- initial release
authorSebastian Zagrodzki <sebek@zagrodzki.net>
Thu, 30 Aug 2001 22:13:17 +0000 (22:13 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    feh.spec -> 1.1

feh.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/feh.spec b/feh.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..494cb85
--- /dev/null
+++ b/feh.spec
@@ -0,0 +1,67 @@
+Summary:       Fast image viewer/indexer/montager
+Summary(pl):   Szybki program do przegl±dania/indeksowania/montowania obrazów
+Name:          feh
+Version:       1.1.0
+Release:       1
+License:       GPL
+Group:         X11/Applications/Graphics
+Group(de):     X11/Applikationen/Grafik
+Group(pl):     X11/Aplikacje/Grafika
+Group(pt):     X11/Aplicações/Gráficos
+Source0:       http://www.linuxbrit.co.uk/downloads/%{name}-%{version}.tar.gz
+URL:           http://www.linuxbrit.co.uk/
+BuildRequires: imlib2-devel
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%define                _prefix         /usr/X11R6
+%define                _mandir         %{_prefix}/man
+
+%description
+feh is a fast, lightweight image viewer which uses imlib2. It is
+commandline-driven and supports multiple images through slideshows,
+thumbnail browsing or multiple windows, and montages or index prints
+(using truetype fonts to display file info). Advanced features include
+fast dynamic zooming, progressive loading, loading via HTTP (with
+reload support for watching webcams), recursive file opening
+(slideshow of a directory hierarchy), and mousewheel/keyboard control.
+
+%description -l pl
+feh jest szybk±, lekk± przegl±rk± obrazów która wykorzystuje
+bibliotekê imlib2. Jest kierowana z linii poleceñ i obs³uguje wiele
+obrazów naraz przez "pokazy slajdów", przegl±danie miniatur lub wiele
+okienek na raz, oraz montowanie obrazów lub tworzenie indeksów
+(wykorzystuj±c fonty TrueType do wy¶wietlania informacji o plikach).
+Zaawansowane opcje zawieraj± szybie powiêkszanie, ³adowanie stopniowe,
+³adowanie przez HTTP (z opcj± prze³adowania do ogl±dania webcamów),
+rekursywne otwieranie plików (pokaz slajdów z hierarchii katalogów),
+oraz sterowanie z klawiatury/myszki (te¿ z kó³kiem).
+
+
+%prep
+%setup -q
+
+%build
+aclocal
+autoconf
+automake -a -c
+%configure
+
+%{__make}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+%{__make} DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT install
+
+cp -f $RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}/doc/%{name}/{AUTHORS,TODO,ChangeLog} .
+gzip -9nf AUTHORS TODO ChangeLog
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc *.gz
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
+%{_datadir}/feh
+%{_mandir}/man1/*
This page took 0.040449 seconds and 4 git commands to generate.