b6d8e2cdba1d0c4b47c8f57a1c50fddb2362bcf1
[packages/gstreamer.git] / gstreamer.spec
1 # TODO: suid/capabilities for ptp-helper?
2 %define         vmajor          1.0
3
4 Summary:        GStreamer Streaming-media framework runtime
5 Summary(pl.UTF-8):      GStreamer - biblioteki środowiska do obróbki strumieni
6 Name:           gstreamer
7 Version:        1.12.2
8 Release:        1
9 License:        LGPL v2+
10 Group:          Libraries
11 Source0:        https://gstreamer.freedesktop.org/src/gstreamer/%{name}-%{version}.tar.xz
12 # Source0-md5:  4748860621607ffd96244fb79c86c238
13 Patch0:         %{name}-inspect-rpm-format.patch
14 URL:            https://gstreamer.freedesktop.org/
15 BuildRequires:  autoconf >= 2.69
16 BuildRequires:  automake >= 1:1.14
17 BuildRequires:  bison >= 1.875
18 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
19 BuildRequires:  elfutils-devel
20 BuildRequires:  flex >= 2.5.31
21 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.17
22 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.40.0
23 BuildRequires:  glibc-misc
24 BuildRequires:  gobject-introspection-devel >= 1.31.1
25 BuildRequires:  gtk-doc >= 1.12
26 BuildRequires:  libcap-devel
27 BuildRequires:  libtool >= 2:2.2.6
28 %ifarch %{ix86} %{x8664} %{arm} hppa ia64 mips ppc ppc64 sh
29 BuildRequires:  libunwind-devel
30 %endif
31 BuildRequires:  perl-base
32 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
33 BuildRequires:  python >= 2.1
34 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
35 BuildRequires:  xz
36 Requires:       glib2 >= 1:2.40.0
37 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
38
39 %define         _gstlibdir      %{_libdir}/gstreamer-%{vmajor}
40 %define         _gstincludedir  %{_includedir}/gstreamer-%{vmajor}
41
42 %description
43 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
44 which operate on media data. Applications using this library can do
45 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
46 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
47 that new data types or processing capabilities can be added simply by
48 installing new plugins.
49
50 %description -l pl.UTF-8
51 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
52 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
53 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
54 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związanego z
55 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
56 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
57
58 %package devel
59 Summary:        Include files for GStreamer streaming-media framework
60 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe do środowiska obróbki strumieni GStreamer
61 Group:          Development/Libraries
62 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
63 Requires:       glib2-devel >= 1:2.40.0
64 Obsoletes:      gstreamer-plugins-bad-devel < 0.10.10
65
66 %description devel
67 This package contains the includes files necessary to develop
68 applications and plugins for GStreamer.
69
70 %description devel -l pl.UTF-8
71 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe potrzebne do rozwijania aplikacji
72 i wtyczek do GStreamera.
73
74 %package static
75 Summary:        GStreamer static libraries
76 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki statyczne GStreamer
77 Group:          Development/Libraries
78 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
79
80 %description static
81 Static versions of GStreamer libraries.
82
83 %description static -l pl.UTF-8
84 Statyczne wersje bibliotek GStreamer.
85
86 %package apidocs
87 Summary:        GStreamer API documentation
88 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API Gstreamera
89 Group:          Documentation
90 Requires:       gtk-doc-common
91 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
92 BuildArch:      noarch
93 %endif
94
95 %description apidocs
96 GStreamer API documentation.
97
98 %description apidocs -l pl.UTF-8
99 Dokumentacja API Gstreamera.
100
101 %package -n bash-completion-gstreamer
102 Summary:        Bash completion for GStreamer utilities
103 Summary(pl.UTF-8):      Bashowe uzupełnianie parametrów narzędzi GStreamera
104 Group:          Applications/Shells
105 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
106 Requires:       bash-completion >= 2.0
107
108 %description -n bash-completion-gstreamer
109 Bash completion for GStreamer utilities: gst-inspect and gst-launch.
110
111 %description -n bash-completion-gstreamer
112 Bashowe uzupełnianie parametrów narzędzi GStreamera: gst-inspect oraz
113 gst-launch.
114
115 %prep
116 %setup -q
117 %patch0 -p1
118
119 %build
120 # po/Makefile.in.in is modified
121 #{__gettextize}
122 %{__libtoolize}
123 %{__aclocal} -I common/m4 -I m4 -I .
124 %{__autoconf}
125 %{__autoheader}
126 %{__automake}
127 %configure \
128         --disable-examples \
129         --disable-silent-rules \
130         --disable-tests \
131         --enable-gtk-doc \
132         --with-html-dir=%{_gtkdocdir} \
133         --enable-static
134
135 %{__make}
136
137 %install
138 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
139
140 %{__make} install \
141         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
142
143 %find_lang %{name} --all-name --with-gnome
144
145 # no *.la for modules - shut up check files
146 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_gstlibdir}/lib*.la
147 # obsoleted by pkg-config
148 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgst*.la
149
150 %clean
151 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
152
153 %post   -p /sbin/ldconfig
154 %postun -p /sbin/ldconfig
155
156 %files -f %{name}.lang
157 %defattr(644,root,root,755)
158 %doc AUTHORS ChangeLog MAINTAINERS NEWS README RELEASE
159 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gst-inspect-1.0
160 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gst-launch-1.0
161 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gst-stats-1.0
162 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gst-typefind-1.0
163 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstbase-%{vmajor}.so.*.*.*
164 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstbase-%{vmajor}.so.0
165 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstcheck-%{vmajor}.so.*.*.*
166 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstcheck-%{vmajor}.so.0
167 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstcontroller-%{vmajor}.so.*.*.*
168 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstcontroller-%{vmajor}.so.0
169 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstnet-%{vmajor}.so.*.*.*
170 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstnet-%{vmajor}.so.0
171 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstreamer-%{vmajor}.so.*.*.*
172 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstreamer-%{vmajor}.so.0
173 %dir %{_gstlibdir}
174 %attr(755,root,root) %{_gstlibdir}/gst-plugin-scanner
175 %attr(755,root,root) %{_gstlibdir}/gst-ptp-helper
176 %attr(755,root,root) %{_gstlibdir}/libgstcoreelements.so
177 %attr(755,root,root) %{_gstlibdir}/libgstcoretracers.so
178 %{_mandir}/man1/gst-inspect-1.0.1*
179 %{_mandir}/man1/gst-launch-1.0.1*
180 %{_mandir}/man1/gst-stats-1.0.1*
181 %{_mandir}/man1/gst-typefind-1.0.1*
182 %{_libdir}/girepository-1.0/Gst-%{vmajor}.typelib
183 %{_libdir}/girepository-1.0/GstBase-%{vmajor}.typelib
184 %{_libdir}/girepository-1.0/GstCheck-%{vmajor}.typelib
185 %{_libdir}/girepository-1.0/GstController-%{vmajor}.typelib
186 %{_libdir}/girepository-1.0/GstNet-%{vmajor}.typelib
187
188 %files devel
189 %defattr(644,root,root,755)
190 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstbase-%{vmajor}.so
191 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstcheck-%{vmajor}.so
192 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstcontroller-%{vmajor}.so
193 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstnet-%{vmajor}.so
194 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstreamer-%{vmajor}.so
195 %{_gstincludedir}
196 %{_pkgconfigdir}/gstreamer-%{vmajor}.pc
197 %{_pkgconfigdir}/gstreamer-base-%{vmajor}.pc
198 %{_pkgconfigdir}/gstreamer-check-%{vmajor}.pc
199 %{_pkgconfigdir}/gstreamer-controller-%{vmajor}.pc
200 %{_pkgconfigdir}/gstreamer-net-%{vmajor}.pc
201 %{_aclocaldir}/gst-element-check-%{vmajor}.m4
202 %{_datadir}/gir-1.0/Gst-%{vmajor}.gir
203 %{_datadir}/gir-1.0/GstBase-%{vmajor}.gir
204 %{_datadir}/gir-1.0/GstCheck-%{vmajor}.gir
205 %{_datadir}/gir-1.0/GstController-%{vmajor}.gir
206 %{_datadir}/gir-1.0/GstNet-%{vmajor}.gir
207
208 %files static
209 %defattr(644,root,root,755)
210 %{_libdir}/libgstbase-%{vmajor}.a
211 %{_libdir}/libgstcheck-%{vmajor}.a
212 %{_libdir}/libgstcontroller-%{vmajor}.a
213 %{_libdir}/libgstnet-%{vmajor}.a
214 %{_libdir}/libgstreamer-%{vmajor}.a
215
216 %files apidocs
217 %defattr(644,root,root,755)
218 %{_gtkdocdir}/gstreamer-%{vmajor}
219 %{_gtkdocdir}/gstreamer-libs-%{vmajor}
220 %{_gtkdocdir}/gstreamer-plugins-%{vmajor}
221
222 %files -n bash-completion-gstreamer
223 %defattr(644,root,root,755)
224 %{bash_compdir}/gst-inspect-1.0
225 %{bash_compdir}/gst-launch-1.0
226 %attr(755,root,root) %{_gstlibdir}/gst-completion-helper
227 %attr(755,root,root) %{_datadir}/bash-completion/helpers/gst
This page took 0.039757 seconds and 2 git commands to generate.