]> git.pld-linux.org Git - packages/coq.git/commitdiff
- pl, missing dirs
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Tue, 21 Oct 2003 18:49:38 +0000 (18:49 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    coq.spec -> 1.4

coq.spec

index 67477289ed4637ac02c29f7a3dc595fcdf5cedca..2d5c058bcfb48559ae1d63c3ba64517f16d9230c 100644 (file)
--- a/coq.spec
+++ b/coq.spec
@@ -1,17 +1,18 @@
 Summary:       The Coq Proof Assistant
 Summary:       The Coq Proof Assistant
+Summary(pl):   Coq - narzêdzie pomagaj±ce w udowadnianiu
 Name:          coq
 Version:       7.4
 Release:       1
 License:       GPL
 Group:         Applications/Math
 Vendor:                INRIA Rocquencourt
 Name:          coq
 Version:       7.4
 Release:       1
 License:       GPL
 Group:         Applications/Math
 Vendor:                INRIA Rocquencourt
-URL:           http://coq.inria.fr
 Source0:       ftp://ftp.inria.fr/INRIA/coq/V7.4/%{name}-%{version}.tar.gz
 # Source0-md5: 13ac61f150823e54ad84a9096e2dd646
 Patch0:                coq-ocaml-3.07.patch
 Icon:          petit-coq.gif
 Source0:       ftp://ftp.inria.fr/INRIA/coq/V7.4/%{name}-%{version}.tar.gz
 # Source0-md5: 13ac61f150823e54ad84a9096e2dd646
 Patch0:                coq-ocaml-3.07.patch
 Icon:          petit-coq.gif
-BuildRequires: ocaml
+URL:           http://coq.inria.fr/
 BuildRequires: emacs
 BuildRequires: emacs
+BuildRequires: ocaml
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
@@ -20,7 +21,16 @@ Coq is a proof assistant which:
   - check mechanically proofs of these assertions,
   - helps to find formal proofs,
   - extracts a certified program from the constructive proof of its
   - check mechanically proofs of these assertions,
   - helps to find formal proofs,
   - extracts a certified program from the constructive proof of its
-    formal specification,
+    formal specification.
+
+%description -l pl
+Coq to narzêdzie pomagaj±ce w udowadnianiu, które:
+ - pozwala uporaæ siê z twierdzeniami dotycz±cymi rachunku
+   ró¿niczkowego,
+ - mechanicznie sprawdzaæ dowody tych twierdzeñ,
+ - pomagaæ w znalezieniu formalnych dowodów,
+ - wyci±gaæ program o dowiedzionej poprawno¶ci z konstruktywnego
+   dowodu jego formalnej specyfikacji.
 
 %prep
 %setup -q
 
 %prep
 %setup -q
@@ -40,7 +50,9 @@ Coq is a proof assistant which:
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-%{__make} -e COQINSTALLPREFIX=$RPM_BUILD_ROOT/ install
+
+%{__make} -e install \
+       COQINSTALLPREFIX=$RPM_BUILD_ROOT/
 # To install only locally the binaries compiled with absolute paths
 
 %clean
 # To install only locally the binaries compiled with absolute paths
 
 %clean
@@ -61,6 +73,9 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coq-interface.opt
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/parser
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coq_vo2xml
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coq-interface.opt
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/parser
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coq_vo2xml
+%dir %{_libdir}/coq
+%dir %{_libdir}/coq/theories
+%dir %{_libdir}/coq/theories/*
 %{_libdir}/coq/theories/Init/Datatypes.vo
 %{_libdir}/coq/theories/Init/DatatypesSyntax.vo
 %{_libdir}/coq/theories/Init/Peano.vo
 %{_libdir}/coq/theories/Init/Datatypes.vo
 %{_libdir}/coq/theories/Init/DatatypesSyntax.vo
 %{_libdir}/coq/theories/Init/Peano.vo
@@ -249,6 +264,8 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{_libdir}/coq/theories/Sorting/Permutation.vo
 %{_libdir}/coq/theories/Sorting/Sorting.vo
 %{_libdir}/coq/contrib/omega/Omega.vo
 %{_libdir}/coq/theories/Sorting/Permutation.vo
 %{_libdir}/coq/theories/Sorting/Sorting.vo
 %{_libdir}/coq/contrib/omega/Omega.vo
+%dir %{_libdir}/coq/contrib
+%dir %{_libdir}/coq/contrib/*
 %{_libdir}/coq/contrib/romega/ReflOmegaCore.vo
 %{_libdir}/coq/contrib/romega/ROmega.vo
 %{_libdir}/coq/contrib/ring/ArithRing.vo
 %{_libdir}/coq/contrib/romega/ReflOmegaCore.vo
 %{_libdir}/coq/contrib/romega/ROmega.vo
 %{_libdir}/coq/contrib/ring/ArithRing.vo
@@ -277,6 +294,7 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{_libdir}/coq/contrib/fourier/Fourier.vo
 %{_libdir}/coq/contrib/interface/Centaur.vo
 %{_libdir}/coq/contrib/cc/CC.vo
 %{_libdir}/coq/contrib/fourier/Fourier.vo
 %{_libdir}/coq/contrib/interface/Centaur.vo
 %{_libdir}/coq/contrib/cc/CC.vo
+%dir %{_libdir}/coq/states
 %{_libdir}/coq/states/barestate.coq
 %{_libdir}/coq/states/initial.coq
 %{_datadir}/emacs/site-lisp/coq.el
 %{_libdir}/coq/states/barestate.coq
 %{_libdir}/coq/states/initial.coq
 %{_datadir}/emacs/site-lisp/coq.el
This page took 0.096835 seconds and 4 git commands to generate.