- commit correct file...
[packages/db5.3.git] / db5.3.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  java            # don't build Java bindings
4 %bcond_without  tcl             # don't build Tcl bindings
5 %bcond_without  static_libs     # don't build static libraries
6 %bcond_with     sqlite3         # build Sqlite3 API libraries
7 %bcond_without  default_db      # don't use this db as default system db [Th uses DB 5.3]
8 %bcond_without  rpm_db          # install library to rootfs for /bin/rpm
9
10 %define         major           5
11 %define         libver          %{major}.3
12 %define         ver             %{libver}.28
13 %define         patchlevel      0
14 Summary:        Berkeley DB database library for C
15 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
16 Name:           db5.3
17 Version:        %{ver}.%{patchlevel}
18 Release:        8
19 License:        BSD-like (see LICENSE)
20 Group:          Libraries
21 #Source0Download: http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
22 Source0:        http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
23 # Source0-md5:  b99454564d5b4479750567031d66fe24
24 Patch0:         %{name}-link.patch
25 Patch1:         %{name}-sql-features.patch
26 Patch2:         db-5.3.28-cwd-db_config.patch
27 Patch3:         %{name}-atomic_compare_exchange.patch
28 Patch4:         java.patch
29 URL:            http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
30 BuildRequires:  automake
31 %if %{with java}
32 BuildRequires:  jdk
33 BuildRequires:  rpm-javaprov
34 %endif
35 BuildRequires:  libstdc++-devel
36 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.426
37 BuildRequires:  sed >= 4.0
38 %{?with_tcl:BuildRequires:      tcl-devel >= 8.4.0}
39 Requires:       uname(release) >= 2.6.0
40 %if %{with default_db}
41 Provides:       db = %{version}-%{release}
42 Provides:       db = %{libver}
43 Obsoletes:      db4
44 %endif
45 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
46
47 %if %{without default_db}
48 %define         _includedir     %{_prefix}/include/db%{libver}
49 %endif
50
51 %description
52 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
53 provides embedded database support for both traditional and
54 client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
55 including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
56
57 %description -l pl.UTF-8
58 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
59 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
60 klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
61 Pythonie i Perlu.
62
63 %package devel
64 Summary:        Header files for Berkeley database library
65 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
66 Group:          Development/Libraries
67 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
68 %if %{with default_db}
69 Provides:       db-devel = %{version}-%{release}
70 Obsoletes:      db-devel
71 Obsoletes:      db3-devel
72 Obsoletes:      db4-devel
73 %endif
74
75 %description devel
76 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
77 provides embedded database support for both traditional and
78 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
79 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
80 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
81 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
82
83 This package contains the header files, libraries, and documentation
84 for building programs which use Berkeley DB.
85
86 %description devel -l pl.UTF-8
87 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
88 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
89 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
90 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
91 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
92 dla C, C++, Javy i Perla.
93
94 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
95 programów używających Berkeley DB.
96
97 %package static
98 Summary:        Static libraries for Berkeley database library
99 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki Berkeley Database
100 Group:          Development/Libraries
101 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
102 %if %{with default_db}
103 Provides:       db-static = %{version}-%{release}
104 Obsoletes:      db-static
105 Obsoletes:      db3-static
106 Obsoletes:      db4-static
107 %endif
108
109 %description static
110 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
111 provides embedded database support for both traditional and
112 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
113 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
114 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
115 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
116
117 This package contains the static libraries for building programs which
118 use Berkeley DB.
119
120 %description static -l pl.UTF-8
121 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
122 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
123 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
124 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
125 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
126 dla C, C++, Javy i Perla.
127
128 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
129 używających Berkeley DB.
130
131 %package cxx
132 Summary:        Berkeley database library for C++
133 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
134 Group:          Libraries
135 %if %{with default_db}
136 Provides:       db-cxx = %{version}-%{release}
137 Obsoletes:      db4-cxx
138 %endif
139
140 %description cxx
141 Berkeley database library for C++.
142
143 %description cxx -l pl.UTF-8
144 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
145
146 %package cxx-devel
147 Summary:        Header files for db-cxx library
148 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
149 Group:          Development/Libraries
150 Requires:       %{name}-cxx = %{version}-%{release}
151 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
152 %if %{with default_db}
153 Provides:       db-cxx-devel = %{version}-%{release}
154 Obsoletes:      db-cxx-devel
155 %endif
156 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
157
158 %description cxx-devel
159 Header files for db-cxx library.
160
161 %description cxx-devel -l pl.UTF-8
162 Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
163
164 %package cxx-static
165 Summary:        Static version of db-cxx library
166 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna wersja biblioteki db-cxx
167 Group:          Development/Libraries
168 Requires:       %{name}-cxx-devel = %{version}-%{release}
169 %if %{with default_db}
170 Provides:       db-cxx-static = %{version}-%{release}
171 Obsoletes:      db-cxx-static
172 %endif
173 Conflicts:      db-static < 4.2.50-1
174
175 %description cxx-static
176 Static version of db-cxx library.
177
178 %description cxx-static -l pl.UTF-8
179 Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
180
181 %package java
182 Summary:        Berkeley database library for Java
183 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
184 Group:          Libraries
185 Requires:       jpackage-utils
186 %if %{with default_db}
187 Provides:       db-java = %{version}-%{release}
188 Obsoletes:      db-java
189 %endif
190
191 %description java
192 Berkeley database library for Java.
193
194 %description java -l pl.UTF-8
195 Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
196
197 %package java-devel
198 Summary:        Development files for db-java library
199 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-java
200 Group:          Development/Languages/Java
201 Requires:       %{name}-java = %{version}-%{release}
202 %if %{with default_db}
203 Provides:       db-java-devel = %{version}-%{release}
204 Obsoletes:      db-java-devel
205 %endif
206 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
207
208 %description java-devel
209 Development files for db-java library.
210
211 %description java-devel -l pl.UTF-8
212 Pliki programistyczne biblioteki db-java.
213
214 %package tcl
215 Summary:        Berkeley database library for Tcl
216 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
217 Group:          Development/Languages/Tcl
218 Requires:       tcl
219 %if %{with default_db}
220 Provides:       db-tcl = %{version}-%{release}
221 Obsoletes:      db4-tcl
222 %endif
223
224 %description tcl
225 Berkeley database library for Tcl.
226
227 %description tcl -l pl.UTF-8
228 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
229
230 %package tcl-devel
231 Summary:        Development files for db-tcl library
232 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
233 Group:          Development/Languages/Tcl
234 Requires:       %{name}-tcl = %{version}-%{release}
235 %if %{with default_db}
236 Provides:       db-tcl-devel = %{version}-%{release}
237 Obsoletes:      db-tcl-devel
238 %endif
239 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
240
241 %description tcl-devel
242 Development files for db-tcl library.
243
244 %description tcl-devel -l pl.UTF-8
245 Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
246
247 %package sql
248 Summary:        SQL layer for Berkeley database library
249 Summary(pl.UTF-8):      Wartstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley
250 Group:          Libraries
251 %if %{with default_db}
252 Provides:       db-sql = %{version}-%{release}
253 %endif
254
255 %description sql
256 SQL layer for Berkeley database library.
257
258 %description sql -l pl.UTF-8
259 Warstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley.
260
261 %package sql-devel
262 Summary:        Development files for db-sql library
263 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-sql
264 Group:          Development/Libraries
265 Requires:       %{name}-sql = %{version}-%{release}
266 %if %{with default_db}
267 Provides:       db-sql-devel = %{version}-%{release}
268 Obsoletes:      db-sql-devel
269 %endif
270
271 %description sql-devel
272 Development files for db-sql library.
273
274 %description sql-devel -l pl.UTF-8
275 Pliki programistyczne biblioteki db-sql.
276
277 %package stl
278 Summary:        STL API for Berkeley Database library
279 Summary(pl.UTF-8):      API STL dla biblioteki Berkeley Database
280 Group:          Libraries
281 %if %{with default_db}
282 Provides:       db-stl = %{version}-%{release}
283 %endif
284
285 %description stl
286 STL API for Berkeley database library.
287
288 %description stl -l pl.UTF-8
289 API STL dla biblioteki Berkeley Database.
290
291 %package stl-devel
292 Summary:        Development files for db-stl library
293 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-stl
294 Group:          Development/Libraries
295 Requires:       %{name}-stl = %{version}-%{release}
296 %if %{with default_db}
297 Provides:       db-stl-devel = %{version}-%{release}
298 Obsoletes:      db-stl-devel
299 %endif
300
301 %description stl-devel
302 Development files for db-stl library.
303
304 %description stl-devel -l pl.UTF-8
305 Pliki programistyczne biblioteki db-stl.
306
307 %package sqlite3
308 Summary:        Sqlite3 API for Berkeley Database library
309 Summary(pl.UTF-8):      API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database
310 Group:          Libraries
311 %if %{with default_db}
312 Provides:       db-sqlite3 = %{version}-%{release}
313 %endif
314
315 %description sqlite3
316 Sqlite3 API for Berkeley database library.
317
318 %description sqlite3 -l pl.UTF-8
319 API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database.
320
321 %package sqlite3-devel
322 Summary:        Development files for db-sqlite3 library
323 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3
324 Group:          Development/Libraries
325 Requires:       %{name}-sqlite3 = %{version}-%{release}
326 %if %{with default_db}
327 Provides:       db-sqlite3-devel = %{version}-%{release}
328 Obsoletes:      db-sqlite3-devel
329 %endif
330
331 %description sqlite3-devel
332 Development files for db-sqlite3 library.
333
334 %description sqlite3-devel -l pl.UTF-8
335 Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3.
336
337 %package utils
338 Summary:        Command line tools for managing Berkeley DB databases
339 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
340 Group:          Applications/Databases
341 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
342 Requires:       %{name}-sql = %{version}-%{release}
343 %if %{with default_db}
344 Provides:       db-utils = %{version}-%{release}
345 Obsoletes:      db-utils
346 Obsoletes:      db3-utils
347 Obsoletes:      db4-utils
348 %endif
349
350 %description utils
351 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
352 provides embedded database support for both traditional and
353 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
354 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
355 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
356 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
357
358 This package contains command line tools for managing Berkeley DB
359 databases.
360
361 %description utils -l pl.UTF-8
362 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
363 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
364 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
365 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
366 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
367 dla C, C++, Javy i Perla.
368
369 Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
370 poleceń.
371
372 %prep
373 %setup -q -n db-%{ver}
374 %patch0 -p1
375 %patch1 -p1
376 %patch2 -p1
377 %patch3 -p1
378 %patch4 -p1
379
380 %build
381 cp -f /usr/share/automake/config.sub dist
382 cp -f /usr/share/automake/config.sub lang/sql/sqlite
383
384 JAVACFLAGS="-source 1.6 -target 1.6"
385 export JAVACFLAGS
386
387 %if %{with static_libs}
388 cp -a build_unix build_unix.static
389
390 cd build_unix.static
391
392 CC="%{__cc}"
393 CXX="%{__cxx}"
394 CFLAGS="%{rpmcflags}"
395 CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
396 LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
397 export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
398
399 ../dist/%configure \
400         --disable-shared \
401         --enable-static \
402         --enable-compat185 \
403         --enable-cxx \
404         --enable-dbm \
405         --enable-build_dbm \
406         --enable-posixmutexes
407
408 # (temporarily?) disabled because of compilation errors:
409 #       --enable-dump185 \
410
411 %{__make} library_build
412 cd ..
413 %endif
414
415 cd build_unix
416
417 ../dist/%configure \
418         --prefix=%{_prefix} \
419         --libdir=%{_libdir} \
420         --enable-shared \
421         --disable-static \
422         --enable-compat185 \
423         --enable-cxx \
424         --enable-dbm \
425         --enable-build_dbm \
426         --enable-posixmutexes \
427         --enable-sql \
428         %{?with_sqlite3:--enable-sql_compat} \
429         --enable-sql_codegen \
430         --enable-stl \
431         %{?with_java:--enable-java} \
432         %{?with_tcl:--enable-tcl --with-tcl=/usr/lib}
433
434 %{__make} library_build \
435         TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
436         LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
437         LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
438
439 %install
440 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
441 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir}}
442 %if %{with java}
443 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
444 %endif
445
446 %if %{with static_libs}
447 %{__make} -C build_unix.static library_install \
448         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
449         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
450         includedir=%{_includedir}
451 %endif
452
453 %{__make} -C build_unix library_install \
454         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
455         LIB_INSTALL_FILE_LIST="" \
456         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
457         includedir=%{_includedir}
458
459 %if %{with rpm_db}
460 install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
461 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
462 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so
463 %endif
464
465 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
466 %if %{with static_libs}
467 mv -f libdb.a libdb-%{libver}.a
468 mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{libver}.a
469 %endif
470 %if %{with java}
471 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/db.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db-%{libver}.jar
472 %endif
473 %if %{with default_db}
474 ln -sf libdb-%{libver}.so libdb.so
475 ln -sf libdb-%{libver}.so libndbm.so
476 ln -sf libdb-%{libver}.la libdb.la
477 ln -sf libdb-%{libver}.la libndbm.la
478 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.so libdb_cxx.so
479 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.la libdb_cxx.la
480 %if %{with java}
481 ln -sf libdb_java-%{libver}.la libdb_java.la
482 ln -sf db-%{libver}.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db.jar
483 %endif
484 %if %{with tcl}
485 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.so libdb_tcl.so
486 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.la libdb_tcl.la
487 %endif
488 %if %{with static_libs}
489 ln -sf libdb-%{libver}.a libdb.a
490 ln -sf libdb-%{libver}.a libndbm.a
491 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.a libdb_cxx.a
492 %endif
493 %else
494 %{__rm} libdb.so
495 %{__rm} libdb_cxx.so
496 %{__rm} libdb_sql.so
497 %{__rm} libdb_stl.so
498 %{__rm} libdb-%{major}.so
499 %{__rm} libdb_cxx-%{major}.so
500 %{__rm} libdb_sql-%{major}.so
501 %{__rm} libdb_stl-%{major}.so
502 %if %{with java}
503 %{__rm} libdb_java.so
504 %{__rm} libdb_java-%{major}.so
505 %endif
506 %if %{with tcl}
507 %{__rm} libdb_tcl.so
508 %{__rm} libdb_tcl-%{major}.so
509 %endif
510 %endif
511
512 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{libver}.a'/" libdb-%{libver}.la
513 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{libver}.a'/" libdb_cxx-%{libver}.la
514
515 cd -
516
517 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
518 mv dbsql dbsql-%{libver}
519 %{?with_default_db:ln -sf dbsql-%{libver} dbsql}
520 for F in db_*; do
521   Fver=$(echo $F|sed 's/db_/db%{libver}_/')
522   mv $F $Fver
523   %{?with_default_db:ln -sf $Fver $F}
524 done
525 cd -
526
527 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
528 cp -a examples/c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
529
530 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
531 cp -a examples/cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
532
533 %if %{with java}
534 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
535 cp -a examples/java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
536 %endif
537
538 # in %doc
539 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/{index.html,license/license_db.html}
540
541 # don't have csharp subpackages yet
542 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/csharp
543
544 %clean
545 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
546
547 %post   -p /sbin/ldconfig
548 %postun -p /sbin/ldconfig
549
550 %post   tcl -p /sbin/ldconfig
551 %postun tcl -p /sbin/ldconfig
552
553 %post   cxx -p /sbin/ldconfig
554 %postun cxx -p /sbin/ldconfig
555
556 %post   sql -p /sbin/ldconfig
557 %postun sql -p /sbin/ldconfig
558
559 %post   stl -p /sbin/ldconfig
560 %postun stl -p /sbin/ldconfig
561
562 %files
563 %defattr(644,root,root,755)
564 %doc LICENSE README docs/index.html docs/license
565 %if %{with rpm_db}
566 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{libver}.so
567 %else
568 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
569 %endif
570
571 %files devel
572 %defattr(644,root,root,755)
573 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_sql_codegen
574 %{_libdir}/libdb-%{libver}.la
575 %if %{with rpm_db}
576 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
577 %endif
578 %if %{with default_db}
579 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_sql_codegen
580 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{major}.so
581 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
582 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
583 %{_libdir}/libdb.la
584 %{_libdir}/libndbm.la
585 %else
586 %dir %{_includedir}
587 %endif
588 %{_includedir}/db.h
589 %{_includedir}/db_185.h
590 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
591 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference
592 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/C
593 %{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
594 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
595 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
596 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
597 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
598 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
599 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
600 %{_docdir}/db-%{version}-docs/installation
601 %{_docdir}/db-%{version}-docs/porting
602 %{_docdir}/db-%{version}-docs/programmer_reference
603 %{_docdir}/db-%{version}-docs/upgrading
604 %{_examplesdir}/db-%{version}
605
606 %if %{with static_libs}
607 %files static
608 %defattr(644,root,root,755)
609 %{_libdir}/libdb-%{libver}.a
610 %if %{with default_db}
611 %{_libdir}/libdb.a
612 %{_libdir}/libndbm.a
613 %endif
614 %endif
615
616 %files cxx
617 %defattr(644,root,root,755)
618 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.so
619
620 %files cxx-devel
621 %defattr(644,root,root,755)
622 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.la
623 %if %{with default_db}
624 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{major}.so
625 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
626 %{_libdir}/libdb_cxx.la
627 %endif
628 %{_includedir}/db_cxx.h
629 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/CXX
630 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/STL
631 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
632 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
633 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
634 %{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
635
636 %if %{with static_libs}
637 %files cxx-static
638 %defattr(644,root,root,755)
639 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.a
640 %if %{with default_db}
641 %{_libdir}/libdb_cxx.a
642 %endif
643 %endif
644
645 %if %{with java}
646 %files java
647 %defattr(644,root,root,755)
648 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.so
649 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}_g.so
650 %{_javadir}/db-%{libver}.jar
651 %if %{with default_db}
652 %{_javadir}/db.jar
653 %endif
654
655 %files java-devel
656 %defattr(644,root,root,755)
657 %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.la
658 %if %{with default_db}
659 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
660 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{major}.so
661 %{_libdir}/libdb_java.la
662 %endif
663 %{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
664 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
665 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
666 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
667 %{_docdir}/db-%{version}-docs/java
668 %{_examplesdir}/db-java-%{version}
669 %endif
670
671 %if %{with tcl}
672 %files tcl
673 %defattr(644,root,root,755)
674 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.so
675
676 %files tcl-devel
677 %defattr(644,root,root,755)
678 %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.la
679 %if %{with default_db}
680 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
681 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{major}.so
682 %{_libdir}/libdb_tcl.la
683 %endif
684 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/TCL
685 %endif
686
687 %files sql
688 %defattr(644,root,root,755)
689 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.so
690
691 %files sql-devel
692 %defattr(644,root,root,755)
693 %{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.la
694 %if %{with default_db}
695 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql.so
696 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{major}.so
697 %endif
698 %{_includedir}/dbsql.h
699 %{_docdir}/db-%{version}-docs/bdb-sql
700
701 %files stl
702 %defattr(644,root,root,755)
703 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.so
704
705 %files stl-devel
706 %defattr(644,root,root,755)
707 %{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.la
708 %if %{with default_db}
709 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl.so
710 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{major}.so
711 %endif
712 %{_includedir}/dbstl_base_iterator.h
713 %{_includedir}/dbstl_common.h
714 %{_includedir}/dbstl_container.h
715 %{_includedir}/dbstl_dbc.h
716 %{_includedir}/dbstl_dbt.h
717 %{_includedir}/dbstl_element_ref.h
718 %{_includedir}/dbstl_exception.h
719 %{_includedir}/dbstl_inner_utility.h
720 %{_includedir}/dbstl_map.h
721 %{_includedir}/dbstl_resource_manager.h
722 %{_includedir}/dbstl_set.h
723 %{_includedir}/dbstl_utility.h
724 %{_includedir}/dbstl_vector.h
725
726 %if %{with sqlite3}
727 %files sqlite3
728 %defattr(644,root,root,755)
729 %attr(755,root,root) %{_bindir}/sqlite3
730 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsqlite3.so
731
732 %files sqlite3-devel
733 %defattr(644,root,root,755)
734 %{_libdir}/libsqlite3.la
735 %{_includedir}/sqlite3.h
736 %endif
737
738 %files utils
739 %defattr(644,root,root,755)
740 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_archive
741 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_checkpoint
742 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_deadlock
743 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_dump
744 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_hotbackup
745 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_load
746 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_log_verify
747 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_printlog
748 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_recover
749 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_replicate
750 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_stat
751 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_tuner
752 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_upgrade
753 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_verify
754 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql-%{libver}
755 %if %{with default_db}
756 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_archive
757 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_checkpoint
758 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_deadlock
759 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_dump
760 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_hotbackup
761 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_load
762 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_log_verify
763 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_printlog
764 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_recover
765 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_replicate
766 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_stat
767 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_tuner
768 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_upgrade
769 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_verify
770 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql
771 %endif
This page took 0.081878 seconds and 3 git commands to generate.