- updated to 3.11.2
[packages/collectd.git] / collectd.spec
1 # TODO:
2 # - mysql subpackage
3 # - lm_sensors subpackage
4 # - hddtemp subpackage
5 # - initscripts for local/client/server mode (subpackage ?)
6 # - collection CGI script
7 # - package contrib scripts as %doc
8 Summary:        Collects system information in RRD files
9 Summary(pl.UTF-8):      Zbieranie informacji o systemie w plikach RRD
10 Name:           collectd
11 Version:        3.11.2
12 Release:        0.2
13 License:        GPL v2
14 Group:          Daemons
15 Source0:        http://collectd.org/files/%{name}-%{version}.tar.gz
16 # Source0-md5:  40f4c3689c2c049497a8b1a47e01cc75
17 Source1:        %{name}.conf
18 Patch0:         %{name}-include.patch
19 URL:            http://collectd.org/
20 BuildRequires:  autoconf
21 BuildRequires:  automake
22 BuildRequires:  curl-devel
23 BuildRequires:  libstatgrab-devel >= 0.12
24 BuildRequires:  libpcap-devel
25 BuildRequires:  libtool
26 BuildRequires:  mysql-devel
27 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.228
28 BuildRequires:  rrdtool-devel
29 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
30 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
31
32 %description
33 collectd is a small daemon which collects system information every 10
34 seconds and writes the results in an RRD-file.
35
36 In contrast to most similar software, collectd is not a script but
37 written in plain C for performance and portability. As a daemon it
38 stays in memory, so there is no need to start up a heavy interpreter
39 every time new values should be logged. This allows collectd to have a
40 10 second resolution while being nice to the system.
41
42 %description -l pl.UTF-8
43 collectd to mały demon zbierający co 10 sekund informacje o systemie i
44 zapisujący wyniki do pliku RRD.
45
46 W odróżnieniu od innych podobnych programów collectd nie jest
47 skryptem, lecz jest napisany w czystym C z myślą o wydajności i
48 przenośności. Jako demon pozostaje w pamięci, więc nie ma potrzeby
49 urychamiania ciężkiego interpretera za każdym razem, kiedy powinny być
50 zapisane nowe wartości. Dzięki temu collect może mieć rozdzielczość 10
51 sekund i nie obciążać zbytnio systemu.
52
53 %prep
54 %setup -q
55 %patch -p1
56
57 %build
58 %{__libtoolize}
59 %{__aclocal}
60 %{__autoconf}
61 %{__autoheader}
62 %{__automake}
63 %configure \
64         --with-libstatgrab=/usr \
65         --with-lm-sensors=/usr \
66         --with-libmysql=/usr \
67 %{__make}
68
69 %install
70 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
71
72 %{__make} install \
73         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
74
75 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.conf
76
77 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
78
79 %clean
80 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
81
82 %post
83 /sbin/chkconfig --add %{name}
84 %service %{name} restart
85
86 %preun
87 if [ "$1" = "0" ]; then
88         %service -q %{name} stop
89         /sbin/chkconfig --del %{name}
90 fi
91
92 %files
93 %defattr(644,root,root,755)
94 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO
95
96 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/collectd
97 %dir %{_libdir}/%{name}
98 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apache.so
99 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apcups.so
100 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apple_sensors.so
101 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/battery.so
102 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/cpufreq.so
103 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/cpu.so
104 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/df.so
105 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/disk.so
106 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/dns.so
107 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/email.so
108 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/hddtemp.so
109 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/load.so
110 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/mbmon.so
111 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/memory.so
112 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/multimeter.so
113 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/mysql.so
114 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/nfs.so
115 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ntpd.so
116 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ping.so
117 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/processes.so
118 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/sensors.so
119 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/serial.so
120 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/swap.so
121 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/tape.so
122 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/traffic.so
123 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/users.so
124 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/vserver.so
125 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/wireless.so
126
127 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.conf
128
129 #%attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/%{name}
130 #%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/%{name}
131
132 %{_mandir}/man1/collectd.1*
133 %{_mandir}/man5/collectd.conf.5*
This page took 0.083603 seconds and 3 git commands to generate.