bf2229ac094977126352c9e2ac8ed15c856dab67
[packages/gambas2.git] / gambas2.spec
1 Summary:        Gambas - a free VB-like language
2 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - wolnodostępny język podobny do VB
3 Name:           gambas2
4 Version:        2.8.0
5 Release:        0.1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Development/Languages
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/gambas/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  e77b7c8589facc6bd7af8d4cdbc16bce
10 Source1:        %{name}.desktop
11 Patch0:         %{name}-Makefile.patch
12 Patch1:         %{name}-pdf_hack.patch
13 URL:            http://gambas.sourceforge.net/
14 BuildRequires:  SDL_mixer-devel
15 BuildRequires:  bzip2-devel
16 BuildRequires:  curl-devel
17 BuildRequires:  gettext-devel
18 BuildRequires:  kdelibs-devel
19 BuildRequires:  libxml2-devel
20 BuildRequires:  libxslt-devel
21 BuildRequires:  mysql-devel
22 BuildRequires:  postgresql-backend-devel
23 BuildRequires:  postgresql-devel
24 BuildRequires:  sqlite-devel
25 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
26
27 %description
28 Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
29 with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
30 quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
31 pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
32 languages, and so on...
33
34 This package provides the command-line utilities, as well as the
35 Gambas interpreter needed to run Gambas applications.
36
37 %description -l pl.UTF-8
38 Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
39 interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
40 Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
41 interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
42 PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć program
43 na wiele języków itd.
44
45 Ten pakiet dostarcza narzędzia działające z linii poleceń, a także
46 interpreter potrzebny do uruchamiania aplikacji Gambas.
47
48 %package doc
49 Summary:        Documentation for Gambas language
50 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja dla języka Gambas
51 Group:          Development/Languages
52
53 %description doc
54 Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
55 with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
56 quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
57 pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
58 languages, and so on...
59
60 This package contains Gambas language documentation.
61
62 %description doc -l pl.UTF-8
63 Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
64 interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
65 Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
66 interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
67 PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć program
68 na wiele języków itd.
69
70 Ten pakiet zawiera dokumentację dla języka Gambas.
71
72 %package ide
73 Summary:        The Gambas IDE
74 Summary(pl.UTF-8):      IDE dla Gambas
75 Group:          Development/Languages
76 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
77 Requires:       %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
78 Requires:       %{name}-gb-debug = %{version}-%{release}
79 Requires:       %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
80 Requires:       %{name}-gb-qt-editor = %{version}-%{release}
81 Requires:       %{name}-gb-qt-ext = %{version}-%{release}
82
83 %description ide
84 This package includes the complete Gambas Development Environment,
85 with the database manager and all necessary components.
86
87 %description ide -l pl.UTF-8
88 Ten pakiet zawiera kompletne środowisko programistyczne, łącznie
89 z menedżerem baz danych i wszystkimi niezbędnymi komponentami.
90
91 %package examples
92 Summary:        The examples for Gambas language
93 Summary(pl.UTF-8):      Przykłady dla języka Gambas
94 Group:          Development/Languages
95 Requires:       %{name}-ide = %{version}-%{release}
96
97 %description examples
98 The gambas-examples package contains some examples for Gambas.
99
100 %description examples -l pl.UTF-8
101 Ten pakiet zawiera kilka przykładów dla Gambas.
102
103 %if 0
104 %package gb-compress
105 Summary:        The Gambas compression component
106 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - komponent do kompresji
107 Group:          Development/Languages
108 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
109
110 %description gb-compress
111 This component allows you to compress/uncompress data or files with
112 the bzip2 and zip algorithms.
113
114 %description gb-compress -l pl.UTF-8
115 Ten komponent pozwala pakować/rozpakowywać dane lub pliki przy użyciu
116 algorytmów bzip2 i zip.
117
118 %package gb-db
119 Summary:        The Gambas database component
120 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - komponent bazodanowy
121 Group:          Development/Languages
122 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
123
124 %description gb-db
125 This component allows you to access many databases management systems,
126 provided that you install the needed driver packages.
127
128 %description gb-db -l pl.UTF-8
129 Ten komponent pozwala na dostęp do wielu systemów bazodanowych pod
130 warunkiem doinstalowania wymaganych pakietów sterowników.
131
132 %package gb-db-mysql
133 Summary:        The MySQL driver for the Gambas database component
134 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - sterownik do MySQL dla komponentu bazodanowego
135 Group:          Development/Languages
136 Requires:       %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
137
138 %description gb-db-mysql
139 This component allows you to access MySQL databases.
140
141 %description gb-db-mysql -l pl.UTF-8
142 Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych MySQL.
143
144 %package gb-db-postgresql
145 Summary:        The PostgreSQL driver for the Gambas database component
146 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - sterownik do PostgreSQL dla komponentu bazodanowego
147 Group:          Development/Languages
148 Requires:       %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
149
150 %description gb-db-postgresql
151 This component allows you to access PostgreSQL databases.
152
153 %description gb-db-postgresql -l pl.UTF-8
154 Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych PostgreSQL.
155
156 %package gb-db-sqlite
157 Summary:        The SQLite driver for the Gambas database component
158 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - sterownik do SQLite dla komponentu bazodanowego
159 Group:          Development/Languages
160 Requires:       %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
161
162 %description gb-db-sqlite
163 This component allows you to access SQLite databases.
164
165 %description gb-db-sqlite -l pl.UTF-8
166 Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych SQLite.
167
168 %package gb-debug
169 Summary:        The debugger helper component for the Gambas IDE
170 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - komponent debuggera dla IDE
171 Group:          Development/Languages
172 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
173
174 %description gb-debug
175 This component helps the IDE to debug Gambas programs.
176
177 %description gb-debug -l pl.UTF-8
178 Komponent przeznaczony dla IDE Gambasa, przydatny przy odpluskwianiu
179 programów.
180
181 %package gb-eval
182 Summary:        The Gambas expression evaluator component
183 Summary(pl.UTF-8):      Gambas - komponent do obliczania wyrażeń
184 Group:          Development/Languages
185 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
186
187 %description gb-eval
188 This component allows you to evaluate expressions at runtime. It is
189 used by the Gambas Eval() function.
190
191 %description gb-eval -l pl.UTF-8
192 Ten komponent pozwala na obliczanie wyrażeń w programach. Jest używany
193 przez funkcję Gambasa Eval().
194
195 %package gb-net
196 Summary:        The Gambas networking component
197 Summary(pl.UTF-8):      Komponent sieciowy Gambasa
198 Group:          Development/Languages
199 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
200
201 %description gb-net
202 This component allows you to use TCP/IP and UDP sockets, and to access
203 any serial ports.
204
205 %description gb-net -l pl.UTF-8
206 Ten komponent pozwala na używanie gniazd TCP/IP i UDP oraz na dostęp
207 do portów szeregowych.
208
209 %package gb-net-curl
210 Summary:        The Gambas advanced networking component
211 Summary(pl.UTF-8):      Zaawansowany komponent sieciowy Gambasa
212 Group:          Development/Languages
213 Requires:       %{name}-gb-net = %{version}-%{release}
214
215 %description gb-net-curl
216 This component allows your programs to easily become FTP or HTTP
217 clients.
218
219 %description gb-net-curl -l pl.UTF-8
220 Ten komponent pozwala programom w łatwy sposób stać się klientami FTP
221 lub HTTP.
222
223 %package gb-qt
224 Summary:        The Gambas Qt GUI component
225 Summary(pl.UTF-8):      Komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt dla Gambasa
226 Group:          Development/Languages
227 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
228
229 %description gb-qt
230 This package includes the Gambas Qt GUI component.
231
232 %description gb-qt -l pl.UTF-8
233 Ten pakiet zawiera komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt dla
234 Gambasa.
235
236 %package gb-qt-ext
237 Summary:        The Gambas extended Qt GUI component
238 Summary(pl.UTF-8):      Komponent rozszerzonego graficznego interfejsu Qt dla Gambasa
239 Group:          Development/Languages
240 Requires:       %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
241
242 %description gb-qt-ext
243 This component includes some uncommon Qt controls.
244
245 %description gb-qt-ext -l pl.UTF-8
246 Ten komponent zawiera niektóre mało popularne kontrolki Qt.
247
248 %package gb-qt-editor
249 Summary:        The Gambas source code editor component
250 Summary(pl.UTF-8):      Komponent edytora kodu źródłowego Gambasa
251 Group:          Development/Languages
252 Requires:       %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
253
254 %description gb-qt-editor
255 This component includes a Gambas source code editor with syntax
256 highlighting. It is used by the IDE.
257
258 %description gb-qt-editor -l pl.UTF-8
259 Ten komponent zawiera edytor kodu źródłowego Gambasa z podświetlaniem
260 składni. Jest używany przez IDE.
261
262 %package gb-qt-kde
263 Summary:        The Gambas KDE component
264 Summary(pl.UTF-8):      Komponent KDE dla Gambasa
265 Group:          Development/Languages
266 Requires:       %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
267
268 %description gb-qt-kde
269 This component transforms your Qt application in a KDE application,
270 and allows you to pilot any other KDE application with the DCOP
271 protocol.
272
273 %description gb-qt-kde -l pl.UTF-8
274 Ten komponent zamienia aplikację Qt w aplikację KDE i pozwala na
275 sterowanie dowolnymi aplikacjami KDE poprzez protokół DCOP.
276
277 %package gb-qt-kde-html
278 Summary:        The Gambas KHTML component
279 Summary(pl.UTF-8):      Komponent KHTML dla Gambasa
280 Group:          Development/Languages
281 Requires:       %{name}-gb-qt-kde = %{version}-%{release}
282
283 %description gb-qt-kde-html
284 This component allows you to use the KHTML Web Browser widget included
285 in KDE.
286
287 %description gb-qt-kde-html -l pl.UTF-8
288 Ten komponent pozwala na używanie widgetu przeglądarki WWW KHTML
289 zawartego w KDE.
290
291 %package gb-sdl
292 Summary:        The Gambas SDL component
293 Summary(pl.UTF-8):      Komponent SDL dla Gambasa
294 Group:          Development/Languages
295 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
296
297 %description gb-sdl
298 This component uses only the sound part of the SDL library. It allows
299 you to simultaneously play many sounds and a music stored in a file.
300
301 %description gb-sdl -l pl.UTF-8
302 Ten komponent używa tylko części dźwiękowej biblioteki SDL. Pozwala na
303 jednoczesne odtwarzanie wielu dźwięków i muzyki zapisanej w pliku.
304
305 %package gb-vb
306 Summary:        The Gambas Visual Basic(TM) compatibility component
307 Summary(pl.UTF-8):      Komponent zgodności z Visual Basicem(TM) dla Gambasa
308 Group:          Development/Languages
309 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
310
311 %description gb-vb
312 This component aims at including some functions that imitate the
313 behaviour of Visual Basic(TM) functions. Use it only if you try to
314 port some VB projects.
315
316 %description gb-vb -l pl.UTF-8
317 Ten komponent zawiera trochę funkcji, których celem jest imitowanie
318 zachowania funkcji Visual Basica(TM). Należy go używać wyłącznie przy
319 próbach sportowania projektów VB.
320
321 %package gb-xml
322 Summary:        The Gambas XML components based on the libxml and libxslt libraries
323 Summary(pl.UTF-8):      Komponenty XML Gambasa oparte na bibliotekach libxml i libxslt
324 Group:          Development/Languages
325 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
326
327 %description gb-xml
328 These components brings the power of the libxml and libxslt libraries
329 to Gambas.
330
331 %description gb-xml -l pl.UTF-8
332 Te komponenty dostarczają do Gambasa potęgę bibliotek libxml i
333 libxslt.
334 %endif
335
336 %prep
337 %setup -q
338 #patch0 -p1
339 #patch1 -p1
340
341 %build
342 ./reconf-all
343 %configure \
344         --%{?debug:en}%{!?debug:dis}able-debug
345 %{__make}
346
347 %install
348 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
349 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_desktopdir},%{_pixmapsdir}}
350
351 %{__make} -j1 install \
352         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
353
354 #install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
355 #install app/src/gambas2/img/logo/gambas-48x48.png \
356 #       $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/%{name}.png
357
358 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
359
360 %clean
361 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
362
363 %files
364 %defattr(644,root,root,755)
365 %doc AUTHORS ChangeLog README
366 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbc2
367 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbi2
368 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbr2
369 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2
370 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2.gambas
371 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gbx2
372 %dir %{_libdir}/%{name}
373 %dir %{_datadir}/%{name}
374 %dir %{_datadir}/%{name}/info
375 %{_libdir}/%{name}/gb.component
376 %{_datadir}/%{name}/info/gb.info
377 %{_datadir}/%{name}/info/gb.list
378
379 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so
380 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so.0
381 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so.0.0.0
382 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.so
383 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.so.0
384 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.so.0.0.0
385 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so
386 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so.0
387 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so.0.0.0
388 %{_libdir}/%{name}/gb.corba.so
389 %{_libdir}/%{name}/gb.corba.so.0
390 %{_libdir}/%{name}/gb.corba.so.0.0.0
391 %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so
392 %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so.0
393 %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so.0.0.0
394 %{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so
395 %{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so.0
396 %{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so.0.0.0
397 %{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so
398 %{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so.0
399 %{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so.0.0.0
400 %{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so
401 %{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so.0
402 %{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so.0.0.0
403 %{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so
404 %{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so.0
405 %{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so.0.0.0
406 %{_libdir}/%{name}/gb.db.so
407 %{_libdir}/%{name}/gb.db.so.0
408 %{_libdir}/%{name}/gb.db.so.0.0.0
409 %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so
410 %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so.0
411 %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so.0.0.0
412 %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so
413 %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so.0
414 %{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so.0.0.0
415 %{_libdir}/%{name}/gb.debug.so
416 %{_libdir}/%{name}/gb.debug.so.0
417 %{_libdir}/%{name}/gb.debug.so.0.0.0
418 %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so
419 %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so.0
420 %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so.0.0.0
421 %{_libdir}/%{name}/gb.draw.so
422 %{_libdir}/%{name}/gb.draw.so.0
423 %{_libdir}/%{name}/gb.draw.so.0.0.0
424 %{_libdir}/%{name}/gb.eval.so
425 %{_libdir}/%{name}/gb.eval.so.0
426 %{_libdir}/%{name}/gb.eval.so.0.0.0
427 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so
428 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so.0
429 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so.0.0.0
430 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so
431 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so.0
432 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so.0.0.0
433 %{_libdir}/%{name}/gb.gui.so
434 %{_libdir}/%{name}/gb.gui.so.0
435 %{_libdir}/%{name}/gb.gui.so.0.0.0
436 %{_libdir}/%{name}/gb.image.so
437 %{_libdir}/%{name}/gb.image.so.0
438 %{_libdir}/%{name}/gb.image.so.0.0.0
439 %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so
440 %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so.0
441 %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so.0.0.0
442 %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so
443 %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so.0
444 %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so.0.0.0
445 %{_libdir}/%{name}/gb.net.so
446 %{_libdir}/%{name}/gb.net.so.0
447 %{_libdir}/%{name}/gb.net.so.0.0.0
448 %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so
449 %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so.0
450 %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so.0.0.0
451 %{_libdir}/%{name}/gb.option.so
452 %{_libdir}/%{name}/gb.option.so.0
453 %{_libdir}/%{name}/gb.option.so.0.0.0
454 %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so
455 %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so.0
456 %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so.0.0.0
457 %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so
458 %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so.0
459 %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so.0.0.0
460 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so
461 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so.0
462 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so.0.0.0
463 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so
464 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so.0
465 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so.0.0.0
466 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so
467 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so.0
468 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so.0.0.0
469 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so
470 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so.0
471 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so.0.0.0
472 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.so
473 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.so.0
474 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.so.0.0.0
475 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so
476 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so.0
477 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so.0.0.0
478 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.component
479 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so
480 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so.0
481 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so.0.0.0
482 %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so
483 %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so.0
484 %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so.0.0.0
485 %{_libdir}/%{name}/gb.vb.so
486 %{_libdir}/%{name}/gb.vb.so.0
487 %{_libdir}/%{name}/gb.vb.so.0.0.0
488 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.so
489 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.so.0
490 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.so.0.0.0
491 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so
492 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so.0
493 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so.0.0.0
494
495 %{_libdir}/%{name}/gb.chart.component
496 %{_libdir}/%{name}/gb.chart.gambas
497 %{_libdir}/%{name}/gb.compress.component
498 %{_libdir}/%{name}/gb.corba.component
499 %{_libdir}/%{name}/gb.crypt.component
500 %{_libdir}/%{name}/gb.db.component
501 %{_libdir}/%{name}/gb.db.form.component
502 %{_libdir}/%{name}/gb.db.form.gambas
503 %{_libdir}/%{name}/gb.debug.component
504 %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.component
505 %{_libdir}/%{name}/gb.desktop.gambas
506 %{_libdir}/%{name}/gb.eval.component
507 %{_libdir}/%{name}/gb.form.component
508 %{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.component
509 %{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.gambas
510 %{_libdir}/%{name}/gb.form.gambas
511 %{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.component
512 %{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.gambas
513 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.component
514 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.component
515 %{_libdir}/%{name}/gb.gtk.gambas
516 %{_libdir}/%{name}/gb.gui.component
517 %{_libdir}/%{name}/gb.image.component
518 %{_libdir}/%{name}/gb.info.component
519 %{_libdir}/%{name}/gb.info.gambas
520 %{_libdir}/%{name}/gb.net.component
521 %{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.component
522 %{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.component
523 %{_libdir}/%{name}/gb.opengl.component
524 %{_libdir}/%{name}/gb.option.component
525 %{_libdir}/%{name}/gb.pcre.component
526 %{_libdir}/%{name}/gb.pdf.component
527 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.component
528 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.component
529 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.gambas
530 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.component
531 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.component
532 %{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.component
533 %{_libdir}/%{name}/gb.report.component
534 %{_libdir}/%{name}/gb.report.gambas
535 %{_libdir}/%{name}/gb.sdl.component
536 %{_libdir}/%{name}/gb.settings.component
537 %{_libdir}/%{name}/gb.settings.gambas
538 %{_libdir}/%{name}/gb.so
539 %{_libdir}/%{name}/gb.so.0
540 %{_libdir}/%{name}/gb.so.0.0.0
541 %{_libdir}/%{name}/gb.v4l.component
542 %{_libdir}/%{name}/gb.vb.component
543 %{_libdir}/%{name}/gb.web.component
544 %{_libdir}/%{name}/gb.web.gambas
545 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.component
546 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.component
547 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.gambas
548 %{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.component
549 %{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.info
550 %{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.list
551 %{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.info
552 %{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.list
553 %{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.info
554 %{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.list
555 %{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.info
556 %{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.list
557 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.info
558 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.list
559 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
560 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
561 %{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.info
562 %{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.list
563 %{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.info
564 %{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.list
565 %{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.info
566 %{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.list
567 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.info
568 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.list
569 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.info
570 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.list
571 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.info
572 %{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.list
573 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.info
574 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.list
575 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.info
576 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.list
577 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.info
578 %{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.list
579 %{_datadir}/%{name}/info/gb.image.info
580 %{_datadir}/%{name}/info/gb.image.list
581 %{_datadir}/%{name}/info/gb.info.info
582 %{_datadir}/%{name}/info/gb.info.list
583 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
584 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
585 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
586 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
587 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.info
588 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.list
589 %{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.info
590 %{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.list
591 %{_datadir}/%{name}/info/gb.option.info
592 %{_datadir}/%{name}/info/gb.option.list
593 %{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.info
594 %{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.list
595 %{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.info
596 %{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.list
597 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
598 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
599 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
600 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
601 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
602 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
603 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
604 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
605 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.info
606 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.list
607 %{_datadir}/%{name}/info/gb.report.info
608 %{_datadir}/%{name}/info/gb.report.list
609 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
610 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
611 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.info
612 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.list
613 %{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.info
614 %{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.list
615 %{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.info
616 %{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.list
617 %{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
618 %{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
619 %{_datadir}/%{name}/info/gb.web.info
620 %{_datadir}/%{name}/info/gb.web.list
621 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.info
622 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.list
623 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.info
624 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.list
625 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.info
626 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.list
627
628 %files doc
629 %defattr(644,root,root,755)
630 %{_datadir}/%{name}/help
631
632 %files ide
633 %defattr(644,root,root,755)
634 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2
635 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2.gambas
636 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2-database-manager.gambas
637 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gba2
638 #{_desktopdir}/gambas.desktop
639 #{_pixmapsdir}/gambas.png
640
641 %files examples
642 %defattr(644,root,root,755)
643 %{_datadir}/%{name}/examples
644
645 %if 0
646 %files gb-compress
647 %defattr(644,root,root,755)
648 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.compress.*
649 %{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.*
650
651 %files gb-db
652 %defattr(644,root,root,755)
653 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.so*
654 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.component
655 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
656 %{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
657
658 %files gb-db-mysql
659 %defattr(644,root,root,755)
660 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.mysql.*
661
662 %files gb-db-postgresql
663 %defattr(644,root,root,755)
664 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.postgresql.*
665
666 %files gb-db-sqlite
667 %defattr(644,root,root,755)
668 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.sqlite.*
669
670 %files gb-debug
671 %defattr(644,root,root,755)
672 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.debug.*
673 %{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.*
674
675 %files gb-eval
676 %defattr(644,root,root,755)
677 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.eval.*
678 %{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.*
679
680 %files gb-net
681 %defattr(644,root,root,755)
682 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.so*
683 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.component
684 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
685 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
686
687 %files gb-net-curl
688 %defattr(644,root,root,755)
689 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.so*
690 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.component
691 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
692 %{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
693
694 %files gb-qt
695 %defattr(644,root,root,755)
696 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.so*
697 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.component
698 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
699 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
700
701 %files gb-qt-ext
702 %defattr(644,root,root,755)
703 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.so*
704 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.component
705 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
706 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
707
708 %files gb-qt-editor
709 %defattr(644,root,root,755)
710 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.so*
711 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.component
712 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.info
713 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.list
714
715 %files gb-qt-kde
716 %defattr(644,root,root,755)
717 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.so*
718 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.component
719 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
720 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
721
722 %files gb-qt-kde-html
723 %defattr(644,root,root,755)
724 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.so*
725 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.component
726 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
727 %{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
728
729 %files gb-sdl
730 %defattr(644,root,root,755)
731 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.so*
732 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.component
733 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
734 %{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
735
736 %files gb-vb
737 %defattr(644,root,root,755)
738 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.so*
739 %{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.component
740 %{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
741 %{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
742
743 %files gb-xml
744 %defattr(644,root,root,755)
745 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.xml.libxml.*
746 %{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.libxml.*
747 %endif
This page took 0.095079 seconds and 2 git commands to generate.