- moved from old 4.1.25 db.spec
authorArkadiusz Miśkiewicz <arekm@maven.pl>
Wed, 26 Nov 2003 09:11:10 +0000 (09:11 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    db4.1.spec -> 1.1

db4.1.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/db4.1.spec b/db4.1.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ea6415b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,367 @@
+#
+# Conditional build:
+# _with_java   - build db-java (required for openoffice)
+#
+Summary:       BSD database library for C
+Summary(pl):   Biblioteka C do obs³ugi baz Berkeley DB
+Name:          db4.1
+Version:       4.1.25
+Release:       1
+License:       BSD
+Group:         Libraries
+# alternative site (sometimes working): http://www.berkeleydb.com/
+Source0:       http://www.sleepycat.com/update/snapshot/db-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5: df71961002b552c0e72c6e4e358f27e1
+Patch0:                db-o_direct.patch
+Patch1:                http://www.sleepycat.com/update/4.1.25/patch.4.1.25.1
+URL:           http://www.sleepycat.com/
+BuildRequires: autoconf
+BuildRequires: ed
+%{?_with_java:BuildRequires:   gcc-java}
+BuildRequires: libstdc++-devel
+BuildRequires: tcl-devel >= 8.3.2
+Obsoletes:     db4
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
+provides embedded database support for both traditional and
+client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
+including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
+
+%description -l pl
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
+zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley db jest u¿ywana w wielu aplikacjach, w tym w
+Pythonie i Perlu.
+
+%package devel
+Summary:       Header files for Berkeley database library
+Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe do biblioteki Berkeley Database
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name} = %{version}
+Obsoletes:     db3-devel
+Obsoletes:     db4-devel
+
+%description devel
+The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
+provides embedded database support for both traditional and
+client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
+Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
+transactions, locking, logging, shared memory caching and database
+recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
+
+This package contains the header files, libraries, and documentation
+for building programs which use Berkeley DB.
+
+%description devel -l pl
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
+zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley DB obs³ugje dostêp do bazy przez B-drzewa i
+funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
+transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
+dla C, C++, Javy i Perla.
+
+Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe i dokumentacjê do budowania
+programów u¿ywaj±cych Berkeley DB.
+
+%package static
+Summary:       Static libraries for Berkeley database library
+Summary(pl):   Statyczne biblioteki Berkeley Database
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-devel = %{version}
+Obsoletes:     db3-static
+Obsoletes:     db4-static
+
+%description static
+The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
+provides embedded database support for both traditional and
+client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
+Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
+transactions, locking, logging, shared memory caching and database
+recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
+
+This package contains the static libraries for building programs which
+use Berkeley DB.
+
+%description static -l pl
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
+zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley DB obs³ugje dostêp do bazy przez B-drzewa i
+funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
+transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
+dla C, C++, Javy i Perla.
+
+Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
+u¿ywaj±cych Berkeley DB.
+
+%package cxx
+Summary:       Berkeley database library for C++
+Summary(pl):   Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
+Group:         Libraries
+Obsoletes:     db4-cxx
+
+%description cxx
+Berkeley database library for C++.
+
+%description cxx -l pl
+Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
+
+%package cxx-devel
+Summary:       Berkeley database library for C++
+Summary(pl):   Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
+Group:         Libraries
+Requires:      %{name}-cxx = %{version}
+Requires:      %{name}-devel = %{version}
+Obsoletes:     db4-cxx
+Conflicts:     db-devel < 4.1.25-3
+
+%description cxx-devel
+Berkeley database library for C++.
+
+%description cxx-devel -l pl
+Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
+
+%package java
+Summary:       Berkeley database library for Java
+Summary(pl):   Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
+Group:         Libraries
+
+%description java
+Berkeley database library for Java.
+
+%description java -l pl
+Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
+
+%package tcl
+Summary:       Berkeley database library for TCL
+Summary(pl):   Biblioteka baz danych Berkeley dla TCL
+Group:         Development/Languages/Tcl
+Requires:      tcl
+Obsoletes:     db4-tcl
+
+%description tcl
+Berkeley database library for TCL.
+
+%description tcl -l pl
+Biblioteka baz danych Berkeley dla TCL.
+
+%package tcl-devel
+Summary:       Berkeley database library for TCL
+Summary(pl):   Biblioteka baz danych Berkeley dla TCL
+Group:         Development/Languages/Tcl
+Requires:      tcl
+Requires:      %{name}-tcl = %{version}
+Obsoletes:     db4-tcl
+Conflicts:     db-devel < 4.1.25-3
+
+%description tcl-devel
+Berkeley database library for TCL.
+
+%description tcl-devel -l pl
+Biblioteka baz danych Berkeley dla TCL.
+
+%package utils
+Summary:       Command line tools for managing Berkeley DB databases
+Summary(pl):   Narzêdzia do obs³ugi baz Berkeley DB z linii poleceñ
+Group:         Applications/Databases
+Requires:      %{name} = %{version}
+Obsoletes:     db4-utils
+
+%description utils
+The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
+provides embedded database support for both traditional and
+client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
+Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
+transactions, locking, logging, shared memory caching and database
+recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
+
+This package contains command line tools for managing Berkeley DB
+databases.
+
+%description utils -l pl
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
+zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley DB obs³ugje dostêp do bazy przez B-drzewa i
+funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
+transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
+dla C, C++, Javy i Perla.
+
+Ten pakiet zawiera narzêdzia do obs³ugi baz Berkeley DB z linii
+poleceñ.
+
+%prep
+%setup -q -n db-%{version}
+%patch0 -p1
+%patch1 -p0
+
+%build
+cd dist
+sh s_config
+cd ..
+
+cp -a build_unix build_unix.static
+
+cd build_unix.static
+
+CC="%{__cc}"
+CXX="%{__cxx}"
+CFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
+CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
+export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS
+
+../dist/configure \
+       --prefix=%{_prefix} \
+       --libdir=%{_libdir} \
+       --enable-compat185 \
+       --disable-shared \
+       --enable-static \
+       --enable-rpc \
+       --enable-cxx
+
+# (temporarily?) disabled because of compilation errors:
+#      --enable-dump185 \
+
+%{__make} library_build
+
+cd ../build_unix
+
+../dist/configure \
+       --prefix=%{_prefix} \
+       --libdir=%{_libdir} \
+       --enable-compat185 \
+       --enable-shared \
+       --disable-static \
+       --enable-rpc \
+       --enable-cxx \
+       --enable-tcl \
+       --with-tcl=/usr/lib \
+       %{?_with_java:--enable-java}
+
+%{__make} library_build \
+       TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}'
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir},/lib}
+
+cd build_unix.static
+
+%{__make} library_install \
+       prefix=$RPM_BUILD_ROOT%{_prefix} \
+       libdir=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir} 
+
+cd ../build_unix
+
+%{__make} library_install \
+       prefix=$RPM_BUILD_ROOT%{_prefix} \
+       libdir=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir} \
+       includedir=$RPM_BUILD_ROOT%{_includedir} \
+       LIB_INSTALL_FILE_LIST=""
+
+(cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
+ln -sf libdb-4.1.so libdb4.so
+ln -sf libdb-4.1.so libndbm.so
+ln -sf libdb-4.1.la libdb.la
+ln -sf libdb-4.1.la libdb4.la
+ln -sf libdb-4.1.la libndbm.la
+ln -sf libdb_tcl-4.1.la libdb_tcl.la
+ln -sf libdb_cxx-4.1.la libdb_cxx.la
+mv -f libdb.a libdb-4.1.a
+ln -sf libdb-4.1.a libdb.a
+ln -sf libdb-4.1.a libdb4.a
+ln -sf libdb-4.1.a libndbm.a
+mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-4.1.a
+ln -sf libdb_cxx-4.1.a libdb_cxx.a
+
+mv -f libdb-4.1.la libdb-4.1.la.tmp
+mv -f libdb_cxx-4.1.la libdb_cxx-4.1.la.tmp
+sed -e "s/old_library=''/old_library='libdb-4.1.a'/" libdb-4.1.la.tmp > libdb-4.1.la
+sed -e "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-4.1.a'/" libdb_cxx-4.1.la.tmp > libdb_cxx-4.1.la
+rm -f libdb*.la.tmp
+)
+
+cd ..
+#rm -rf examples_java
+#cp -a java/src/com/sleepycat/examples examples_java
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%post   -p /sbin/ldconfig
+%postun -p /sbin/ldconfig
+
+%post  tcl -p /sbin/ldconfig
+%postun        tcl -p /sbin/ldconfig
+
+%post  cxx -p /sbin/ldconfig
+%postun        cxx -p /sbin/ldconfig
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc LICENSE README
+#%attr(755,root,root) /lib/libdb-*.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-4.*.so
+
+%files devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc docs/{api*,ref,index.html,sleepycat,images} examples_c*
+%{_includedir}/db.h
+%{_includedir}/db_185.h
+%{_libdir}/libdb-4.1.la
+%{_libdir}/libdb.la
+%{_libdir}/libdb.so
+%{_libdir}/libdb4.la
+%{_libdir}/libdb4.so
+%{_libdir}/libndbm.la
+%{_libdir}/libndbm.so
+
+%files static
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/lib*.a
+
+%files cxx
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-4.*.so
+
+%files cxx-devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_includedir}/cxx_common.h
+%{_includedir}/cxx_except.h
+%{_includedir}/db_cxx.h
+%{_libdir}/libdb_cxx-4.1.la
+%{_libdir}/libdb_cxx.la
+%{_libdir}/libdb_cxx.so
+
+%if %{?_with_java:1}%{!?_with_java:0}
+%files java
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java*.so
+%attr(644,root,root) %{_libdir}/db.jar
+%endif
+
+%files tcl
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-4.*.so
+
+%files tcl-devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libdb_tcl-4.1.la
+%{_libdir}/libdb_tcl.la
+%{_libdir}/libdb_tcl.so
+
+%files utils
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc docs/utility/*
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/berkeley_db_svc
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_archive
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_checkpoint
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_deadlock
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump
+#%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_dump185
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_load
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_printlog
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_recover
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_stat
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_upgrade
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/db*_verify
This page took 0.094654 seconds and 4 git commands to generate.