- pl
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Fri, 6 Oct 2006 18:00:47 +0000 (18:00 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    dump3.spec -> 1.2

dump3.spec

index 74afbdb..6ed9618 100644 (file)
@@ -1,4 +1,5 @@
 Summary:       DuMP3 - duplicate & similar file finder
+Summary(pl):   DuMP3 - program do znajdywania powtórzonych i podobnych plików
 Name:          dump3
 Version:       0.2.9
 Release:       0.1
@@ -26,6 +27,19 @@ DuMP3 can find files that are not exact duplicates:
 - plugin fingerprint classes can be written for any file where inexact
   matching is needed (fonts, videos, etc)
 
+%description -l pl
+DuMP3 potrafi znale¼æ pliki nie bêd±ce dok³adnymi duplikatami:
+- binarne pliki s± porównywane za pomoc± skrótu SHA1 (konfigurowalne
+  do dowolnego skrótu MD)
+- pliki tekstowe zmienione przez dodanie lub usuniêcie (dostêpne dwa
+  algorytmy "odcisków palca")
+- obrazki w ró¿nych formatach, rozmiarach i/lub orientacjach (BMP,
+  GIF, JPEG, JPEG2000, PNG, PNM, RAW, TIFF)
+- pliki d¼wiêkowe zapisane z ró¿n± prêdko¶ci± strumienia lub w ró¿nych
+  formatach (AU, AIF, WAV, MP3, OGG)
+- mo¿na dopisywaæ wtyczki "odcisków palców" dla dowolnych formatów
+  plików wymagaj±cych niedok³adnego porównywania (fontów, filmów itp.)
+
 %prep
 %setup -q -c
 
This page took 0.079738 seconds and 4 git commands to generate.