- tabs in preamble
[packages/ekiga.git] / ekiga.spec
CommitLineData
026c4fa8 1Summary: SIP and H.323 Videoconferencing
db385c02 2Summary(pl.UTF-8): Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
026c4fa8 3Name: ekiga
62ccb46c 4Version: 2.0.4
5ed564fd 5Release: 1
026c4fa8 6License: GPL
7Group: Applications/Communications
6a8babd8 8Source0: http://www.ekiga.org/admin/downloads/latest/sources/sources/%{name}-%{version}.tar.gz
62ccb46c 9# Source0-md5: 809df217356a1d6dd5a5dae1c6933aca
026c4fa8 10URL: http://www.ekiga.org/
705d24e5 11BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0
026c4fa8 12BuildRequires: SDL-devel
13BuildRequires: autoconf
14BuildRequires: automake
3e8eb574
JB
15BuildRequires: avahi-devel >= 0.6
16BuildRequires: avahi-glib-devel >= 0.6
fe2283c3 17BuildRequires: dbus-glib-devel >= 0.60
705d24e5 18BuildRequires: evolution-data-server-devel >= 1.6.1
026c4fa8 19BuildRequires: gettext-devel
20BuildRequires: gnome-common >= 2.8.0
3e8eb574 21BuildRequires: gnome-doc-utils
026c4fa8 22BuildRequires: intltool >= 0.33
705d24e5
JR
23BuildRequires: libgnome-devel >= 2.14.0
24BuildRequires: libgnomeui-devel >= 2.14.0
b985b66f 25BuildRequires: libselinux-devel
026c4fa8 26BuildRequires: libtool
62ccb46c 27BuildRequires: opal-devel = 2.2.4
026c4fa8 28BuildRequires: openldap-devel >= 2.3.0
3e8eb574 29BuildRequires: pkgconfig
62ccb46c 30BuildRequires: pwlib-devel = 1.10.3
026c4fa8 31BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.197
32BuildRequires: scrollkeeper
0a94754a 33Requires(post,postun): scrollkeeper
5ed564fd 34Requires(post,preun): GConf2 >= 2.14.0
fe2283c3 35Requires: dbus >= 0.60
5ed564fd
JR
36Requires: evolution-data-server >= 1.6.1
37Requires: libgnome >= 2.14.0
38Requires: libgnomeui >= 2.14.0
62ccb46c 39Requires: opal = 2.2.4
026c4fa8 40Requires: pwlib-sound
41Obsoletes: gnomemeeting
42BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
43
44%description
0a94754a 45Ekiga is a IP Telephony and Video Conferencing application which
026c4fa8 46complies to the SIP and H.323 protocols. It can connect to a variety
0a94754a 47of other SIP and H323 applications including specialized hardware.
026c4fa8 48Ekiga can work with or without a webcam, and is able to create pure
0a94754a 49audio communications or traditionnal audio+video communications. Ekiga
50was fomerly known as GnomeMeeting.
026c4fa8 51
6b7fb924 52%description -l pl.UTF-8
0a94754a 53Ekiga jest programem przeznaczonym do wideokonferencji oraz telefonii
6b7fb924
JR
54internetowej zgodnej z protokołami SIP oraz H.323. Może łączyć się z
55różnymi aplikacjami SIP lub H.323 włączając w to specjalizowane
56urządzenia. Program Ekiga może pracować z kamerą internetową,
57zestawiać same połączenia głosowe jak również tradycyjne z dźwiękiem i
58obrazem. Ekiga była poprzednio znana jako GnomeMeeting.
026c4fa8 59
60%prep
61%setup -q
012da6a3 62sed -i -e 's|Categories=GNOME;GTK;Network;Telephony;|Categories=GTK;GNOME;Network;InstantMessaging;|' ekiga.desktop.in.in
026c4fa8 63
64%build
65%{__gnome_doc_common}
66%{__libtoolize}
67%{__aclocal}
68%{__autoconf}
69%{__autoheader}
70%{__automake}
71%configure \
0a33959c 72 --disable-schemas-install \
73 --enable-dbus
026c4fa8 74%{__make}
75
76%install
77rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
78
79%{__make} install \
80 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
81
026c4fa8 82%find_lang %{name} --with-gnome
83
84%clean
85rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
86
87%post
88%gconf_schema_install ekiga.schemas
fe2283c3
JR
89%scrollkeeper_update_post
90%update_desktop_database_post
91
92%postun
93%scrollkeeper_update_postun
026c4fa8 94
95%preun
96%gconf_schema_uninstall ekiga.schemas
97
98%files -f %{name}.lang
99%defattr(644,root,root,755)
100%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README TODO FAQ
101%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
102%{_pixmapsdir}/*
103%{_desktopdir}/*.desktop
fe2283c3
JR
104%{_datadir}/dbus-1/services/*.service
105%{_omf_dest_dir}/%{name}
026c4fa8 106%{_datadir}/sounds/%{name}
107%{_sysconfdir}/gconf/schemas/*
108%{_libdir}/bonobo/servers/*
109%{_mandir}/*/*
This page took 0.097811 seconds and 4 git commands to generate.