- release 2 (by relup.sh)
[packages/dtach.git] / dtach.spec
1 Summary:        A program that emulates the detach feature of screen
2 Summary(pl.UTF-8):      Program emulujący funkcję detach ze screena
3 Name:           dtach
4 Version:        0.8
5 Release:        2
6 License:        GPL
7 Group:          Applications/Terminal
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/dtach/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  ec5999f3b6bb67da19754fcb2e5221f3
10 URL:            http://dtach.sourceforge.net/
11 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
12
13 %description
14 dtach is a program that emulates the detach feature of screen, with
15 less overhead.  It is designed to be transparent and un-intrusive; it
16 avoids interpreting the input and output between attached terminals
17 and the program under its control. Consequently, it works best with
18 full-screen applications such as emacs.
19
20 %description -l pl.UTF-8
21 dtach to program emulujący funkcję detach ze screena z mniejszym
22 narzutem. Został zaprojektowany tak, by być przezroczysty i
23 nieinwazyjny; zapobiega interpretowaniu wejścia i wyjścia pomiędzy
24 podłączonymi terminalami a kontrolowanym programem. Konsekwentnie,
25 działa najlepiej z aplikacjami pełnoekranowymi takimi jak emacs.
26
27 %prep
28 %setup -q
29
30 %build
31 %configure
32
33 %{__make}
34
35 %install
36 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
37 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_mandir}/man1}
38
39 install %{name} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
40 install %{name}.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
41
42 %clean
43 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
44
45 %files
46 %defattr(644,root,root,755)
47 %doc README
48 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
49 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.034148 seconds and 3 git commands to generate.