3aedaf09d7ab4b91d1bd71e09d2ddc5ae9e9913f
[packages/ccaudio2.git] / ccaudio2.spec
1 Summary:        GNU ccAudio2 - a C++ class framework for processing audio files
2 Summary(pl.UTF-8):      GNU ccAudio2 - klasa C++ do przetwarzania plików dźwiękowych
3 Name:           ccaudio2
4 Version:        2.1.1
5 Release:        1
6 License:        LGPL v3+
7 Group:          Libraries
8 Source0:        http://ftp.gnu.org/gnu/ccaudio/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  4d5c18359e27ec57433975a48c65df49
10 URL:            http://www.gnu.org/software/ccaudio/
11 BuildRequires:  libgsm-devel
12 BuildRequires:  libstdc++-devel
13 BuildRequires:  pkgconfig
14 BuildRequires:  speex-devel
15 BuildRequires:  ucommon-devel >= 6.0.0
16 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18 %description
19 The GNU ccAudio package offers a highly portable C++ class framework
20 for developing applications which manipulate audio streams and various
21 disk based audio file formats. At the moment ccaudio is primarly a
22 class framework for handling .au, .wav (RIFF), and various .raw audio
23 encoding formats under POSIX and Win32 systems, though it may expand
24 to become a general purpose audio and soundcard support library.
25 Support for controlling CD audio devices has recently been added as
26 well as support for codecs and other generic audio processing
27 services.
28
29 %description -l pl.UTF-8
30 Pakiet GNU ccAudio oferuje przenośną klasę C++ do tworzenia aplikacji
31 zmieniających strumienie dźwiękowe i różne formaty plików na dyskach.
32 Aktualnie obsługuje pliki .au, .wav (RIFF) i różne formaty kodowania
33 .raw w systemach zgodnych z POSIX oraz Win32, może się jednak
34 rozrosnąć, aby zostać biblioteką ogólnego użytku do dźwięku i kart
35 dźwiękowych. Ostatnio została dodana obsługa sterowania urządzeniami
36 z płytami CD Audio, jak także obsługa kodeków i innych ogólnych usług
37 przetwarzających dźwięk.
38
39 %package devel
40 Summary:        Header files for ccaudio2 library
41 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki ccaudio2
42 Group:          Development/Libraries
43 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
44 Requires:       libgsm-devel
45 Requires:       libstdc++-devel
46 Requires:       speex-devel
47 Requires:       ucommon-devel >= 6.0.0
48
49 %description devel
50 Header files for ccaudio2 library.
51
52 %description devel -l pl.UTF-8
53 Pliki nagłówkowe biblioteki ccaudio2.
54
55 %package static
56 Summary:        Static ccaudio2 library
57 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka ccaudio2
58 Group:          Development/Libraries
59 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
60
61 %description static
62 Static ccaudio2 library.
63
64 %description static -l pl.UTF-8
65 Statyczna biblioteka ccaudio2.
66
67 %prep
68 %setup -q
69
70 %build
71 %configure
72 %{__make}
73
74 %install
75 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
76
77 %{__make} install \
78         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
79
80 # obsoleted by pkg-config
81 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libccaudio2.la
82
83 %clean
84 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
85
86 %post   -p /sbin/ldconfig
87 %postun -p /sbin/ldconfig
88
89 %files
90 %defattr(644,root,root,755)
91 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README SUPPORT THANKS TODO
92 %attr(755,root,root) %{_bindir}/audiotool
93 %attr(755,root,root) %{_bindir}/tonetool
94 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libccaudio2.so.*.*.*
95 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libccaudio2.so.2
96 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/tones.conf
97 %{_mandir}/man1/audiotool.1*
98 %{_mandir}/man1/tonetool.1*
99
100 %files devel
101 %defattr(644,root,root,755)
102 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ccaudio2-config
103 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libccaudio2.so
104 %{_includedir}/ccaudio2.h
105 %{_pkgconfigdir}/ccaudio2.pc
106 %{_mandir}/man1/ccaudio2-config.1*
107
108 %files static
109 %defattr(644,root,root,755)
110 %{_libdir}/libccaudio2.a
This page took 0.080371 seconds and 2 git commands to generate.