- separated -static, cleanups/unifications
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Tue, 4 May 2004 16:32:20 +0000 (16:32 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    capi4k-utils.spec -> 1.3

capi4k-utils.spec

index f0ad2060ac410b2507a8010feada8d50727cc35f..8c3435f0a2bba45385f7773f1640e393e37fdac7 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 Summary:       CAPI 2.0 libraries and configuration tools
 Summary(de):   CAPI 2.0 Werkzeuge für verschiedene ISDN Karten
-Summary(pl):   Biblioteki i narzedzia konfiguracyjne CAPI 2.0
+Summary(pl):   Biblioteki i narzêdzia konfiguracyjne CAPI 2.0
 Name:          capi4k-utils
 Version:       2004.03.31
 Release:       1
@@ -15,6 +15,7 @@ URL:          ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/
 BuildRequires: libtool
 BuildRequires: ppp-plugin-devel
 PreReq:                rc-scripts
+Requires(post,postun): /sbin/ldconfig
 Requires(post,preun):  /sbin/chkconfig
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
@@ -37,29 +38,41 @@ Sie zus
 W tym pakiecie zawarte s± biblioteki wspó³dzielone libcapi20 oraz
 narzêdzia s³u¿±ce do ³adowania i konfiguracji sterowników CAPI.
 
-Aby skorzystaæ z tych narzêdzi bêdziesz potrzebowa³ jeszcze
-odpowiedniego sterownika do swojej karty ISDN. Kilka takich
-sterowników znajduje siê ju¿ w j±drze.
+Aby skorzystaæ z tych narzêdzi potrzebny jest jeszcze odpowiedni
+sterownik do karty ISDN. Kilka takich sterowników znajduje siê ju¿ w
+j±drze.
 
 %package devel
-Summary:       Static library and header files for capi development.
-Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe i biblioteki statyczne libcapi.
-Summary(de):   Bibliotheken und Kopfdateien zur Entwicklung von CAPI Programmen
+Summary:       Header files for capi development
+Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe capi
+Summary(de):   Kopfdateien zur Entwicklung von CAPI Programmen
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
 %description devel
-The capi4k-utils-devel package contains the capi static library and
-header files required to develop capi applications.
+This package contains the header files required to develop capi
+applications.
 
 %description devel
-Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe i biblioteki statyczne potrzebne
-do budowania programów korzystaj±cych ze sterowników w standardzie
-CAPI poprzez bibliotekê libcapi.
+Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe potrzebne do budowania programów
+korzystaj±cych ze sterowników w standardzie CAPI poprzez bibliotekê
+libcapi.
 
 %description devel -l de
-Dieses Paket stellt die notwendigen Bibliotheken und andere Dateien
-bereit um CAPI Programme zu entwickeln oder neu zu Übersetzen.
+Dieses Paket stellt die Dateien bereit um CAPI Programme zu entwickeln
+oder neu zu Übersetzen.
+
+%package static
+Summary:       Static capi libraries
+Summary(pl):   Statyczne biblioteki capi
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
+
+%description static
+Static versions of capi libraries.
+
+%description static -l pl
+Statyczne wersje bibliotek capi.
 
 %package capifax
 Summary:       CAPI 2.0 fax tool
@@ -141,52 +154,54 @@ install -p %{SOURCE1} .
 
 %build
 %{__make} subconfig
-%{__make} PPPVERSIONS=%{ppp_ver}
+%{__make} \
+       PPPVERSIONS=%{ppp_ver}
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-%{__make} PPPVERSIONS=%{ppp_ver} install \
+
+%{__make} install \
+       PPPVERSIONS=%{ppp_ver} \
        DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
 
 # Firmware goes here - see LSB and kernel 2.6.x ISDN stuff
-install -d %{buildroot}%{_datadir}/isdn
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/isdn
 
 # install capi configuration file used by capiinit
-install -d %{buildroot}%{_sysconfdir}/capi
-install %{SOURCE10} %{buildroot}%{_sysconfdir}/capi/
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/capi
+install %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/capi
 
 # install capi startup script
-install -D %{SOURCE11} %{buildroot}%{_initrddir}/capi
+install -D %{SOURCE11} $RPM_BUILD_ROOT%{_initrddir}/capi
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
-%post -n %{name}
+%post
 /sbin/ldconfig
 /sbin/chkconfig --add capi
 exit 0
 
-%preun -n %{name}
+%preun
 if [ "$1" = "0" ]; then
-       /sbin/service capi stop > /dev/null 2>&1
+       /etc/rc.d/init.d/capi stop >&2
        /sbin/chkconfig --del capi
 fi
 exit 0
 
-%postun -n %{name}
+%postun
 /sbin/ldconfig
 if [ "$1" -ge "1" ]; then
-       /sbin/service capi stop > /dev/null 2>&1
+       /etc/rc.d/init.d/capi stop >&2
 fi
 exit 0
 
-%clean
-rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc CHANGES
-%doc pppdcapiplugin/examples
-%attr(0755,root,root) %{_bindir}/capiinfo
-%attr(0755,root,root) %{_sbindir}/capiinit
-%attr(0755,root,root) %{_sbindir}/avmcapictrl
+%doc CHANGES pppdcapiplugin/examples
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/capiinfo
+%attr(755,root,root) %{_sbindir}/capiinit
+%attr(755,root,root) %{_sbindir}/avmcapictrl
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*
 %attr(754,root,root) %{_initrddir}/capi
 %{_mandir}/man8/capiinfo.8*
@@ -200,18 +215,20 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %files devel
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
-%{_includedir}/*
 %{_libdir}/lib*.la
-# to chyba powinno isc do -static, ale nie wiem...
+%{_includedir}/*
+
+%files static
+%defattr(644,root,root,755)
 %{_libdir}/lib*.a
 
 %files capifax
 %defattr(644,root,root,755)
-%attr(0755,root,root) %{_bindir}/capifax*
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/capifax*
 
 %files remotecapi
 %defattr(644,root,root,755)
-%attr(0755,root,root) %{_sbindir}/rcapid
+%attr(755,root,root) %{_sbindir}/rcapid
 
 %files -n ppp-plugin-capi
 %defattr(644,root,root,755)
This page took 0.102486 seconds and 4 git commands to generate.