- removed all Group fields translations (oure rpm now can handle translating
[packages/feh.git] / feh.spec
1 Summary:        Fast image viewer/indexer/montager
2 Summary(pl):    Szybki program do przegl±dania/indeksowania/montowania obrazów
3 Name:           feh
4 Version:        1.1.1
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Group:          X11/Applications/Graphics
8 Source0:        http://www.linuxbrit.co.uk/downloads/%{name}-%{version}.tar.gz
9 URL:            http://www.linuxbrit.co.uk/
10 BuildRequires:  imlib2-devel
11 BuildRequires:  autoconf
12 BuildRequires:  automake
13 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
14
15 %define         _prefix         /usr/X11R6
16 %define         _mandir         %{_prefix}/man
17
18 %description
19 feh is a fast, lightweight image viewer which uses imlib2. It is
20 commandline-driven and supports multiple images through slideshows,
21 thumbnail browsing or multiple windows, and montages or index prints
22 (using truetype fonts to display file info). Advanced features include
23 fast dynamic zooming, progressive loading, loading via HTTP (with
24 reload support for watching webcams), recursive file opening
25 (slideshow of a directory hierarchy), and mousewheel/keyboard control.
26
27 %description -l pl
28 feh jest szybk±, lekk± przegl±rk± obrazów która wykorzystuje
29 bibliotekê imlib2. Jest kierowana z linii poleceñ i obs³uguje wiele
30 obrazów naraz przez "pokazy slajdów", przegl±danie miniatur lub wiele
31 okienek na raz, oraz montowanie obrazów lub tworzenie indeksów
32 (wykorzystuj±c fonty TrueType do wy¶wietlania informacji o plikach).
33 Zaawansowane opcje zawieraj± szybie powiêkszanie, ³adowanie stopniowe,
34 ³adowanie przez HTTP (z opcj± prze³adowania do ogl±dania webcamów),
35 rekursywne otwieranie plików (pokaz slajdów z hierarchii katalogów),
36 oraz sterowanie z klawiatury/myszki (te¿ z kó³kiem).
37
38 %prep
39 %setup -q
40
41 %build
42 aclocal
43 autoconf
44 automake -a -c
45 %configure
46
47 %{__make}
48
49 %install
50 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
51  
52 %{__make} DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT install
53
54 cp -f $RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}/doc/%{name}/{AUTHORS,TODO,ChangeLog} .
55 gzip -9nf AUTHORS TODO ChangeLog
56
57 %clean
58 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
59
60 %files
61 %defattr(644,root,root,755)
62 %doc *.gz
63 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
64 %{_datadir}/feh
65 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.029294 seconds and 3 git commands to generate.