- new; community version
authorArkadiusz Miśkiewicz <arekm@maven.pl>
Sun, 26 Nov 2006 00:29:00 +0000 (00:29 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    cinelerra-cv.spec -> 1.1

cinelerra-cv.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/cinelerra-cv.spec b/cinelerra-cv.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f9c8d78
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,139 @@
+# TODO:
+# - external libraries packages (is there any sense in that?)
+#
+%define        snap    20061125
+Summary:       Cinelerra - capturing, editing and production of audio/video material
+Summary(pl):   Cinelerra - nagrywanie, obróbka i produkcja materia³u audio/video
+Name:          cinelerra-cv
+Version:       2.1
+Release:       0.%{snap}.1
+License:       GPL
+Group:         X11/Applications
+# svn://svn.skolelinux.org/cinelerra/trunk/hvirtual
+Source0:       %{name}-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5: 89a039be86acab89ed392ce987dea2c8
+Patch0:                %{name}-build.patch
+URL:           http://cvs.cinelerra.org/
+BuildRequires: OpenEXR-devel >= 1.2.1
+#BuildRequires:        OpenGL-devel >= 2.0
+BuildRequires: alsa-lib-devel >= 1.0.8
+BuildRequires: autoconf
+BuildRequires: automake
+BuildRequires: esound-devel
+BuildRequires: freetype-devel >= 2.1.4
+#BuildRequires:        lame-libs-devel >= 3.93.1
+BuildRequires: libavc1394-devel >= 0.5.1
+BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
+#BuildRequires:        libmpeg3-devel >= 1.7
+BuildRequires: libraw1394-devel >= 1.2.0
+BuildRequires: libsndfile-devel >= 1.0.11
+BuildRequires: libstdc++-devel >= 5:3.2.2
+BuildRequires: libtheora-devel >= 1.0-0.alpha4
+BuildRequires: libtiff-devel >= 3.5.7
+BuildRequires: libtool
+BuildRequires: libuuid-devel
+%ifarch %{ix86}
+BuildRequires: nasm
+%endif
+#BuildRequires:        quicktime4linux-devel >= 2.2
+BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
+BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
+BuildRequires: xorg-lib-libXv-devel
+BuildRequires: xorg-lib-libXxf86vm-devel
+Requires:      OpenEXR-devel >= 1.2.1
+Requires:      alsa-lib >= 1.0.8
+Requires:      freetype >= 2.1.4
+Requires:      libavc1394 >= 0.5.1
+Requires:      libiec61883 >= 1.0.0
+#Requires:     libmpeg3 >= 1.7
+Requires:      libraw1394 >= 1.2.0
+Requires:      libsndfile >= 1.0.11
+Requires:      libtheora >= 1.0-0.alpha4
+#Requires:     quicktime4linux >= 2.2
+Obsoletes:     bcast
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%define                _noautostrip    .*/microtheme.plugin
+
+%description
+There are two types of moviegoers: producers who create new content,
+going back over their content at future points for further refinement,
+and consumers who want to acquire the content and watch it. Cinelerra
+is not intended for consumers. Cinelerra has many features for
+uncompressed content, high resolution processing, and compositing,
+with very few shortcuts. Producers need these features because of the
+need to retouch many generations of footage with alterations to the
+format, which makes Cinelerra very complex.
+
+Cinelerra was meant to be a Broadcast 2000 replacement.
+
+This is Community Version.
+
+%description -l pl
+S± dwa rodzaje u¿ytkowników zajmuj±cych siê filmami: producenci
+tworz±cy nowe filmy, wracaj±cy do nich w przysz³o¶ci w celu dalszego
+wyg³adzenia, oraz konsumenci, którzy chc± tylko zdobyæ film i go
+obejrzeæ. Cinelerra nie jest dla konsumentów. Program ma wiele
+mo¿liwo¶ci do edycji nieskompresowanej zawarto¶ci, obróbki w wysokiej
+rozdzielczo¶ci oraz monta¿u, z bardzo ma³± liczb± skrótów. Producenci
+potrzebuj± tych mo¿liwo¶ci ze wzglêdu na konieczno¶æ retuszowania oraz
+modyfikacji formatu, co czyni program bardzo z³o¿onym.
+
+Cinelerra by³a tworzona z my¶l± o zast±pieniu programu Broadcast 2000.
+
+Wersja Spo³eczno¶ciowa.
+
+%prep
+%setup -q
+%patch0 -p1
+
+%build
+rm -rf m4/*.m4 *.m4
+touch config.rpath
+%{__aclocal}
+%{__libtoolize}
+%{__autoheader}
+%{__automake}
+%{__autoconf}
+
+%configure \
+%ifarch ppc
+       --enable-altivec \
+%endif
+%ifarch %{ix86} %{x8664}
+       --enable-mmx \
+       --enable-3dnow \
+%endif
+       --enable-freetype2 \
+       --with-external-ffmpeg \
+       --with-alsa-prefix=%{_prefix} \
+       --with-fontsdir=%{_fontsdir} \
+       --with-plugindir=%{_libdir}/cinelerra
+
+%{__make}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+%find_lang cinelerra
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%post -p /sbin/ldconfig
+%postun -p /sbin/ldconfig
+
+%files -f cinelerra.lang
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc doc/* README* TODO
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
+%dir %{_libdir}/cinelerra
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/cinelerra/*.so
+%{_libdir}/cinelerra/*.la
+%{_libdir}/cinelerra/shapewipe
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*
+%{_desktopdir}/*.desktop
+%{_pixmapsdir}/*.*
This page took 0.040944 seconds and 4 git commands to generate.