- up to 1.36
[packages/espeak.git] / espeak.spec
1 Summary:        eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
2 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
3 Name:           espeak
4 Version:        1.36
5 Release:        1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Applications
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
9 # Source0-md5:  df2ebbe3d771e21be7de4ba53d28a4b0
10 URL:            http://espeak.sourceforge.net/
11 BuildRequires:  libstdc++-devel
12 BuildRequires:  portaudio-devel >= 19
13 BuildRequires:  unzip
14 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
15 Obsoletes:      speak
16 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18 %description
19 eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
20 languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
21 different synthesis method from other open source TTS engines, and
22 sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
23 find the articulation clearer and easier to listen to for long
24 periods.
25 - It can run as a command line program to speak text from a file or
26   from stdin. A library version is also available (isn't available in
27   this package).
28 - Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
29 - Can produce speech output as a WAV file.
30 - SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
31   and also HTML.
32 - Compact size. The program and its data, including several languages,
33   totals about 420 kbytes.
34 - Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
35   front end for another speech synthesis engine.
36 - Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
37   language) in varying stages of progress. Help from native speakers for
38   these or other languages is welcomed.
39 - Development tools available for producing and tuning phoneme data.
40 - Written in C++.
41
42 It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
43 as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
44 which has been selected into the clipboard, or directly from the
45 Konquerer browser or the Kate editor.
46
47 %description -l pl.UTF-8
48 eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
49 języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej
50 metody syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi
51 trochę inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor
52 uważa tę wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na
53 dłuższą metę.
54
55 - Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
56   pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
57   postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
58 - Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
59 - Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
60 - Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
61   Language) oraz HTML.
62 - Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
63   mieszczą się w około 420kB.
64 - Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być
65   zaadaptowany jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
66 - Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
67   dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium
68   zaawansowania. Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to
69   języki ojczyste.
70 - Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
71   danych dla fonemów.
72 - Napisany w C++.
73
74 Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
75 KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
76 może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
77 bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
78
79 %package libs
80 Summary:        eSpeak shared libraries
81 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - biblioteki
82 Group:          Libraries
83 Obsoletes:      speak-libs
84
85 %description libs
86 eSpeak shared libraries.
87
88 %description libs -l pl.UTF-8
89 eSpeak - biblioteki dzielone.
90
91 %package devel
92 Summary:        eSpeak - development files
93 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - pliki dla programistów
94 Group:          Development/Libraries
95 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
96
97 %description devel
98 eSpeak - development files.
99
100 %description devel -l pl.UTF-8
101 eSpeak - pliki dla programistów.
102
103 %package static
104 Summary:        eSpeak - static libraries
105 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - biblioteki statyczne
106 Group:          Development/Libraries
107 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
108
109 %description static
110 eSpeak - static libraries.
111
112 %description static -l pl.UTF-8
113 eSpeak - biblioteki statyczne.
114
115 %prep
116 %setup -q -n %{name}-%{version}-source
117 # remove pernicious headers to avoid using them during build instead of %{_includedir}/portaudio.h system header
118 rm -f src/portaudio{18,19,}.h
119
120 %ifarch sparc64
121 sed -i -e 's/-fpic/-fPIC/g' src/Makefile
122 %endif
123
124 %build
125 %{__make} -C src \
126         CXX="%{__cxx}" \
127         CXXFLAGS="%{rpmcxxflags}" \
128
129 %install
130 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
131
132 %{__make} -C src install \
133         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
134         LIBDIR="%{_libdir}"
135
136 %clean
137 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
138
139 %post   libs -p /sbin/ldconfig
140 %postun libs -p /sbin/ldconfig
141
142 %files
143 %defattr(644,root,root,755)
144 %doc ChangeLog ReadMe docs
145 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
146 %dir %{_datadir}/%{name}-data
147 %dir %{_datadir}/%{name}-data/voices
148 %{_datadir}/%{name}-data/voices/af
149 %{_datadir}/%{name}-data/voices/bs
150 %{_datadir}/%{name}-data/voices/cs
151 %{_datadir}/%{name}-data/voices/cy
152 %{_datadir}/%{name}-data/voices/de
153 %{_datadir}/%{name}-data/voices/default
154 %{_datadir}/%{name}-data/voices/el
155 %dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/en
156 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en
157 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-n
158 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-r
159 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-sc
160 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wm
161 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-rp
162 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wi
163 %{_datadir}/%{name}-data/voices/eo
164 %{_datadir}/%{name}-data/voices/es
165 %{_datadir}/%{name}-data/voices/es-la
166 %{_datadir}/%{name}-data/voices/fi
167 %{_datadir}/%{name}-data/voices/fr
168 %{_datadir}/%{name}-data/voices/grc
169 %{_datadir}/%{name}-data/voices/hi
170 %{_datadir}/%{name}-data/voices/hr
171 %{_datadir}/%{name}-data/voices/hu
172 %{_datadir}/%{name}-data/voices/id
173 %{_datadir}/%{name}-data/voices/is
174 %{_datadir}/%{name}-data/voices/it
175 %{_datadir}/%{name}-data/voices/jbo
176 %{_datadir}/%{name}-data/voices/ku
177 %{_datadir}/%{name}-data/voices/la
178 %{_datadir}/%{name}-data/voices/nl
179 %{_datadir}/%{name}-data/voices/no
180 %{_datadir}/%{name}-data/voices/pl
181 %{_datadir}/%{name}-data/voices/pt
182 %{_datadir}/%{name}-data/voices/pt-pt
183 %{_datadir}/%{name}-data/voices/ro
184 %{_datadir}/%{name}-data/voices/ru
185 %{_datadir}/%{name}-data/voices/sk
186 %{_datadir}/%{name}-data/voices/sr
187 %{_datadir}/%{name}-data/voices/sv
188 %{_datadir}/%{name}-data/voices/sw
189 %{_datadir}/%{name}-data/voices/tr
190 %{_datadir}/%{name}-data/ta_dict
191 %{_datadir}/%{name}-data/tr_dict
192 %{_datadir}/%{name}-data/voices/vi
193 %{_datadir}/%{name}-data/voices/zh
194 %{_datadir}/%{name}-data/voices/zhy
195 %dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb
196 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1
197 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1-en
198 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cr1
199 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cz2
200 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4
201 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5
202 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4-en
203 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5-en
204 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de6
205 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de6-grc
206 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de7
207 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-en1
208 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1
209 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1-en
210 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4
211 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4-en
212 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2
213 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2-en
214 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1
215 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1-en
216 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2
217 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2-en
218 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1
219 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1-en
220 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1
221 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1-en
222 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1
223 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1-en
224 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2
225 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2-en
226 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us1
227 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us2
228 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us3
229 %dir %{_datadir}/%{name}-data/soundicons
230 %{_datadir}/%{name}-data/af_dict
231 %{_datadir}/%{name}-data/config
232 %{_datadir}/%{name}-data/cs_dict
233 %{_datadir}/%{name}-data/cy_dict
234 %{_datadir}/%{name}-data/la_dict
235 %{_datadir}/%{name}-data/de_dict
236 %{_datadir}/%{name}-data/en_dict
237 %{_datadir}/%{name}-data/eo_dict
238 %{_datadir}/%{name}-data/el_dict
239 %{_datadir}/%{name}-data/es_dict
240 %{_datadir}/%{name}-data/fi_dict
241 %{_datadir}/%{name}-data/fr_dict
242 %{_datadir}/%{name}-data/grc_dict
243 %{_datadir}/%{name}-data/hbs_dict
244 %{_datadir}/%{name}-data/hi_dict
245 %{_datadir}/%{name}-data/hu_dict
246 %{_datadir}/%{name}-data/id_dict
247 %{_datadir}/%{name}-data/is_dict
248 %{_datadir}/%{name}-data/it_dict
249 %{_datadir}/%{name}-data/jbo_dict
250 %{_datadir}/%{name}-data/ku_dict
251 %{_datadir}/%{name}-data/nl_dict
252 %{_datadir}/%{name}-data/no_dict
253 %{_datadir}/%{name}-data/phondata
254 %{_datadir}/%{name}-data/phonindex
255 %{_datadir}/%{name}-data/phontab
256 %{_datadir}/%{name}-data/pl_dict
257 %{_datadir}/%{name}-data/pt_dict
258 %{_datadir}/%{name}-data/ro_dict
259 %{_datadir}/%{name}-data/ru_dict
260 %{_datadir}/%{name}-data/sk_dict
261 %{_datadir}/%{name}-data/sv_dict
262 %{_datadir}/%{name}-data/sw_dict
263 #%{_datadir}/%{name}-data/ta_dict
264 %{_datadir}/%{name}-data/vi_dict
265 %{_datadir}/%{name}-data/zh_dict
266 %{_datadir}/%{name}-data/zhy_dict
267 %dir %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph
268 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/af1_phtrans
269 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ca1_phtrans
270 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cr1_phtrans
271 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cs_phtrans
272 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de4_phtrans
273 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de6_phtrans
274 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/en1_phtrans
275 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/fr1_phtrans
276 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/gr2_phtrans
277 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/grc-de6_phtrans
278 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/hu1_phtrans
279 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/id1_phtrans
280 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/in1_phtrans
281 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/it3_phtrans
282 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/la1_phtrans
283 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/nl_phtrans
284 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/pl1_phtrans
285 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ro1_phtrans
286 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv_phtrans
287 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv2_phtrans
288 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us_phtrans
289 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us3_phtrans
290 %{_datadir}/%{name}-data/mk_dict
291 %dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v
292 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/croak
293 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f1
294 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f2
295 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f3
296 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f4
297 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m1
298 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m2
299 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m3
300 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m4
301 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m5
302 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m6
303 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/wisper
304 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/whisper
305 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-id1
306 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it3
307 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it4
308 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-la1
309 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mk
310 %{_datadir}/%{name}-data/voices/ta
311
312 %files libs
313 %defattr(644,root,root,755)
314 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
315 %ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.[0-9]
316
317 %files devel
318 %defattr(644,root,root,755)
319 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
320 %{_includedir}/*
321
322 %files static
323 %defattr(644,root,root,755)
324 %{_libdir}/lib*.a
This page took 0.127109 seconds and 3 git commands to generate.