- new, by Krzysztof Mrozowicz <krzysztof @ mrozowicz.eu>
[packages/geany-plugins.git] / geany-plugins.spec
1 Summary:        A collection of different plugins for Geany
2 Summary(pl.UTF-8):      Zbiór różnych wtyczek dla Geany
3 Name:           geany-plugins
4 Version:        1.36
5 Release:        2
6 License:        GPL v2+
7 Group:          Libraries
8 Source0:        https://plugins.geany.org/geany-plugins/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  76501a5adb92633cc41d0b6453692454
10 URL:            https://plugins.geany.org
11 BuildRequires:  check-devel
12 BuildRequires:  cppcheck
13 BuildRequires:  docutils
14 BuildRequires:  enchant2-devel
15 BuildRequires:  geany-devel >= 1.36
16 BuildRequires:  gpgme-devel
17 BuildRequires:  gtkspell-devel
18 BuildRequires:  libgit2-devel
19 BuildRequires:  libmarkdown-devel
20 BuildRequires:  libtool
21 BuildRequires:  lua51-devel
22 BuildRequires:  python-pygtk-devel
23 BuildRequires:  vte0-devel
24 Requires:       geany >= 1.36
25 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
26
27 %description
28 Geany-Plugins is a collection of different plugins for Geany, a
29 lightweight IDE.
30
31 %description -l pl.UTF-8
32 Geany-Plugins to zbiór różnych wtyczek dla Geany, lekiego IDE
33 używającego GTK+2.
34
35
36 %package devel
37 Summary:        Header files for geany-plugins
38 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowee dla geany-plugins
39 Group:          Development/Libraries
40 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
41
42 %description devel
43 Header files for geany-plugins.
44
45 %description devel -l pl.UTF-8
46 Pliki nagłówkowe dla gean-plugins..
47
48
49 %package addons
50 Summary:        Various small plugins for Geany
51 Summary(pl.UTF-8):      Różne drobne dodatki dla Geany
52 Group:          Libraries
53 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
54
55 %description addons
56 This plugin adds various small addons to Geany which aren't worth an
57 own plugin but might still useful for people.
58
59 %description addons -l pl.UTF-8
60 Ten plugin dodaje ró ż ne ma~B e dodatki do Geany, któ re nie zas~B
61 uguj~E aby mie~G w~B asne pluginy ale wci~E ż s~E uż yteczne dla
62 ludzi.
63
64
65 %package autoclose
66 Summary:        autoclose plugin for Geany
67 Summary(pl.UTF-8):      wtyczka automatycznego zamykania nawiasów dla Geany
68 Group:          Libraries
69 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
70
71 %description autoclose
72 This plugin enables auto-closing features.
73
74 %description autoclose -l pl.UTF-8
75 Ta wtyczka automatycznie zamyka nawiasy w trakcie pisania kodu.
76
77
78 %package automark
79 Summary:        automark plugin for Geany
80 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka automark dla Geany
81 Group:          Libraries
82 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
83
84 %description automark
85 This is a simple plugin that highlights all words that match current
86 word under cursor.
87
88 %description automark -l pl.UTF-8
89 Ta wtyczka podświetla wszystkie słowa pasujące do aktualnie
90 znajdującego się pod kursorem.
91
92
93 %package codenav
94 Summary:        codenav plugin for Geany
95 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka codenav dla Geany
96 Group:          Libraries
97 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
98
99 %description codenav
100 This plugin adds some facilities for navigating in code files.
101
102 %description codenav -l pl.UTF-8
103 Wtyczka ułatwiająca nawigowanie po kodzie.
104
105
106 %package commander
107 Summary:        commander plugin for Geany
108 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka commander dla Geany
109 Group:          Libraries
110 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
111
112 %description commander
113 Commander is a plugin for Geany that provides a command panel for
114 rapid access to any action.
115
116 %description commander -l pl.UTF-8
117 Commander to wtyczka do Geany, która zapewnia panel poleceń
118 umożliwiający szybki dostęp do dowolnej akcji.
119
120
121 %package debugger
122 Summary:        debugger plugin for Geany
123 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka debugger dla Geany
124 Group:          Libraries
125 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
126
127 %description debugger
128 Plugin enables debugging in Geany. Currently supports GDB only, but
129 was developed with multiple debuggers support in mind, so the other
130 backends support is planned as well.
131
132 %description debugger -l pl.UTF-8
133 Wtyczka umożliwia debugowanie w Geany. Obecnie obsługuje tylko GDB,
134 ale została opracowana z myślą o obsłudze wielu debuggerów, więc
135 planowane jest także wsparcie innych backendów.
136
137
138 %package defineformat
139 Summary:        defineformat plugin for Geany
140 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka defineformat dla Geany
141 Group:          Libraries
142 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
143
144 %description defineformat
145 Defineformat -- on-the-fly #define prettyprinter. This plugin will
146 help you to write multiline defines with aligned backslash.
147
148 %description defineformat -l pl.UTF-8
149 Ta wtyczka pomoże Ci napisać definicje wielowierszowe z wyrównanym
150 odwrotnym ukośnikiem.
151
152
153 %package geanyctags
154 Summary:        geanyctags plugin for Geany
155 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka geanyctags dla Geany
156 Group:          Libraries
157 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
158 Requires:       ctags
159
160 %description geanyctags
161 GeanyCtags adds a simple support for generating and querying ctags
162 files for a Geany project. It requires that the ctags command is
163 installed in a system path
164
165 %description geanyctags -l pl.UTF-8
166 GeanyCtags dodaje prostą obsługę generowania i sprawdzania plików
167 ctags dla projektu Geany. Wtyczka wymaga zainstalowanego ctags.
168
169
170 %package geanydoc
171 Summary:        geanydoc plugin for Geany
172 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka geanydoc dla Geany
173 Group:          Libraries
174 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
175
176 %description geanydoc
177 Geanydoc is plugin for Geany IDE that allow execute specified commands
178 on the current word at the cursor position.
179
180 %description geanydoc -l pl.UTF-8
181 Geanydoc to wtyczka dla Geany IDE, która pozwala wykonywać określone
182 polecenia dla aktualnie zaznaczonego słowa.
183
184
185 %package geanyextrasel
186 Summary:        geanyextrasel plugin for Geany
187 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka geanyextrasel dla Geany
188 Group:          Libraries
189 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
190
191 %description geanyextrasel
192 The Extra Selection plugin adds the following functions to Geany:
193 - Goto matching brace and select (Select to Matching Brace).
194 - Goto line and select (Select to Line).
195 - Toggle the current selection type between stream and rectangular
196   (without changing column mode, can be invoked while drag-selecting).
197 - Ctrl-Shift-Alt-Left/Right/Home/End keys - same as Ctrl-Shift, but
198   for rectangular selection.
199 - Column mode - while active, all (Ctrl)-Shift-movement keys do
200   rectangle selection instead of stream.
201 - Selection with anchor instead of the Shift-movement keys.
202
203 %description geanyextrasel -l pl.UTF-8
204 Wtyczka Extra Selection dodaje do Geany następujące funkcje:
205 - Przejdź do pasującego nawiasu klamrowego i wybierz (Wybierz do
206   pasującego nawiasu klamrowego).
207 - Idź do linii i wybierz (Wybierz do linii).
208 - Przełącz bieżący typ wyboru między strumieniem a prostokątem (bez
209   zmiany trybu kolumny, można wywoływać podczas zaznaczania
210   przeciągnięciem).
211 - Ctrl-Shift-Alt-Left / Right / Home / End - tak samo jak Ctrl-Shift,
212   ale do wyboru prostokątnego.
213 - Tryb kolumny - gdy aktywne, wszystkie klawisze (Ctrl) -Shift-ruch
214   robią zaznaczenie prostokąta zamiast strumienia.
215 - Wybór za pomocą kotwicy zamiast klawiszy Shift-move.
216
217
218 %package geanyinsertnum
219 Summary:        geanyinsertnum plugin for Geany
220 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka geanyinsertnum dla Geany
221 Group:          Libraries
222 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
223
224 %description geanyinsertnum
225 This plugin replaces a (possibly zero-width) rectangular selection
226 with integer numbers, using start/step/base etc. specified by the
227 user. For practical reasons, the number of lines is limited to 250000.
228 Lines shorter than the current selection are skipped.
229
230 %description geanyinsertnum -l pl.UTF-8
231 Wtyczka ta zastępuje prostokątny wybór (prawdopodobnie o zerowej
232 szerokości) liczbami całkowitymi, używając start / step / base itp.
233 Określonych przez użytkownika. Ze względów praktycznych liczba linii
234 jest ograniczona do 250000. Linie krótsze niż bieżący wybór są
235 pomijane.
236
237
238 %package geanylua
239 Summary:        geanylua plugin for Geany
240 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka geanylua dla Geany
241 Group:          Libraries
242 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
243
244 %description geanylua
245 This is a plugin for the Geany IDE to provide Lua scripting.
246
247 %description geanylua -l pl.UTF-8
248 Ta wtyczka umożliwia używanie w Geany skryptów LUA.
249
250
251 %package geanymacro
252 Summary:        geanymacro plugin for Geany
253 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka geanymacro dla Geany
254 Group:          Libraries
255 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
256
257 %description geanymacro
258 Geanymacro is a plugin to provide user defined macros for Geany
259
260 %description geanymacro -l pl.UTF-8
261 Geanymacro to wtyczka pozwalająca użytkownikowi definiować własne
262 makra.
263
264
265 %package geanyminiscript
266 Summary:        geanyminiscript plugin for Geany
267 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka geanyminiscript dla Geany
268 Group:          Libraries
269 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
270
271 %description geanyminiscript
272 A Geany Mini-Script filter plugin
273
274 %description geanyminiscript -l pl.UTF-8
275 Wtyczka filtra Geany Mini-Script
276
277
278 %package geanynumberedbookmarks
279 Summary:        geanynumberedbookmarks plugin for Geany
280 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka geanynumberedbookmarks dla Geany
281 Group:          Libraries
282 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
283
284 %description geanynumberedbookmarks
285 Geanynumberedbookmarks is a plugin to provide users with 10 numbered
286 bookmarks (in addition to the usual bookkmarks)
287
288 %description geanynumberedbookmarks -l pl.UTF-8
289 Geanynumberedbookmarks to wtyczka zapewniająca użytkownikom 10
290 ponumerowanych zakładek (oprócz zwykłych zakładek)
291
292
293 %package geanypg
294 Summary:        geanypg plugin for Geany
295 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka geanypg dla Geany
296 Group:          Libraries
297 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
298
299 %description geanypg
300 GeanyPG is a plugin for Geany that allows the user to encrypt, decrypt
301 and verify signatures with GnuPG.
302
303 %description geanypg -l pl.UTF-8
304 GeanyPG to wtyczka dla Geany, która pozwala użytkownikowi szyfrować,
305 deszyfrować i weryfikować podpisy za pomocą GnuPG.
306
307
308 %package geanyprj
309 Summary:        geanyprj plugin for Geany
310 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka geanyprj dla Geany
311 Group:          Libraries
312 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
313
314 %description geanyprj
315 Geanyprj is alternative project manager for Geany fast light IDE.
316
317 %description geanyprj -l pl.UTF-8
318 Geanyprj jest alternatywnym menedżerem projektów dla Geany IDE.
319
320
321 %package geanypy
322 Summary:        geanypy plugin for Geany
323 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka geanypy dla Geany
324 Group:          Libraries
325 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
326
327 %description geanypy
328 Write Geany plugins in Python! Geanypy provides most of the standard
329 Geany C API for Python.
330
331 %description geanypy -l pl.UTF-8
332 Pisz wtyczki Geany w Pythonie! Geanypy zapewnia większość
333 standardowych API C Geany dla Pythona.
334
335
336 %package geanyvc
337 Summary:        geanyvc plugin for Geany
338 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka geanyvc dla Geany
339 Group:          Libraries
340 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
341
342 %description geanyvc
343 GeanyVC is plugin that provides a uniform way of accessing the
344 different version-control systems inside Geany IDE. Only small subset
345 of vc is implemented, but, hey, you don't need anything besides diff,
346 log, status, revert and commit most time.
347
348 %description geanyvc -l pl.UTF-8
349 GeanyVC to wtyczka, która zapewnia jednolity sposób uzyskiwania
350 dostępu do różnych systemów kontroli wersji w Geany IDE.
351 Zaimplementowano tylko niewielki podzbiór funkcji, ale, hej, nie
352 potrzebujesz niczego poza różnicami, logowaniem, statusem,
353 przywracaniem i zatwierdzaniem przez większość czasu.
354
355
356 %package geniuspaste
357 Summary:        geniuspaste plugin for Geany
358 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka geniuspaste dla Geany
359 Group:          Libraries
360 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
361
362 %description geniuspaste
363 This plugin allows the user to paste code from Geany into a configured
364 pastebin service. At the moment it ships with builtin support these
365 pastebin services, but more can be added:
366 - codepad.org
367 - dpaste.de
368 - fpaste.org
369 - pastebin.geany.org
370 - paste.debian.net
371 - sprunge.us GeniusPaste detects automatically the syntax of the code
372   and pastes it with syntax highlighting enabled. It can also display
373   the pasted code opening a new browser tab.
374
375 %description geniuspaste -l pl.UTF-8
376 Ta wtyczka pozwala użytkownikowi wkleić kod z Geany do skonfigurowanej
377 usługi pastebin. W tej chwili jest on wyposażony we wbudowane wsparcie
378 tych usług pastebin, ale można dodać więcej:
379 - codepad.org
380 - dpaste.de
381 - fpaste.org
382 - pastebin.geany.org
383 - paste.debian.net
384 - sprunge.us GeniusPaste automatycznie wykrywa składnię kodu i wkleja
385   go z włączonym podświetlaniem składni. Może także wyświetlać wklejony
386   kod otwierając nową kartę przeglądarki.
387
388
389 %package git-changebar
390 Summary:        git-changebar plugin for Geany
391 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka git-changebar dla Geany
392 Group:          Libraries
393 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
394
395 %description git-changebar
396 This plugin highlights uncommitted changes to files tracked with Git,
397 allows to navigate through the hunks and undo them.
398
399 %description git-changebar -l pl.UTF-8
400 Ta wtyczka podkreśla niezatwierdzone zmiany w plikach śledzonych za
401 pomocą Git, pozwala nawigować między zmienionymi blokami i cofać je.
402
403
404 %package keyrecord
405 Summary:        keyrecord plugin for Geany
406 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka keyrecord dla Geany
407 Group:          Libraries
408 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
409
410 %description keyrecord
411 This plugin allows you to record a sequence of keystrokes and to
412 replay it several times.
413
414 %description keyrecord -l pl.UTF-8
415 Ta wtyczka pozwala nagrywać sekwencję naciśnięć klawiszy i odtwarzać
416 ją kilka razy.
417
418
419 %package latex
420 Summary:        latex plugin for Geany
421 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka latex dla Geany
422 Group:          Libraries
423 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
424
425 %description latex
426 LaTeX is a little plugin to improve support of LaTeX on Geany.
427
428 %description latex -l pl.UTF-8
429 LaTeX to prosta wtyczka rozszerzająca możliwości Geany w tym zakresie.
430
431
432 %package lineoperations
433 Summary:        lineoperations plugin for Geany
434 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka lineoperations dla Geany
435 Group:          Libraries
436 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
437
438 %description lineoperations
439 Line Operations is an assortment of simple line functions that can be
440 applied to an open file, or selection.
441
442 %description lineoperations -l pl.UTF-8
443 Line Operations to zestaw prostych funkcji liniowych, które można
444 zastosować do otwartego pliku lub zaznaczenia.
445
446
447 %package lipsum
448 Summary:        lipsum plugin for Geany
449 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka lipsum dla Geany
450 Group:          Libraries
451 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
452
453 %description lipsum
454 Lipsum is a plugin for Geany that implements a Lorem Ipsum generator
455 to insert placeholder text into your document.
456
457 %description lipsum -l pl.UTF-8
458 Lipsum to wtyczka dla Geany, która implementuje generator Lorem Ipsum
459 do wstawiania tekstu zastępczego do dokumentu.
460
461
462 %package overview
463 Summary:        overview plugin for Geany
464 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka overview dla Geany
465 Group:          Libraries
466 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
467
468 %description overview
469 The Overview plugin is a small zoomed-out view next to the normal
470 editor view that allows to see and navigate a lot of the file at once.
471 It is similar to the Minimap in SublimeText or such similar feature in
472 numerous other editors.
473
474 %description overview -l pl.UTF-8
475 Wtyczka Overview to mały, pomniejszony widok obok normalnego widoku
476 edytora, który pozwala zobaczyć i nawigować po wielu plikach
477 jednocześnie. Jest podobny do Minimapy w SublimeText lub podobnej
478 funkcji w wielu innych edytorach.
479
480
481 %package pairtaghighlighter
482 Summary:        pairtaghighlighter plugin for Geany
483 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka pairtaghighlighter dla Geany
484 Group:          Libraries
485 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
486
487 %description pairtaghighlighter
488 Finds and highlights matching opening/closing HTML tag by clicking or
489 moving cursor inside a tag.
490
491 %description pairtaghighlighter -l pl.UTF-8
492 Znajduje i wyróżnia pasujący otwierający / zamykający znacznik HTML,
493 klikając lub przesuwając kursor wewnątrz znacznika.
494
495
496 %package pohelper
497 Summary:        pohelper plugin for Geany
498 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka pohelper dla Geany
499 Group:          Libraries
500 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
501
502 %description pohelper
503 Translation Helper is a plugin for Geany that improves the support for
504 GetText translation files, by providing various features specific to
505 this format and to translators.
506
507 %description pohelper -l pl.UTF-8
508 Translation Helper to wtyczka dla Geany, która poprawia obsługę plików
509 tłumaczeń GetText, zapewniając różne funkcje specyficzne dla tego
510 formatu i dla tłumaczy.
511
512
513 %package pretty-printer
514 Summary:        pretty-printer plugin for Geany
515 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka pretty-printer dla Geany
516 Group:          Libraries
517 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
518
519 %description pretty-printer
520 Formats an XML file and makes it human-readable.
521
522 %description pretty-printer -l pl.UTF-8
523 Formatuje XML i czyni go czytelnym dla ludzi.
524
525
526 %package projectorganizer
527 Summary:        projectorganizer plugin for Geany
528 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka projectorganizer dla Geany
529 Group:          Libraries
530 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
531
532 %description projectorganizer
533 Project Organizer is an extension of Geany's project management
534 displaying a tree of files belonging to the project in the sidebar.
535
536 %description projectorganizer -l pl.UTF-8
537 Project Organizer to rozszerzenie zarządzania projektami Geany,
538 wyświetlające na pasku bocznym drzewo plików należących do projektu.
539
540
541 %package scope
542 Summary:        scope plugin for Geany
543 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka scope dla Geany
544 Group:          Libraries
545 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
546
547 %description scope
548 Scope is a graphical GDB front-end with the normal functions you would
549 expect (stepping, breakpoints...), and a few notable features:
550 - The comminication between Scope and gdb is asynchronous.
551 - You can enter any gdb command, at any time (of course, for the
552   command to be executed, gdb must be[come] available).
553 - All gdb I/O (along with some other messages) is displayed in a
554   terminal-like "Debug Console". Whenever you find the GUI lacking,
555   simply switch to that console and work directly with gdb.
556 - 7-bit/Locale/UTF-8 support for values.
557
558 %description scope -l pl.UTF-8
559 Zakres jest graficznym interfejsem GDB z normalnymi funkcjami, których
560 można oczekiwać (krokami, punktami przerwania ...) i kilkoma ważnymi
561 funkcjami:
562 - Łączność między Scope a gdb jest asynchroniczna.
563 - Możesz wprowadzić dowolne polecenie gdb w dowolnym momencie
564   (oczywiście, aby polecenie zostało wykonane, gdb musi być [come]
565   dostępne).
566 - Wszystkie wejścia / wyjścia gdb (wraz z kilkoma innymi komunikatami)
567   są wyświetlane w podobnej do terminalu „konsoli debugowania”. Ilekroć
568   zauważysz brak w GUI, po prostu przełącz się na tę konsolę i pracuj
569   bezpośrednio z gdb.
570 - Obsługa 7-bit/Locale/UTF-8
571
572
573 %package sendmail
574 Summary:        sendmail plugin for Geany
575 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka sendmail dla Geany
576 Group:          Libraries
577 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
578
579 %description sendmail
580 SendMail is a little plugin to send a document as attachment using the
581 preferred mail client from inside Geany. It is similar to the envelope
582 symbol of most office tools and requires a mail client that is
583 supporting remote calls. This is not a direct binding to sendmail,
584 even if it could be used for.
585
586 %description sendmail -l pl.UTF-8
587 SendMail to mała wtyczka do wysyłania dokumentu jako załącznika przy
588 użyciu preferowanego klienta poczty z Geany. Jest podobny do symbolu
589 koperty większości narzędzi biurowych i wymaga klienta poczty
590 obsługującego połączenia zdalne. Nie jest to bezpośrednie powiązanie z
591 sendmailem, nawet jeśli mogłoby być wykorzystane.
592
593
594 %package shiftcolumn
595 Summary:        shiftcolumn plugin for Geany
596 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka shiftcolumn dla Geany
597 Group:          Libraries
598 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
599
600 %description shiftcolumn
601 This plugin allows you to move blocks of text horizontally in left or
602 right direction skipping one character at a time.
603
604 %description shiftcolumn -l pl.UTF-8
605 Ta wtyczka umożliwia przenoszenie bloków tekstu poziomo w lewo lub w
606 prawo, pomijając jeden znak na raz.
607
608
609 %package spellcheck
610 Summary:        spellcheck plugin for Geany
611 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka spellcheck dla Geany
612 Group:          Libraries
613 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
614
615 %description spellcheck
616 This plugin checks the content of the current document in Geany with
617 the spell check library Enchant. You can also select a certain text
618 passage, then the plugin will only check the selected text. All lines
619 with misspelled words are highlighted with a red squiggly underline
620 and the wrong words are printed in the messages window at the bottom
621 of Geany together with available suggestions. For the plugin to work
622 at all, you need to have the Enchant library installed together with
623 at least one backend (Aspell, Myspell, Hunspell, ...). The plugin's
624 configure dialog lists all available languages/dictionaries which can
625 be used for the spell check.
626
627 %description spellcheck -l pl.UTF-8
628 Ta wtyczka sprawdza zawartość bieżącego dokumentu w Geany za pomocą
629 biblioteki sprawdzania pisowni Enchant. Możesz także wybrać określony
630 fragment tekstu, a następnie wtyczka sprawdzi tylko zaznaczony tekst.
631 Wszystkie wiersze z błędnie napisanymi słowami są podświetlone
632 czerwonym zawijasowym podkreśleniem, a nieprawidłowe słowa są
633 drukowane w oknie wiadomości u dołu Geany wraz z dostępnymi
634 sugestiami. Aby wtyczka w ogóle działała, musisz mieć zainstalowaną
635 bibliotekę Enchant wraz z co najmniej jednym backendem (Aspell,
636 Myspell, Hunspell, ...). Okno dialogowe konfiguracji wtyczki zawiera
637 listę wszystkich dostępnych języków / słowników, których można użyć do
638 sprawdzania pisowni.
639
640
641 %package tableconvert
642 Summary:        tableconvert plugin for Geany
643 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka tableconvert dla Geany
644 Group:          Libraries
645 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
646
647 %description tableconvert
648 Tableconvert is a plugin which helps on converting a tabulator
649 separated selection into a table.
650
651 %description tableconvert -l pl.UTF-8
652 Tableconvert to wtyczka, która pomaga w konwertowaniu selekcji
653 rozdzielonej tabulatorami na tabelę.
654
655
656 %package treebrowser
657 Summary:        treebrowser plugin for Geany
658 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka treebrowser dla Geany
659 Group:          Libraries
660 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
661
662 %description treebrowser
663 The TreeBrowser plugin for Geany provides an alternate way to browse
664 through your files. It displays files and directories in a tree view
665 and has more features than the file browser plugin delivered with
666 Geany itself.
667
668 %description treebrowser -l pl.UTF-8
669 Wtyczka TreeBrowser dla Geany zapewnia alternatywny sposób
670 przeglądania plików. Wyświetla pliki i katalogi w widoku drzewa i ma
671 więcej funkcji niż wtyczka przeglądarki plików dostarczana z samą
672 Geany.
673
674 %package updatechecker
675 Summary:        updatechecker plugin for Geany
676 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka updatechecker dla Geany
677 Group:          Libraries
678 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
679
680 %description updatechecker
681 UpdateChecker is a plugin for Geany, which is able to check whether
682 there is a more recent version of Geany available.
683
684 %description updatechecker -l pl.UTF-8
685 UpdateChecker to wtyczka dla Geany, która może sprawdzić, czy dostępna
686 jest nowsza wersja Geany.
687
688
689 %package vimode
690 Summary:        vimode plugin for Geany
691 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka vimode dla Geany
692 Group:          Libraries
693 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
694
695 %description vimode
696 Vimode is a Vim-mode plugin for Geany
697
698 %description vimode -l pl.UTF-8
699 Vimode to wtyczka trybu Vim dla Geany
700
701
702 %package workbench
703 Summary:        workbench plugin for Geany
704 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka workbench dla Geany
705 Group:          Libraries
706 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
707
708 %description workbench
709 The Workbench plugin is an extension that makes it possible to manage
710 multiple projects in geany. You can add geany projects to a workbench.
711 From there you can add directories to the project to manage the files
712 belonging to the project.
713
714 %description workbench -l pl.UTF-8
715 Wtyczka Workbench jest rozszerzeniem, które umożliwia zarządzanie
716 wieloma projektami w geany. Możesz dodać projekty geany do "stołu
717 roboczego". Stamtąd możesz dodawać katalogi do projektu, aby zarządzać
718 plikami należącymi do projektu.
719
720
721 %package xmlsnippets
722 Summary:        xmlsnippets plugin for Geany
723 Summary(pl.UTF-8):      : Wtyczka xmlsnippets dla Geany
724 Group:          Libraries
725 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
726
727 %description xmlsnippets
728 This plugin extends XML/HTML tag autocompletion provided by Geany. It
729 automatically inserts a matching snippet after you type an opening
730 tag.
731
732 %description xmlsnippets -l pl.UTF-8
733 Ta wtyczka rozszerza automatyczne uzupełnianie tagów XML / HTML
734 dostarczone przez Geany. Automatycznie wstawia pasujący fragment po
735 wpisaniu otwierającego tagu.
736
737 %prep
738 %setup -q
739
740 %build
741 %configure
742
743 %{__make} V=1
744
745 %install
746 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
747
748 %{__make} install \
749         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
750
751 # fix locales
752 rm -r $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/el
753
754 %find_lang %{name}
755 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}/{AUTHORS,COPYING,ChangeLog,NEWS,README}
756 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}/*/{AUTHORS,COPYING,ChangeLog,NEWS,README}
757
758 %clean
759 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
760
761 %files -f %{name}.lang
762 %defattr(644,root,root,755)
763 %doc  NEWS README
764 %{_libdir}/*.so*
765 %dir %{_docdir}/%{name}
766 %dir %{_datadir}/%{name}
767
768 %files addons
769 %defattr(644,root,root,755)
770 %{_libdir}/geany/addons.so
771
772 %files autoclose
773 %defattr(644,root,root,755)
774 %{_libdir}/geany/autoclose.so
775
776 %files automark
777 %defattr(644,root,root,755)
778 %{_libdir}/geany/automark.so
779
780 %files codenav
781 %defattr(644,root,root,755)
782 %{_libdir}/geany/codenav.so
783
784 %files commander
785 %defattr(644,root,root,755)
786 %{_libdir}/geany/commander.so
787
788 %files debugger
789 %defattr(644,root,root,755)
790 %{_libdir}/geany/debugger.so
791 %dir %{_datadir}/%{name}/debugger
792 %{_datadir}/%{name}/debugger/*
793
794 %files defineformat
795 %defattr(644,root,root,755)
796 %{_libdir}/geany/defineformat.so
797
798 %files devel
799 %defattr(644,root,root,755)
800 %{_libdir}/*.la*
801 %{_libdir}/geany/*.la
802 %{_libdir}/%{name}/geanylua/*.la
803
804 %files geanyctags
805 %defattr(644,root,root,755)
806 %{_libdir}/geany/geanyctags.so
807
808 %files geanydoc
809 %defattr(644,root,root,755)
810 %{_libdir}/geany/geanydoc.so
811
812 %files geanyextrasel
813 %defattr(644,root,root,755)
814 %{_libdir}/geany/geanyextrasel.so
815
816 %files geanyinsertnum
817 %defattr(644,root,root,755)
818 %{_libdir}/geany/geanyinsertnum.so
819
820 %files geanylua
821 %defattr(644,root,root,755)
822 %{_libdir}/geany/geanylua.so
823 %{_libdir}/%{name}/geanylua/*.so
824 %dir %{_datadir}/%{name}/geanylua
825 %{_datadir}/%{name}/geanylua/*
826 %dir %{_docdir}/%{name}/geanylua
827 %{_docdir}/%{name}/geanylua/*
828
829 %files geanymacro
830 %defattr(644,root,root,755)
831 %{_libdir}/geany/geanymacro.so
832
833 %files geanyminiscript
834 %defattr(644,root,root,755)
835 %{_libdir}/geany/geanyminiscript.so
836
837 %files geanynumberedbookmarks
838 %defattr(644,root,root,755)
839 %{_libdir}/geany/geanynumberedbookmarks.so
840
841 %files geanypg
842 %defattr(644,root,root,755)
843 %{_libdir}/geany/geanypg.so
844
845 %files geanyprj
846 %defattr(644,root,root,755)
847 %{_libdir}/geany/geanyprj.so
848
849 %files geanypy
850 %defattr(644,root,root,755)
851 %{_libdir}/geany/geanypy.so
852 %{_libdir}/geany/*.py
853 %{_libdir}/geany/geanypy/*
854
855 %files geanyvc
856 %defattr(644,root,root,755)
857 %{_libdir}/geany/geanyvc.so
858
859 %files geniuspaste
860 %defattr(644,root,root,755)
861 %{_libdir}/geany/geniuspaste.so
862 %dir %{_datadir}/%{name}/geniuspaste
863 %dir %{_datadir}/%{name}/geniuspaste/pastebins
864 %{_datadir}/%{name}/geniuspaste/pastebins/*
865
866 %files git-changebar
867 %defattr(644,root,root,755)
868 %{_libdir}/geany/git-changebar.so
869 %dir %{_datadir}/%{name}/git-changebar
870 %{_datadir}/%{name}/git-changebar/*
871
872 %files keyrecord
873 %defattr(644,root,root,755)
874 %{_libdir}/geany/keyrecord.so
875
876 %files latex
877 %defattr(644,root,root,755)
878 %{_libdir}/geany/latex.so
879 %dir %{_docdir}/%{name}/latex
880 %{_docdir}/%{name}/latex/*
881
882 %files lineoperations
883 %defattr(644,root,root,755)
884 %{_libdir}/geany/lineoperations.so
885
886 %files lipsum
887 %defattr(644,root,root,755)
888 %{_libdir}/geany/lipsum.so
889
890 %files overview
891 %defattr(644,root,root,755)
892 %{_libdir}/geany/overview.so
893 %dir %{_datadir}/%{name}/overview
894 %{_datadir}/%{name}/overview/*
895
896 %files pairtaghighlighter
897 %defattr(644,root,root,755)
898 %{_libdir}/geany/pairtaghighlighter.so
899
900 %files pohelper
901 %defattr(644,root,root,755)
902 %{_libdir}/geany/pohelper.so
903 %dir %{_datadir}/%{name}/pohelper
904 %{_datadir}/%{name}/pohelper/*
905
906 %files pretty-printer
907 %defattr(644,root,root,755)
908 %{_libdir}/geany/pretty-printer.so
909
910 %files projectorganizer
911 %defattr(644,root,root,755)
912 %{_libdir}/geany/projectorganizer.so
913
914 %files scope
915 %defattr(644,root,root,755)
916 %{_libdir}/geany/scope.so
917 %dir %{_datadir}/%{name}/scope
918 %{_datadir}/%{name}/scope/*
919 %dir %{_docdir}/%{name}/scope
920 %{_docdir}/%{name}/scope/*
921
922 %files sendmail
923 %defattr(644,root,root,755)
924 %{_libdir}/geany/sendmail.so
925
926 %files shiftcolumn
927 %defattr(644,root,root,755)
928 %{_libdir}/geany/shiftcolumn.so
929
930 %files spellcheck
931 %defattr(644,root,root,755)
932 %{_libdir}/geany/spellcheck.so
933
934 %files tableconvert
935 %defattr(644,root,root,755)
936 %{_libdir}/geany/tableconvert.so
937
938 %files treebrowser
939 %defattr(644,root,root,755)
940 %{_libdir}/geany/treebrowser.so
941
942 %files updatechecker
943 %defattr(644,root,root,755)
944 %{_libdir}/geany/updatechecker.so
945
946 %files vimode
947 %defattr(644,root,root,755)
948 %{_libdir}/geany/vimode.so
949
950 %files workbench
951 %defattr(644,root,root,755)
952 %{_libdir}/geany/workbench.so
953
954 %files xmlsnippets
955 %defattr(644,root,root,755)
956 %{_libdir}/geany/xmlsnippets.so
957
This page took 0.159286 seconds and 3 git commands to generate.