4dc2497783e8e4783616ccbbb08de75fc910f160
[packages/flann.git] / flann.spec
1 # TODO: CUDA support, MPI (on bconds)
2 #
3 # Conditional build:
4 %bcond_without  gomp    # OpenMP support
5 #
6 Summary:        FLANN - Fast Library for Approximate Nearest Neighbours
7 Summary(pl.UTF-8):      FLANN - szybka biblioteka do przybliżonego wyszukiwania najbliższych sąsiadów
8 Name:           flann
9 Version:        1.8.4
10 Release:        1
11 License:        BSD
12 Group:          Libraries
13 #Source0Download: http://www.cs.ubc.ca/~mariusm/index.php/FLANN/FLANN
14 Source0:        http://people.cs.ubc.ca/~mariusm/uploads/FLANN/%{name}-%{version}-src.zip
15 # Source0-md5:  a0ecd46be2ee11a68d2a7d9c6b4ce701
16 Patch0:         %{name}-python.patch
17 Patch1:         %{name}-lib.patch
18 URL:            http://www.cs.ubc.ca/~mariusm/index.php/FLANN/FLANN
19 BuildRequires:  cmake >= 2.6
20 %{?with_gomp:BuildRequires:     gcc-c++ >= 6:4.2}
21 BuildRequires:  hdf5-devel
22 %{?with_gomp:BuildRequires:     libgomp-devel}
23 BuildRequires:  libstdc++-devel
24 BuildRequires:  octave-devel
25 BuildRequires:  python >= 1:2.5
26 BuildRequires:  python-devel >= 1:2.5
27 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.605
28 BuildRequires:  tbb-devel
29 BuildRequires:  unzip
30 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
31
32 %define         octave_m_dir    %(octave-config --m-site-dir)
33 %define         octave_oct_dir  %(octave-config --oct-site-dir)
34
35 %description
36 FLANN is a library for performing fast approximate nearest neighbour
37 searches in high dimensional spaces. It contains a collection of
38 algorithms we found to work best for nearest neighbour search and a
39 system for automatically choosing the best algorithm and optimum
40 parameters depending on the dataset.
41
42 FLANN is written in C++ and contains bindings for the following
43 languages: C, MATLAB and Python.
44
45 %description -l pl.UTF-8
46 FLANN (Fast Library for Approximage Nearest Neighbours) to biblioteka
47 do wykonywania szybkich przybliżonych wyszukiwań najbliższych sąsiadów
48 w przestrzeniach o wielu wymiarach. Zawiera zbiór algorytmów, które
49 sprawdzają się najlepiej w tym zastosowaniu oraz system automatycznego
50 wyboru najlepszego algorytmu oraz optymalnych parametrów w zależności
51 od zbioru danych.
52
53 Biblioteka FLANN została napisana w C++ i zawiera dowiązania dla
54 następujących języków: C, MATLAB i Python.
55
56 %package devel
57 Summary:        Header files for FLANN libraries
58 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe bibliotek FLANN
59 Group:          Development/Libraries
60 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
61 Requires:       hdf5-devel
62 Requires:       libstdc++-devel
63 Requires:       tbb-devel
64
65 %description devel
66 Header files for FLANN libraries.
67
68 %description devel -l pl.UTF-8
69 Pliki nagłówkowe bibliotek FLANN.
70
71 %package static
72 Summary:        Static FLANN libraries
73 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki FLANN
74 Group:          Development/Libraries
75 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
76
77 %description static
78 Static FLANN libraries.
79
80 %description static -l pl.UTF-8
81 Statyczne biblioteki FLANN.
82
83 %package -n octave-flann
84 Summary:        Octave binding for FLANN library
85 Summary(pl.UTF-8):      Dowiązania języka Octave do biblioteki FLANN
86 Group:          Development/Languages
87 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
88
89 %description -n octave-flann
90 Octave binding for FLANN library.
91
92 %description -n octave-flann -l pl.UTF-8
93 Dowiązania języka Octave do biblioteki FLANN.
94
95 %package -n python-flann
96 Summary:        Python binding for FLANN library
97 Summary(pl.UTF-8):      Dowiązania Pythona do biblioteki FLANN
98 Group:          Libraries/Python
99 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
100
101 %description -n python-flann
102 Python binding for FLANN library.
103
104 %description -n python-flann -l pl.UTF-8
105 Dowiązania Pythona do biblioteki FLANN.
106
107 %prep
108 %setup -q -n flann-%{version}-src
109 %patch0 -p1
110 %patch1 -p1
111
112 %build
113 install -d build
114 cd build
115 %cmake .. \
116         -DBUILD_CUDA_LIB=OFF \
117         %{!?with_gomp:-DUSE_OPENMP=OFF}
118
119 %{__make}
120
121 %install
122 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
123
124 %{__make} -C build install \
125         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
126
127 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/flann_example_*
128 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
129 cp -p examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
130
131 # packaged as %doc
132 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/flann
133
134 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{octave_m_dir},%{octave_oct_dir}}
135 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/flann/octave/test*.m
136 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/flann/octave/*.m $RPM_BUILD_ROOT%{octave_m_dir}
137 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/flann/octave/*.mex $RPM_BUILD_ROOT%{octave_oct_dir}
138
139 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/pyflann
140 mv $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}/pyflann/lib/libflann.so $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/pyflann
141
142 %py_postclean
143
144 %clean
145 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
146
147 %post   -p /sbin/ldconfig
148 %postun -p /sbin/ldconfig
149
150 %files
151 %defattr(644,root,root,755)
152 %doc COPYING README.md
153 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libflann.so.*.*.*
154 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libflann.so.1.8
155 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libflann_cpp.so.*.*.*
156 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libflann_cpp.so.1.8
157
158 %files devel
159 %defattr(644,root,root,755)
160 %doc doc/manual.pdf
161 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libflann.so
162 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libflann_cpp.so
163 %{_includedir}/flann
164 %{_pkgconfigdir}/flann.pc
165 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}
166
167 %files static
168 %defattr(644,root,root,755)
169 %{_libdir}/libflann_s.a
170 %{_libdir}/libflann_cpp_s.a
171
172 %files -n octave-flann
173 %defattr(644,root,root,755)
174 %{octave_m_dir}/flann*.m
175 %attr(755,root,root) %{octave_oct_dir}/nearest_neighbors.mex
176
177 %files -n python-flann
178 %defattr(644,root,root,755)
179 %dir %{py_sitedir}/pyflann
180 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pyflann/libflann.so
181 %{py_sitescriptdir}/pyflann
182 %{py_sitescriptdir}/flann-%{version}-py*.egg-info
This page took 0.050443 seconds and 2 git commands to generate.