- unified or fixed %clean section
[packages/drupal-mod-blogtheme.git] / drupal-mod-blogtheme.spec
1 %define         modname blogtheme
2 Summary:        Drupal Blog Theme Module
3 Summary(pl.UTF-8):      Moduł Drupal Blog Theme
4 Name:           drupal-mod-%{modname}
5 Version:        4.6.0
6 Release:        0.2
7 Epoch:          0
8 License:        GPL v2
9 Group:          Applications/WWW
10 Source0:        http://drupal.org/files/projects/%{modname}-%{version}.tar.gz
11 # Source0-md5:  a527f9efc6ec532748104e7e2904927d
12 URL:            http://drupal.org/node/19248
13 Requires:       drupal >= 4.6.0
14 BuildArch:      noarch
15 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17 %define         _drupaldir      %{_datadir}/drupal
18 %define         _moddir         %{_drupaldir}/modules
19
20 %description
21 Blog theme allows users to have persistent themes for their blogs
22 based on the theme they choose for their account. When others view
23 their main blog page, or any node created by them, the reader will see
24 the author's theme instead of their own. 
25
26 The module works by using the hook_init function and setting the
27 $custom_theme global variable to the node/blog owner's theme.
28
29 %description -l pl.UTF-8
30 Blog theme pozwala użytkownikom mieć trwałe motywy dla swoich blogów w
31 oparciu o motyw wybrany dla własnego konta. Kiedy inni oglądają ich
32 główną stronę bloga lub dowolny utworzony węzeł, czytelnik zobaczy
33 motyw autora zamiast własnego.
34
35 Moduł działa poprzez użycie funkcji hook_init i ustawienie zmiennej
36 globalnej $custom_theme na motyw właściciela węzła/bloga.
37
38 %prep
39 %setup -q -n %{modname}
40
41 rm -f LICENSE.txt # GPL v2
42
43 %install
44 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
45 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_moddir}
46
47 install *.module $RPM_BUILD_ROOT%{_moddir}
48
49 %clean
50 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
51
52 %files
53 %defattr(644,root,root,755)
54 %doc *.txt
55 %{_moddir}/*.module
This page took 0.031733 seconds and 3 git commands to generate.