]> git.pld-linux.org Git - packages/db5.3.git/blob - db5.3.spec
08b30252ddf093636959f15744e8d7d400984538
[packages/db5.3.git] / db5.3.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  java            # don't build Java bindings
4 %bcond_without  tcl             # don't build Tcl bindings
5 %bcond_without  static_libs     # don't build static libraries
6 %bcond_with     sqlite3         # build Sqlite3 API libraries
7 %bcond_without  default_db      # don't use this db as default system db [Th uses DB 5.3]
8 %bcond_with     rpm_db          # install library to rootfs for /bin/rpm
9
10 %{load:/usr/lib/rpm/macros.d/java}
11
12 %define         major           5
13 %define         libver          %{major}.3
14 %define         ver             %{libver}.28
15 %define         patchlevel      0
16 Summary:        Berkeley DB database library for C
17 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
18 Name:           db5.3
19 Version:        %{ver}.%{patchlevel}
20 Release:        2
21 License:        BSD-like (see LICENSE)
22 Group:          Libraries
23 #Source0Download: http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
24 Source0:        http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
25 # Source0-md5:  b99454564d5b4479750567031d66fe24
26 Patch0:         %{name}-link.patch
27 Patch1:         %{name}-sql-features.patch
28 URL:            http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
29 BuildRequires:  automake
30 %if %{with java}
31 BuildRequires:  jdk
32 BuildRequires:  rpm-javaprov
33 %endif
34 BuildRequires:  libstdc++-devel
35 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.426
36 BuildRequires:  sed >= 4.0
37 %{?with_tcl:BuildRequires:      tcl-devel >= 8.4.0}
38 Requires:       uname(release) >= 2.6.0
39 %if %{with default_db}
40 Provides:       db = %{version}-%{release}
41 Provides:       db = %{libver}
42 Obsoletes:      db4
43 %endif
44 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
45
46 %if %{without default_db}
47 %define         _includedir     %{_prefix}/include/db%{libver}
48 %endif
49
50 %description
51 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
52 provides embedded database support for both traditional and
53 client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
54 including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
55
56 %description -l pl.UTF-8
57 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
58 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
59 klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
60 Pythonie i Perlu.
61
62 %package devel
63 Summary:        Header files for Berkeley database library
64 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
65 Group:          Development/Libraries
66 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
67 %if %{with default_db}
68 Provides:       db-devel = %{version}-%{release}
69 Obsoletes:      db-devel
70 Obsoletes:      db3-devel
71 Obsoletes:      db4-devel
72 %endif
73
74 %description devel
75 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
76 provides embedded database support for both traditional and
77 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
78 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
79 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
80 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
81
82 This package contains the header files, libraries, and documentation
83 for building programs which use Berkeley DB.
84
85 %description devel -l pl.UTF-8
86 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
87 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
88 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
89 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
90 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
91 dla C, C++, Javy i Perla.
92
93 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
94 programów używających Berkeley DB.
95
96 %package static
97 Summary:        Static libraries for Berkeley database library
98 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki Berkeley Database
99 Group:          Development/Libraries
100 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
101 %if %{with default_db}
102 Provides:       db-static = %{version}-%{release}
103 Obsoletes:      db-static
104 Obsoletes:      db3-static
105 Obsoletes:      db4-static
106 %endif
107
108 %description static
109 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
110 provides embedded database support for both traditional and
111 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
112 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
113 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
114 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
115
116 This package contains the static libraries for building programs which
117 use Berkeley DB.
118
119 %description static -l pl.UTF-8
120 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
121 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
122 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
123 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
124 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
125 dla C, C++, Javy i Perla.
126
127 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
128 używających Berkeley DB.
129
130 %package cxx
131 Summary:        Berkeley database library for C++
132 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
133 Group:          Libraries
134 %if %{with default_db}
135 Provides:       db-cxx = %{version}-%{release}
136 Obsoletes:      db4-cxx
137 %endif
138
139 %description cxx
140 Berkeley database library for C++.
141
142 %description cxx -l pl.UTF-8
143 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
144
145 %package cxx-devel
146 Summary:        Header files for db-cxx library
147 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
148 Group:          Development/Libraries
149 Requires:       %{name}-cxx = %{version}-%{release}
150 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
151 %if %{with default_db}
152 Provides:       db-cxx-devel = %{version}-%{release}
153 Obsoletes:      db-cxx-devel
154 %endif
155 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
156
157 %description cxx-devel
158 Header files for db-cxx library.
159
160 %description cxx-devel -l pl.UTF-8
161 Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
162
163 %package cxx-static
164 Summary:        Static version of db-cxx library
165 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna wersja biblioteki db-cxx
166 Group:          Development/Libraries
167 Requires:       %{name}-cxx-devel = %{version}-%{release}
168 %if %{with default_db}
169 Provides:       db-cxx-static = %{version}-%{release}
170 Obsoletes:      db-cxx-static
171 %endif
172 Conflicts:      db-static < 4.2.50-1
173
174 %description cxx-static
175 Static version of db-cxx library.
176
177 %description cxx-static -l pl.UTF-8
178 Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
179
180 %package java
181 Summary:        Berkeley database library for Java
182 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
183 Group:          Libraries
184 Requires:       jpackage-utils
185 %if %{with default_db}
186 Provides:       db-java = %{version}-%{release}
187 Obsoletes:      db-java
188 %endif
189
190 %description java
191 Berkeley database library for Java.
192
193 %description java -l pl.UTF-8
194 Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
195
196 %package java-devel
197 Summary:        Development files for db-java library
198 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-java
199 Group:          Development/Languages/Java
200 Requires:       %{name}-java = %{version}-%{release}
201 %if %{with default_db}
202 Provides:       db-java-devel = %{version}-%{release}
203 Obsoletes:      db-java-devel
204 %endif
205 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
206
207 %description java-devel
208 Development files for db-java library.
209
210 %description java-devel -l pl.UTF-8
211 Pliki programistyczne biblioteki db-java.
212
213 %package tcl
214 Summary:        Berkeley database library for Tcl
215 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
216 Group:          Development/Languages/Tcl
217 Requires:       tcl
218 %if %{with default_db}
219 Provides:       db-tcl = %{version}-%{release}
220 Obsoletes:      db4-tcl
221 %endif
222
223 %description tcl
224 Berkeley database library for Tcl.
225
226 %description tcl -l pl.UTF-8
227 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
228
229 %package tcl-devel
230 Summary:        Development files for db-tcl library
231 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
232 Group:          Development/Languages/Tcl
233 Requires:       %{name}-tcl = %{version}-%{release}
234 %if %{with default_db}
235 Provides:       db-tcl-devel = %{version}-%{release}
236 Obsoletes:      db-tcl-devel
237 %endif
238 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
239
240 %description tcl-devel
241 Development files for db-tcl library.
242
243 %description tcl-devel -l pl.UTF-8
244 Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
245
246 %package sql
247 Summary:        SQL layer for Berkeley database library
248 Summary(pl.UTF-8):      Wartstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley
249 Group:          Libraries
250 %if %{with default_db}
251 Provides:       db-sql = %{version}-%{release}
252 %endif
253
254 %description sql
255 SQL layer for Berkeley database library.
256
257 %description sql -l pl.UTF-8
258 Warstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley.
259
260 %package sql-devel
261 Summary:        Development files for db-sql library
262 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-sql
263 Group:          Development/Libraries
264 Requires:       %{name}-sql = %{version}-%{release}
265 %if %{with default_db}
266 Provides:       db-sql-devel = %{version}-%{release}
267 Obsoletes:      db-sql-devel
268 %endif
269
270 %description sql-devel
271 Development files for db-sql library.
272
273 %description sql-devel -l pl.UTF-8
274 Pliki programistyczne biblioteki db-sql.
275
276 %package stl
277 Summary:        STL API for Berkeley Database library
278 Summary(pl.UTF-8):      API STL dla biblioteki Berkeley Database
279 Group:          Libraries
280 %if %{with default_db}
281 Provides:       db-stl = %{version}-%{release}
282 %endif
283
284 %description stl
285 STL API for Berkeley database library.
286
287 %description stl -l pl.UTF-8
288 API STL dla biblioteki Berkeley Database.
289
290 %package stl-devel
291 Summary:        Development files for db-stl library
292 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-stl
293 Group:          Development/Libraries
294 Requires:       %{name}-stl = %{version}-%{release}
295 %if %{with default_db}
296 Provides:       db-stl-devel = %{version}-%{release}
297 Obsoletes:      db-stl-devel
298 %endif
299
300 %description stl-devel
301 Development files for db-stl library.
302
303 %description stl-devel -l pl.UTF-8
304 Pliki programistyczne biblioteki db-stl.
305
306 %package sqlite3
307 Summary:        Sqlite3 API for Berkeley Database library
308 Summary(pl.UTF-8):      API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database
309 Group:          Libraries
310 %if %{with default_db}
311 Provides:       db-sqlite3 = %{version}-%{release}
312 %endif
313
314 %description sqlite3
315 Sqlite3 API for Berkeley database library.
316
317 %description sqlite3 -l pl.UTF-8
318 API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database.
319
320 %package sqlite3-devel
321 Summary:        Development files for db-sqlite3 library
322 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3
323 Group:          Development/Libraries
324 Requires:       %{name}-sqlite3 = %{version}-%{release}
325 %if %{with default_db}
326 Provides:       db-sqlite3-devel = %{version}-%{release}
327 Obsoletes:      db-sqlite3-devel
328 %endif
329
330 %description sqlite3-devel
331 Development files for db-sqlite3 library.
332
333 %description sqlite3-devel -l pl.UTF-8
334 Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3.
335
336 %package utils
337 Summary:        Command line tools for managing Berkeley DB databases
338 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
339 Group:          Applications/Databases
340 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
341 Requires:       %{name}-sql = %{version}-%{release}
342 %if %{with default_db}
343 Provides:       db-utils = %{version}-%{release}
344 Obsoletes:      db-utils
345 Obsoletes:      db3-utils
346 Obsoletes:      db4-utils
347 %endif
348
349 %description utils
350 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
351 provides embedded database support for both traditional and
352 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
353 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
354 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
355 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
356
357 This package contains command line tools for managing Berkeley DB
358 databases.
359
360 %description utils -l pl.UTF-8
361 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
362 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
363 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
364 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
365 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
366 dla C, C++, Javy i Perla.
367
368 Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
369 poleceń.
370
371 %prep
372 %setup -q -n db-%{ver}
373 %patch0 -p1
374 %patch1 -p1
375
376 %build
377 cp -f /usr/share/automake/config.sub dist
378
379 JAVACFLAGS="-source 1.5 -target 1.5"
380 export JAVACFLAGS
381
382 %if %{with static_libs}
383 cp -a build_unix build_unix.static
384
385 cd build_unix.static
386
387 CC="%{__cc}"
388 CXX="%{__cxx}"
389 CFLAGS="%{rpmcflags}"
390 CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
391 LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
392 export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
393
394 ../dist/%configure \
395         --disable-shared \
396         --enable-static \
397         --enable-compat185 \
398         --enable-cxx \
399         --enable-dbm \
400         --enable-build_dbm \
401         --enable-posixmutexes
402
403 # (temporarily?) disabled because of compilation errors:
404 #       --enable-dump185 \
405
406 %{__make} library_build
407 cd ..
408 %endif
409
410 cd build_unix
411
412 ../dist/%configure \
413         --prefix=%{_prefix} \
414         --libdir=%{_libdir} \
415         --enable-shared \
416         --disable-static \
417         --enable-compat185 \
418         --enable-cxx \
419         --enable-dbm \
420         --enable-build_dbm \
421         --enable-posixmutexes \
422         --enable-sql \
423         %{?with_sqlite3:--enable-sql_compat} \
424         --enable-sql_codegen \
425         --enable-stl \
426         %{?with_java:--enable-java} \
427         %{?with_tcl:--enable-tcl --with-tcl=/usr/lib}
428
429 %{__make} library_build \
430         TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
431         LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
432         LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
433
434 %install
435 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
436 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir}}
437 %if %{with java}
438 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
439 %endif
440
441 %if %{with static_libs}
442 %{__make} -C build_unix.static library_install \
443         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
444         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
445         includedir=%{_includedir}
446 %endif
447
448 %{__make} -C build_unix library_install \
449         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
450         LIB_INSTALL_FILE_LIST="" \
451         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
452         includedir=%{_includedir}
453
454 %if %{with rpm_db}
455 install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
456 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
457 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so
458 %endif
459
460 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
461 %if %{with static_libs}
462 mv -f libdb.a libdb-%{libver}.a
463 mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{libver}.a
464 %endif
465 %if %{with java}
466 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/db.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db-%{libver}.jar
467 %endif
468 %if %{with default_db}
469 ln -sf libdb-%{libver}.so libdb.so
470 ln -sf libdb-%{libver}.so libndbm.so
471 ln -sf libdb-%{libver}.la libdb.la
472 ln -sf libdb-%{libver}.la libndbm.la
473 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.so libdb_cxx.so
474 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.la libdb_cxx.la
475 %if %{with java}
476 ln -sf libdb_java-%{libver}.la libdb_java.la
477 ln -sf db-%{libver}.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db.jar
478 %endif
479 %if %{with tcl}
480 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.so libdb_tcl.so
481 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.la libdb_tcl.la
482 %endif
483 %if %{with static_libs}
484 ln -sf libdb-%{libver}.a libdb.a
485 ln -sf libdb-%{libver}.a libndbm.a
486 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.a libdb_cxx.a
487 %endif
488 %else
489 %{__rm} libdb.so
490 %{__rm} libdb_cxx.so
491 %{__rm} libdb_sql.so
492 %{__rm} libdb_stl.so
493 %{__rm} libdb-%{major}.so
494 %{__rm} libdb_cxx-%{major}.so
495 %{__rm} libdb_sql-%{major}.so
496 %{__rm} libdb_stl-%{major}.so
497 %if %{with java}
498 %{__rm} libdb_java.so
499 %{__rm} libdb_java-%{major}.so
500 %endif
501 %if %{with tcl}
502 %{__rm} libdb_tcl.so
503 %{__rm} libdb_tcl-%{major}.so
504 %endif
505 %endif
506
507 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{libver}.a'/" libdb-%{libver}.la
508 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{libver}.a'/" libdb_cxx-%{libver}.la
509
510 cd -
511
512 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
513 mv dbsql dbsql-%{libver}
514 %{?with_default_db:ln -sf dbsql-%{libver} dbsql}
515 for F in db_*; do
516   Fver=$(echo $F|sed 's/db_/db%{libver}_/')
517   mv $F $Fver
518   %{?with_default_db:ln -sf $Fver $F}
519 done
520 cd -
521
522 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
523 cp -a examples/c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
524
525 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
526 cp -a examples/cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
527
528 %if %{with java}
529 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
530 cp -a examples/java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
531 %endif
532
533 # in %doc
534 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/{index.html,license/license_db.html}
535
536 # don't have csharp subpackages yet
537 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/csharp
538
539 %clean
540 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
541
542 %post   -p /sbin/ldconfig
543 %postun -p /sbin/ldconfig
544
545 %post   tcl -p /sbin/ldconfig
546 %postun tcl -p /sbin/ldconfig
547
548 %post   cxx -p /sbin/ldconfig
549 %postun cxx -p /sbin/ldconfig
550
551 %post   sql -p /sbin/ldconfig
552 %postun sql -p /sbin/ldconfig
553
554 %post   stl -p /sbin/ldconfig
555 %postun stl -p /sbin/ldconfig
556
557 %files
558 %defattr(644,root,root,755)
559 %doc LICENSE README docs/index.html docs/license
560 %if %{with rpm_db}
561 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{libver}.so
562 %else
563 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
564 %endif
565
566 %files devel
567 %defattr(644,root,root,755)
568 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_sql_codegen
569 %{_libdir}/libdb-%{libver}.la
570 %if %{with rpm_db}
571 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
572 %endif
573 %if %{with default_db}
574 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_sql_codegen
575 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{major}.so
576 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
577 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
578 %{_libdir}/libdb.la
579 %{_libdir}/libndbm.la
580 %else
581 %dir %{_includedir}
582 %endif
583 %{_includedir}/db.h
584 %{_includedir}/db_185.h
585 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
586 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference
587 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/C
588 %{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
589 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
590 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
591 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
592 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
593 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
594 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
595 %{_docdir}/db-%{version}-docs/installation
596 %{_docdir}/db-%{version}-docs/porting
597 %{_docdir}/db-%{version}-docs/programmer_reference
598 %{_docdir}/db-%{version}-docs/upgrading
599 %{_examplesdir}/db-%{version}
600
601 %if %{with static_libs}
602 %files static
603 %defattr(644,root,root,755)
604 %{_libdir}/libdb-%{libver}.a
605 %if %{with default_db}
606 %{_libdir}/libdb.a
607 %{_libdir}/libndbm.a
608 %endif
609 %endif
610
611 %files cxx
612 %defattr(644,root,root,755)
613 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.so
614
615 %files cxx-devel
616 %defattr(644,root,root,755)
617 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.la
618 %if %{with default_db}
619 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{major}.so
620 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
621 %{_libdir}/libdb_cxx.la
622 %endif
623 %{_includedir}/db_cxx.h
624 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/CXX
625 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/STL
626 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
627 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
628 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
629 %{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
630
631 %if %{with static_libs}
632 %files cxx-static
633 %defattr(644,root,root,755)
634 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.a
635 %if %{with default_db}
636 %{_libdir}/libdb_cxx.a
637 %endif
638 %endif
639
640 %if %{with java}
641 %files java
642 %defattr(644,root,root,755)
643 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.so
644 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}_g.so
645 %{_javadir}/db-%{libver}.jar
646 %if %{with default_db}
647 %{_javadir}/db.jar
648 %endif
649
650 %files java-devel
651 %defattr(644,root,root,755)
652 %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.la
653 %if %{with default_db}
654 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
655 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{major}.so
656 %{_libdir}/libdb_java.la
657 %endif
658 %{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
659 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
660 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
661 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
662 %{_docdir}/db-%{version}-docs/java
663 %{_examplesdir}/db-java-%{version}
664 %endif
665
666 %if %{with tcl}
667 %files tcl
668 %defattr(644,root,root,755)
669 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.so
670
671 %files tcl-devel
672 %defattr(644,root,root,755)
673 %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.la
674 %if %{with default_db}
675 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
676 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{major}.so
677 %{_libdir}/libdb_tcl.la
678 %endif
679 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/TCL
680 %endif
681
682 %files sql
683 %defattr(644,root,root,755)
684 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.so
685
686 %files sql-devel
687 %defattr(644,root,root,755)
688 %{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.la
689 %if %{with default_db}
690 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql.so
691 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{major}.so
692 %endif
693 %{_includedir}/dbsql.h
694 %{_docdir}/db-%{version}-docs/bdb-sql
695
696 %files stl
697 %defattr(644,root,root,755)
698 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.so
699
700 %files stl-devel
701 %defattr(644,root,root,755)
702 %{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.la
703 %if %{with default_db}
704 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl.so
705 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{major}.so
706 %endif
707 %{_includedir}/dbstl_base_iterator.h
708 %{_includedir}/dbstl_common.h
709 %{_includedir}/dbstl_container.h
710 %{_includedir}/dbstl_dbc.h
711 %{_includedir}/dbstl_dbt.h
712 %{_includedir}/dbstl_element_ref.h
713 %{_includedir}/dbstl_exception.h
714 %{_includedir}/dbstl_inner_utility.h
715 %{_includedir}/dbstl_map.h
716 %{_includedir}/dbstl_resource_manager.h
717 %{_includedir}/dbstl_set.h
718 %{_includedir}/dbstl_utility.h
719 %{_includedir}/dbstl_vector.h
720
721 %if %{with sqlite3}
722 %files sqlite3
723 %defattr(644,root,root,755)
724 %attr(755,root,root) %{_bindir}/sqlite3
725 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsqlite3.so
726
727 %files sqlite3-devel
728 %defattr(644,root,root,755)
729 %{_libdir}/libsqlite3.la
730 %{_includedir}/sqlite3.h
731 %endif
732
733 %files utils
734 %defattr(644,root,root,755)
735 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_archive
736 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_checkpoint
737 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_deadlock
738 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_dump
739 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_hotbackup
740 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_load
741 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_log_verify
742 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_printlog
743 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_recover
744 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_replicate
745 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_stat
746 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_tuner
747 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_upgrade
748 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_verify
749 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql-%{libver}
750 %if %{with default_db}
751 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_archive
752 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_checkpoint
753 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_deadlock
754 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_dump
755 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_hotbackup
756 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_load
757 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_log_verify
758 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_printlog
759 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_recover
760 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_replicate
761 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_stat
762 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_tuner
763 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_upgrade
764 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_verify
765 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql
766 %endif
This page took 0.112577 seconds and 2 git commands to generate.