]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blob - git-core.spec
20d46c7ffaba77f68abdce834f31e1a507d88eeb
[packages/git-core.git] / git-core.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  tests           # test suite
4 %bcond_with     tests_cvs       # tests which use CVS
5 %bcond_without  tests_svn       # tests which use subversion
6 %bcond_without  doc             # building/packaging docs/manuals (takes some time)
7 %bcond_without  pcre            # perl-compatible regexes support
8 %bcond_without  gnome_keyring   # gnome keyring credentials support
9 %bcond_without  libsecret       # libsecret credentials support
10 %bcond_without  tk              # Tcl/Tk interface
11
12 # for AC: --without doc --without gnome_keyring --without tests
13
14 %include        /usr/lib/rpm/macros.perl
15 Summary:        Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
16 Summary(pl.UTF-8):      Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
17 Name:           git-core
18 Version:        2.22.1
19 Release:        1
20 License:        GPL v2
21 Group:          Development/Tools
22 Source0:        http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.xz
23 # Source0-md5:  83f7ba1a0897fd508f2360e90d9787d2
24 Source1:        %{name}-gitweb.conf
25 Source2:        %{name}-gitweb-httpd.conf
26 Source3:        %{name}-gitweb-lighttpd.conf
27 Source4:        %{name}.sysconfig
28 Source5:        %{name}.inet
29 Source6:        %{name}.init
30 Source7:        gitolite.pl
31 Patch0:         %{name}-key-bindings.patch
32 Patch1:         %{name}-sysconfdir.patch
33 Patch2:         cherry-picked-commitlog.patch
34 URL:            http://git-scm.com/
35 BuildRequires:  autoconf >= 2.59
36 BuildRequires:  automake
37 BuildRequires:  curl-devel
38 BuildRequires:  expat-devel
39 %if "%{pld_release}" == "ac"
40 BuildRequires:  gettext-devel
41 %else
42 BuildRequires:  gettext-tools
43 %endif
44 %if %{with gnome_keyring} || %{with libsecret}
45 BuildRequires:  glib2-devel >= 2.0
46 %endif
47 %if %{with gnome_keyring}
48 BuildRequires:  libgnome-keyring-devel
49 %endif
50 %if %{with libsecret}
51 BuildRequires:  libsecret-devel
52 %endif
53 BuildRequires:  openssl-devel
54 %{?with_pcre:BuildRequires:     pcre2-8-devel}
55 BuildRequires:  perl-Error > 0.15
56 BuildRequires:  perl-MailTools
57 BuildRequires:  perl-base
58 %if %{with gnome_keyring} || %{with libsecret}
59 BuildRequires:  pkgconfig
60 %endif
61 BuildRequires:  python-devel
62 BuildRequires:  rpm-perlprov >= 4.1-13
63 BuildRequires:  rpm-pythonprov
64 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.673
65 %if %{with tk}
66 # wish
67 BuildRequires:  tk
68 %endif
69 BuildRequires:  zlib-devel
70 %if %{with doc}
71 BuildRequires:  asciidoc >= 7.1.2-3
72 BuildRequires:  docbook-dtd45-xml
73 BuildRequires:  xmlto
74 %endif
75 %if %{with tests}
76 %if %{with tests_cvs}
77 # tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
78 BuildRequires:  cvs-gnu-client < 1.13
79 BuildRequires:  cvs-gnu-client >= 1.12
80 %endif
81 %if %{with tests_svn}
82 BuildRequires:  perl-subversion
83 BuildRequires:  subversion
84 %endif
85 Conflicts:      pdksh < 5.2.14-46
86 %endif
87 # git-sh-setup: sane_grep
88 Requires:       grep
89 # git-pull: printf
90 Requires:       coreutils
91 Requires:       sed
92 Suggests:       git-core-bzr
93 Suggests:       git-core-cvs
94 Suggests:       git-core-hg
95 Suggests:       git-core-p4
96 Suggests:       git-core-svn
97 Suggests:       less
98 Suggests:       openssh-clients
99 Suggests:       perl-Git = %{version}-%{release}
100 Suggests:       rsync
101 Obsoletes:      git-core-gitview
102 Obsoletes:      python-Git
103 Conflicts:      perl-Git < %{version}
104 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
105
106 # html docs have links to txt files
107 %define         _noautocompressdoc      *.txt
108
109 # do not generate perl dependency, git add -p support is optional
110 # skip dependency generation from templates
111 %define         _noautoreqfiles %{_libexecdir}/%{name}/git-add--interactive %{_datadir}/%{name}/templates
112
113 %define         webapp          gitweb
114 %define         webappdir       %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
115 %define         appdir          %{_datadir}/%{webapp}
116 %define         cgibindir       %{_prefix}/lib/cgi-bin
117 %define         gitcoredir      %{_libexecdir}/%{name}
118
119 %description
120 "git" can mean anything, depending on your mood.
121
122 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
123   actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
124   mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
125 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
126   dictionary of slang.
127 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
128   works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
129 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
130
131 This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
132 doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
133 contents efficiently.
134
135 %description -l pl.UTF-8
136 "git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
137
138 - losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
139   nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
140   błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
141 - głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
142 - "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
143   informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
144   Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
145 - "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
146   g*) - kiedy się zepsuje.
147
148 Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
149 Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
150 katalogu.
151
152 %package doc
153 Summary:        Documentation for git-core
154 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja do git-core
155 Group:          Documentation
156 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
157 BuildArch:      noarch
158 %endif
159
160 %description doc
161 Documentation for git-core.
162
163 %description doc -l pl.UTF-8
164 Dokumentacja do git-core.
165
166 %package daemon-inetd
167 Summary:        Files necessary to run git-daemon as an inetd service
168 Summary(pl.UTF-8):      Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
169 Group:          Networking/Daemons
170 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
171 Requires:       setup >= 2.4.11-1
172 Provides:       git-core-daemon
173 Obsoletes:      git-core-daemon
174 Obsoletes:      git-core-daemon-standalone
175
176 %description daemon-inetd
177 Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
178 repositories. This package provides all necessarry files to run
179 git-daemon as an inetd service.
180
181 %description daemon-inetd -l pl.UTF-8
182 Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
183 udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
184 do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
185
186 %package daemon-standalone
187 Summary:        Files necessary to run git-daemon as a standalone service
188 Summary(pl.UTF-8):      Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
189 Group:          Networking/Daemons
190 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
191 Provides:       git-core-daemon
192 Obsoletes:      git-core-daemon
193 Obsoletes:      git-core-daemon-inetd
194
195 %description daemon-standalone
196 Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
197 repositories. This package provides all necessarry files to run
198 git-daemon as an standalone service.
199
200 %description daemon-standalone -l pl.UTF-8
201 Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
202 udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
203 do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
204
205 %package devel
206 Summary:        Git library with header files
207 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
208 Group:          Development/Libraries
209 Requires:       zlib-devel
210
211 %description devel
212 Git library with header files.
213
214 %description devel -l pl.UTF-8
215 Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
216
217 %package gitk
218 Summary:        Tcl/Tk interface to the Git version control system
219 Summary(pl.UTF-8):      Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
220 Group:          Development/Tools
221 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
222 Requires:       tk
223 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
224 BuildArch:      noarch
225 %endif
226
227 %description gitk
228 gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
229 This includes visualizing the commit graph, showing information
230 related to each commit, and the files in the trees of each revision.
231
232 Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
233 Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
234 into the main git repository.
235
236 %description gitk -l pl.UTF-8
237 gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
238 Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
239 związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
240
241 Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
242 repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
243 osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
244 repozytorium gita.
245
246 %package gitweb
247 Summary:        Web frontend to git
248 Summary(pl.UTF-8):      Frontend WWW do gita
249 Group:          Development/Tools
250 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
251 Requires:       webapps
252 Requires:       webserver(access)
253 Requires:       webserver(alias)
254 Requires:       webserver(cgi)
255 Suggests:       webserver(setenv)
256
257 %description gitweb
258 This package provides a web interface for browsing git repositories.
259
260 %description gitweb -l pl.UTF-8
261 Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
262
263 %package gui
264 Summary:        Tcl/Tk interface to the Git version control system
265 Summary(pl.UTF-8):      Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
266 Group:          Development/Tools
267 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
268 Requires:       tk
269 Requires:       xdg-utils
270 Suggests:       meld
271
272 %description gui
273 Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
274 includes visualizing the commit graph, showing information related to
275 each commit, and the files in the trees of each revision.
276
277 Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
278 Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
279 into the main git repository.
280
281 %description gui -l pl.UTF-8
282 Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
283 to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
284 każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
285
286 Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
287 repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
288 osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
289 repozytorium gita.
290
291 %package arch
292 Summary:        Git tools for importing Arch repositories
293 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
294 Group:          Development/Tools
295 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
296 Requires:       tla
297
298 %description arch
299 Git tools for importing Arch repositories.
300
301 %description arch -l pl.UTF-8
302 Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
303
304 %package bzr
305 Summary:        Git tools for working with bzr repositories
306 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr
307 Group:          Development/Tools
308 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
309 Requires:       bzr
310
311 %description bzr
312 Git tools for working with bzr repositories.
313
314 %description bzr -l pl.UTF-8
315 Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr.
316
317 %package cvs
318 Summary:        CVS support for Git
319 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa CVS dla Gita
320 Group:          Development/Tools
321 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
322 Requires:       cvsps >= 2.1-2
323 Requires:       rcs
324
325 %description cvs
326 CVS support for Git.
327
328 %description cvs -l pl.UTF-8
329 Obsługa CVS dla Gita.
330
331 %package hg
332 Summary:        Git tools for working with mercurial repositories
333 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala
334 Group:          Development/Tools
335 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
336 Requires:       mercurial >= 1.8
337
338 %description hg
339 Git tools for working with mercurial repositories.
340
341 %description hg -l pl.UTF-8
342 Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala.
343
344 %package p4
345 Summary:        Git tools for working with Perforce depots
346 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a
347 Group:          Development/Tools
348 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
349
350 %description p4
351 Git tools for working with Perforce depots.
352
353 %description p4 -l pl.UTF-8
354 Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a.
355
356 %package svn
357 Summary:        Subversion support for Git
358 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa Subversion dla Gita
359 Group:          Development/Tools
360 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
361 Requires:       perl-Encode
362 Requires:       perl-Term-ReadKey
363
364 %description svn
365 Subversion support for Git.
366
367 %description svn -l pl.UTF-8
368 Obsługa Subversion dla Gita.
369
370 %package email
371 Summary:        Git tools for sending email
372 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia Gita do wysyłania poczty
373 Group:          Development/Tools
374 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
375 Requires:       perl-Error
376 Requires:       perl-MailTools
377 Suggests:       perl-Net-SMTP-SSL
378
379 %description email
380 Git tools for sending email.
381
382 %description email -l pl.UTF-8
383 Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
384
385 %package -n bash-completion-git
386 Summary:        bash-completion for git
387 Summary(pl.UTF-8):      bashowe uzupełnianie nazw dla gita
388 Group:          Applications/Shells
389 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
390 Requires:       bash-completion >= 2.0
391 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
392 BuildArch:      noarch
393 %endif
394
395 %description -n bash-completion-git
396 This package provides bash-completion for git.
397
398 %description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
399 Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
400
401 %package -n perl-Git
402 Summary:        Perl interface to the Git version control system
403 Summary(pl.UTF-8):      Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
404 Group:          Development/Languages/Perl
405 Obsoletes:      perl-git-core
406 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
407 BuildArch:      noarch
408 %endif
409
410 %description -n perl-Git
411 This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
412 version control system. The modules have an easy and well-tested way
413 to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
414 provide specialized methods for doing easily operations which are not
415 totally trivial to do over the generic command interface.
416
417 %description -n perl-Git -l pl.UTF-8
418 Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
419 wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
420 dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
421 specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
422 wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
423
424 %package -n gnome-keyring-git-core
425 Summary:        GNOME Keyring authentication provider for Git
426 Summary(pl.UTF-8):      Moduł uwierzytelniający GNOME Keyring dla Gita
427 Group:          X11/Applications
428 URL:            http://git-scm.com/docs/gitcredentials.html
429 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
430
431 %description -n gnome-keyring-git-core
432 Authentication provider module for Git which allows git client to
433 authenticate using GNOME Keyring.
434
435 You need to register it with:
436 - git config --global credential.helper gnome-keyring
437
438 %description -n gnome-keyring-git-core -l pl.UTF-8
439 Moduł uwierzytelniający dla Gita pozwalający klientom git
440 uwierzytelniać się przy użyciu mechanizmu GNOME Keyring.
441
442 Moduł trzeba zarejestrować poleceniem:
443 - git config --global credential.helper gnome-keyring
444
445 %package credential-libsecret
446 Summary:        GNOME authentication provider for Git using libsecret
447 Summary(pl.UTF-8):      Moduł uwierzytelniający GNOME dla Gita wykorzystujący libsecret
448 Group:          X11/Applications
449 URL:            http://git-scm.com/docs/gitcredentials.html
450 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
451
452 %description credential-libsecret
453 Authentication provider module for Git which allows git client to
454 authenticate using GNOME libsecret.
455
456 You need to register it with:
457 - git config --global credential.helper libsecret
458
459 %description credential-libsecret -l pl.UTF-8
460 Moduł uwierzytelniający dla Gita pozwalający klientom git
461 uwierzytelniać się przy użyciu mechanizmu GNOME libsecret.
462
463 Moduł trzeba zarejestrować poleceniem:
464 - git config --global credential.helper libsecret
465
466 %prep
467 %setup -q -n git-%{version}
468 %patch0 -p0
469 %patch1 -p1
470 %patch2 -p1
471
472 %{__rm} {Documentation/technical,contrib/credential/gnome-keyring}/.gitignore
473
474 # we build things in contrib but want to have it clean for doc purporses, too
475 cp -a contrib contrib-doc
476
477 %build
478 %{__aclocal}
479 %{__autoconf}
480 %configure \
481         --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
482         %{?with_pcre:--with-libpcre2} \
483         --with-openssl
484
485 echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
486
487 %{__make} \
488         GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
489         GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
490         GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
491         GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
492         GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
493         NO_PERL_CPAN_FALLBACKS=1 \
494         perllibdir=%{perl_vendorlib} \
495         V=1
496
497 %{__make} -C contrib/subtree
498
499 %if %{with gnome_keyring}
500 %{__make} -C contrib/credential/gnome-keyring \
501         CC="%{__cc}" \
502         CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall" \
503         LDFLAGS="%{rpmldflags}"
504 %endif
505
506 %if %{with libsecret}
507 %{__make} -C contrib/credential/libsecret \
508         CC="%{__cc}" \
509         CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall" \
510         LDFLAGS="%{rpmldflags}"
511 %endif
512
513 %if %{with doc}
514 %{__make} doc \
515         MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
516         V=1
517 %endif
518
519 %if %{with tests}
520 %if %{without tests_cvs}
521 %{__rm} t/t*cvs*.sh || :
522 %endif
523 %if %{without tests_svn}
524 GIT_SKIP_TESTS="$GIT_SKIP_TESTS t91??"
525 %endif
526 export GIT_SKIP_TESTS
527 %{__make} test \
528         NO_PERL_CPAN_FALLBACKS=1
529 %endif
530
531 %install
532 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
533 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_libdir},%{_localstatedir}/lib/git}
534 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
535 install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
536 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
537 cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
538 [init]
539         templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
540 EOF
541
542 %{__make} install \
543         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
544         NO_PERL_CPAN_FALLBACKS=1 \
545         perllibdir=%{perl_vendorlib}
546
547 %if %{with doc}
548 %{__make} install-doc \
549         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
550 %endif
551
552 # copy templates except sample hooks
553 cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
554 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
555
556 # header files and lib
557 cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
558 cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
559 cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
560 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
561 cp -p block-sha1/sha1.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
562 cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
563 cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
564 cp -p {Makefile,config.mak,config.mak.autogen,config.mak.uname} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
565
566 %{__make} -C contrib/subtree install \
567         libexecdir=%{gitcoredir} \
568         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
569
570 %if %{with doc}
571 %{__make} -C contrib/subtree install-man \
572         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
573 %endif
574
575 %if %{with gnome_keyring}
576 install -p contrib/credential/gnome-keyring/git-credential-gnome-keyring $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
577 %endif
578
579 %if %{with libsecret}
580 install -p contrib/credential/libsecret/git-credential-libsecret $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
581 %endif
582
583 # bash completion
584 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}
585 cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}/git
586
587 # Install git-prompt.sh
588 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
589 cp -p contrib/completion/git-prompt.sh $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
590
591 # Install bzr and hg remote helpers from contrib
592 install -p contrib/remote-helpers/git-remote-{bzr,hg} $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
593
594 # gitweb
595 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
596 ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
597 cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
598 cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitolite.pl
599 cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
600 cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
601 cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
602
603 # git-daemon related files
604 cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
605 cp -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
606 install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
607
608 # paths cleanup
609 sed -e 's,@libdir@/git-core,%{gitcoredir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
610 sed -e 's,@libdir@/git-core,%{gitcoredir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
611
612 # same file, link
613 ln -sf git $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-receive-pack
614 ln -sf git $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-upload-archive
615 ln -sf ../..%{gitcoredir}/git-shell $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-shell
616 ln -sf ../..%{gitcoredir}/git-upload-pack $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-upload-pack
617 ln -sf ../..%{gitcoredir}/git $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git
618
619 # convert all hardlinks to symlinks, as rpm fails to calculate it properly
620 # requiring excessive free space when it may not be available
621 # https://bugs.launchpad.net/pld-linux/+bug/1176337
622 find $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir} -samefile $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git > files
623 for f in $(cat files); do
624         f=${f#$RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/}
625         test $f = git && continue
626         ln -snf git $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/$f
627 done
628
629 # few others
630 ln -snf git-gui $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-citool
631 ln -snf git-remote-http $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-remote-https
632 ln -snf git-remote-http $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-remote-ftp
633 ln -snf git-remote-http $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-remote-ftps
634
635 # remove unneeded files
636 %py_postclean
637
638 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
639 %find_lang git
640
641 %clean
642 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
643
644 %post daemon-inetd
645 %service -q rc-inetd reload
646
647 %postun daemon-inetd
648 if [ "$1" = "0" ]; then
649         %service -q rc-inetd reload
650 fi
651
652 %post daemon-standalone
653 /sbin/chkconfig --add git-daemon
654 %service git-daemon restart "git-daemon"
655
656 %preun daemon-standalone
657 if [ "$1" = "0" ]; then
658         %service git-daemon stop
659         /sbin/chkconfig --del git-daemon
660 fi
661
662 %triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
663 %webapp_register apache %{webapp}
664
665 %triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
666 %webapp_unregister apache %{webapp}
667
668 %triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
669 %webapp_register httpd %{webapp}
670
671 %triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
672 %webapp_unregister httpd %{webapp}
673
674 %triggerin gitweb -- lighttpd
675 %webapp_register lighttpd %{webapp}
676
677 %triggerun gitweb -- lighttpd
678 %webapp_unregister lighttpd %{webapp}
679
680 %files -f git.lang
681 %defattr(644,root,root,755)
682 %doc README.md contrib-doc
683 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git
684 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
685 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
686 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
687 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
688 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
689
690 %if %{with doc}
691 %{_mandir}/man1/git-*.1*
692 %exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
693 %exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
694 %exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
695 %exclude %{_mandir}/man1/git-imap-send*.1*
696 %exclude %{_mandir}/man1/*email*.1*
697 %{_mandir}/man1/git.1*
698 %{_mandir}/man5/gitattributes.5*
699 %{_mandir}/man5/githooks.5*
700 %{_mandir}/man5/gitignore.5*
701 %{_mandir}/man5/gitmodules.5*
702 %{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
703 %{_mandir}/man7/gitcli.7*
704 %{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
705 %{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
706 %{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
707 %{_mandir}/man7/giteveryday.7*
708 %{_mandir}/man7/gitglossary.7*
709 %{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
710 %{_mandir}/man7/gitremote-helpers.7*
711 %{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
712 %{_mandir}/man7/gitsubmodules.7*
713 %{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
714 %{_mandir}/man7/gittutorial.7*
715 %{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
716 %endif
717
718 %dir %{gitcoredir}
719 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/*-*
720 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git
721 %dir %{gitcoredir}/mergetools
722 %{gitcoredir}/mergetools/*
723
724 %{_datadir}/%{name}
725 %{_localstatedir}/lib/git
726
727 # subpackages
728 %exclude %{gitcoredir}/*email*
729 %exclude %{gitcoredir}/*p4*
730 %exclude %{gitcoredir}/git-archimport
731 %exclude %{gitcoredir}/git-citool
732 %exclude %{gitcoredir}/git-cvs*
733 %exclude %{gitcoredir}/git-gui
734 %exclude %{gitcoredir}/git-imap-send
735 %exclude %{gitcoredir}/git-instaweb
736 %exclude %{gitcoredir}/git-remote-bzr
737 %exclude %{gitcoredir}/git-remote-hg
738 %exclude %{gitcoredir}/git-remote-testsvn
739 %exclude %{gitcoredir}/git-svn
740 %exclude %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
741 %if %{with gnome_keyring}
742 %exclude %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
743 %endif
744 %if %{with libsecret}
745 %exclude %{gitcoredir}/git-credential-libsecret
746 %endif
747
748 %if %{with doc}
749 %files doc
750 %defattr(644,root,root,755)
751 %doc Documentation/RelNotes*
752 %doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
753 %endif
754
755 %files daemon-inetd
756 %defattr(644,root,root,755)
757 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
758
759 %files daemon-standalone
760 %defattr(644,root,root,755)
761 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
762 %attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
763
764 %files devel
765 %defattr(644,root,root,755)
766 %{_includedir}/%{name}
767 %{_libdir}/libgit.a
768 %{_libdir}/libgit_xdiff.a
769
770 %if %{with tk}
771 %files gitk
772 %defattr(644,root,root,755)
773 %if %{with doc}
774 %{_mandir}/man1/gitk.1*
775 %endif
776 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
777 %dir %{_datadir}/gitk
778 %dir %{_datadir}/gitk/lib
779 %dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
780 %lang(bg) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/bg.msg
781 %lang(ca) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ca.msg
782 %lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
783 %lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
784 %lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
785 %lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
786 %lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
787 %lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
788 %lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
789 %lang(pt_PT) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_pt.msg
790 %lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
791 %lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
792 %lang(vi) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/vi.msg
793 %endif
794
795 %files gitweb
796 %defattr(644,root,root,755)
797 %doc gitweb/{README,INSTALL}
798 %dir %{webappdir}
799 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
800 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
801 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
802 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
803 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitolite.pl
804 %attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
805 %{appdir}
806 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-instaweb
807 %if %{with doc}
808 %{_mandir}/man1/gitweb.1*
809 %{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
810 %endif
811
812 %if %{with tk}
813 %files gui
814 %defattr(644,root,root,755)
815 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-citool
816 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-gui
817 %dir %{_datadir}/git-gui
818 %dir %{_datadir}/git-gui/lib
819 %dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
820 %{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
821 %{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
822 %{_datadir}/git-gui/lib/*.js
823 %{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
824 %lang(bg) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/bg.msg
825 %lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
826 %lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
827 %lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
828 %lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
829 %lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
830 %lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
831 %lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
832 %lang(pt) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_pt.msg
833 %lang(pt_BR) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
834 %lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
835 %lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
836 %lang(vi) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/vi.msg
837 %lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
838 %endif
839
840 %files arch
841 %defattr(644,root,root,755)
842 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-archimport
843 %if %{with doc}
844 %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
845 %endif
846
847 %files bzr
848 %defattr(644,root,root,755)
849 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-bzr
850
851 %files cvs
852 %defattr(644,root,root,755)
853 %attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
854 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-cvs*
855 %if %{with doc}
856 %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
857 %{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
858 %endif
859
860 %files hg
861 %defattr(644,root,root,755)
862 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-hg
863
864 %files p4
865 %defattr(644,root,root,755)
866 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-p4
867 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
868
869 %files svn
870 %defattr(644,root,root,755)
871 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-svn
872 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-testsvn
873 %{perl_vendorlib}/Git/SVN
874 %{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
875 %if %{with doc}
876 %{_mandir}/man1/git-svn.1*
877 %endif
878
879 %files email
880 %defattr(644,root,root,755)
881 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-imap-send
882 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/*email*
883 %if %{with doc}
884 %{_mandir}/man1/*email*.1*
885 %{_mandir}/man1/*imap-send*.1*
886 %endif
887
888 %files -n bash-completion-git
889 %defattr(644,root,root,755)
890 %{bash_compdir}/git
891
892 %files -n perl-Git
893 %defattr(644,root,root,755)
894 %{perl_vendorlib}/Git.pm
895 %dir %{perl_vendorlib}/Git
896 %{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
897 %{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
898 %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN.pm
899 %{perl_vendorlib}/Git/Packet.pm
900 %dir %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN
901 %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN/Error.pm
902 %dir %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN/Mail
903 %{perl_vendorlib}/Git/LoadCPAN/Mail/Address.pm
904 %{_mandir}/man3/Git.3pm*
905
906 %if %{with gnome_keyring}
907 %files -n gnome-keyring-git-core
908 %defattr(644,root,root,755)
909 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
910 %endif
911
912 %if %{with libsecret}
913 %files credential-libsecret
914 %defattr(644,root,root,755)
915 %attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-credential-libsecret
916 %endif
This page took 0.224909 seconds and 2 git commands to generate.