- nl cleanup
[packages/feh.git] / feh.spec
CommitLineData
be80ce22 1Summary: Fast image viewer/indexer/montager
8a2c995e 2Summary(pl.UTF-8): Szybki program do przeglądania/indeksowania/montowania obrazów
be80ce22 3Name: feh
29f04de9 4Version: 1.3.4
c8e6fbe8 5Release: 2
fa5b95cc 6License: BSD
be80ce22 7Group: X11/Applications/Graphics
be80ce22 8Source0: http://www.linuxbrit.co.uk/downloads/%{name}-%{version}.tar.gz
29f04de9 9# Source0-md5: 3d35ba3d2f0693b019800787f1103891
abc55ef5 10URL: http://www.linuxbrit.co.uk/feh/
c8e6fbe8 11Source1: %{name}-bash-completion
6a1eec80
JB
12BuildRequires: autoconf
13BuildRequires: automake
d4c09e33 14BuildRequires: giblib-devel >= 1.2.4
fa5b95cc 15BuildRequires: imlib2-devel >= 1.0.0
ef91e207 16BuildRequires: libjpeg-devel
fa5b95cc 17BuildRequires: libpng-devel
8611d341 18BuildRequires: xorg-lib-libXt-devel
2c9c7e56 19Provides: WallpaperChanger
be80ce22
SZ
20BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
be80ce22
SZ
22%description
23feh is a fast, lightweight image viewer which uses imlib2. It is
24commandline-driven and supports multiple images through slideshows,
25thumbnail browsing or multiple windows, and montages or index prints
26(using truetype fonts to display file info). Advanced features include
27fast dynamic zooming, progressive loading, loading via HTTP (with
28reload support for watching webcams), recursive file opening
29(slideshow of a directory hierarchy), and mousewheel/keyboard control.
30
6ce2659c
JR
31%description -l pl.UTF-8
32feh jest szybką, lekką przeglądarką obrazów która wykorzystuje
33bibliotekę imlib2. Jest kierowana z linii poleceń i obsługuje wiele
34obrazów naraz przez "pokazy slajdów", przeglądanie miniatur lub wiele
35okienek na raz, oraz montowanie obrazów lub tworzenie indeksów
36(wykorzystując fonty TrueType do wyświetlania informacji o plikach).
37Zaawansowane opcje zawierają szybie powiększanie, ładowanie stopniowe,
38ładowanie przez HTTP (z opcją przeładowania do oglądania webcamów),
39rekursywne otwieranie plików (pokaz slajdów z hierarchii katalogów),
40oraz sterowanie z klawiatury/myszki (też z kółkiem).
be80ce22 41
c8e6fbe8
ZU
42%package bash-completion
43Summary: bash-completion to feh
44Group: Applications/Shells
45Requires: bash-completion
46
47%description bash-completion
48bash-completion to feh
49
be80ce22
SZ
50%prep
51%setup -q
52
53%build
81c63901 54%{__aclocal}
e7448559 55%{__autoconf}
56%{__automake}
be80ce22 57%configure
be80ce22
SZ
58%{__make}
59
60%install
61rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
f5e8af5c 62
4b805544
PG
63%{__make} install \
64 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
be80ce22 65
b6c67a18 66install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
c8e6fbe8
ZU
67install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d/%{name}
68
be80ce22
SZ
69%clean
70rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
71
72%files
73%defattr(644,root,root,755)
c8e6fbe8 74%doc AUTHORS COPYING ChangeLog README TODO
be80ce22
SZ
75%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
76%{_datadir}/feh
77%{_mandir}/man1/*
c8e6fbe8
ZU
78
79%files bash-completion
80%defattr(644,root,root,755)
81%{_sysconfdir}/bash_completion.d/%{name}
This page took 0.097776 seconds and 4 git commands to generate.