8566f6c04e96448a6c65262ebe737244754292f4
[packages/gstreamer.git] / gstreamer.spec
1 # TODO: suid/capabilities for ptp-helper?
2 %define         gstmver         1.0
3
4 Summary:        GStreamer Streaming-media framework runtime
5 Summary(pl.UTF-8):      GStreamer - biblioteki środowiska do obróbki strumieni
6 Name:           gstreamer
7 Version:        1.16.0
8 Release:        1
9 License:        LGPL v2+
10 Group:          Libraries
11 Source0:        https://gstreamer.freedesktop.org/src/gstreamer/%{name}-%{version}.tar.xz
12 # Source0-md5:  862b7e4263d946bc2ef31b3c582e5587
13 Patch0:         %{name}-inspect-rpm-format.patch
14 URL:            https://gstreamer.freedesktop.org/
15 BuildRequires:  autoconf >= 2.69
16 BuildRequires:  automake >= 1:1.14
17 BuildRequires:  bison >= 1.875
18 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
19 BuildRequires:  elfutils-devel
20 BuildRequires:  flex >= 2.5.31
21 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.17
22 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.40.0
23 %if %(locale -a | grep -q '^C\.UTF-8$'; echo $?)
24 BuildRequires:  glibc-localedb-all
25 %endif
26 BuildRequires:  glibc-misc
27 BuildRequires:  gobject-introspection-devel >= 1.31.1
28 BuildRequires:  gtk-doc >= 1.12
29 BuildRequires:  libcap-devel
30 BuildRequires:  libtool >= 2:2.2.6
31 %ifarch %{ix86} %{x8664} x32 %{arm} hppa ia64 mips ppc ppc64 sh
32 BuildRequires:  libunwind-devel
33 %endif
34 BuildRequires:  perl-base
35 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
36 BuildRequires:  python >= 2.1
37 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
38 BuildRequires:  xz
39 Requires:       glib2 >= 1:2.40.0
40 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
41
42 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{gstmver}
43 %define         gstlibexecdir   %{_libexecdir}/gstreamer-%{gstmver}
44 %define         gstincludedir   %{_includedir}/gstreamer-%{gstmver}
45
46 %description
47 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
48 which operate on media data. Applications using this library can do
49 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
50 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
51 that new data types or processing capabilities can be added simply by
52 installing new plugins.
53
54 %description -l pl.UTF-8
55 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
56 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
57 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
58 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związanego z
59 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
60 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
61
62 %package devel
63 Summary:        Include files for GStreamer streaming-media framework
64 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe do środowiska obróbki strumieni GStreamer
65 Group:          Development/Libraries
66 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
67 Requires:       glib2-devel >= 1:2.40.0
68 Obsoletes:      gstreamer-plugins-bad-devel < 0.10.10
69 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad-devel < 1.14
70
71 %description devel
72 This package contains the includes files necessary to develop
73 applications and plugins for GStreamer.
74
75 %description devel -l pl.UTF-8
76 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe potrzebne do rozwijania aplikacji
77 i wtyczek do GStreamera.
78
79 %package static
80 Summary:        GStreamer static libraries
81 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki statyczne GStreamer
82 Group:          Development/Libraries
83 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
84
85 %description static
86 Static versions of GStreamer libraries.
87
88 %description static -l pl.UTF-8
89 Statyczne wersje bibliotek GStreamer.
90
91 %package apidocs
92 Summary:        GStreamer API documentation
93 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API Gstreamera
94 Group:          Documentation
95 Requires:       gtk-doc-common
96 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
97 BuildArch:      noarch
98 %endif
99
100 %description apidocs
101 GStreamer API documentation.
102
103 %description apidocs -l pl.UTF-8
104 Dokumentacja API Gstreamera.
105
106 %package gdb
107 Summary:        GStreamer pretty printers for GDB
108 Summary(pl.UTF-8):      Funkcje wypisujące dane GStreamer dla GDB
109 Group:          Development/Debuggers
110
111 %description gdb
112 This package contains Python scripts for GDB pretty printing of the
113 GStreamer types.
114
115 %description gdb -l pl.UTF-8
116 Ten pakiet zawiera skrypty Pythona dla GDB służące do ładnego
117 wypisywania typów GStreamer.
118
119 %package -n bash-completion-gstreamer
120 Summary:        Bash completion for GStreamer utilities
121 Summary(pl.UTF-8):      Bashowe uzupełnianie parametrów narzędzi GStreamera
122 Group:          Applications/Shells
123 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
124 Requires:       bash-completion >= 2.0
125
126 %description -n bash-completion-gstreamer
127 Bash completion for GStreamer utilities: gst-inspect and gst-launch.
128
129 %description -n bash-completion-gstreamer
130 Bashowe uzupełnianie parametrów narzędzi GStreamera: gst-inspect oraz
131 gst-launch.
132
133 %prep
134 %setup -q
135 %patch0 -p1
136
137 %build
138 # po/Makefile.in.in is modified
139 #{__gettextize}
140 %{__libtoolize}
141 %{__aclocal} -I common/m4 -I m4 -I .
142 %{__autoconf}
143 %{__autoheader}
144 %{__automake}
145 %configure \
146         --disable-examples \
147         --disable-silent-rules \
148         --disable-tests \
149         --enable-gtk-doc \
150         --with-html-dir=%{_gtkdocdir} \
151         --enable-static
152
153 LC_ALL=C.UTF-8 \
154 %{__make}
155
156 %install
157 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
158
159 %{__make} install \
160         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
161
162 %find_lang %{name} --all-name --with-gnome
163
164 # no *.la for modules nor static modules - shut up check files
165 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/lib*.{la,a}
166 # obsoleted by pkg-config
167 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgst*.la
168
169 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/gstreamer-1.0/gdb/
170 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/gstreamer-1.0/gdb/
171 %py_postclean %{_datadir}/gstreamer-1.0/gdb/
172
173 %clean
174 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
175
176 %post   -p /sbin/ldconfig
177 %postun -p /sbin/ldconfig
178
179 %files -f %{name}.lang
180 %defattr(644,root,root,755)
181 %doc AUTHORS ChangeLog MAINTAINERS NEWS README RELEASE
182 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gst-inspect-1.0
183 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gst-launch-1.0
184 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gst-stats-1.0
185 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gst-typefind-1.0
186 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstbase-%{gstmver}.so.*.*.*
187 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstbase-%{gstmver}.so.0
188 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstcheck-%{gstmver}.so.*.*.*
189 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstcheck-%{gstmver}.so.0
190 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstcontroller-%{gstmver}.so.*.*.*
191 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstcontroller-%{gstmver}.so.0
192 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstnet-%{gstmver}.so.*.*.*
193 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstnet-%{gstmver}.so.0
194 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstreamer-%{gstmver}.so.*.*.*
195 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libgstreamer-%{gstmver}.so.0
196 %if "%{_libexecdir}" != "%{_libdir}"
197 %dir %{gstlibexecdir}
198 %endif
199 %attr(755,root,root) %{gstlibexecdir}/gst-plugin-scanner
200 %attr(755,root,root) %{gstlibexecdir}/gst-ptp-helper
201 %dir %{gstlibdir}
202 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcoreelements.so
203 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcoretracers.so
204 %{_mandir}/man1/gst-inspect-1.0.1*
205 %{_mandir}/man1/gst-launch-1.0.1*
206 %{_mandir}/man1/gst-stats-1.0.1*
207 %{_mandir}/man1/gst-typefind-1.0.1*
208 %{_libdir}/girepository-1.0/Gst-%{gstmver}.typelib
209 %{_libdir}/girepository-1.0/GstBase-%{gstmver}.typelib
210 %{_libdir}/girepository-1.0/GstCheck-%{gstmver}.typelib
211 %{_libdir}/girepository-1.0/GstController-%{gstmver}.typelib
212 %{_libdir}/girepository-1.0/GstNet-%{gstmver}.typelib
213
214 %files devel
215 %defattr(644,root,root,755)
216 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstbase-%{gstmver}.so
217 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstcheck-%{gstmver}.so
218 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstcontroller-%{gstmver}.so
219 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstnet-%{gstmver}.so
220 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgstreamer-%{gstmver}.so
221 %dir %{gstincludedir}
222 %{gstincludedir}/gst
223 %{_pkgconfigdir}/gstreamer-%{gstmver}.pc
224 %{_pkgconfigdir}/gstreamer-base-%{gstmver}.pc
225 %{_pkgconfigdir}/gstreamer-check-%{gstmver}.pc
226 %{_pkgconfigdir}/gstreamer-controller-%{gstmver}.pc
227 %{_pkgconfigdir}/gstreamer-net-%{gstmver}.pc
228 %{_aclocaldir}/gst-element-check-%{gstmver}.m4
229 %{_datadir}/gir-1.0/Gst-%{gstmver}.gir
230 %{_datadir}/gir-1.0/GstBase-%{gstmver}.gir
231 %{_datadir}/gir-1.0/GstCheck-%{gstmver}.gir
232 %{_datadir}/gir-1.0/GstController-%{gstmver}.gir
233 %{_datadir}/gir-1.0/GstNet-%{gstmver}.gir
234
235 %files static
236 %defattr(644,root,root,755)
237 %{_libdir}/libgstbase-%{gstmver}.a
238 %{_libdir}/libgstcheck-%{gstmver}.a
239 %{_libdir}/libgstcontroller-%{gstmver}.a
240 %{_libdir}/libgstnet-%{gstmver}.a
241 %{_libdir}/libgstreamer-%{gstmver}.a
242
243 %files apidocs
244 %defattr(644,root,root,755)
245 %{_gtkdocdir}/gstreamer-%{gstmver}
246 %{_gtkdocdir}/gstreamer-libs-%{gstmver}
247 %{_gtkdocdir}/gstreamer-plugins-%{gstmver}
248
249 %files gdb
250 %defattr(644,root,root,755)
251 %{_datadir}/gdb/auto-load%{_libdir}/libgstreamer-%{gstmver}.so.*.*.*-gdb.py
252 %{_datadir}/gstreamer-1.0/gdb
253
254 %files -n bash-completion-gstreamer
255 %defattr(644,root,root,755)
256 %{bash_compdir}/gst-inspect-1.0
257 %{bash_compdir}/gst-launch-1.0
258 %attr(755,root,root) %{gstlibexecdir}/gst-completion-helper
259 %attr(755,root,root) %{_datadir}/bash-completion/helpers/gst
This page took 0.290828 seconds and 2 git commands to generate.