- pl, some cleanups
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sun, 30 Sep 2012 18:16:24 +0000 (20:16 +0200)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sun, 30 Sep 2012 18:16:24 +0000 (20:16 +0200)
ceph.spec

index 6d42bba..15b469c 100644 (file)
--- a/ceph.spec
+++ b/ceph.spec
@@ -1,8 +1,9 @@
 Summary:       User space components of the Ceph file system
+Summary(pl.UTF-8):     Działające w przestrzeni użytkownika elementy systemu plików Ceph
 Name:          ceph
 Version:       0.51
 Release:       2
-License:       LGPLv2
+License:       LGPL v2
 Group:         Base
 Source0:       http://ceph.newdream.net/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
 # Source0-md5: e4d07eccd79c9a4a9eeee4066f2a13a3
@@ -28,7 +29,7 @@ BuildRequires:        libstdc++-devel
 BuildRequires: libtcmalloc-devel
 BuildRequires: libtool
 BuildRequires: libuuid-devel
-BuildRequires: perl
+BuildRequires: perl-base
 BuildRequires: pkgconfig
 BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.228
 Requires(post,preun):  /sbin/chkconfig
@@ -43,32 +44,24 @@ BuildRoot:  %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 Ceph is a distributed network file system designed to provide
 excellent performance, reliability, and scalability.
 
+%description -l pl.UTF-8
+Ceph to rozproszony sieciowy system plików zaprojektowany z myślą o
+dobrej wydajności, wiarygodności i skalowalności.
+
 %package libs
 Summary:       Ceph shared libraries
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteki współdzielone Cepha
 Group:         Libraries
 
 %description libs
 Ceph shared libraries.
 
-%package -n python-ceph
-Summary:       Ceph python bindings
-Group:         Development/Languages/Python
-Requires:      %{name}-libs = %{version}-%{release}
-
-%description -n python-ceph
-Ceph python bindings.
-
-%package fuse
-Summary:       Ceph fuse-based client
-Group:         Base
-Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
-
-%description fuse
-FUSE based client for Ceph distributed network file system
+%description libs -l pl.UTF-8
+Biblioteki współdzielone Cepha.
 
 %package devel
-Summary:       Ceph headers
-License:       LGPLv2
+Summary:       Ceph header files
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki nagłówkowe bibliotek Cepha
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-libs = %{version}-%{release}
 
@@ -76,8 +69,13 @@ Requires:    %{name}-libs = %{version}-%{release}
 This package contains the headers needed to develop programs that use
 Ceph.
 
+%description devel -l pl.UTF-8
+Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe potrzebne do tworzenia programów
+wykorzystujących Cepha.
+
 %package static
 Summary:       Ceph static libraries
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteki statyczne Cepha
 License:       LGPLv2
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
@@ -85,9 +83,37 @@ Requires:    %{name}-devel = %{version}-%{release}
 %description static
 This package contains static Ceph libraries.
 
+%description static -l pl.UTF-8
+Ten pakiet zawiera biblioteki statyczne Cepha.
+
+%package -n python-ceph
+Summary:       Ceph Python bindings
+Summary(pl.UTF-8):     Wiązania Pythona do bibliotek Cepha
+Group:         Development/Languages/Python
+Requires:      %{name}-libs = %{version}-%{release}
+
+%description -n python-ceph
+Ceph Python bindings.
+
+%description -n python-ceph -l pl.UTF-8
+Wiązania Pythona do bibliotek Cepha.
+
+%package fuse
+Summary:       Ceph FUSE-based client
+Summary(pl.UTF-8):     Klient Cepha oparty na FUSE
+Group:         Base
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+
+%description fuse
+FUSE based client for Ceph distributed network file system.
+
+%description fuse -l pl.UTF-8
+Oparty na FUSE klient rozproszonego sieciowego systemu plików Ceph.
+
 %package radosgw
 Summary:       rados REST gateway
-Group:         Development/Libraries
+Summary(pl.UTF-8):     Bramka REST-owa rados
+Group:         Applications/System
 #Requires:     apache-mod_fcgid
 
 %description radosgw
@@ -95,9 +121,14 @@ radosgw is an S3 HTTP REST gateway for the RADOS object store. It is
 implemented as a FastCGI module using libfcgi, and can be used in
 conjunction with any FastCGI capable web server.
 
+%description radosgw -l pl.UTF-8
+radosgw to REST-owa bramka HTTP S3 do przechowalni obiektów RADOS.
+Jest zaimplementowana jako moduł FastCGI wykorzystujący libfcgi i może
+być używana w połączeniu z dowolnym serwerem WWW obsługującym FastCGI.
+
 %package obsync
-Summary:       synchronize data between cloud object storage providers or a local directory
-License:       LGPLv2
+Summary:       Synchronize data between cloud object storage providers or a local directory
+Summary(pl.UTF-8):     Synchronizacja danych między obiektami przechowywanymi w chmurze i katalogami lokalnymi
 Group:         Applications/Networking
 Requires:      python
 Requires:      python-boto
@@ -107,6 +138,11 @@ obsync is a tool to synchronize objects between cloud object storage
 providers, such as Amazon S3 (or compatible services), a Ceph RADOS
 cluster, or a local directory.
 
+%description obsync -l pl.UTF-8
+obsync to narzędzie do synchronizacji obiektów między systemami
+przechowującymi obiekty w chmurze, takimi jak Amazon S3 (lub serwisy
+kompatybilne) a klastrem Ceph RADOS lub katalogiem lokalnym.
+
 %prep
 %setup -q
 %patch0 -p1
@@ -152,8 +188,8 @@ if [ "$1" = "0" ] ; then
        /sbin/chkconfig --del ceph
 fi
 
-%post libs -p /sbin/ldconfig
-%postun libs -p /sbin/ldconfig
+%post  libs -p /sbin/ldconfig
+%postun        libs -p /sbin/ldconfig
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
@@ -231,28 +267,17 @@ fi
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librbd.so.*.*.*
 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/librbd.so.1
 
-%files -n python-ceph
-%defattr(644,root,root,755)
-%{py_sitescriptdir}/rados.py*
-%{py_sitescriptdir}/rbd.py*
-
-%files fuse
-%defattr(644,root,root,755)
-%doc COPYING
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/ceph-fuse
-%{_mandir}/man8/ceph-fuse.8*
-
 %files devel
 %defattr(644,root,root,755)
-%{_includedir}/cephfs
-%{_includedir}/rados
-%{_includedir}/rbd
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcephfs.so
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librados.so
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librbd.so
 %{_libdir}/libcephfs.la
 %{_libdir}/librados.la
 %{_libdir}/librbd.la
+%{_includedir}/cephfs
+%{_includedir}/rados
+%{_includedir}/rbd
 
 %files static
 %defattr(644,root,root,755)
@@ -260,6 +285,17 @@ fi
 %{_libdir}/librados.a
 %{_libdir}/librbd.a
 
+%files -n python-ceph
+%defattr(644,root,root,755)
+%{py_sitescriptdir}/rados.py*
+%{py_sitescriptdir}/rbd.py*
+
+%files fuse
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc COPYING
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/ceph-fuse
+%{_mandir}/man8/ceph-fuse.8*
+
 %files radosgw
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/radosgw
This page took 0.171677 seconds and 4 git commands to generate.