- fix build with libnotify 0.7
[packages/compiz-fusion-plugins-extra.git] / compiz-fusion-plugins-extra.spec
1 %define pkgname compiz-plugins-extra
2 Summary:        Extra Compiz Fusion plugins
3 Summary(pl.UTF-8):      Dodatkowe wtyczki Compiz Fusion
4 Name:           compiz-fusion-plugins-extra
5 Version:        0.8.6
6 Release:        2
7 License:        GPL v2+
8 Group:          X11
9 Source0:        http://releases.compiz.org/%{version}/%{pkgname}-%{version}.tar.bz2
10 # Source0-md5:  fdeec3e437e70d7f68900c031f3165d5
11 Source1:        compizcap.png
12 Source2:        fusioncap.png
13 Source3:        splash_background.png
14 Source4:        splash_logo.png
15 Patch0:         %{name}-libnotify.patch
16 URL:            http://www.compiz.org/
17 BuildRequires:  GConf2-devel
18 BuildRequires:  OpenGL-devel
19 BuildRequires:  OpenGL-GLU-devel
20 BuildRequires:  autoconf >= 2.57
21 BuildRequires:  automake >= 1:1.9
22 BuildRequires:  cairo-devel >= 1.0
23 # No current version, take last one:
24 #BuildRequires: compiz-bcop >= %{version}
25 BuildRequires:  compiz-bcop >= 0.8.4
26 BuildRequires:  compiz-devel >= %{version}
27 BuildRequires:  compiz-fusion-plugins-main-devel >= %{version}
28 BuildRequires:  gettext-devel
29 BuildRequires:  glib2-devel >= 2.0
30 BuildRequires:  intltool >= 0.35.0
31 BuildRequires:  libnotify-devel
32 BuildRequires:  libtool
33 BuildRequires:  pango-devel >= 1:1.10.0
34 BuildRequires:  pkgconfig
35 Requires:       compiz >= %{version}
36 Obsoletes:      beryl-plugins
37 Obsoletes:      beryl-plugins-unsupported
38 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
39
40 %description
41 Addhelper: Darkens unfocused windows so the user can concentrate on
42     the focused window.
43 Bench: Displays the current frames per second as a simple benchmark.
44 Crashhandler: Creates a backtrace of a Compiz crash and is able to
45     start an alternative window manager.
46 Cubecaps: Displays top and bottom caps on Compiz Cube.
47 Cubereflex: Adds a reflective ground to the Compiz Cube plugin.
48 ExtraWM: Adds additional window manager actions to Compiz.
49 Fadedesktop: Fades windows out to display the desktop background.
50 Firepaint: Draw with fire on the screen.
51 Gears: Renders the famous "glxgears" gears inside of the transparent
52     cube.
53 Goto-Viewport: Switches to a given viewport by pressing a keybinding
54     and the viewport number.
55 Group: Enables the grouping of windows to resize and move them, and
56     the tabbing of several windows together.
57 Motion blur (mblur): Creates a motion blur for different screen
58     animations.
59 Reflex: Draws a reflection behind transparent areas of a window.
60 Scalefilter: Provides a way to filter and select windows by title
61     while using the Compiz Scale plugin.
62 Showdesktop: Slides all windows toward the edges of the screen to
63     expose the desktop.
64 Splash: Displays a simple animated splash image.
65 Trailfocus: Gradually dims windows as other windows gain focus.
66 Widget: Features a widget layer similar to OS X Dashboard.
67
68 %description -l pl.UTF-8
69 Addhelper: Przyciemnia nieaktywne okna umożliwiając użytkownikowi
70     skupienie się na aktywnym oknie.
71 Bench: Wyświetla liczbę klatek na sekundę.
72 Crashhandler: Tworzy backtrace po wysypaniu się Compiza i jest w
73     stanie włączyć alternatywny menedżer okien.
74 Cubecaps: Wyświetla górną i dolną powierzchnię na kostce.
75 Cubereflex: Dodaje odbijającą światło powierzchnię pod kostką.
76 ExtraWM: Dodaje dodatkowe akcje menedżera okien do Compiza.
77 Fadedesktop: Okna zanikają, by pokazać pulpit.
78 Firepaint: Rysowanie oknem na ekranie.
79 Gears: Renderuje zębatki z "glxgears" wewnątrz przezroczystej kostki.
80 Goto-Viewport: Przełącza na dany viewport po naciśnięciu skrótu
81     klawiszowego.
82 Group: Umożliwia grupowanie okien w celu zmiany rozmiaru i
83     przesuwania, jak również zgrupowanie okien za pomocą zakładek.
84 Motion blur (mblur): Umożliwia rozmycie ekranu w czasie animacji
85     ekranowych.
86 Reflex: Rysuje odbicie pod przezroczystymi obszarami okna.
87 Scalefilter: Umożliwia filtrowanie i wybór okien po nazwie podczas
88     używania wtyczki Scale.
89 Showdesktop: Usuwa okna w kąty ekranu by odsłonić pulpit.
90 Splash: Wyświetla prosty animowany ekran powitalny.
91 Trailfocus: Powili przyciemnia nieaktywne okna.
92 Widget: Tworzy warstwę z widgetami, podobną do Dashboarda w OS X.
93
94 %package devel
95 Summary:        Header file for animation addon plugin
96 Summary(pl.UTF-8):      Plik nagłówkowy wtyczki animation addon
97 Group:          X11/Development/Libraries
98
99 %description devel
100 Header file for animation addon plugin.
101
102 %description devel -l pl.UTF-8
103 Plik nagłówkowy wtyczki animation addon.
104
105 %prep
106 %setup -q -n %{pkgname}-%{version}
107 %patch0 -p1
108
109 %build
110 %{__glib_gettextize}
111 %{__intltoolize} --automake
112 %{__libtoolize}
113 %{__aclocal}
114 %{__autoconf}
115 %{__autoheader}
116 %{__automake}
117 %configure \
118         --disable-static
119 %{__make}
120
121 %install
122 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
123
124 %{__make} install \
125         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
126
127 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/compiz/*.la
128
129 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/compiz
130 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/compiz
131 install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/compiz
132 install %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/compiz
133
134 %find_lang %{pkgname}
135
136 %clean
137 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
138
139 %files -f %{pkgname}.lang
140 %defattr(644,root,root,755)
141 %doc AUTHORS
142 %attr(755,root,root) %{_libdir}/compiz/*.so
143 %{_datadir}/compiz/*.xml
144 %{_datadir}/compiz/*.png
145
146 %files devel
147 %defattr(644,root,root,755)
148 %{_includedir}/compiz/compiz-animationaddon.h
149 %{_pkgconfigdir}/compiz-animationaddon.pc
This page took 0.100151 seconds and 3 git commands to generate.