- x32 rebuild
[packages/crda.git] / crda.spec
CommitLineData
5b5b3cf4
JB
1#
2# Conditional build:
b664dc94 3%bcond_with verify # database verification
bf13832b
ER
4%bcond_without verbose # verbose build (V=1)
5
1d75db49 6Summary: udev helper: Central Regulatory Domain Agent
5b5b3cf4 7Summary(pl.UTF-8): Program pomocniczy udev: Central Regulatory Domain Agent
1d75db49 8Name: crda
f1366f31 9Version: 3.18
c6973b76 10Release: 2
677a3b8a 11License: ISC
1d75db49 12Group: Networking/Daemons
b664dc94 13Source0: https://www.kernel.org/pub/software/network/crda/%{name}-%{version}.tar.xz
f1366f31 14# Source0-md5: 0431fef3067bf503dfb464069f06163a
ad987a79 15Patch0: %{name}-regdb.patch
b664dc94
JB
16Patch1: %{name}-destdir.patch
17Patch2: %{name}-link.patch
18URL: http://wireless.kernel.org/en/developers/Regulatory/CRDA
677a3b8a 19BuildRequires: libgcrypt-devel
5b5b3cf4
JB
20BuildRequires: libnl-devel >= 1:3.2
21BuildRequires: pkgconfig
1d75db49
AM
22BuildRequires: python
23BuildRequires: python-M2Crypto
bf13832b 24BuildRequires: python-modules
5b5b3cf4 25%{?with_verify:BuildRequires: wireless-regdb}
b664dc94
JB
26BuildRequires: tar >= 1:1.22
27BuildRequires: xz
28Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
1d75db49 29Requires: udev-core
677a3b8a 30Requires: wireless-regdb
1d75db49
AM
31BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
32
33%description
34CRDA acts as the udev helper for communication between the kernel and
5b5b3cf4 35userspace for wireless regulatory compliance. It relies on nl80211 for
1d75db49
AM
36communication. CRDA is intended to be run only through udev
37communication from the kernel. The user should never have to run it
38manually except if debugging udev issues.
39
5b5b3cf4
JB
40%description -l pl.UTF-8
41CRDA działa jako program pomocniczy udev do komunikacji między jądrem
42a przestrzenią użytkownika w celu zgodności łączności bezprzewodowej z
43przepisami. Na potrzeby komunikacji polega na nl80211. CRDA jest
44przeznaczone do uruchamiania wyłącznie poprzez udev. Użytkownik nigdy
45nie powinien wywoływać go ręcznie, chyba że w celach diagnostyki udev.
46
b664dc94
JB
47%package libs
48Summary: CRDA libreg shared library
49Summary(pl.UTF-8): Biblioteka współdzielona CRDA libreg
50Group: Libraries
51
52%description libs
53CRDA libreg shared library.
54
55%description libs -l pl.UTF-8
56Biblioteka współdzielona CRDA libreg.
57
58%package devel
59Summary: Header files for CRDA libreg library
60Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe biblioteki CRDA libreg
61Group: Development/Libraries
62Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
63
64%description devel
65Header files for CRDA libreg library.
66
67%description devel -l pl.UTF-8
68Pliki nagłówkowe biblioteki CRDA libreg.
69
1d75db49 70%prep
24cf033a 71%setup -q
604e8e2a 72%patch0 -p1
b664dc94
JB
73%patch1 -p1
74%patch2 -p1
1d75db49
AM
75
76%build
5b5b3cf4 77CFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmcppflags}" \
bf13832b 78%{__make} \
97b85302 79 CC="%{__cc}" \
bf13832b
ER
80 %{?with_verbose:V=1} \
81%if %{with verify}
82 REG_BIN=%{_datadir}/crda/regulatory.bin \
83%else
84 all_noverify \
85%endif
1d75db49
AM
86
87%install
88rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
1d75db49 89%{__make} install \
bf13832b 90 %{?with_verbose:V=1} \
b664dc94
JB
91 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
92 LIBDIR=/%{_lib}
1d75db49
AM
93
94%clean
95rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
96
b664dc94
JB
97%post libs -p /sbin/ldconfig
98%postun libs -p /sbin/ldconfig
99
1d75db49
AM
100%files
101%defattr(644,root,root,755)
5b5b3cf4 102%doc LICENSE README
1d75db49
AM
103%attr(755,root,root) /sbin/crda
104%attr(755,root,root) /sbin/regdbdump
5b5b3cf4
JB
105%{_mandir}/man8/crda.8*
106%{_mandir}/man8/regdbdump.8*
1d75db49 107/lib/udev/rules.d/85-regulatory.rules
b664dc94
JB
108
109%files libs
110%defattr(644,root,root,755)
111%attr(755,root,root) /%{_lib}/libreg.so
112
113%files devel
114%defattr(644,root,root,755)
115%{_includedir}/reglib
This page took 0.166549 seconds and 4 git commands to generate.