- up to 4.7.2, rm obsolete as_needed.patch
[packages/collectd.git] / collectd.spec
1 # Conditional build:
2 %bcond_without  curl            # apache, ascent, bind, curl and nginx plugins
3 %bcond_without  dns             # DNS plugin
4 %bcond_without  ipmi            # IPMI plugin
5 %bcond_without  iptables        # iptables plugin
6 %bcond_without  libesmtp        # notify_email plugin
7 %bcond_with     multimeter      # multimeter plugin
8 %bcond_without  mysql           # MySQL plugin
9 %bcond_without  netlink         # netlink plugin
10 %bcond_without  notify          # notify_desktop plugin
11 %bcond_without  ping            # ping plugin
12 %bcond_without  psql            # PostgreSQL plugin
13 %bcond_without  rrd             # rrdtool and rrdcached plugins
14 %bcond_without  sensors         # sensors plugin
15 %bcond_without  snmp            # SNMP plugin
16 %bcond_without  ups             # nut plugin
17 %bcond_without  xml             # ascent, bind and libvirt plugins
18 %bcond_without  xmms            # XMMS plugin
19
20 # http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=358637
21 %ifarch %{x8664}
22 %undefine with_iptables
23 %undefine with_netlink
24 %endif
25
26 Summary:        Collects system information in RRD files
27 Summary(pl.UTF-8):      Zbieranie informacji o systemie w plikach RRD
28 Name:           collectd
29 Version:        4.7.2
30 Release:        1
31 License:        GPL v2
32 Group:          Daemons
33 Source0:        http://collectd.org/files/%{name}-%{version}.tar.bz2
34 # Source0-md5:  5018d578cbacdca4e874876dc6275865
35 Source1:        %{name}.conf
36 Source2:        %{name}.init
37 Source3:        %{name}-http.conf
38 Source4:        %{name}-lighttpd.conf
39 Source10:       %{name}-df.conf
40 Source11:       %{name}-rrdtool.conf
41 Patch0:         %{name}-collection.patch
42 URL:            http://collectd.org/
43 %{?with_ipmi:BuildRequires:     OpenIPMI-devel >= 2.0.14-3}
44 BuildRequires:  autoconf
45 BuildRequires:  automake
46 %{?with_curl:BuildRequires:     curl-devel}
47 BuildRequires:  hal-devel
48 %{?with_iptables:BuildRequires: iptables-devel >= 1.4.1.1-4}
49 BuildRequires:  libdbi-devel
50 %{?with_libesmtp:BuildRequires: libesmtp-devel}
51 BuildRequires:  libltdl-devel
52 %{?with_netlink:BuildRequires:  libnetlink-devel}
53 %{?with_notify:BuildRequires:   libnotify-devel}
54 %{?with_ping:BuildRequires:     liboping-devel}
55 %{?with_dns:BuildRequires:      libpcap-devel}
56 BuildRequires:  libstatgrab-devel >= 0.12
57 BuildRequires:  libstdc++-devel
58 BuildRequires:  libtool
59 %{?with_xml:BuildRequires:      libxml2-devel}
60 %{?with_sensors:BuildRequires:  lm_sensors-devel}
61 %{?with_mysql:BuildRequires:    mysql-devel}
62 %{?with_snmp:BuildRequires:     net-snmp-devel}
63 %{?with_ups:BuildRequires:      nut-devel}
64 BuildRequires:  perl-devel
65 %{?with_psql:BuildRequires:     postgresql-devel}
66 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.268
67 %{?with_rrd:BuildRequires:      rrdtool-devel}
68 %{?with_xmms:BuildRequires:     xmms-devel}
69 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
70 Requires:       rc-scripts
71 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
72
73 %define         _pkglibdir      %{_sharedstatedir}/%{name}
74 %define         _webapps        /etc/webapps
75 %define         _webapp         %{name}
76 %define         _webappdir      %{_webapps}/%{_webapp}
77 %define         _appdir         %{_datadir}/%{_webapp}
78
79 %description
80 collectd is a small daemon which collects system information every 10
81 seconds and writes the results in an RRD-file.
82
83 In contrast to most similar software, collectd is not a script but
84 written in plain C for performance and portability. As a daemon it
85 stays in memory, so there is no need to start up a heavy interpreter
86 every time new values should be logged. This allows collectd to have a
87 10 second resolution while being nice to the system.
88
89 %description -l pl.UTF-8
90 collectd to mały demon zbierający co 10 sekund informacje o systemie
91 i zapisujący wyniki do pliku RRD.
92
93 W odróżnieniu od innych podobnych programów collectd nie jest
94 skryptem, lecz jest napisany w czystym C z myślą o wydajności i
95 przenośności. Jako demon pozostaje w pamięci, więc nie ma potrzeby
96 urychamiania ciężkiego interpretera za każdym razem, kiedy powinny
97 być zapisane nowe wartości. Dzięki temu collect może mieć
98 rozdzielczość 10 sekund i nie obciążać zbytnio systemu.
99
100 %package libs
101 Summary:        %{name} libraries
102 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki %{name}
103 Group:          Libraries
104
105 %description libs
106 %{name} libraries.
107
108 %description libs -l pl.UTF-8
109 Biblioteki %{name}.
110
111 %package devel
112 Summary:        Header files for %{name} libraries
113 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe bibliotek %{name}
114 Group:          Development/Libraries
115 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
116
117 %description devel
118 Header files for %{name} libraries.
119
120 %description devel -l pl.UTF-8
121 Pliki nagłówkowe bibliotek %{name}.
122
123 %package static
124 Summary:        Static files for %{name} libraries
125 Summary(pl.UTF-8):      Pliki statyczne bibliotek %{name}
126 Group:          Development/Libraries
127 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
128
129 %description static
130 Static files for %{name} libraries.
131
132 %description static -l pl.UTF-8
133 Pliki statyczne bibliotek %{name}.
134
135 %package apache
136 Summary:        apache-plugin for collectd
137 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka apache dla collectd
138 Group:          Daemons
139 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
140
141 %description apache
142 This plugin collect data provided by Apache's `mod_status'.
143
144 %description apache -l pl.UTF-8
145 Wtyczka collectd zbierająca informacje udostępniane przez moduł
146 'mod_status' Apacha.
147
148 %package apcups
149 Summary:        APC UPS plugin for collectd
150 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka APC UPS dla collectd
151 Group:          Daemons
152 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
153
154 %description apcups
155 APC UPS plugin for collectd.
156
157 %package ascent
158 Summary:        ascent-plugin for collectd
159 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka ascent dla collectd
160 Group:          Daemons
161 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
162
163 %description ascent
164 ascent plugin for collectd.
165
166 %package battery
167 Summary:        battery plugin for collectd
168 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka battery dla collectd
169 Group:          Daemons
170 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
171
172 %description battery
173 This plugin collects the battery's charge, the drawn current and the
174 battery's voltage.
175
176 %package bind
177 Summary:        bind plugin for collectd
178 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka bind dla collectd
179 Group:          Daemons
180 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
181
182 %description bind
183 Starting with BIND 9.5.0, the most widely used DNS server software
184 provides extensive statistics about queries, responses and lots of
185 other information. The bind plugin retrieves this information that's
186 encoded in XML and provided via HTTP and submits the values to
187 collectd.
188
189 %package collection
190 Summary:        Web script for collectd
191 Summary(pl_PL.UTF-8):   Web script for collectd
192 Group:          Applications/WWW
193 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
194 Requires:       perl(CGI)
195 Requires:       perl(Data::Dumper)
196 Requires:       perl(HTML::Entities)
197 Requires:       perl(RRDs)
198 Requires:       perl(URI::Escape)
199 Requires:       webserver(cgi)
200 Suggests:       fonts-TTF-DejaVu
201
202 %description collection
203 Web script for collectd.
204
205 %package collection3
206 Summary:        Web script for collectd
207 Summary(pl_PL.UTF-8):   Web script for collectd
208 Group:          Applications/WWW
209 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
210 Requires:       perl(Config::General)
211 Requires:       perl(HTML::Entities)
212 Requires:       perl(RRDs)
213 Requires:       webserver(cgi)
214 Suggests:       fonts-TTF-DejaVu
215
216 %description collection3
217 Web script for collectd.
218
219 %package conntrack
220 Summary:        conntrack-plugin for collectd
221 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka conntrack dla collectd
222 Group:          Daemons
223 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
224
225 %description conntrack
226 The conntrack-plugin collects the connection tracking table size.
227
228 %package cpu
229 Summary:        cpu-plugin for collectd
230 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka cpu dla collectd
231 Group:          Daemons
232 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
233
234 %description cpu
235 The cpu-plugin collects the amount of time spent by the CPU in various
236 states, most notably executing user code, executing system code,
237 waiting for IO operations and being idle.
238
239 %package cpufreq
240 Summary:        cpufreq-plugin for collectd
241 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka cpufreq dla collectd
242 Group:          Daemons
243 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
244
245 %description cpufreq
246 Collects the current CPU's frequency, mostly for mobile computers.
247
248 %package csv
249 Summary:        CSV output plugin for collectd
250 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka wyjściowa CSV dla collectd
251 Group:          Daemons
252 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
253
254 %description csv
255 CSV output plugin for collectd.
256
257 %package curl
258 Summary:        cURL output plugin for collectd
259 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka wyjściowa cURL dla collectd
260 Group:          Daemons
261 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
262
263 %description curl
264 The curl plugin uses the libcurl to read web pages and the match
265 infrastructure (the same code used by the tail plugin) to use regular
266 expressions with the received data.
267
268 %package dbi
269 Summary:        dbi plugin for collectd
270 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka dbi dla collectd
271 Group:          Daemons
272 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
273
274 %description dbi
275 This plugin uses the dbi library to connect to various databases,
276 execute SQL statements and read back the results. dbi is an acronym
277 for "database interface" in case you were wondering about the name.
278 You can configure how each column is to be interpreted and the plugin
279 will generate one or more data sets from each row returned according
280 to these rules.
281
282 %package df
283 Summary:        df-plugin for collectd
284 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka df dla collectd
285 Group:          Daemons
286 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
287
288 %description df
289 The df-plugin collects file system usage information, i. e. basically
290 how much space on a mounted partition is used and how much is
291 available. It's named after and very similar to the df(1) UNIX command
292 that's been around forever.
293
294 %package disk
295 Summary:        disk-plugin for collectd
296 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka disk dla collectd
297 Group:          Daemons
298 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
299
300 %description disk
301 This plugin collects performance statistics of harddisks and, where
302 supported, partitions.
303
304 %package dns
305 Summary:        dns-plugin for collectd
306 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka dns dla collectd
307 Group:          Daemons
308 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
309 Requires:       perl-rrdtool
310
311 %description dns
312 This plugin has a similar functionality to dnstop: It uses libpcap to
313 get a copy of all traffic from/to port UDP/53 (that's the DNS port),
314 interprets the packets and collects statistics of your DNS traffic.
315
316 %package email
317 Summary:        email-plugin for collectd
318 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka email dla collectd
319 Group:          Daemons
320 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
321
322 %description email
323 The email plugin opens an UNIX-socket over which one can submit email
324 statistics, such as the number of ``ham'', ``spam'', ``virus'', etc.
325 mails received/handled, spam scores and matched spam checks.
326
327 This plugin is intended to be used with the the
328 Mail::SpamAssassin::Plugin::Collectd manpage SpamAssassin-plugin which
329 is included in contrib/, but is of course not limited to that use.
330
331 %package entropy
332 Summary:        entropy-plugin for collectd
333 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka entropy dla collectd
334 Group:          Daemons
335 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
336
337 %description entropy
338 entropy plugin for collectd.
339
340 %package exec
341 Summary:        exec-plugin for collectd
342 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka exec dla collectd
343 Group:          Daemons
344 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
345
346 %description exec
347 The exec plugin forks of an executable either to receive values or to
348 dispatch notifications to the outside world.
349
350 %package filecount
351 Summary:        filecount-plugin for collectd
352 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka filecount dla collectd
353 Group:          Daemons
354 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
355
356 %description filecount
357 The filecount-plugin does something very simple: Count the number of
358 files in a directory and all its subdirectories. This can be used for
359 a variety of statistics, for example the queue length of an MTA, the
360 number of PHP sessions of a web server or simply the number of files
361 in your home directory.
362
363 %package fscache
364 Summary:        fscache-plugin for collectd
365 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka fscache dla collectd
366 Group:          Daemons
367 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
368
369 %description fscache
370 The fscache-plugin collects statistics about Linux file-system based
371 caching framework.
372
373 %package hddtemp
374 Summary:        hddtemp-plugin for collectd
375 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka hddtemp dla collectd
376 Group:          Daemons
377 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
378 Suggests:       hddtemp-hddtempd
379
380 %description hddtemp
381 Temperature of harddisks. The temperatures are provided via S.M.A.R.T.
382 and queried by the external hddtemp-daemon.
383
384 %package interface
385 Summary:        interface-plugin for collectd
386 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka interface dla collectd
387 Group:          Daemons
388 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
389
390 %description interface
391 The interface-plugin collects information about the traffic (octets),
392 packets and errors of interfaces.
393
394 %package iptables
395 Summary:        iptables-plugin for collectd
396 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka iptables dla collectd
397 Group:          Daemons
398 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
399
400 %description iptables
401 With this plugin you can gather statistics from your ip_tables based
402 packetfilter (aka. firewall). It can collect the byte- and
403 packet-counters of selected rules and submit them to collectd. You can
404 select rules that should be collected wither by its position (e.g.
405 "the fourth rule in the INPUT queue in the filter table") or by its
406 comment (using the COMMENT match). This means that depending on your
407 firewall layout you can collect certain services (such as the amount
408 of web-traffic), source or destination hosts or networks, dropped
409 packets and much more.
410
411 %package ipmi
412 Summary:        ipmi-plugin for collectd
413 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka ipmi dla collectd
414 Group:          Daemons
415 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
416
417 %description ipmi
418 ipmi plugin for collectd.
419
420 %description ipmi -l pl.UTF-8
421 Wtyczka ipmi dla collectd.
422
423 %package irq
424 Summary:        IRQs-plugin for collectd
425 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka IRQs dla collectd
426 Group:          Daemons
427 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
428
429 %description irq
430 IRQs plugin for collectd.
431
432 %package load
433 Summary:        load-plugin for collectd
434 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka load dla collectd
435 Group:          Daemons
436 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
437
438 %description load
439 Collects the system load. These numbers give a rough overview over the
440 utilization of a machine, though their meaning is mostly overrated.
441
442 %package logfile
443 Summary:        logfile-plugin for collectd
444 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka logfile dla collectd
445 Group:          Daemons
446 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
447
448 %description logfile
449 Logfile plugin for collectd.
450
451 %package match_regex
452 Summary:        match_regex plugin for collectd
453 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka match_regex dla collectd
454 Group:          Daemons
455 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
456
457 %description match_regex
458 match_regex plugin for collectd.
459
460 %package match_timediff
461 Summary:        match_timediff plugin for collectd
462 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka match_timediff dla collectd
463 Group:          Daemons
464 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
465
466 %description match_timediff
467 match_timediff plugin for collectd.
468
469 %package match_value
470 Summary:        match_value plugin for collectd
471 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka match_value dla collectd
472 Group:          Daemons
473 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
474
475 %description match_value
476 match_value plugin for collectd.
477
478 %package mbmon
479 Summary:        mbmon plugin for collectd
480 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka mbmon dla collectd
481 Group:          Daemons
482 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
483
484 %description mbmon
485 The mbmon plugin uses mbmon to retrieve temperature, voltage, etc.
486
487 %package memcached
488 Summary:        memcached-plugin for collectd
489 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka memcached dla collectd
490 Group:          Daemons
491 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
492
493 %description memcached
494 The memcached plugin connects to a memcached daemon and collects the
495 number of connections and requests handled by the daemon, the CPU
496 resources consumed, number of items cached, number of threads, and
497 bytes sent and received.
498
499 %package memory
500 Summary:        memory-plugin for collectd
501 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka memory dla collectd
502 Group:          Daemons
503 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
504
505 %description memory
506 Collects physical memory utilization for collectd.
507
508 %package multimeter
509 Summary:        multimeter-plugin for collectd
510 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka multimeter dla collectd
511 Group:          Daemons
512 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
513
514 %description multimeter
515 Multimeter plugin for collectd.
516
517 %package mysql
518 Summary:        mysql-plugin for collectd
519 Summary(pl_PL.UTF-8):   Moduł mysql dla collectd.
520 Group:          Daemons
521 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
522 Requires:       mysql-client
523
524 %description mysql
525 MySQL querying plugin. This plugins provides data of issued commands,
526 called handlers and database traffic.
527
528 %description mysql -l pl.UTF-8
529 Moduł odpytujący MySQL. Wtyczka udostępnia dane o wydawanych
530 poleceniach, wywoływanych procedurach obsługi i ruchu bazodanowym.
531
532 %package netlink
533 Summary:        netlink-plugin for collectd
534 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka netlink dla collectd
535 Group:          Daemons
536 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
537
538 %description netlink
539 This plugin will open a netlink socket to the Linux kernel and use it
540 to get statistics for interfaces, qdiscs, classes, and, if you can
541 make use of it, filters. Since in most setups many of the statistics
542 this plugin can collect aren't of interest, you can select which
543 information to gather using the configuration.
544
545 %package network
546 Summary:        network-plugin for collectd
547 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka network dla collectd
548 Group:          Daemons
549 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
550
551 %description network
552 nginx plugin for collectd.
553
554 %package nfs
555 Summary:        NFS-plugin for collectd
556 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka NFS dla collectd
557 Group:          Daemons
558 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
559
560 %description nfs
561 The nfs plugin counts the number of procedure calls of the different
562 NFS procedures.
563
564 %package nginx
565 Summary:        nginx-plugin for collectd
566 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka nginx dla collectd
567 Group:          Daemons
568 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
569
570 %description nginx
571 This plugin collects the number of connections and requests handled by
572 the nginx daemon, a HTTP and mail server/proxy. It queries the page
573 provided by the ngx_http_stub_status_module module, which isn't
574 compiled by default.
575
576 %package notify_desktop
577 Summary:        notify_desktop for collectd
578 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka notify_desktop dla collectd
579 Group:          Daemons
580 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
581 Requires:       dbus(org.freedesktop.Notifications)
582
583 %description notify_desktop
584 This plugin sends a desktop notification to a notification daemon, as
585 defined in the Desktop Notification Specification.
586
587 %package notify_email
588 Summary:        notify_email-plugin for collectd
589 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka notify_email dla collectd
590 Group:          Daemons
591 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
592
593 %description notify_email
594 notify_email plugin for collectd.
595
596 %package ntpd
597 Summary:        ntpd-plugin for collectd
598 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka ntpd dla collectd
599 Group:          Daemons
600 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
601
602 %description ntpd
603 NTPd plugin for collectd.
604
605 %package nut
606 Summary:        nut-plugin for collectd
607 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka nut dla collectd
608 Group:          Daemons
609 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
610
611 %description nut
612 UPS statistics using the Network UPS Tools. These statistics include
613 basically everything NUT will give us, including voltages, currents,
614 power, frequencies, load, and temperatures.
615
616 %package openvpn
617 Summary:        openvpn plugin for collectd
618 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka openvpn dla collectd
619 Group:          Daemons
620 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
621 Requires:       openvpn
622
623 %description openvpn
624 The OpenVPN plugin reads a status file maintained by OpenVPN and
625 gathers traffic statistics about connected clients.
626
627 %package ping
628 Summary:        ping-plugin for collectd
629 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka ping dla collectd
630 Group:          Daemons
631 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
632 Requires:       liboping >= 1.1.2
633
634 %description ping
635 The network latency is measured as a roundtrip time. An
636 ICMP-echo-request (aka. "ping")is sent to a host and the time needed
637 for his echo-reply (aka. "pong") to arrive is measured. If a reply is
638 not received within one second the plugin will no longer expect a
639 reply and return. This may happen in several circumstances, e. g. the
640 packet is lost, the host is down, a router has dismissed the packet,
641 etc.
642
643 %package postgresql
644 Summary:        mysql-plugin for collectd
645 Summary(pl_PL.UTF-8):   Moduł postgresql dla collectd.
646 Group:          Daemons
647 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
648
649 %description postgresql
650 The postgresql plugin queries statistics from PostgreSQL databases. It
651 keeps a persistent connection to all configured databases and tries to
652 reconnect if the connection has been interrupted.
653
654 %package powerdns
655 Summary:        powerdns-plugin for collectd
656 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka powerdns dla collectd
657 Group:          Daemons
658 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
659
660 %description powerdns
661 The powerdns plugin queries statistics from an authoritative PowerDNS
662 nameserver and/or a PowerDNS recursor. Since both offer a wide variety
663 of values, many of which are probably meaningless to most users, but
664 may be useful for some.
665
666 %package processes
667 Summary:        processes-plugin for collectd
668 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka processes dla collectd
669 Group:          Daemons
670 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
671
672 %description processes
673 This plugin collects the number of processes, grouped by their state
674 (e.g. running, sleeping, zombies, etc.). In addition to that, it can
675 select detailed statistics about selected processes, grouped by name.
676
677 %package protocols
678 Summary:        protocols-plugin for collectd
679 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka protocols dla collectd
680 Group:          Daemons
681 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
682
683 %description protocols
684 The protocols-plugin provides information about network protocols,
685 such as IP, TCP and UDP.
686
687 %package rrdtool
688 Summary:        rrdtool-plugin for collectd
689 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka rrdtool dla collectd
690 Group:          Daemons
691 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
692 Requires:       rrdtool
693
694 %description rrdtool
695 RRDTOOL plugin for collectd.
696
697 %package sensors
698 Summary:        sensors-plugin for collectd
699 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka sensors dla collectd
700 Group:          Daemons
701 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
702
703 %description sensors
704 This plugin uses lm-sensors to read hardware sensors. You will need to
705 configure lm-sensors before this plugin will collect any usefull and
706 correct data.
707
708 %package serial
709 Summary:        serial-plugin for collectd
710 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka serial dla collectd
711 Group:          Daemons
712 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
713
714 %description serial
715 Serial plugin for collectd.
716
717 %package snmp
718 Summary:        snmp-plugin for collectd
719 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka snmp dla collectd
720 Group:          Daemons
721 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
722
723 %description snmp
724 The snmp plugin queries other hosts using SNMP, the Simple Network
725 Management Protocol, and translates the value it receives to
726 collectd's internal format and dispatches them. Depending on the write
727 plugins you have loaded they may be written to disk or submitted to
728 another instance or whatever you configured.
729
730 %package swap
731 Summary:        swap-plugin for collectd
732 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka swap dla collectd
733 Group:          Daemons
734 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
735
736 %description swap
737 Swap space plugin for collectd.
738
739 %package syslog
740 Summary:        syslog-plugin for collectd
741 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka syslog dla collectd
742 Group:          Daemons
743 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
744
745 %description syslog
746 Syslog plugin for collectd.
747
748 %package table
749 Summary:        table-plugin for collectd
750 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka table dla collectd
751 Group:          Daemons
752 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
753
754 %description table
755 The table-plugin provides parsing for table-like structured files,
756 such as many files beneath /proc.
757
758 %package target_notification
759 Summary:        target_notification-plugin for collectd
760 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka target_notification dla collectd
761 Group:          Daemons
762 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
763
764 %description target_notification
765 target_notification plugin for collectd.
766
767 %package target_replace
768 Summary:        target_replace-plugin for collectd
769 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka target_replace dla collectd
770 Group:          Daemons
771 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
772
773 %description target_replace
774 target_replace plugin for collectd.
775
776 %package target_set
777 Summary:        target_set-plugin for collectd
778 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka target_set dla collectd
779 Group:          Daemons
780 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
781
782 %description target_set
783 target_set plugin for collectd.
784
785 %package tail
786 Summary:        tail-plugin for collectd
787 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka tail dla collectd
788 Group:          Daemons
789 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
790
791 %description tail
792 The tail-plugin can be used to "tail" logfiles, i.e. follow them as
793 tail -F does. Each line is given to one or more "matches" which test
794 if the line is relevant for any statistics using a regular expression.
795
796 %package tcpconns
797 Summary:        tcpconns-plugin for collectd
798 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka tcpconns dla collectd
799 Group:          Daemons
800 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
801
802 %description tcpconns
803 The tcpconns-plugin counts the number of TCP connections to or from a
804 specified port. Typically the connectioins where you specify the local
805 port are incoming connections while the connections where you specify
806 the remote port are outgoing connections.
807
808 %package teamspeak2
809 Summary:        teamspeak2-plugin for collectd
810 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka teamspeak2 dla collectd
811 Group:          Daemons
812 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
813
814 %description teamspeak2
815 The teamspeak2 plugin connects to the query port of a teamspeak2
816 server and polls interesting global and virtual server data. The
817 plugin can query only one physical server but unlimited virtual
818 servers.
819
820 %package ted
821 Summary:        ted-plugin for collectd
822 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka ted dla collectd
823 Group:          Daemons
824 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
825
826 %description ted
827 The TED-plugin reads power consumption measurements from “The Energy
828 Detective” (TED).
829
830 %package thermal
831 Summary:        thermal-plugin for collectd
832 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka thermal dla collectd
833 Group:          Daemons
834 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
835
836 %description thermal
837 Thermal plugin for collectd.
838
839 %package unixsock
840 Summary:        unixsock-plugin for collectd
841 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka unixsock dla collectd
842 Group:          Daemons
843 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
844
845 %description unixsock
846 The unixsock plugin opens an UNIX-socket over which one can interact
847 with the daemon. This can be used to use the values collected by
848 collectd in other applications, such as monitoring, or submit
849 externally collected values to collectd.
850
851 %package uptime
852 Summary:        uptime-plugin for collectd
853 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka uptime dla collectd
854 Group:          Daemons
855 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
856
857 %description uptime
858 The uptime-plugin can collect the server's uptime.
859
860 %package users
861 Summary:        users-plugin for collectd
862 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka users dla collectd
863 Group:          Daemons
864 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
865
866 %description users
867 Number of users currently logged in.
868
869 %package uuid
870 Summary:        uuid-plugin for collectd
871 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka uuid dla collectd
872 Group:          Daemons
873 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
874
875 %description uuid
876 This plugin, if loaded, causes the Hostname to be taken from the
877 machine's UUID. The UUID is a universally unique designation for the
878 machine, usually taken from the machine's BIOS. This is most useful if
879 the machine is running in a virtual environment such as Xen, in which
880 case the UUID is preserved across shutdowns and migration.
881
882 %package vmem
883 Summary:        vmem-plugin for collectd
884 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka vmem dla collectd
885 Group:          Daemons
886 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
887
888 %description vmem
889 The vmem plugin collects information about the usage of virtual
890 memory. Since the statistics provided by the Linux kernel are very
891 detailed, they are collected very detailed.
892
893 %package vserver
894 Summary:        vserver-plugin for collectd
895 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka vserver dla collectd
896 Group:          Daemons
897 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
898
899 %description vserver
900 Collects information about the virtual servers running on a system,
901 using Linux-Vserver.
902
903 %package wireless
904 Summary:        wireless-plugin for collectd
905 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka wireless dla collectd
906 Group:          Daemons
907 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
908
909 %description wireless
910 Wireless plugin for collectd.
911
912 %package xmms
913 Summary:        xmms-plugin for collectd
914 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka xmms dla collectd
915 Group:          Daemons
916 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
917
918 %description xmms
919 This plugin collectd data provided by XMMS.
920
921 %package -n perl-Collectd
922 Summary:        Perl files from Collectd package
923 Group:          Daemons
924
925 %description -n perl-Collectd
926 Perl files from Collectd package
927
928 %prep
929 %setup -q
930 %patch0 -p1
931
932 %build
933 %{__libtoolize}
934 %{__aclocal}
935 %{__autoconf}
936 %{__autoheader}
937 %{__automake}
938
939 %configure \
940         --with-libstatgrab=/usr \
941         --with-lm-sensors=/usr \
942         --with-libmysql=/usr \
943         --%{?with_dns:en}%{!?with_dns:dis}able-dns \
944         --%{?with_ipmi:en}%{!?with_ipmi:dis}able-ipmi \
945         --%{?with_iptables:en}%{!?with_iptables:dis}able-iptables \
946         --%{?with_multimeter:en}%{!?with_multimeter:dis}able-multimeter \
947         --%{?with_mysql:en}%{!?with_mysql:dis}able-mysql \
948         --%{?with_netlink:en}%{!?with_netlink:dis}able-netlink \
949         --%{?with_notify:en}%{!?with_notify:dis}able-notify_desktop \
950         --%{?with_libesmtp:en}%{!?with_libesmtp:dis}able-notify_email \
951         --%{?with_ups:en}%{!?with_ups:dis}able-nut \
952         --%{?with_ping:en}%{!?with_ping:dis}able-ping \
953         --%{?with_psql:en}%{!?with_psql:dis}able-postgresql \
954         --%{?with_rrd:en}%{!?with_rrd:dis}able-rrdtool \
955         --%{?with_sensors:en}%{!?with_sensors:dis}able-sensors \
956         --%{?with_snmp:en}%{!?with_snmp:dis}able-snmp \
957         --%{?with_xmms:en}%{!?with_xmms:dis}able-xmms \
958         %{!?with_curl:--disable-{apache,ascent,bind,curl,nginx}} \
959         %{!?with_xml:--disable-{ascent,bind,libvirt}} \
960         --disable-ipvs \
961         --disable-libvirt \
962         --disable-perl
963
964
965 %{__make} LDFLAGS="%{rpmldflags} -lstatgrab" \
966         BUILD_WITH_OPENIPMI_CFLAGS="-I/usr/include" \
967         BUILD_WITH_OPENIPMI_LIBS="-L%{_libdir} -lOpenIPMIutils -lOpenIPMIpthread"
968
969 %install
970 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
971 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_var}/{log/,lib/%{name}},/etc/{rc.d/init.d/,collectd.d}} \
972         $RPM_BUILD_ROOT{%{_appdir}/cgi-bin,%{_webappdir},%{_pkglibdir},%{perl_vendorlib}/}
973
974 %{__make} install \
975         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
976
977 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/log/collectd.log
978 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/%{name}
979
980 # Web frontend:
981 install contrib/collection.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_webappdir}
982 install contrib/collection.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{_appdir}/cgi-bin
983 install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_webappdir}/apache.conf
984 install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_webappdir}/httpd.conf
985 install %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT%{_webappdir}/lighttpd.conf
986
987 cp -R contrib/collection3 $RPM_BUILD_ROOT%{_appdir}
988
989 ### Configs instalation ###
990 for i in `egrep "^(#|)LoadPlugin" src/collectd.conf |awk '{print $NF}' ` ; do
991         egrep "LoadPlugin $i$" src/collectd.conf | %{__sed} -e "s/^#//" > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/$i.conf
992         grep -v LoadPlugin src/collectd.conf |%{__sed} -e '/./{H;$!d;}' -e "x;/ $i>/!d;" >> $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/$i.conf
993 done
994
995 # Example config in sources: src/collectd.conf
996 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.conf
997
998 # Overwrite only files which we want to change:
999 install %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/df.conf
1000 install %{SOURCE11} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/rrdtool.conf
1001
1002 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/perl5/Collectd* $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorlib}/
1003
1004 # Cleanups:
1005 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
1006
1007 %clean
1008 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
1009
1010 %post
1011 /sbin/chkconfig --add %{name}
1012 %service %{name} restart
1013
1014 %preun
1015 if [ "$1" = "0" ]; then
1016         %service -q %{name} stop
1017         /sbin/chkconfig --del %{name}
1018 fi
1019
1020 %post   libs -p /sbin/ldconfig
1021 %postun libs -p /sbin/ldconfig
1022
1023 %define module_scripts() \
1024 %post %1 \
1025 %service %{name} restart \
1026 \
1027 %postun %1 \
1028 %service %{name} restart
1029
1030 %module_scripts apache
1031 %module_scripts apcups
1032 %module_scripts ascent
1033 %module_scripts battery
1034 %module_scripts bind
1035 %module_scripts conntrack
1036 %module_scripts cpu
1037 %module_scripts cpufreq
1038 %module_scripts csv
1039 %module_scripts curl
1040 %module_scripts dbi
1041 %module_scripts df
1042 %module_scripts disk
1043 %module_scripts dns
1044 %module_scripts email
1045 %module_scripts entropy
1046 %module_scripts exec
1047 %module_scripts filecount
1048 %module_scripts fscache
1049 %module_scripts hddtemp
1050 %module_scripts interface
1051 %module_scripts ipmi
1052 %module_scripts iptables
1053 %module_scripts irq
1054 %module_scripts load
1055 %module_scripts logfile
1056 %module_scripts match_regex
1057 %module_scripts match_timediff
1058 %module_scripts match_value
1059 %module_scripts mbmon
1060 %module_scripts memcached
1061 %module_scripts memory
1062 %module_scripts multimeter
1063 %module_scripts mysql
1064 %module_scripts netlink
1065 %module_scripts network
1066 %module_scripts nfs
1067 %module_scripts nginx
1068 %module_scripts notify_desktop
1069 %module_scripts notify_email
1070 %module_scripts ntpd
1071 %module_scripts nut
1072 %module_scripts openvpn
1073 %module_scripts ping
1074 %module_scripts postgresql
1075 %module_scripts powerdns
1076 %module_scripts processes
1077 %module_scripts protocols
1078 %module_scripts rrdtool
1079 %module_scripts sensors
1080 %module_scripts serial
1081 %module_scripts snmp
1082 %module_scripts swap
1083 %module_scripts syslog
1084 %module_scripts table
1085 %module_scripts tail
1086 %module_scripts target_notification
1087 %module_scripts target_replace
1088 %module_scripts target_set
1089 %module_scripts tcpconns
1090 %module_scripts teamspeak2
1091 %module_scripts ted
1092 %module_scripts thermal
1093 %module_scripts unixsock
1094 %module_scripts uptime
1095 %module_scripts users
1096 %module_scripts uuid
1097 %module_scripts vmem
1098 %module_scripts vserver
1099 %module_scripts wireless
1100 %module_scripts xmms
1101
1102 %triggerin collection -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
1103 %webapp_register apache %{_webapp}
1104
1105 %triggerun collection -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
1106 %webapp_unregister apache %{_webapp}
1107
1108 %triggerin collection -- apache < 2.2.0, apache-base
1109 %webapp_register httpd %{_webapp}
1110
1111 %triggerun collection -- apache < 2.2.0, apache-base
1112 %webapp_unregister httpd %{_webapp}
1113
1114 %triggerin collection -- lighttpd
1115 %webapp_register lighttpd %{_webapp}
1116
1117 %triggerun collection -- lighttpd
1118 %webapp_unregister lighttpd %{_webapp}
1119
1120 %files
1121 %defattr(644,root,root,755)
1122 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO contrib
1123 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.conf
1124 %dir %{_sysconfdir}/%{name}.d
1125 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/collectd
1126 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/collectdmon
1127 %attr(755,root,root) %{_bindir}/collectd-nagios
1128 %dir %{_datadir}/%{name}
1129 %{_datadir}/%{name}/types.db
1130 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/%{name}
1131 %{_mandir}/man1/collectd.1*
1132 %{_mandir}/man1/collectd-nagios.1*
1133 %{_mandir}/man1/collectdmon.1*
1134 %{_mandir}/man5/collectd.conf.5*
1135 %{_mandir}/man5/collectd-java.5*
1136 %{_mandir}/man5/collectd-perl.5*
1137 %{_mandir}/man5/types.db.5*
1138 %dir %{_var}/lib/%{name}
1139
1140 %files libs
1141 %defattr(644,root,root,755)
1142 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcollectdclient.so.*.*.*
1143 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libcollectdclient.so.0
1144 %dir %{_libdir}/%{name}
1145
1146 %files devel
1147 %defattr(644,root,root,755)
1148 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcollectdclient.so
1149 %{_libdir}/libcollectdclient.la
1150 %dir %{_includedir}/%{name}
1151 %{_includedir}/%{name}/*.h
1152 %{_pkgconfigdir}/libcollectdclient.pc
1153
1154 %files static
1155 %defattr(644,root,root,755)
1156 %{_libdir}/libcollectdclient.a
1157 %{_libdir}/%{name}/*.a
1158
1159 %files collection
1160 %defattr(644,root,root,755)
1161 %dir %{_webappdir}
1162 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webappdir}/collection.conf
1163 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webappdir}/apache.conf
1164 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webappdir}/httpd.conf
1165 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webappdir}/lighttpd.conf
1166 %dir %{_appdir}
1167 %dir %{_appdir}/cgi-bin
1168 %attr(755,root,root) %{_appdir}/cgi-bin/collection.cgi
1169
1170 %files collection3
1171 %defattr(644,root,root,755)
1172 %{_appdir}/collection3
1173
1174 ########## PLUGINS:
1175 %if %{with xml}
1176 %if %{with curl}
1177 %files apache
1178 %defattr(640,root,root,755)
1179 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/apache.conf
1180 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apache.so
1181 %endif
1182 %endif
1183
1184 %files apcups
1185 %defattr(644,root,root,755)
1186 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/apcups.conf
1187 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apcups.so
1188
1189 %if %{with curl}
1190 %files ascent
1191 %defattr(640,root,root,755)
1192 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/ascent.conf
1193 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ascent.so
1194 %endif
1195
1196 %files battery
1197 %defattr(644,root,root,755)
1198 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/battery.conf
1199 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/battery.so
1200
1201 %if %{with xml}
1202 %if %{with curl}
1203 %files bind
1204 %defattr(644,root,root,755)
1205 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/bind.conf
1206 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/bind.so
1207 %endif
1208 %endif
1209
1210 %files conntrack
1211 %defattr(644,root,root,755)
1212 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/conntrack.conf
1213 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/conntrack.so
1214
1215 %files cpu
1216 %defattr(644,root,root,755)
1217 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/cpu.conf
1218 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/cpu.so
1219
1220 %files cpufreq
1221 %defattr(644,root,root,755)
1222 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/cpufreq.conf
1223 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/cpufreq.so
1224
1225 %files csv
1226 %defattr(644,root,root,755)
1227 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/csv.conf
1228 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/csv.so
1229
1230 %if %{with curl}
1231 %files curl
1232 %defattr(640,root,root,755)
1233 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/curl.conf
1234 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/curl.so
1235 %endif
1236
1237 %files dbi
1238 %defattr(640,root,root,755)
1239 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/dbi.conf
1240 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/dbi.so
1241
1242 %files df
1243 %defattr(644,root,root,755)
1244 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/df.conf
1245 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/df.so
1246
1247 %files disk
1248 %defattr(644,root,root,755)
1249 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/disk.conf
1250 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/disk.so
1251
1252 %if %{with dns}
1253 %files dns
1254 %defattr(644,root,root,755)
1255 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/dns.conf
1256 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/dns.so
1257 %endif
1258
1259 %files email
1260 %defattr(644,root,root,755)
1261 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/email.conf
1262 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/email.so
1263 %{_mandir}/man5/collectd-email.5*
1264
1265 %files entropy
1266 %defattr(644,root,root,755)
1267 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/entropy.conf
1268 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/entropy.so
1269
1270 %files exec
1271 %defattr(644,root,root,755)
1272 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/exec.conf
1273 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/exec.so
1274 %{_mandir}/man5/collectd-exec.5*
1275
1276 %files filecount
1277 %defattr(644,root,root,755)
1278 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/filecount.conf
1279 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/filecount.so
1280
1281 %files fscache
1282 %defattr(644,root,root,755)
1283 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/fscache.conf
1284 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/fscache.so
1285
1286 %files hddtemp
1287 %defattr(644,root,root,755)
1288 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/hddtemp.conf
1289 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/hddtemp.so
1290
1291 %files interface
1292 %defattr(644,root,root,755)
1293 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/interface.conf
1294 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/interface.so
1295
1296 %if %{with ipmi}
1297 %files ipmi
1298 %defattr(644,root,root,755)
1299 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/ipmi.conf
1300 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ipmi.so
1301 %endif
1302
1303 %if %{with iptables}
1304 %files iptables
1305 %defattr(644,root,root,755)
1306 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/iptables.conf
1307 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/iptables.so
1308 %endif
1309
1310 %files irq
1311 %defattr(644,root,root,755)
1312 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/irq.conf
1313 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/irq.so
1314
1315 %files load
1316 %defattr(644,root,root,755)
1317 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/load.conf
1318 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/load.so
1319
1320 %files logfile
1321 %defattr(644,root,root,755)
1322 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/logfile.conf
1323 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/logfile.so
1324 %{_var}/log/collectd.log
1325
1326 %files match_regex
1327 %defattr(644,root,root,755)
1328 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/match_regex.conf
1329 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/match_regex.so
1330
1331 %files match_timediff
1332 %defattr(644,root,root,755)
1333 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/match_timediff.so
1334 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/match_timediff.conf
1335
1336 %files match_value
1337 %defattr(644,root,root,755)
1338 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/match_value.conf
1339 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/match_value.so
1340
1341 %files mbmon
1342 %defattr(644,root,root,755)
1343 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/mbmon.conf
1344 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/mbmon.so
1345
1346 %files memcached
1347 %defattr(644,root,root,755)
1348 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/memcached.conf
1349 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/memcached.so
1350
1351 %files memory
1352 %defattr(644,root,root,755)
1353 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/memory.conf
1354 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/memory.so
1355
1356 %if %{with multimeter}
1357 %files multimeter
1358 %defattr(644,root,root,755)
1359 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/multimeter.conf
1360 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/multimeter.so
1361 %endif
1362
1363 %if %{with mysql}
1364 %files mysql
1365 %defattr(640,root,root,755)
1366 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/mysql.conf
1367 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/mysql.so
1368 %endif
1369
1370 %if %{with netlink}
1371 %files netlink
1372 %defattr(644,root,root,755)
1373 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/netlink.conf
1374 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/netlink.so
1375 %endif
1376
1377 %files network
1378 %defattr(644,root,root,755)
1379 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/network.conf
1380 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/network.so
1381
1382 %files nfs
1383 %defattr(644,root,root,755)
1384 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/nfs.conf
1385 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/nfs.so
1386
1387 %if %{with curl}
1388 %files nginx
1389 %defattr(640,root,root,755)
1390 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/nginx.conf
1391 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/nginx.so
1392 %endif
1393
1394 %if %{with notify}
1395 %files notify_desktop
1396 %defattr(644,root,root,755)
1397 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/notify_desktop.conf
1398 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/notify_desktop.so
1399 %endif
1400
1401 %if %{with libesmtp}
1402 %files notify_email
1403 %defattr(640,root,root,755)
1404 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/notify_email.conf
1405 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/notify_email.so
1406 %endif
1407
1408 %files ntpd
1409 %defattr(644,root,root,755)
1410 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/ntpd.conf
1411 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ntpd.so
1412
1413 %if %{with ups}
1414 %files nut
1415 %defattr(644,root,root,755)
1416 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/nut.conf
1417 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/nut.so
1418 %endif
1419
1420 %files openvpn
1421 %defattr(644,root,root,755)
1422 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/openvpn.conf
1423 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/openvpn.so
1424
1425 %if %{with ping}
1426 %files ping
1427 %defattr(644,root,root,755)
1428 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/ping.conf
1429 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ping.so
1430 %endif
1431
1432 %if %{with psql}
1433 %files postgresql
1434 %defattr(640,root,root,755)
1435 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/postgresql.conf
1436 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/postgresql.so
1437 %{_datadir}/%{name}/postgresql_default.conf
1438 %endif
1439
1440 %files powerdns
1441 %defattr(644,root,root,755)
1442 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/powerdns.conf
1443 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/powerdns.so
1444
1445 %files processes
1446 %defattr(644,root,root,755)
1447 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/processes.conf
1448 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/processes.so
1449
1450 %files protocols
1451 %defattr(644,root,root,755)
1452 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/protocols.conf
1453 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/protocols.so
1454
1455 %if %{with rrd}
1456 %files rrdtool
1457 %defattr(644,root,root,755)
1458 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/rrdtool.conf
1459 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/rrdtool.so
1460 %endif
1461
1462 %if %{with sensors}
1463 %files sensors
1464 %defattr(644,root,root,755)
1465 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/sensors.conf
1466 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/sensors.so
1467 %endif
1468
1469 %files serial
1470 %defattr(644,root,root,755)
1471 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/serial.conf
1472 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/serial.so
1473
1474 %if %{with snmp}
1475 %files snmp
1476 %defattr(644,root,root,755)
1477 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/snmp.conf
1478 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/snmp.so
1479 %{_mandir}/man5/collectd-snmp.5*
1480 %endif
1481
1482 %files swap
1483 %defattr(644,root,root,755)
1484 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/swap.conf
1485 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/swap.so
1486
1487 %files syslog
1488 %defattr(644,root,root,755)
1489 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/syslog.conf
1490 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/syslog.so
1491
1492 %files table
1493 %defattr(644,root,root,755)
1494 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/table.conf
1495 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/table.so
1496
1497 %files tail
1498 %defattr(644,root,root,755)
1499 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/tail.conf
1500 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/tail.so
1501
1502 %files target_notification
1503 %defattr(644,root,root,755)
1504 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/target_notification.conf
1505 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/target_notification.so
1506
1507 %files target_replace
1508 %defattr(644,root,root,755)
1509 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/target_replace.conf
1510 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/target_replace.so
1511
1512 %files target_set
1513 %defattr(644,root,root,755)
1514 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/target_set.conf
1515 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/target_set.so
1516
1517 %files tcpconns
1518 %defattr(644,root,root,755)
1519 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/tcpconns.conf
1520 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/tcpconns.so
1521
1522 %files teamspeak2
1523 %defattr(644,root,root,755)
1524 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/teamspeak2.conf
1525 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/teamspeak2.so
1526
1527 %files ted
1528 %defattr(644,root,root,755)
1529 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/ted.conf
1530 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ted.so
1531
1532 %files thermal
1533 %defattr(644,root,root,755)
1534 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/thermal.conf
1535 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/thermal.so
1536
1537 %files unixsock
1538 %defattr(644,root,root,755)
1539 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/unixsock.conf
1540 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/unixsock.so
1541 %{_mandir}/man5/collectd-unixsock.5*
1542
1543 %files uptime
1544 %defattr(644,root,root,755)
1545 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/uptime.conf
1546 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/uptime.so
1547
1548 %files users
1549 %defattr(644,root,root,755)
1550 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/users.conf
1551 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/users.so
1552
1553 %files uuid
1554 %defattr(644,root,root,755)
1555 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/uuid.conf
1556 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/uuid.so
1557
1558 %files vmem
1559 %defattr(644,root,root,755)
1560 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/vmem.conf
1561 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/vmem.so
1562
1563 %files vserver
1564 %defattr(644,root,root,755)
1565 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/vserver.conf
1566 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/vserver.so
1567
1568 %files wireless
1569 %defattr(644,root,root,755)
1570 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/wireless.conf
1571 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/wireless.so
1572
1573 %if %{with xmms}
1574 %files xmms
1575 %defattr(644,root,root,755)
1576 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/xmms.conf
1577 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/xmms.so
1578 %endif
1579
1580 %files -n perl-Collectd
1581 %defattr(644,root,root,755)
1582 %{perl_vendorlib}/Collectd.pm
1583 %{perl_vendorlib}/Collectd
This page took 0.292039 seconds and 3 git commands to generate.