- initial
[packages/feh.git] / feh.spec
CommitLineData
2c9c7e56
ZU
1# TODO:
2# - bash completion
3# - add WallpaperChanger 'provide' to another programs that can change the wallpaper
be80ce22 4Summary: Fast image viewer/indexer/montager
8a2c995e 5Summary(pl.UTF-8): Szybki program do przeglądania/indeksowania/montowania obrazów
be80ce22 6Name: feh
29f04de9 7Version: 1.3.4
be80ce22 8Release: 1
fa5b95cc 9License: BSD
be80ce22 10Group: X11/Applications/Graphics
be80ce22 11Source0: http://www.linuxbrit.co.uk/downloads/%{name}-%{version}.tar.gz
29f04de9 12# Source0-md5: 3d35ba3d2f0693b019800787f1103891
abc55ef5 13URL: http://www.linuxbrit.co.uk/feh/
6a1eec80
JB
14BuildRequires: autoconf
15BuildRequires: automake
d4c09e33 16BuildRequires: giblib-devel >= 1.2.4
fa5b95cc 17BuildRequires: imlib2-devel >= 1.0.0
ef91e207 18BuildRequires: libjpeg-devel
fa5b95cc 19BuildRequires: libpng-devel
8611d341 20BuildRequires: xorg-lib-libXt-devel
2c9c7e56 21Provides: WallpaperChanger
be80ce22
SZ
22BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
23
be80ce22
SZ
24%description
25feh is a fast, lightweight image viewer which uses imlib2. It is
26commandline-driven and supports multiple images through slideshows,
27thumbnail browsing or multiple windows, and montages or index prints
28(using truetype fonts to display file info). Advanced features include
29fast dynamic zooming, progressive loading, loading via HTTP (with
30reload support for watching webcams), recursive file opening
31(slideshow of a directory hierarchy), and mousewheel/keyboard control.
32
6ce2659c
JR
33%description -l pl.UTF-8
34feh jest szybką, lekką przeglądarką obrazów która wykorzystuje
35bibliotekę imlib2. Jest kierowana z linii poleceń i obsługuje wiele
36obrazów naraz przez "pokazy slajdów", przeglądanie miniatur lub wiele
37okienek na raz, oraz montowanie obrazów lub tworzenie indeksów
38(wykorzystując fonty TrueType do wyświetlania informacji o plikach).
39Zaawansowane opcje zawierają szybie powiększanie, ładowanie stopniowe,
40ładowanie przez HTTP (z opcją przeładowania do oglądania webcamów),
41rekursywne otwieranie plików (pokaz slajdów z hierarchii katalogów),
42oraz sterowanie z klawiatury/myszki (też z kółkiem).
be80ce22 43
be80ce22
SZ
44%prep
45%setup -q
46
47%build
81c63901 48%{__aclocal}
e7448559 49%{__autoconf}
50%{__automake}
be80ce22 51%configure
be80ce22
SZ
52%{__make}
53
54%install
55rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
f5e8af5c 56
4b805544
PG
57%{__make} install \
58 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
be80ce22 59
be80ce22
SZ
60%clean
61rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
62
63%files
64%defattr(644,root,root,755)
fa5b95cc 65%doc AUTHORS COPYING ChangeLog TODO
be80ce22
SZ
66%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
67%{_datadir}/feh
68%{_mandir}/man1/*
This page took 0.047261 seconds and 4 git commands to generate.