- fixed "C" summary
[packages/fortunes-pl.git] / fortunes-pl.spec
1 #
2 # THIS IS GENERATED FILE. DO NOT EDIT BY HAND.
3 # screw you, fix the generation!
4 #
5 # If you want to modify or regenerate it use script from CVS:
6 # fortunes-pl/SPEC/*
7 #
8 Summary:        Collection of Polish Fortunes
9 Summary(pl):    Zbiór polskich fortunek
10 Name:           fortunes-pl
11 Version:        20060830
12 Release:        2
13 License:        GPL
14 Group:          Applications/Games
15 Source0:        %{name}-%{version}.tar.bz2
16 # Source0-md5:  fe82e2192bd3b2833638fb20ea7b4827
17 BuildRequires:  fortune-mod >= 1.0-13
18 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
19 BuildArch:      noarch
20
21 %description
22 Fortune-mod contains the ever-popular fortune program. Want a little
23 bit of random wisdom revealed to you when you log in? Fortune's your
24 program. Fun-loving system administrators can install
25 fortune-mod-on-login, so that the users get their dose of wisdom each
26 time they log in.
27
28 Install fortune if you want a program which will bestow these random
29 bits o' wit.
30
31 This package constant colection of polish fortunes from cvs.pld-linux.org
32
33 %description -l pl
34 Fortune-mod zawiera wci±¿ popularny program fortune ("cytat dnia",
35 "przepowiednia"). Masz ochotê na odrobinê m±dro¶ci przekazanej Ci
36 podczas logowania? Program fortune jest dla Ciebie. Administratorzy z
37 poczuciem humoru mog± zainstalowaæ fortune-mod-on-login, by ka¿dy
38 otrzyma³ swoj± dawkê m±dro¶ci przy logowaniu.
39
40 Ten pakiet zawiera kolekcjê polskich fortunek z cvs.pld-linux.org
41
42 %package -n fortune-mod-pl-debian.pl
43 Summary:        Fortune mod: debian.pl
44 Summary(pl):    Zestaw fortunek: debian.pl
45 Group:          Applications/Games
46 Requires:       fortune-mod
47
48 %description -n fortune-mod-pl-debian.pl
49 + debian.pl -- fortunki z kana³u #debian
50
51 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
52 Summary:        Fortune mod: dowcipy-naukowcy
53 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-naukowcy
54 Group:          Applications/Games
55 Requires:       fortune-mod
56
57 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
58 Fortune mod: dowcipy-naukowcy
59
60 We are sorry that there is no more useful description,
61 but leafnode is too lame to add description to the README
62 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
63
64 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy -l pl
65 Zestaw fortunek: dowcipy-naukowcy
66
67 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
68 ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
69 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
70
71 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
72 Summary:        Fortune mod: dowcipy-niskopoziomowe
73 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-niskopoziomowe
74 Group:          Applications/Games
75 Requires:       fortune-mod
76
77 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
78 + dowcipy-niskopoziomowe -- dowcipy kategorii B
79
80 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne
81 Summary:        Fortune mod: dowcipy-szowinistyczne
82 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-szowinistyczne
83 Group:          Applications/Games
84 Requires:       fortune-mod
85
86 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne
87 + dowcipy-szowinistyczne -- to, co faceci lubi± najbardziej
88
89 %package -n fortune-mod-pl-sport
90 Summary:        Fortune mod: sport
91 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sport
92 Group:          Applications/Games
93 Requires:       fortune-mod
94
95 %description -n fortune-mod-pl-sport
96 + sport -- komentatorzy sportowi mówi± szybciej, ni¿ my¶l±
97
98 %package -n fortune-mod-pl-slownik
99 Summary:        Fortune mod: slownik
100 Summary(pl):    Zestaw fortunek: slownik
101 Group:          Applications/Games
102 Requires:       fortune-mod
103
104 %description -n fortune-mod-pl-slownik
105 + slownik -- s³ownik polsko-¶wiatowy
106
107 %package -n fortune-mod-pl-teleturnieje
108 Summary:        Fortune mod: teleturnieje
109 Summary(pl):    Zestaw fortunek: teleturnieje
110 Group:          Applications/Games
111 Requires:       fortune-mod
112
113 %description -n fortune-mod-pl-teleturnieje
114 Fortune mod: teleturnieje
115
116 We are sorry that there is no more useful description,
117 but leafnode is too lame to add description to the README
118 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
119
120 %description -n fortune-mod-pl-teleturnieje -l pl
121 Zestaw fortunek: teleturnieje
122
123 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
124 ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
125 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
126
127 %package -n fortune-mod-pl-jogger_pl
128 Summary:        Fortune mod: jogger_pl
129 Summary(pl):    Zestaw fortunek: jogger_pl
130 Group:          Applications/Games
131 Requires:       fortune-mod
132
133 %description -n fortune-mod-pl-jogger_pl
134 Fortune mod: jogger_pl
135
136 We are sorry that there is no more useful description,
137 but jpc is too lame to add description to the README
138 file. Send your requests to jpc@pld-linux.org
139
140 %description -n fortune-mod-pl-jogger_pl -l pl
141 Zestaw fortunek: jogger_pl
142
143 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
144 ale jpc nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
145 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres jpc@pld-linux.org
146
147 %package -n fortune-mod-pl-gentoo
148 Summary:        Fortune mod: gentoo
149 Summary(pl):    Zestaw fortunek: gentoo
150 Group:          Applications/Games
151 Requires:       fortune-mod
152
153 %description -n fortune-mod-pl-gentoo
154 Fortune mod: gentoo
155
156 We are sorry that there is no more useful description,
157 but kolodko is too lame to add description to the README
158 file. Send your requests to kolodko@pld-linux.org
159
160 %description -n fortune-mod-pl-gentoo -l pl
161 Zestaw fortunek: gentoo
162
163 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
164 ale kolodko nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
165 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres kolodko@pld-linux.org
166
167 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
168 Summary:        Fortune mod: dowcipy-lepper
169 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-lepper
170 Group:          Applications/Games
171 Requires:       fortune-mod
172
173 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
174 Fortune mod: dowcipy-lepper
175
176 We are sorry that there is no more useful description,
177 but leafnode is too lame to add description to the README
178 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
179
180 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper -l pl
181 Zestaw fortunek: dowcipy-lepper
182
183 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
184 ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
185 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
186
187 %package -n fortune-mod-pl-x-avalon
188 Summary:        Fortune mod: x-avalon
189 Summary(pl):    Zestaw fortunek: x-avalon
190 Group:          Applications/Games
191 Requires:       fortune-mod
192
193 %description -n fortune-mod-pl-x-avalon
194 Fortune mod: x-avalon
195
196 We are sorry that there is no more useful description,
197 but djurban is too lame to add description to the README
198 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
199
200 %description -n fortune-mod-pl-x-avalon -l pl
201 Zestaw fortunek: x-avalon
202
203 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
204 ale djurban nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
205 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djurban@pld-linux.org
206
207 %package -n fortune-mod-pl-kloczkish
208 Summary:        Fortune mod: kloczkish
209 Summary(pl):    Zestaw fortunek: kloczkish
210 Group:          Applications/Games
211 Requires:       fortune-mod
212
213 %description -n fortune-mod-pl-kloczkish
214 + kloczkish -- cytaty z Tomasza K³oczko
215
216 %package -n fortune-mod-pl-wierszyki
217 Summary:        Fortune mod: wierszyki
218 Summary(pl):    Zestaw fortunek: wierszyki
219 Group:          Applications/Games
220 Requires:       fortune-mod
221
222 %description -n fortune-mod-pl-wierszyki
223 + wierszyki -- prosto z przedszkola (offensive)
224
225 %package -n fortune-mod-pl-polish_manpages
226 Summary:        Fortune mod: polish_manpages
227 Summary(pl):    Zestaw fortunek: polish_manpages
228 Group:          Applications/Games
229 Requires:       fortune-mod
230
231 %description -n fortune-mod-pl-polish_manpages
232 + polish_manpages -- polskie t³umaczenia bywaj± tak zabawne, jak ¿a³osne
233
234 %package -n fortune-mod-pl-mmazur
235 Summary:        Fortune mod: mmazur
236 Summary(pl):    Zestaw fortunek: mmazur
237 Group:          Applications/Games
238 Requires:       fortune-mod
239
240 %description -n fortune-mod-pl-mmazur
241 Fortune mod: mmazur
242
243 We are sorry that there is no more useful description,
244 but speedy is too lame to add description to the README
245 file. Send your requests to speedy@pld-linux.org
246
247 %description -n fortune-mod-pl-mmazur -l pl
248 Zestaw fortunek: mmazur
249
250 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
251 ale speedy nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
252 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres speedy@pld-linux.org
253
254 %package -n fortune-mod-pl-sapkowski
255 Summary:        Fortune mod: sapkowski
256 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sapkowski
257 Group:          Applications/Games
258 Requires:       fortune-mod
259
260 %description -n fortune-mod-pl-sapkowski
261 + sapkowski -- cytaty z Andrzeja Sapkowskiego
262
263 %package -n fortune-mod-pl-advocacy
264 Summary:        Fortune mod: advocacy
265 Summary(pl):    Zestaw fortunek: advocacy
266 Group:          Applications/Games
267 Requires:       fortune-mod
268
269 %description -n fortune-mod-pl-advocacy
270 + advocacy -- Z³ota Ksiêga Cytatów
271   Cytaty s± na pograniczu ¶mieszno¶ci i ¿a³osno¶ci...
272   ¬ród³o: http://lech7.pse.pl/ZKC/
273
274 %package -n fortune-mod-pl-imiona
275 Summary:        Fortune mod: imiona
276 Summary(pl):    Zestaw fortunek: imiona
277 Group:          Applications/Games
278 Requires:       fortune-mod
279
280 %description -n fortune-mod-pl-imiona
281 + imiona -- czego mo¿na siê spodziewaæ po kim¶ o danym imieniu
282
283 %package -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
284 Summary:        Fortune mod: pldhelp-offensive
285 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pldhelp-offensive
286 Group:          Applications/Games
287 Requires:       fortune-mod
288
289 %description -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
290 + pldhelp-offensive -- kana³ #pldhelp && support (nieocenzurowane)
291
292 %package -n fortune-mod-pl-pld-offensive
293 Summary:        Fortune mod: pld-offensive
294 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pld-offensive
295 Group:          Applications/Games
296 Requires:       fortune-mod
297
298 %description -n fortune-mod-pl-pld-offensive
299 + pld-offensive -- chodzi oczywi¶cie o wypowiedzi polityków z Porozumienia
300   Ludowo - Demokratycznego ;-p (nieocenzurowane)
301
302 %package -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
303 Summary:        Fortune mod: testnaosobowosc
304 Summary(pl):    Zestaw fortunek: testnaosobowosc
305 Group:          Applications/Games
306 Requires:       fortune-mod
307
308 %description -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
309 + testnaosobowosc -- jestem jaki jestem
310
311 %package -n fortune-mod-pl-stachura
312 Summary:        Fortune mod: stachura
313 Summary(pl):    Zestaw fortunek: stachura
314 Group:          Applications/Games
315 Requires:       fortune-mod
316
317 %description -n fortune-mod-pl-stachura
318 + stachura -- kilka wierszy
319
320 %package -n fortune-mod-pl-spolem
321 Summary:        Fortune mod: spolem
322 Summary(pl):    Zestaw fortunek: spolem
323 Group:          Applications/Games
324 Requires:       fortune-mod
325
326 %description -n fortune-mod-pl-spolem
327 Fortune mod: spolem
328
329 We are sorry that there is no more useful description,
330 but djrzulf is too lame to add description to the README
331 file. Send your requests to djrzulf@pld-linux.org
332
333 %description -n fortune-mod-pl-spolem -l pl
334 Zestaw fortunek: spolem
335
336 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
337 ale djrzulf nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
338 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djrzulf@pld-linux.org
339
340 %package -n fortune-mod-pl-slogany
341 Summary:        Fortune mod: slogany
342 Summary(pl):    Zestaw fortunek: slogany
343 Group:          Applications/Games
344 Requires:       fortune-mod
345
346 %description -n fortune-mod-pl-slogany
347 + slogany -- ¼ród³o jest podane w sygnaturkach; chyba lepiej je przenie¶æ
348   tutaj, podes³a³ Marcin Rzewucki <marcinr@linuxpl.org>
349
350 %package -n fortune-mod-pl-sigvirus
351 Summary:        Fortune mod: sigvirus
352 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sigvirus
353 Group:          Applications/Games
354 Requires:       fortune-mod
355
356 %description -n fortune-mod-pl-sigvirus
357 + sigvirus -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której
358   adresu nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
359
360 %package -n fortune-mod-pl-sigpl
361 Summary:        Fortune mod: sigpl
362 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sigpl
363 Group:          Applications/Games
364 Requires:       fortune-mod
365
366 %description -n fortune-mod-pl-sigpl
367 + sigpl -- polskie sygnaturki ze strony £ukasza Kowalczyka
368   (www.hoohoo.prv.pl)
369
370 %package -n fortune-mod-pl-seneka
371 Summary:        Fortune mod: seneka
372 Summary(pl):    Zestaw fortunek: seneka
373 Group:          Applications/Games
374 Requires:       fortune-mod
375
376 %description -n fortune-mod-pl-seneka
377 + seneka -- ze zbioru "My¶li"
378
379 %package -n fortune-mod-pl-sad
380 Summary:        Fortune mod: sad
381 Summary(pl):    Zestaw fortunek: sad
382 Group:          Applications/Games
383 Requires:       fortune-mod
384
385 %description -n fortune-mod-pl-sad
386 + sad -- Cytaty z amerykañskiej ksi±¿ki 'Disorder in the Court'. To s±
387   autentyczne zdania, które pad³y w s±dach - s³owo w s³owo.
388   Nagrane i opublikowane przez reporterów s±dowych.
389
390 %package -n fortune-mod-pl-rywingate
391 Summary:        Fortune mod: rywingate
392 Summary(pl):    Zestaw fortunek: rywingate
393 Group:          Applications/Games
394 Requires:       fortune-mod
395
396 %description -n fortune-mod-pl-rywingate
397 + rywingate -- trochê tekstów od komisji ¶ledczej
398
399 %package -n fortune-mod-pl-plug-slc2001
400 Summary:        Fortune mod: plug-slc2001
401 Summary(pl):    Zestaw fortunek: p³ug-slc2001
402 Group:          Applications/Games
403 Requires:       fortune-mod
404
405 %description -n fortune-mod-pl-plug-slc2001
406 + p³ug-slc2001 -- Polish(ed) £y¿ka Users Group: Summer Libation Camp 2001
407
408 %package -n fortune-mod-pl-pLug
409 Summary:        Fortune mod: pLug
410 Summary(pl):    Zestaw fortunek: p³ug
411 Group:          Applications/Games
412 Requires:       fortune-mod
413
414 %description -n fortune-mod-pl-pLug
415 + p³ug -- kana³ #p³ug: Polish(ed) £y¿ka Users Group
416
417 %package -n fortune-mod-pl-puchatek
418 Summary:        Fortune mod: puchatek
419 Summary(pl):    Zestaw fortunek: puchatek
420 Group:          Applications/Games
421 Requires:       fortune-mod
422
423 %description -n fortune-mod-pl-puchatek
424 + puchatek -- (gdyby kto¶ chcia³ pododawaæ co¶ o Misiu...) z anathema.eu.org
425
426 %package -n fortune-mod-pl-plug
427 Summary:        Fortune mod: plug
428 Summary(pl):    Zestaw fortunek: plug
429 Group:          Applications/Games
430 Requires:       fortune-mod
431
432 %description -n fortune-mod-pl-plug
433 + plug -- m±dro¶ci z kana³u #plug, podes³a³ Mateusz Golicz
434   <mtg@elsat.net.pl> oraz ogroooomna aktualizacja dziêki
435   Tygrysowi (tygrys@tangerine.dream.art.pl).
436
437 %package -n fortune-mod-pl-pldhelp
438 Summary:        Fortune mod: pldhelp
439 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pldhelp
440 Group:          Applications/Games
441 Requires:       fortune-mod
442
443 %description -n fortune-mod-pl-pldhelp
444 + pldhelp -- kana³ #pldhelp && support
445
446 %package -n fortune-mod-pl-pingwinaria
447 Summary:        Fortune mod: pingwinaria
448 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pingwinaria
449 Group:          Applications/Games
450 Requires:       fortune-mod
451
452 %description -n fortune-mod-pl-pingwinaria
453 + pingwinaria -- teksty z Pingwinariów, zbierane w bojach ;>
454
455 %package -n fortune-mod-pl-perl
456 Summary:        Fortune mod: perl
457 Summary(pl):    Zestaw fortunek: perl
458 Group:          Applications/Games
459 Requires:       fortune-mod
460
461 %description -n fortune-mod-pl-perl
462 + perl -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
463   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
464
465 %package -n fortune-mod-pl-pcol
466 Summary:        Fortune mod: pcol
467 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pcol
468 Group:          Applications/Games
469 Requires:       fortune-mod
470
471 %description -n fortune-mod-pl-pcol
472 + pcol -- z grupy dyskusyjnej pl.comp.os.linux; bardzo wdziêczne miejsce
473   dla zbieraczy fortunek
474
475 %package -n fortune-mod-pl-ospl-ad
476 Summary:        Fortune mod: ospl-ad
477 Summary(pl):    Zestaw fortunek: ospl-ad
478 Group:          Applications/Games
479 Requires:       fortune-mod
480
481 %description -n fortune-mod-pl-ospl-ad
482 + ospl-ad -- fortunki advocacy dla ospl, z list dyskusyjnych i sygnaturek :-)
483
484 %package -n fortune-mod-pl-ospl
485 Summary:        Fortune mod: ospl
486 Summary(pl):    Zestaw fortunek: ospl
487 Group:          Applications/Games
488 Requires:       fortune-mod
489
490 %description -n fortune-mod-pl-ospl
491 + ospl -- pewnego dnia grupka ludzi stwierdzi³a, ¿e tak dalej byæ nie
492   mo¿e ;-) a przy okazji powsta³a gar¶æ fortunek
493
494 %package -n fortune-mod-pl-nowe
495 Summary:        Fortune mod: nowe
496 Summary(pl):    Zestaw fortunek: nowe
497 Group:          Applications/Games
498 Requires:       fortune-mod
499
500 %description -n fortune-mod-pl-nowe
501 + nowe -- miejsce na nowe, pojedyncze fortunki
502
503 %package -n fortune-mod-pl-nauka
504 Summary:        Fortune mod: nauka
505 Summary(pl):    Zestaw fortunek: nauka
506 Group:          Applications/Games
507 Requires:       fortune-mod
508
509 %description -n fortune-mod-pl-nauka
510 + nauka -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
511   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
512
513 %package -n fortune-mod-pl-misc
514 Summary:        Fortune mod: misc
515 Summary(pl):    Zestaw fortunek: misc
516 Group:          Applications/Games
517 Requires:       fortune-mod
518
519 %description -n fortune-mod-pl-misc
520 + misc -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
521   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
522
523 %package -n fortune-mod-pl-milosc
524 Summary:        Fortune mod: milosc
525 Summary(pl):    Zestaw fortunek: milosc
526 Group:          Applications/Games
527 Requires:       fortune-mod
528
529 %description -n fortune-mod-pl-milosc
530 + milosc -- wiersze dziewczyny Diabl0 <diabl0@poczta.fm>
531
532 %package -n fortune-mod-pl-microsoft
533 Summary:        Fortune mod: microsoft
534 Summary(pl):    Zestaw fortunek: microsoft
535 Group:          Applications/Games
536 Requires:       fortune-mod
537
538 %description -n fortune-mod-pl-microsoft
539 + microsoft -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której
540   adresu nikt ju¿ nie pamiêta ;-) plus do¶wiadczenia w³asne ;-)
541
542 %package -n fortune-mod-pl-matura
543 Summary:        Fortune mod: matura
544 Summary(pl):    Zestaw fortunek: matura
545 Group:          Applications/Games
546 Requires:       fortune-mod
547
548 %description -n fortune-mod-pl-matura
549 + matura -- pewniaki na maturê oraz teksty z matury ;)
550
551 %package -n fortune-mod-pl-linuxpl
552 Summary:        Fortune mod: linuxpl
553 Summary(pl):    Zestaw fortunek: linuxpl
554 Group:          Applications/Games
555 Requires:       fortune-mod
556
557 %description -n fortune-mod-pl-linuxpl
558 + linuxpl -- m±dro¶ci z kana³u #linuxpl, podes³a³ Mateusz Golicz
559   <mtg@elsat.net.pl>; nastêpnie dodano to, co zebra³ Marcoos
560   <fortune@pertus.com.pl>
561
562 %package -n fortune-mod-pl-linuxfr
563 Summary:        Fortune mod: linuxfr
564 Summary(pl):    Zestaw fortunek: linuxfr
565 Group:          Applications/Games
566 Requires:       fortune-mod
567
568 %description -n fortune-mod-pl-linuxfr
569 + linuxfr -- kana³ #linuxfr (?)
570
571 %package -n fortune-mod-pl-linux
572 Summary:        Fortune mod: linux
573 Summary(pl):    Zestaw fortunek: linux
574 Group:          Applications/Games
575 Requires:       fortune-mod
576
577 %description -n fortune-mod-pl-linux
578 + linux -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której adresu
579   nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
580
581 %package -n fortune-mod-pl-life
582 Summary:        Fortune mod: life
583 Summary(pl):    Zestaw fortunek: life
584 Group:          Applications/Games
585 Requires:       fortune-mod
586
587 %description -n fortune-mod-pl-life
588 Fortune mod: life
589
590 We are sorry that there is no more useful description,
591 but djurban is too lame to add description to the README
592 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
593
594 %description -n fortune-mod-pl-life -l pl
595 Zestaw fortunek: life
596
597 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
598 ale djurban nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
599 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djurban@pld-linux.org
600
601 %package -n fortune-mod-pl-lcamtuf
602 Summary:        Fortune mod: lcamtuf
603 Summary(pl):    Zestaw fortunek: lcamtuf
604 Group:          Applications/Games
605 Requires:       fortune-mod
606
607 %description -n fortune-mod-pl-lcamtuf
608 + lcamtuf -- co lepsze fragmenty listów do lcamtufa oraz msg-ów z #hackpl.
609
610 %package -n fortune-mod-pl-koscielne
611 Summary:        Fortune mod: koscielne
612 Summary(pl):    Zestaw fortunek: koscielne
613 Group:          Applications/Games
614 Requires:       fortune-mod
615
616 %description -n fortune-mod-pl-koscielne
617 + koscielne -- o ko¶ciele 
618
619 %package -n fortune-mod-pl-konikbujany
620 Summary:        Fortune mod: konikbujany
621 Summary(pl):    Zestaw fortunek: konikbujany
622 Group:          Applications/Games
623 Requires:       fortune-mod
624
625 %description -n fortune-mod-pl-konikbujany
626 + konikbujany -- wypowiedzi cz³owieka przedstawiaj±cego siê jako konikbujany
627   (miêdzy innymi), bardzo egzotyczna postaæ; z anathema.eu.org
628
629 %package -n fortune-mod-pl-komputery
630 Summary:        Fortune mod: komputery
631 Summary(pl):    Zestaw fortunek: komputery
632 Group:          Applications/Games
633 Requires:       fortune-mod
634
635 %description -n fortune-mod-pl-komputery
636 + komputery -- t³umaczenie z angielskiego, pochodz± z witryny, której
637   adresu nikt ju¿ nie pamiêta ;-)
638
639 %package -n fortune-mod-pl-kernelcookies
640 Summary:        Fortune mod: kernelcookies
641 Summary(pl):    Zestaw fortunek: kernelcookies
642 Group:          Applications/Games
643 Requires:       fortune-mod
644
645 %description -n fortune-mod-pl-kernelcookies
646 Fortune mod: kernelcookies
647
648 We are sorry that there is no more useful description,
649 but adasi is too lame to add description to the README
650 file. Send your requests to adasi@pld-linux.org
651
652 %description -n fortune-mod-pl-kernelcookies -l pl
653 Zestaw fortunek: kernelcookies
654
655 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
656 ale adasi nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
657 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres adasi@pld-linux.org
658
659 %package -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
660 Summary:        Fortune mod: ipv6.pl
661 Summary(pl):    Zestaw fortunek: ipv6.pl
662 Group:          Applications/Games
663 Requires:       fortune-mod
664
665 %description -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
666 + ipv6.pl -- fortunki z kana³u #ipv6.pl
667
668 %package -n fortune-mod-pl-icpusers
669 Summary:        Fortune mod: icpusers
670 Summary(pl):    Zestaw fortunek: icpusers
671 Group:          Applications/Games
672 Requires:       fortune-mod
673
674 %description -n fortune-mod-pl-icpusers
675 Fortune mod: icpusers
676
677 We are sorry that there is no more useful description,
678 but waszi is too lame to add description to the README
679 file. Send your requests to waszi@pld-linux.org
680
681 %description -n fortune-mod-pl-icpusers -l pl
682 Zestaw fortunek: icpusers
683
684 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
685 ale waszi nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
686 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres waszi@pld-linux.org
687
688 %package -n fortune-mod-pl-http
689 Summary:        Fortune mod: http
690 Summary(pl):    Zestaw fortunek: http
691 Group:          Applications/Games
692 Requires:       fortune-mod
693
694 %description -n fortune-mod-pl-http
695 + http -- a co by by³o, gdyby kobiety by³y serwerami http?
696
697 %package -n fortune-mod-pl-haiku
698 Summary:        Fortune mod: haiku
699 Summary(pl):    Zestaw fortunek: haiku
700 Group:          Applications/Games
701 Requires:       fortune-mod
702
703 %description -n fortune-mod-pl-haiku
704 + haiku -- ¼ród³o nieznane
705
706 %package -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
707 Summary:        Fortune mod: gra_polslowek
708 Summary(pl):    Zestaw fortunek: gra_polslowek
709 Group:          Applications/Games
710 Requires:       fortune-mod
711
712 %description -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
713 + gra_polslowek -- gra polega na zamianie miejscami DU¯YCH liter w krótkich
714   zdaniach (na przyk³ad: Gra pó³S³ówek -> Sra pó³G³ówek)
715
716 %package -n fortune-mod-pl-dwimc
717 Summary:        Fortune mod: dwimc
718 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dwimc
719 Group:          Applications/Games
720 Requires:       fortune-mod
721
722 %description -n fortune-mod-pl-dwimc
723 + dwimc -- cycaty w t³umaczeniu polskim (Yagoda) z filmu "Stary, gdzie jest
724   moja bryka ?!"
725
726 %package -n fortune-mod-pl-pld-fork
727 Summary:        Fortune mod: pld-fork
728 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pld-fork
729 Group:          Applications/Games
730 Requires:       fortune-mod
731
732 %description -n fortune-mod-pl-pld-fork
733 Fortune mod: pld-fork
734
735 We are sorry that there is no more useful description,
736 but adamg is too lame to add description to the README
737 file. Send your requests to adamg@pld-linux.org
738
739 %description -n fortune-mod-pl-pld-fork -l pl
740 Zestaw fortunek: pld-fork
741
742 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
743 ale adamg nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
744 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres adamg@pld-linux.org
745
746 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
747 Summary:        Fortune mod: dowcipy-feministyczne
748 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy-feministyczne
749 Group:          Applications/Games
750 Requires:       fortune-mod
751
752 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
753 + dowcipy-feministyczne -- sam feminizm
754
755 %package -n fortune-mod-pl-djurban
756 Summary:        Fortune mod: djurban
757 Summary(pl):    Zestaw fortunek: djurban
758 Group:          Applications/Games
759 Requires:       fortune-mod
760
761 %description -n fortune-mod-pl-djurban
762 + djurban -- m±dro¶ci djurbana
763
764 %package -n fortune-mod-pl-cows
765 Summary:        Fortune mod: cows
766 Summary(pl):    Zestaw fortunek: cows
767 Group:          Applications/Games
768 Requires:       fortune-mod
769
770 %description -n fortune-mod-pl-cows
771 + cows -- wariacje na temat cowsay
772
773 %package -n fortune-mod-pl-cnp
774 Summary:        Fortune mod: cnp
775 Summary(pl):    Zestaw fortunek: cnp
776 Group:          Applications/Games
777 Requires:       fortune-mod
778
779 %description -n fortune-mod-pl-cnp
780 + cnp -- cytaty z filmu "Ch³opaki nie p³acz±"
781
782 %package -n fortune-mod-pl-bok
783 Summary:        Fortune mod: bok
784 Summary(pl):    Zestaw fortunek: bok
785 Group:          Applications/Games
786 Requires:       fortune-mod
787
788 %description -n fortune-mod-pl-bok
789 + bok -- teksty z ró¿nych Biur Obs³ugi Klienta, sklepów komputerowych itp,
790          generalnie PMKAK (Problem Miêdzy Krzes³em A Komputerem) :)
791
792 %package -n fortune-mod-pl-bocian_gate
793 Summary:        Fortune mod: bocian_gate
794 Summary(pl):    Zestaw fortunek: bocian_gate
795 Group:          Applications/Games
796 Requires:       fortune-mod
797
798 %description -n fortune-mod-pl-bocian_gate
799 Fortune mod: bocian_gate
800
801 We are sorry that there is no more useful description,
802 but djurban is too lame to add description to the README
803 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
804
805 %description -n fortune-mod-pl-bocian_gate -l pl
806 Zestaw fortunek: bocian_gate
807
808 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
809 ale djurban nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
810 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djurban@pld-linux.org
811
812 %package -n fortune-mod-pl-dzieci
813 Summary:        Fortune mod: dzieci
814 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dzieci
815 Group:          Applications/Games
816 Requires:       fortune-mod
817
818 %description -n fortune-mod-pl-dzieci
819 + dzieci -- ... w oczach dzieci
820
821 %package -n fortune-mod-pl-blug
822 Summary:        Fortune mod: blug
823 Summary(pl):    Zestaw fortunek: blug
824 Group:          Applications/Games
825 Requires:       fortune-mod
826
827 %description -n fortune-mod-pl-blug
828 + blug -- wypowiedzi cz³onków Bydgoszcz Linux Users Group wychwycone z #blug
829
830 %package -n fortune-mod-pl-baseciq
831 Summary:        Fortune mod: baseciq
832 Summary(pl):    Zestaw fortunek: baseciq
833 Group:          Applications/Games
834 Requires:       fortune-mod
835
836 %description -n fortune-mod-pl-baseciq
837 + baseciq -- <@Baseciq> có¿, wiem ¿e jak co¶ czasami jebnê jak±¶ bzdurê
838   to pó³ polski ma ubaw.
839
840 %package -n fortune-mod-pl-bajki
841 Summary:        Fortune mod: bajki
842 Summary(pl):    Zestaw fortunek: bajki
843 Group:          Applications/Games
844 Requires:       fortune-mod
845
846 %description -n fortune-mod-pl-bajki
847 + bajki -- bajki o nale¶niku, powid³ach, kapu¶cie, w±tróbce, pantofelku...
848
849 %package -n fortune-mod-pl-argante
850 Summary:        Fortune mod: argante
851 Summary(pl):    Zestaw fortunek: argante
852 Group:          Applications/Games
853 Requires:       fortune-mod
854
855 %description -n fortune-mod-pl-argante
856 + argante -- cytaty z listy mailingowej projektu argante (www.argante.org)
857   i kana³u #argante
858
859 %package -n fortune-mod-pl-apcoh
860 Summary:        Fortune mod: apcoh
861 Summary(pl):    Zestaw fortunek: apcoh
862 Group:          Applications/Games
863 Requires:       fortune-mod
864
865 %description -n fortune-mod-pl-apcoh
866 + apcoh -- najbardziej abstrakcyjne z alt.pl.comp.os.hacking
867
868 %package -n fortune-mod-pl-adamg
869 Summary:        Fortune mod: adamg
870 Summary(pl):    Zestaw fortunek: adamg
871 Group:          Applications/Games
872 Requires:       fortune-mod
873
874 %description -n fortune-mod-pl-adamg
875 + adamg -- m±dro¶ci Adama Go³êbiowskiego
876
877 %package -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
878 Summary:        Fortune mod: znaki_zodiaku
879 Summary(pl):    Zestaw fortunek: znaki_zodiaku
880 Group:          Applications/Games
881 Requires:       fortune-mod
882
883 %description -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
884 + znaki_zodiaku -- horoskop na ka¿d± okazjê autorstwa Stanis³awa Tyma
885
886 %package -n fortune-mod-pl-7thguard
887 Summary:        Fortune mod: 7thguard
888 Summary(pl):    Zestaw fortunek: 7thguard
889 Group:          Applications/Games
890 Requires:       fortune-mod
891
892 %description -n fortune-mod-pl-7thguard
893 Fortune mod: 7thguard
894
895 We are sorry that there is no more useful description,
896 but arturs is too lame to add description to the README
897 file. Send your requests to arturs@pld-linux.org
898
899 %description -n fortune-mod-pl-7thguard -l pl
900 Zestaw fortunek: 7thguard
901
902 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
903 ale arturs nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
904 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres arturs@pld-linux.org
905
906 %package -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
907 Summary:        Fortune mod: 10-przykazan-dewelopera-PLD
908 Summary(pl):    Zestaw fortunek: 10-przykazan-dewelopera-PLD
909 Group:          Applications/Games
910 Requires:       fortune-mod
911
912 %description -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
913 Fortune mod: 10-przykazan-dewelopera-PLD
914
915 We are sorry that there is no more useful description,
916 but djrzulf is too lame to add description to the README
917 file. Send your requests to djrzulf@pld-linux.org
918
919 %description -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD -l pl
920 Zestaw fortunek: 10-przykazan-dewelopera-PLD
921
922 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
923 ale djrzulf nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
924 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djrzulf@pld-linux.org
925
926 %package -n fortune-mod-pl-zen
927 Summary:        Fortune mod: zen
928 Summary(pl):    Zestaw fortunek: zen
929 Group:          Applications/Games
930 Requires:       fortune-mod
931
932 %description -n fortune-mod-pl-zen
933 + zen -- buddyzm zen
934
935 %package -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
936 Summary:        Fortune mod: wieza-pilot
937 Summary(pl):    Zestaw fortunek: wieza-pilot
938 Group:          Applications/Games
939 Requires:       fortune-mod
940
941 %description -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
942 + wieza-pilot -- rozmowy wie¿a-pilot
943
944 %package -n fortune-mod-pl-newyear
945 Summary:        Fortune mod: newyear
946 Summary(pl):    Zestaw fortunek: newyear
947 Group:          Applications/Games
948 Requires:       fortune-mod
949
950 %description -n fortune-mod-pl-newyear
951 Fortune mod: newyear
952
953 We are sorry that there is no more useful description,
954 but agaran is too lame to add description to the README
955 file. Send your requests to agaran@pld-linux.org
956
957 %description -n fortune-mod-pl-newyear -l pl
958 Zestaw fortunek: newyear
959
960 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
961 ale agaran nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
962 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres agaran@pld-linux.org
963
964 %package -n fortune-mod-pl-pplug
965 Summary:        Fortune mod: pplug
966 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pplug
967 Group:          Applications/Games
968 Requires:       fortune-mod
969
970 %description -n fortune-mod-pl-pplug
971 + pplug -- nieoficjalny kanal nieistniej±cego Poznañskiego PLUG-a
972
973 %package -n fortune-mod-pl-pld
974 Summary:        Fortune mod: pld
975 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pld
976 Group:          Applications/Games
977 Requires:       fortune-mod
978
979 %description -n fortune-mod-pl-pld
980 + pld -- chodzi oczywi¶cie o wypowiedzi polityków z Porozumienia Ludowo -
981   Demokratycznego ;-p
982
983 %package -n fortune-mod-pl-irc
984 Summary:        Fortune mod: irc
985 Summary(pl):    Zestaw fortunek: irc
986 Group:          Applications/Games
987 Requires:       fortune-mod
988
989 %description -n fortune-mod-pl-irc
990 Fortune mod: irc
991
992 We are sorry that there is no more useful description,
993 but djurban is too lame to add description to the README
994 file. Send your requests to djurban@pld-linux.org
995
996 %description -n fortune-mod-pl-irc -l pl
997 Zestaw fortunek: irc
998
999 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
1000 ale djurban nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
1001 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres djurban@pld-linux.org
1002
1003 %package -n fortune-mod-pl-dowcipy
1004 Summary:        Fortune mod: dowcipy
1005 Summary(pl):    Zestaw fortunek: dowcipy
1006 Group:          Applications/Games
1007 Requires:       fortune-mod
1008
1009 %description -n fortune-mod-pl-dowcipy
1010 + dowcipy -- tego chyba nie trzeba opisywaæ
1011
1012 %package -n fortune-mod-pl-radio_maryja
1013 Summary:        Fortune mod: radio_maryja
1014 Summary(pl):    Zestaw fortunek: radio_maryja
1015 Group:          Applications/Games
1016 Requires:       fortune-mod
1017
1018 %description -n fortune-mod-pl-radio_maryja
1019 + radio_maryja -- apolityczne radio maryja
1020
1021 %package -n fortune-mod-pl-stirlitz
1022 Summary:        Fortune mod: stirlitz
1023 Summary(pl):    Zestaw fortunek: stirlitz
1024 Group:          Applications/Games
1025 Requires:       fortune-mod
1026
1027 %description -n fortune-mod-pl-stirlitz
1028 Fortune mod: stirlitz
1029
1030 We are sorry that there is no more useful description,
1031 but leafnode is too lame to add description to the README
1032 file. Send your requests to leafnode@pld-linux.org
1033
1034 %description -n fortune-mod-pl-stirlitz -l pl
1035 Zestaw fortunek: stirlitz
1036
1037 Przykro nam, ¿e nie ma bardziej dok³adnego opisu,
1038 ale leafnode nie potrafi dodaæ opisu do pliku README.
1039 Pro¶by prosimy kierowaæ na adres leafnode@pld-linux.org
1040
1041 %package -n fortune-mod-pl-pratchett
1042 Summary:        Fortune mod: pratchett
1043 Summary(pl):    Zestaw fortunek: pratchett
1044 Group:          Applications/Games
1045 Requires:       fortune-mod
1046
1047 %description -n fortune-mod-pl-pratchett
1048 + pratchett -- cytaty z Terry'ego Pratchetta (t³. w wiêkszo¶ci P.W. Cholewa)
1049
1050 %prep
1051 %setup -q
1052
1053 %install
1054 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
1055 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/games/fortunes
1056 for i in *;
1057 do
1058  strfile $i;
1059  install $i $i.dat $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/games/fortunes;
1060 done;
1061
1062 %clean
1063 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
1064
1065 %files -n fortune-mod-pl-debian.pl
1066 %defattr(644,root,root,755)
1067 %{_datadir}/games/fortunes/debian.pl
1068 %{_datadir}/games/fortunes/debian.pl.dat
1069
1070 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-naukowcy
1071 %defattr(644,root,root,755)
1072 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-naukowcy
1073 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-naukowcy.dat
1074
1075 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-niskopoziomowe
1076 %defattr(644,root,root,755)
1077 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-niskopoziomowe
1078 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-niskopoziomowe.dat
1079
1080 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-szowinistyczne
1081 %defattr(644,root,root,755)
1082 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-szowinistyczne
1083 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-szowinistyczne.dat
1084
1085 %files -n fortune-mod-pl-sport
1086 %defattr(644,root,root,755)
1087 %{_datadir}/games/fortunes/sport
1088 %{_datadir}/games/fortunes/sport.dat
1089
1090 %files -n fortune-mod-pl-slownik
1091 %defattr(644,root,root,755)
1092 %{_datadir}/games/fortunes/slownik
1093 %{_datadir}/games/fortunes/slownik.dat
1094
1095 %files -n fortune-mod-pl-teleturnieje
1096 %defattr(644,root,root,755)
1097 %{_datadir}/games/fortunes/teleturnieje
1098 %{_datadir}/games/fortunes/teleturnieje.dat
1099
1100 %files -n fortune-mod-pl-jogger_pl
1101 %defattr(644,root,root,755)
1102 %{_datadir}/games/fortunes/jogger_pl
1103 %{_datadir}/games/fortunes/jogger_pl.dat
1104
1105 %files -n fortune-mod-pl-gentoo
1106 %defattr(644,root,root,755)
1107 %{_datadir}/games/fortunes/gentoo
1108 %{_datadir}/games/fortunes/gentoo.dat
1109
1110 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-lepper
1111 %defattr(644,root,root,755)
1112 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-lepper
1113 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-lepper.dat
1114
1115 %files -n fortune-mod-pl-x-avalon
1116 %defattr(644,root,root,755)
1117 %{_datadir}/games/fortunes/x-avalon
1118 %{_datadir}/games/fortunes/x-avalon.dat
1119
1120 %files -n fortune-mod-pl-kloczkish
1121 %defattr(644,root,root,755)
1122 %{_datadir}/games/fortunes/kloczkish
1123 %{_datadir}/games/fortunes/kloczkish.dat
1124
1125 %files -n fortune-mod-pl-wierszyki
1126 %defattr(644,root,root,755)
1127 %{_datadir}/games/fortunes/wierszyki
1128 %{_datadir}/games/fortunes/wierszyki.dat
1129
1130 %files -n fortune-mod-pl-polish_manpages
1131 %defattr(644,root,root,755)
1132 %{_datadir}/games/fortunes/polish_manpages
1133 %{_datadir}/games/fortunes/polish_manpages.dat
1134
1135 %files -n fortune-mod-pl-mmazur
1136 %defattr(644,root,root,755)
1137 %{_datadir}/games/fortunes/mmazur
1138 %{_datadir}/games/fortunes/mmazur.dat
1139
1140 %files -n fortune-mod-pl-sapkowski
1141 %defattr(644,root,root,755)
1142 %{_datadir}/games/fortunes/sapkowski
1143 %{_datadir}/games/fortunes/sapkowski.dat
1144
1145 %files -n fortune-mod-pl-advocacy
1146 %defattr(644,root,root,755)
1147 %{_datadir}/games/fortunes/advocacy
1148 %{_datadir}/games/fortunes/advocacy.dat
1149
1150 %files -n fortune-mod-pl-imiona
1151 %defattr(644,root,root,755)
1152 %{_datadir}/games/fortunes/imiona
1153 %{_datadir}/games/fortunes/imiona.dat
1154
1155 %files -n fortune-mod-pl-pldhelp-offensive
1156 %defattr(644,root,root,755)
1157 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp-offensive
1158 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp-offensive.dat
1159
1160 %files -n fortune-mod-pl-pld-offensive
1161 %defattr(644,root,root,755)
1162 %{_datadir}/games/fortunes/pld-offensive
1163 %{_datadir}/games/fortunes/pld-offensive.dat
1164
1165 %files -n fortune-mod-pl-testnaosobowosc
1166 %defattr(644,root,root,755)
1167 %{_datadir}/games/fortunes/testnaosobowosc
1168 %{_datadir}/games/fortunes/testnaosobowosc.dat
1169
1170 %files -n fortune-mod-pl-stachura
1171 %defattr(644,root,root,755)
1172 %{_datadir}/games/fortunes/stachura
1173 %{_datadir}/games/fortunes/stachura.dat
1174
1175 %files -n fortune-mod-pl-spolem
1176 %defattr(644,root,root,755)
1177 %{_datadir}/games/fortunes/spolem
1178 %{_datadir}/games/fortunes/spolem.dat
1179
1180 %files -n fortune-mod-pl-slogany
1181 %defattr(644,root,root,755)
1182 %{_datadir}/games/fortunes/slogany
1183 %{_datadir}/games/fortunes/slogany.dat
1184
1185 %files -n fortune-mod-pl-sigvirus
1186 %defattr(644,root,root,755)
1187 %{_datadir}/games/fortunes/sigvirus
1188 %{_datadir}/games/fortunes/sigvirus.dat
1189
1190 %files -n fortune-mod-pl-sigpl
1191 %defattr(644,root,root,755)
1192 %{_datadir}/games/fortunes/sigpl
1193 %{_datadir}/games/fortunes/sigpl.dat
1194
1195 %files -n fortune-mod-pl-seneka
1196 %defattr(644,root,root,755)
1197 %{_datadir}/games/fortunes/seneka
1198 %{_datadir}/games/fortunes/seneka.dat
1199
1200 %files -n fortune-mod-pl-sad
1201 %defattr(644,root,root,755)
1202 %{_datadir}/games/fortunes/sad
1203 %{_datadir}/games/fortunes/sad.dat
1204
1205 %files -n fortune-mod-pl-rywingate
1206 %defattr(644,root,root,755)
1207 %{_datadir}/games/fortunes/rywingate
1208 %{_datadir}/games/fortunes/rywingate.dat
1209
1210 %files -n fortune-mod-pl-plug-slc2001
1211 %defattr(644,root,root,755)
1212 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug-slc2001
1213 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug-slc2001.dat
1214
1215 %files -n fortune-mod-pl-pLug
1216 %defattr(644,root,root,755)
1217 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug
1218 %{_datadir}/games/fortunes/p³ug.dat
1219
1220 %files -n fortune-mod-pl-puchatek
1221 %defattr(644,root,root,755)
1222 %{_datadir}/games/fortunes/puchatek
1223 %{_datadir}/games/fortunes/puchatek.dat
1224
1225 %files -n fortune-mod-pl-plug
1226 %defattr(644,root,root,755)
1227 %{_datadir}/games/fortunes/plug
1228 %{_datadir}/games/fortunes/plug.dat
1229
1230 %files -n fortune-mod-pl-pldhelp
1231 %defattr(644,root,root,755)
1232 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp
1233 %{_datadir}/games/fortunes/pldhelp.dat
1234
1235 %files -n fortune-mod-pl-pingwinaria
1236 %defattr(644,root,root,755)
1237 %{_datadir}/games/fortunes/pingwinaria
1238 %{_datadir}/games/fortunes/pingwinaria.dat
1239
1240 %files -n fortune-mod-pl-perl
1241 %defattr(644,root,root,755)
1242 %{_datadir}/games/fortunes/perl
1243 %{_datadir}/games/fortunes/perl.dat
1244
1245 %files -n fortune-mod-pl-pcol
1246 %defattr(644,root,root,755)
1247 %{_datadir}/games/fortunes/pcol
1248 %{_datadir}/games/fortunes/pcol.dat
1249
1250 %files -n fortune-mod-pl-ospl-ad
1251 %defattr(644,root,root,755)
1252 %{_datadir}/games/fortunes/ospl-ad
1253 %{_datadir}/games/fortunes/ospl-ad.dat
1254
1255 %files -n fortune-mod-pl-ospl
1256 %defattr(644,root,root,755)
1257 %{_datadir}/games/fortunes/ospl
1258 %{_datadir}/games/fortunes/ospl.dat
1259
1260 %files -n fortune-mod-pl-nowe
1261 %defattr(644,root,root,755)
1262 %{_datadir}/games/fortunes/nowe
1263 %{_datadir}/games/fortunes/nowe.dat
1264
1265 %files -n fortune-mod-pl-nauka
1266 %defattr(644,root,root,755)
1267 %{_datadir}/games/fortunes/nauka
1268 %{_datadir}/games/fortunes/nauka.dat
1269
1270 %files -n fortune-mod-pl-misc
1271 %defattr(644,root,root,755)
1272 %{_datadir}/games/fortunes/misc
1273 %{_datadir}/games/fortunes/misc.dat
1274
1275 %files -n fortune-mod-pl-milosc
1276 %defattr(644,root,root,755)
1277 %{_datadir}/games/fortunes/milosc
1278 %{_datadir}/games/fortunes/milosc.dat
1279
1280 %files -n fortune-mod-pl-microsoft
1281 %defattr(644,root,root,755)
1282 %{_datadir}/games/fortunes/microsoft
1283 %{_datadir}/games/fortunes/microsoft.dat
1284
1285 %files -n fortune-mod-pl-matura
1286 %defattr(644,root,root,755)
1287 %{_datadir}/games/fortunes/matura
1288 %{_datadir}/games/fortunes/matura.dat
1289
1290 %files -n fortune-mod-pl-linuxpl
1291 %defattr(644,root,root,755)
1292 %{_datadir}/games/fortunes/linuxpl
1293 %{_datadir}/games/fortunes/linuxpl.dat
1294
1295 %files -n fortune-mod-pl-linuxfr
1296 %defattr(644,root,root,755)
1297 %{_datadir}/games/fortunes/linuxfr
1298 %{_datadir}/games/fortunes/linuxfr.dat
1299
1300 %files -n fortune-mod-pl-linux
1301 %defattr(644,root,root,755)
1302 %{_datadir}/games/fortunes/linux
1303 %{_datadir}/games/fortunes/linux.dat
1304
1305 %files -n fortune-mod-pl-life
1306 %defattr(644,root,root,755)
1307 %{_datadir}/games/fortunes/life
1308 %{_datadir}/games/fortunes/life.dat
1309
1310 %files -n fortune-mod-pl-lcamtuf
1311 %defattr(644,root,root,755)
1312 %{_datadir}/games/fortunes/lcamtuf
1313 %{_datadir}/games/fortunes/lcamtuf.dat
1314
1315 %files -n fortune-mod-pl-koscielne
1316 %defattr(644,root,root,755)
1317 %{_datadir}/games/fortunes/koscielne
1318 %{_datadir}/games/fortunes/koscielne.dat
1319
1320 %files -n fortune-mod-pl-konikbujany
1321 %defattr(644,root,root,755)
1322 %{_datadir}/games/fortunes/konikbujany
1323 %{_datadir}/games/fortunes/konikbujany.dat
1324
1325 %files -n fortune-mod-pl-komputery
1326 %defattr(644,root,root,755)
1327 %{_datadir}/games/fortunes/komputery
1328 %{_datadir}/games/fortunes/komputery.dat
1329
1330 %files -n fortune-mod-pl-kernelcookies
1331 %defattr(644,root,root,755)
1332 %{_datadir}/games/fortunes/kernelcookies
1333 %{_datadir}/games/fortunes/kernelcookies.dat
1334
1335 %files -n fortune-mod-pl-ipv6.pl
1336 %defattr(644,root,root,755)
1337 %{_datadir}/games/fortunes/ipv6.pl
1338 %{_datadir}/games/fortunes/ipv6.pl.dat
1339
1340 %files -n fortune-mod-pl-icpusers
1341 %defattr(644,root,root,755)
1342 %{_datadir}/games/fortunes/icpusers
1343 %{_datadir}/games/fortunes/icpusers.dat
1344
1345 %files -n fortune-mod-pl-http
1346 %defattr(644,root,root,755)
1347 %{_datadir}/games/fortunes/http
1348 %{_datadir}/games/fortunes/http.dat
1349
1350 %files -n fortune-mod-pl-haiku
1351 %defattr(644,root,root,755)
1352 %{_datadir}/games/fortunes/haiku
1353 %{_datadir}/games/fortunes/haiku.dat
1354
1355 %files -n fortune-mod-pl-gra_polslowek
1356 %defattr(644,root,root,755)
1357 %{_datadir}/games/fortunes/gra_polslowek
1358 %{_datadir}/games/fortunes/gra_polslowek.dat
1359
1360 %files -n fortune-mod-pl-dwimc
1361 %defattr(644,root,root,755)
1362 %{_datadir}/games/fortunes/dwimc
1363 %{_datadir}/games/fortunes/dwimc.dat
1364
1365 %files -n fortune-mod-pl-pld-fork
1366 %defattr(644,root,root,755)
1367 %{_datadir}/games/fortunes/pld-fork
1368 %{_datadir}/games/fortunes/pld-fork.dat
1369
1370 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy-feministyczne
1371 %defattr(644,root,root,755)
1372 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-feministyczne
1373 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy-feministyczne.dat
1374
1375 %files -n fortune-mod-pl-djurban
1376 %defattr(644,root,root,755)
1377 %{_datadir}/games/fortunes/djurban
1378 %{_datadir}/games/fortunes/djurban.dat
1379
1380 %files -n fortune-mod-pl-cows
1381 %defattr(644,root,root,755)
1382 %{_datadir}/games/fortunes/cows
1383 %{_datadir}/games/fortunes/cows.dat
1384
1385 %files -n fortune-mod-pl-cnp
1386 %defattr(644,root,root,755)
1387 %{_datadir}/games/fortunes/cnp
1388 %{_datadir}/games/fortunes/cnp.dat
1389
1390 %files -n fortune-mod-pl-bok
1391 %defattr(644,root,root,755)
1392 %{_datadir}/games/fortunes/bok
1393 %{_datadir}/games/fortunes/bok.dat
1394
1395 %files -n fortune-mod-pl-bocian_gate
1396 %defattr(644,root,root,755)
1397 %{_datadir}/games/fortunes/bocian_gate
1398 %{_datadir}/games/fortunes/bocian_gate.dat
1399
1400 %files -n fortune-mod-pl-dzieci
1401 %defattr(644,root,root,755)
1402 %{_datadir}/games/fortunes/dzieci
1403 %{_datadir}/games/fortunes/dzieci.dat
1404
1405 %files -n fortune-mod-pl-blug
1406 %defattr(644,root,root,755)
1407 %{_datadir}/games/fortunes/blug
1408 %{_datadir}/games/fortunes/blug.dat
1409
1410 %files -n fortune-mod-pl-baseciq
1411 %defattr(644,root,root,755)
1412 %{_datadir}/games/fortunes/baseciq
1413 %{_datadir}/games/fortunes/baseciq.dat
1414
1415 %files -n fortune-mod-pl-bajki
1416 %defattr(644,root,root,755)
1417 %{_datadir}/games/fortunes/bajki
1418 %{_datadir}/games/fortunes/bajki.dat
1419
1420 %files -n fortune-mod-pl-argante
1421 %defattr(644,root,root,755)
1422 %{_datadir}/games/fortunes/argante
1423 %{_datadir}/games/fortunes/argante.dat
1424
1425 %files -n fortune-mod-pl-apcoh
1426 %defattr(644,root,root,755)
1427 %{_datadir}/games/fortunes/apcoh
1428 %{_datadir}/games/fortunes/apcoh.dat
1429
1430 %files -n fortune-mod-pl-adamg
1431 %defattr(644,root,root,755)
1432 %{_datadir}/games/fortunes/adamg
1433 %{_datadir}/games/fortunes/adamg.dat
1434
1435 %files -n fortune-mod-pl-znaki_zodiaku
1436 %defattr(644,root,root,755)
1437 %{_datadir}/games/fortunes/znaki_zodiaku
1438 %{_datadir}/games/fortunes/znaki_zodiaku.dat
1439
1440 %files -n fortune-mod-pl-7thguard
1441 %defattr(644,root,root,755)
1442 %{_datadir}/games/fortunes/7thguard
1443 %{_datadir}/games/fortunes/7thguard.dat
1444
1445 %files -n fortune-mod-pl-10-przykazan-dewelopera-PLD
1446 %defattr(644,root,root,755)
1447 %{_datadir}/games/fortunes/10-przykazan-dewelopera-PLD
1448 %{_datadir}/games/fortunes/10-przykazan-dewelopera-PLD.dat
1449
1450 %files -n fortune-mod-pl-zen
1451 %defattr(644,root,root,755)
1452 %{_datadir}/games/fortunes/zen
1453 %{_datadir}/games/fortunes/zen.dat
1454
1455 %files -n fortune-mod-pl-wieza-pilot
1456 %defattr(644,root,root,755)
1457 %{_datadir}/games/fortunes/wieza-pilot
1458 %{_datadir}/games/fortunes/wieza-pilot.dat
1459
1460 %files -n fortune-mod-pl-newyear
1461 %defattr(644,root,root,755)
1462 %{_datadir}/games/fortunes/newyear
1463 %{_datadir}/games/fortunes/newyear.dat
1464
1465 %files -n fortune-mod-pl-pplug
1466 %defattr(644,root,root,755)
1467 %{_datadir}/games/fortunes/pplug
1468 %{_datadir}/games/fortunes/pplug.dat
1469
1470 %files -n fortune-mod-pl-pld
1471 %defattr(644,root,root,755)
1472 %{_datadir}/games/fortunes/pld
1473 %{_datadir}/games/fortunes/pld.dat
1474
1475 %files -n fortune-mod-pl-irc
1476 %defattr(644,root,root,755)
1477 %{_datadir}/games/fortunes/irc
1478 %{_datadir}/games/fortunes/irc.dat
1479
1480 %files -n fortune-mod-pl-dowcipy
1481 %defattr(644,root,root,755)
1482 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy
1483 %{_datadir}/games/fortunes/dowcipy.dat
1484
1485 %files -n fortune-mod-pl-radio_maryja
1486 %defattr(644,root,root,755)
1487 %{_datadir}/games/fortunes/radio_maryja
1488 %{_datadir}/games/fortunes/radio_maryja.dat
1489
1490 %files -n fortune-mod-pl-stirlitz
1491 %defattr(644,root,root,755)
1492 %{_datadir}/games/fortunes/stirlitz
1493 %{_datadir}/games/fortunes/stirlitz.dat
1494
1495 %files -n fortune-mod-pl-pratchett
1496 %defattr(644,root,root,755)
1497 %{_datadir}/games/fortunes/pratchett
1498 %{_datadir}/games/fortunes/pratchett.dat
This page took 0.195648 seconds and 3 git commands to generate.