- initial
[packages/feh.git] / feh.spec
1 # TODO:
2 # - bash completion
3 # - add WallpaperChanger 'provide' to another programs that can change the wallpaper
4 Summary:        Fast image viewer/indexer/montager
5 Summary(pl.UTF-8):      Szybki program do przeglądania/indeksowania/montowania obrazów
6 Name:           feh
7 Version:        1.3.4
8 Release:        1
9 License:        BSD
10 Group:          X11/Applications/Graphics
11 Source0:        http://www.linuxbrit.co.uk/downloads/%{name}-%{version}.tar.gz
12 # Source0-md5:  3d35ba3d2f0693b019800787f1103891
13 URL:            http://www.linuxbrit.co.uk/feh/
14 BuildRequires:  autoconf
15 BuildRequires:  automake
16 BuildRequires:  giblib-devel >= 1.2.4
17 BuildRequires:  imlib2-devel >= 1.0.0
18 BuildRequires:  libjpeg-devel
19 BuildRequires:  libpng-devel
20 BuildRequires:  xorg-lib-libXt-devel
21 Provides:       WallpaperChanger
22 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
23
24 %description
25 feh is a fast, lightweight image viewer which uses imlib2. It is
26 commandline-driven and supports multiple images through slideshows,
27 thumbnail browsing or multiple windows, and montages or index prints
28 (using truetype fonts to display file info). Advanced features include
29 fast dynamic zooming, progressive loading, loading via HTTP (with
30 reload support for watching webcams), recursive file opening
31 (slideshow of a directory hierarchy), and mousewheel/keyboard control.
32
33 %description -l pl.UTF-8
34 feh jest szybką, lekką przeglądarką obrazów która wykorzystuje
35 bibliotekę imlib2. Jest kierowana z linii poleceń i obsługuje wiele
36 obrazów naraz przez "pokazy slajdów", przeglądanie miniatur lub wiele
37 okienek na raz, oraz montowanie obrazów lub tworzenie indeksów
38 (wykorzystując fonty TrueType do wyświetlania informacji o plikach).
39 Zaawansowane opcje zawierają szybie powiększanie, ładowanie stopniowe,
40 ładowanie przez HTTP (z opcją przeładowania do oglądania webcamów),
41 rekursywne otwieranie plików (pokaz slajdów z hierarchii katalogów),
42 oraz sterowanie z klawiatury/myszki (też z kółkiem).
43
44 %prep
45 %setup -q
46
47 %build
48 %{__aclocal}
49 %{__autoconf}
50 %{__automake}
51 %configure
52 %{__make}
53
54 %install
55 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
56
57 %{__make} install \
58         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
59
60 %clean
61 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
62
63 %files
64 %defattr(644,root,root,755)
65 %doc AUTHORS COPYING ChangeLog TODO
66 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
67 %{_datadir}/feh
68 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.040612 seconds and 3 git commands to generate.