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt_formatdup.conf
626 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/mantisbt_formatdup_analyzer_libreport.conf
627 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/mantisbt.conf
628 %{_mandir}/man1/reporter-mantisbt.1*
629 %{_mandir}/man5/mantisbt.conf.5*
630 %{_mandir}/man5/mantisbt_format.conf.5*
631 %{_mandir}/man5/mantisbt_format_analyzer_libreport.conf.5*
632 %{_mandir}/man5/mantisbt_formatdup.conf.5*
633 %{_mandir}/man5/mantisbt_formatdup_analyzer_libreport.conf.5*
634
635 %files plugin-reportuploader
636 %defattr(644,root,root,755)
637 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-upload
638 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/upload.conf
639 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events/report_Uploader.conf
640 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/uploader_event.conf
641 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_uploader.conf
642 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/upload.conf
643 %{_datadir}/libreport/events/report_Uploader.xml
644 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_Upload.xml
645 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_UploadCCpp.xml
646 %{_mandir}/man1/reporter-upload.1*
647 %{_mandir}/man5/report_Uploader.conf.5*
648 %{_mandir}/man5/report_uploader.conf.5*
649 %{_mandir}/man5/uploader_event.conf.5*
650 %{_mandir}/man5/upload.conf.5*
651
652 %files plugin-rhtsupport
653 %defattr(644,root,root,755)
654 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-rhtsupport
655 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/rhtsupport.conf
656 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/rhtsupport_event.conf
657 %{_datadir}/dbus-1/interfaces/com.redhat.problems.configuration.rhtsupport.xml
658 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/rhtsupport.conf
659 %{_datadir}/libreport/events/report_RHTSupport.xml
660 %{_datadir}/libreport/events/report_RHTSupport_AddData.xml
661 %{_mandir}/man1/reporter-rhtsupport.1*
662 %{_mandir}/man5/rhtsupport.conf.5*
663 %{_mandir}/man5/rhtsupport_event.conf.5*
664
665 %files plugin-systemd-journal
666 %defattr(644,root,root,755)
667 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-systemd-journal
668 %{_mandir}/man1/reporter-systemd-journal.1*
669
670 %files plugin-ureport
671 %defattr(644,root,root,755)
672 %attr(755,root,root) %{_bindir}/reporter-ureport
673 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/emergencyanalysis_event.conf
674 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/ureport.conf
675 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_uReport.conf
676 %{_datadir}/dbus-1/interfaces/com.redhat.problems.configuration.ureport.xml
677 %{_datadir}/libreport/conf.d/plugins/ureport.conf
678 %{_datadir}/libreport/events/report_uReport.xml
679 %{_datadir}/libreport/events/report_EmergencyAnalysis.xml
680 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_uReport.xml
681 %{_mandir}/man1/reporter-ureport.1*
682 %{_mandir}/man5/emergencyanalysis_event.conf.5*
683 %{_mandir}/man5/report_uReport.conf.5*
684 %{_mandir}/man5/ureport.conf.5*
685
686 %files anaconda
687 %defattr(644,root,root,755)
688 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/bugzilla_anaconda_event.conf
689 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_format_anaconda.conf
690 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/plugins/bugzilla_formatdup_anaconda.conf
691 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/anaconda_event.conf
692 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_AnacondaFedora.xml
693 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_AnacondaRHEL.xml
694 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_AnacondaRHELBugzilla.xml
695 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_AnacondaUpload.xml
696 %{_mandir}/man5/anaconda_event.conf.5*
697 %{_mandir}/man5/bugzilla_anaconda_event.conf.5*
698 %{_mandir}/man5/bugzilla_format_anaconda.conf.5*
699 %{_mandir}/man5/bugzilla_formatdup_anaconda.conf.5*
700
701 %files centos
702 %defattr(644,root,root,755)
703 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/events/report_CentOSBugTracker.conf
704 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/events.d/centos_report_event.conf
705 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_centos.conf
706 %{_datadir}/libreport/events/report_CentOSBugTracker.xml
707 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSCCpp.xml
708 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSJava.xml
709 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSJavaScript.xml
710 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSKerneloops.xml
711 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSLibreport.xml
712 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSPython.xml
713 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSPython3.xml
714 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSVmcore.xml
715 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_CentOSXorg.xml
716 %{_mandir}/man5/centos_report_event.conf.5*
717 %{_mandir}/man5/report_CentOSBugTracker.conf.5*
718 %{_mandir}/man5/report_centos.conf.5*
719
720 %files fedora
721 %defattr(644,root,root,755)
722 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_fedora.conf
723 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_Fedora*.xml
724 %{_mandir}/man5/report_fedora.conf.5*
725
726 %files rhel
727 %defattr(644,root,root,755)
728 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_rhel.conf
729 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_rhel_add_data.conf
730 %config(noreplace) %{_sysconfdir}/libreport/workflows.d/report_rhel_bugzilla.conf
731 %{_datadir}/libreport/workflows/workflow_RHEL*.xml
732 %{_mandir}/man5/report_rhel.conf.5*
733 %{_mandir}/man5/report_rhel_bugzilla.conf.5*
This page took 0.145505 seconds and 3 git commands to generate.