]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blobdiff - git-core.spec
- converted to UTF-8
[packages/git-core.git] / git-core.spec
index 05acd2abb2026d68bdb4fcf57bdcac7985639413..175a4f0a8427c4e3e1be22ee780006ae62a8c2e5 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
 # - gitk subpackage?
 %include       /usr/lib/rpm/macros.perl
 Summary:       The stupid content tracker
-Summary(pl):   Prymitywne narzêdzie do ¶ledzenia tre¶ci
+Summary(pl.UTF-8):   Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
 Name:          git-core
 Version:       1.4.4.4
 Release:       1
@@ -52,37 +52,37 @@ This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
 doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
 contents efficiently.
 
-%description -l pl
-"git" mo¿e oznaczaæ cokolwiek, w zale¿no¶ci od nastroju.
-
-- losow± kombinacjê trzech liter, która jest wymawialna i w³a¶ciwie
-  nie u¿ywana przez ¿adne popularne polecenie uniksowe. Fakt, ¿e jest to
-  b³êdna pisownia s³owa "get" mo¿e mieæ lub nie mieæ znaczenia.
-- g³upi, pogardliwy, prosty. Mo¿na wybraæ ze s³ownika slangu.
-- "global information tracker" (narzêdzie do globalnego ¶ledzenia
-  informacji) - je¶li jeste¶my w dobrym nastroju i git akurat dzia³a.
-  Anio³y ¶piewaj±, a ¶wiat³o niespodziewanie wype³nia pokój.
-- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklêty idiotyczny ³adunek
-  g*) - kiedy siê zepsuje.
-
-Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarz±dca tre¶ci s³ownikowej.
-Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne ¶ledzenie zawarto¶ci
+%description -l pl.UTF-8
+"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
+
+- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
+  nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
+  błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
+- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
+- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
+  informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
+  Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
+- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
+  g*) - kiedy się zepsuje.
+
+Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
+Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
 katalogu.
 
 %package devel
 Summary:       Header files for git-core
-Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe dla git-core
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki nagłówkowe dla git-core
 Group:         Development/Libraries
 
 %description devel
 Header files for git-core.
 
-%description devel -l pl
-Pliki nag³ówkowe dla git-core.
+%description devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe dla git-core.
 
 %package -n perl-Git
 Summary:       Perl interface to the Git version control system
-Summary(pl):   Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
+Summary(pl.UTF-8):   Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
 Group:         Development/Languages/Perl
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 Obsoletes:     perl-git-core
@@ -94,12 +94,12 @@ to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
 provide specialized methods for doing easily operations which are not
 totally trivial to do over the generic command interface.
 
-%description -n perl-Git -l pl
-Ten modu³ umo¿liwia skryptom Perla wspó³pracê z systemem kontroli
-wersji Git. W ³atwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywo³ywaæ
-dowolne polecenia Gita; w przysz³o¶ci interfejs udostêpni tak¿e
-specjalne metody do ³atwego wykonywania operacji nietrywialnych do
-wykonania przy u¿yciu ogólnego interfejsu poleceñ.
+%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
+Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
+wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
+dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
+specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
+wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
 
 %prep
 %setup -q -n git-%{version}
This page took 0.109342 seconds and 4 git commands to generate.