- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:42 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    cisilia.spec -> 1.11

cisilia.spec

index 508f1f1..5fd2f21 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 Summary:       A parallel multiprocess password cracking system
-Summary(pl):   Równoleg³y wieloprocesowy system ³amania hase³
-Summary(es):   Un sistema escalable de obtención de contraseñas en paralelo
+Summary(pl.UTF-8):   Równoległy wieloprocesowy system łamania haseł
+Summary(es.UTF-8):   Un sistema escalable de obtención de contraseñas en paralelo
 Name:          cisilia
 Version:       0.7.3
 Release:       1
@@ -30,38 +30,38 @@ speed.
 
 Works with Mosix and openMosix.
 
-%description -l pl
-%{name} to skalowalny wieloprocesowy system ³amania hase³. Bie¿±ca
-wersja - %{name} (%{version}), odtwarza has³a kont u¿ytkowników
+%description -l pl.UTF-8
+%{name} to skalowalny wieloprocesowy system łamania haseł. Bieżąca
+wersja - %{name} (%{version}), odtwarza hasła kont użytkowników
 Windows NT/2000/XP i Samby zaszyfrowane algorytmem DES/MD4.
 
-Pomimo, ¿e %{name} zawiera s³ownikowy schemat odtwarzania hase³,
-g³ównym celem tego systemu jest przeprowadzanie ataków
+Pomimo, że %{name} zawiera słownikowy schemat odtwarzania haseł,
+głównym celem tego systemu jest przeprowadzanie ataków
 "parallel-brute-force".
 
-W³a¶nie dlatego jest zaprojektowany jako system wielu równoleg³ych
-procesów, z mo¿liwo¶ci± pracy wieloprocesorowej (SMP) oraz roz³o¿eniem
-obci±¿enia w systemach klastrowych. %{name} dzieli zakresy has³a
-pomiêdzy podprocesy i wtedy tworzy "n" procesów potomnych.
+Właśnie dlatego jest zaprojektowany jako system wielu równoległych
+procesów, z możliwością pracy wieloprocesorowej (SMP) oraz rozłożeniem
+obciążenia w systemach klastrowych. %{name} dzieli zakresy hasła
+pomiędzy podprocesy i wtedy tworzy "n" procesów potomnych.
 
-Je¿eli %{name} jest wykonywany na klastrze rozk³adaj±cym obci±¿enie,
-procesy potomne migruj± na inne wêz³y zwiêkszaj± w ten sposób szybko¶æ
-³amania.
+Jeżeli %{name} jest wykonywany na klastrze rozkładającym obciążenie,
+procesy potomne migrują na inne węzły zwiększają w ten sposób szybkość
+łamania.
 
-Wspó³pracuje z Mosiksem i openMosiksem.
+Współpracuje z Mosiksem i openMosiksem.
 
-%description -l es
-%{name} es un sistema escalable de obtención de contraseñas en
-paralelo. La versión actual de %{name} (%{version}) obtiene
-contraseñas de sistemas Windows NT/2000/XP y de Samba mediante el
-cálculo de hashes DES/MD4.
+%description -l es.UTF-8
+%{name} es un sistema escalable de obtención de contraseñas en
+paralelo. La versión actual de %{name} (%{version}) obtiene
+contraseñas de sistemas Windows NT/2000/XP y de Samba mediante el
+cálculo de hashes DES/MD4.
 
-Si bien %{name} incluye un esquema de obtención de contraseñas
+Si bien %{name} incluye un esquema de obtención de contraseñas
 mediante diccionario, la meta principal del sistema es realizar
 ataques de fuerza bruta en paralelo.
 
 %{name} puede correr en sistemas multiprocesadores (SMP) o en
-"clusters" de balanceo de carga, ya que los rangos de contraseñas se
+"clusters" de balanceo de carga, ya que los rangos de contraseñas se
 pueden distribuir y migrar entre "n" subprocesos. De esta manera se
 puede incrementar la velocidad total de procesamiento.
 
This page took 0.145097 seconds and 4 git commands to generate.