70c3f08f3e6bd8b9a47a884f3560e0a8727cf8f1
[packages/klibc.git] / klibc.spec
1 #
2 # TODO:
3 #    - warning: Installed (but unpackaged) file(s) found:
4 #               /usr/lib/klibc/libc.so.hash
5 #
6 # Conditional build:
7 %bcond_without  dist_kernel     # build without distribution kernel-headers
8 %bcond_with     verbose         # verbose build
9 #
10 Summary:        Minimalistic libc subset for use with initramfs
11 Summary(pl.UTF-8):      Zminimalizowany podzbiór biblioteki C do używania z initramfs
12 Name:           klibc
13 Version:        1.5.24
14 Release:        1
15 License:        BSD/GPL
16 Group:          Libraries
17 Source0:        http://www.kernel.org/pub/linux/libs/klibc/Current/%{name}-%{version}.tar.bz2
18 # Source0-md5:  4df9b0d3d7f9f366c4b5c171cac3c6c3
19 Patch0:         %{name}-klcc.patch
20 URL:            http://www.zytor.com/mailman/listinfo/klibc/
21 # ld.bfd binary
22 BuildRequires:  binutils >= 2.20.51.0.6
23 BuildRequires:  bison
24 BuildRequires:  flex
25 BuildRequires:  linux-libc-headers >= 7:2.6.24-1
26 BuildRequires:  perl-base
27 BuildRequires:  perl-modules
28 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.153
29 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
30
31 %define         no_install_post_strip   1
32
33 %description
34 klibc, what is intended to be a minimalistic libc subset for use with
35 initramfs. It is deliberately written for small size, minimal
36 entaglement and portability, not speed. It is definitely a work in
37 progress, and a lot of things are still missing.
38
39 %description -l pl.UTF-8
40 klibc w zamierzeniu ma być minimalistycznym podzbiorem biblioteki libc
41 do użycia z initramfs. Celem jest minimalizacja, przenośność ale nie
42 szybkość. klibc jest rozwijaną biblioteką w związku z czym nadal
43 brakuje wielu rzeczy.
44
45 %package devel
46 Summary:        Development files for klibc
47 Summary(pl.UTF-8):      Pliki dla programistów klibc
48 Group:          Development/Libraries
49 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
50 Requires:       binutils
51 Requires:       linux-libc-headers >= 7:2.6.24-1
52
53 %description devel
54 Small libc for building embedded applications - development files.
55
56 %description devel -l pl.UTF-8
57 Mała libc do budowania aplikacji wbudowanych - pliki dla programistów.
58
59 %package static
60 Summary:        Static klibc libraries
61 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki statyczne klibc
62 Group:          Development/Libraries
63 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
64
65 %description static
66 Static klibc libraries.
67
68 %description static -l pl.UTF-8
69 Biblioteki statyczne klibc.
70
71 %package utils-shared
72 Summary:        Utilities dynamically linked with klibc
73 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc
74 Group:          Base
75 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
76
77 %description utils-shared
78 Utilities dynamically linked with klibc.
79
80 %description utils-shared -l pl.UTF-8
81 Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc.
82
83 %package utils-shared-debug
84 Summary:        Utilities dynamically linked with klibc (unstripped)
85 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc (z informacjami dla debuggera)
86 Group:          Base
87 Requires:       %{name}-utils-shared = %{version}-%{release}
88
89 %description utils-shared-debug
90 Utilities dynamically linked with klibc.
91
92 Programs in this package have debugging information not stripped.
93
94 %description utils-shared-debug -l pl.UTF-8
95 Narzędzia dynamicznie zlinkowane z klibc.
96
97 Programy zawarte w tym pakiecie zawierają informacje dla debuggera.
98
99 %package utils-static
100 Summary:        Utilities statically linked with klibc
101 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc
102 Group:          Base
103
104 %description utils-static
105 Utilities staticly linked with klibc.
106
107 %description utils-static -l pl.UTF-8
108 Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc.
109
110 %package utils-static-debug
111 Summary:        Utilities statically linked with klibc (unstripped)
112 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc (z informacjami dla debuggera)
113 Group:          Base
114 Requires:       %{name}-utils-static = %{version}-%{release}
115
116 %description utils-static-debug
117 Utilities staticly linked with klibc.
118
119 Programs in this package have debugging information not stripped.
120
121 %description utils-static-debug -l pl.UTF-8
122 Narzędzia statycznie zlinkowane z klibc.
123
124 Programy zawarte w tym pakiecie zawierają informacje dla debuggera.
125
126 %prep
127 %setup -q
128 %patch0 -p1
129
130 %build
131 cd usr/include
132 ln -sf /usr/include/asm .
133 ln -sf /usr/include/asm-generic .
134 %ifarch sparc64
135 ln -sf /usr/include/asm-sparc .
136 ln -sf /usr/include/asm-sparc64 .
137 %endif
138 ln -sf /usr/include/linux .
139 # early-userspace needs acces to e.g. uvesafb.h.
140 ln -sf /usr/include/video .
141
142 cd ../..
143 install -d linux
144 ln -sf ../usr/include linux/include
145
146 %{__make} \
147         ARCH=%{_target_base_arch} \
148         HOSTCC="%{__cc}" \
149         CC="%{__cc}" \
150         LD="ld.bfd" \
151         rpm_prefix=%{_prefix} \
152         rpm_bindir=%{_bindir} \
153         rpm_includedir=%{_includedir}/klibc \
154         rpm_libdir=%{_libdir} \
155         SHLIBDIR=/%{_lib} \
156         %{?with_verbose:KBUILD_VERBOSE=1} \
157         OPTFLAGS="%{rpmcflags} -Os -fomit-frame-pointer -falign-functions=0 \
158                 -falign-jumps=0 -falign-loops=0 -ffreestanding"
159
160 %install
161 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
162 install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
163 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/klibc
164 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-{shared,static}
165
166 cp -a usr/include/* $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/klibc
167 install klcc/klcc -D $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/klcc
168 install klcc/klcc.1 -D $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/klcc.1
169 install usr/klibc/libc.* usr/klibc/arch/%{_target_base_arch}/crt0.o usr/klibc/interp.o $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc
170 install usr/klibc/klibc-*.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
171 install usr/dash/sh.shared $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared/sh
172 install usr/dash/sh.shared.g $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared/sh.g
173 install usr/dash/sh $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static/sh
174 install usr/dash/sh.g $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static/sh.g
175 install usr/kinit/*/shared/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared
176 install usr/kinit/*/static/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static
177 install usr/utils/shared/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-shared
178 install usr/utils/static/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin-static
179
180 ln -s %{_libdir}/klibc/bin-shared $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/klibc/bin
181
182 %clean
183 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
184
185 %files
186 %defattr(644,root,root,755)
187 %attr(755,root,root) /%{_lib}/klibc-*.so
188
189 %files devel
190 %defattr(644,root,root,755)
191 %attr(755,root,root) %{_bindir}/klcc
192 %{_includedir}/klibc
193 %dir %{_libdir}/klibc
194 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/*.so
195 %{_libdir}/klibc/*.o
196 %{_mandir}/man1/klcc.1*
197
198 %files static
199 %defattr(644,root,root,755)
200 %{_libdir}/klibc/*.a
201
202 %files utils-shared
203 %defattr(644,root,root,755)
204 %{_libdir}/klibc/bin
205 %dir %{_libdir}/klibc/bin-shared
206 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-shared/*
207 %exclude %{_libdir}/klibc/bin-shared/*.g
208
209 %files utils-shared-debug
210 %defattr(644,root,root,755)
211 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-shared/*.g
212
213 %files utils-static
214 %defattr(644,root,root,755)
215 %dir %{_libdir}/klibc/bin-static
216 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-static/*
217 %exclude %{_libdir}/klibc/bin-static/*.g
218
219 %files utils-static-debug
220 %defattr(644,root,root,755)
221 %attr(755,root,root) %{_libdir}/klibc/bin-static/*.g
This page took 0.124733 seconds and 2 git commands to generate.