8c3435f0a2bba45385f7773f1640e393e37fdac7
[packages/capi4k-utils.git] / capi4k-utils.spec
1 Summary:        CAPI 2.0 libraries and configuration tools
2 Summary(de):    CAPI 2.0 Werkzeuge für verschiedene ISDN Karten
3 Summary(pl):    Biblioteki i narzêdzia konfiguracyjne CAPI 2.0
4 Name:           capi4k-utils
5 Version:        2004.03.31
6 Release:        1
7 License:        GPL
8 Group:          Applications/Communications
9 Source0:        ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/%{name}-2004-03-31.tar.gz
10 Source1:        ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/CHANGES
11 Source10:       capi.conf
12 Source11:       capi.init
13 Patch0:         %{name}-make.patch
14 URL:            ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/
15 BuildRequires:  libtool
16 BuildRequires:  ppp-plugin-devel
17 PreReq:         rc-scripts
18 Requires(post,postun):  /sbin/ldconfig
19 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
20 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
22 %define         ppp_ver         %(awk -F'"' '/VERSION/ { print $2 }' /usr/include/pppd/patchlevel.h 2>/dev/null || echo ERROR)
23
24 %description
25 These are the necessary tools to operate various CAPI 2.0 compatible
26 ISDN adapters.
27
28 In order to use the tools you need to install the appropriate driver
29 for the adapter. Native driver packages for some adapters are provided
30 with the kernel.
31
32 %description -l de
33 Dies sind die notwendigen Grundprogramme um verschiedene CAPI 2.0
34 fähige Geräte und ISDN Karten einzurichten. Für einige Karten müssen
35 Sie zusätzlich entsprechende Treiber installieren.
36
37 %description -l pl
38 W tym pakiecie zawarte s± biblioteki wspó³dzielone libcapi20 oraz
39 narzêdzia s³u¿±ce do ³adowania i konfiguracji sterowników CAPI.
40
41 Aby skorzystaæ z tych narzêdzi potrzebny jest jeszcze odpowiedni
42 sterownik do karty ISDN. Kilka takich sterowników znajduje siê ju¿ w
43 j±drze.
44
45 %package devel
46 Summary:        Header files for capi development
47 Summary(pl):    Pliki nag³ówkowe capi
48 Summary(de):    Kopfdateien zur Entwicklung von CAPI Programmen
49 Group:          Development/Libraries
50 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
51
52 %description devel
53 This package contains the header files required to develop capi
54 applications.
55
56 %description devel
57 Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe potrzebne do budowania programów
58 korzystaj±cych ze sterowników w standardzie CAPI poprzez bibliotekê
59 libcapi.
60
61 %description devel -l de
62 Dieses Paket stellt die Dateien bereit um CAPI Programme zu entwickeln
63 oder neu zu Übersetzen.
64
65 %package static
66 Summary:        Static capi libraries
67 Summary(pl):    Statyczne biblioteki capi
68 Group:          Development/Libraries
69 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
70
71 %description static
72 Static versions of capi libraries.
73
74 %description static -l pl
75 Statyczne wersje bibliotek capi.
76
77 %package capifax
78 Summary:        CAPI 2.0 fax tool
79 Summary(de):    CAPI 2.0 Fax Programm
80 Summary(pl):    Proste narzêdzia do faksowania wykorzystuj±cy mo¿liwo¶ci CAPI 2.0
81 Group:          Applications/Communications
82 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
83
84 %description capifax
85 Native tools for sending and receiving fax with CAPI 2.0.
86
87 HINT: If you intend to use other CAPI 2.0 compliant fax software you
88       do not need to install this package.
89
90 %description capifax -l de
91 Basis Programm zum Senden und Empfangen von Fax mittels CAPI 2.0.
92
93 HINWEIS: Falls Sie andere CAPI 2.0 fähige Faxprogramme einsetzen
94          wollen brauchen Sie dieses Paket nicht installieren.
95
96 %description capifax -l pl
97 Podstawowe programy do wysy³ania i odbierania faksów przez CAPI 2.0.
98
99 PORADA: Je¶li zamierzasz korzystaæ z innego pakietu do obs³ugi faksów
100         (np. capisuite lub hylafax) to nie potrzebujesz tego pakietu.
101
102 %package remotecapi
103 Summary:        CAPI 2.0 remote tool
104 Summary(de):    CAPI 2.0 Fernsteuerungsprogramm
105 Summary(pl):    Program udostêpniaj±cy interface CAPI 2.0 przez sieæ
106 Group:          Applications/Communications
107 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
108
109 %description remotecapi
110 Native tool for remote control (login) with CAPI 2.0.
111
112 ATTENTION: This is extreme BETA.
113            Avoid to install this package.
114
115 %description remotecapi -l de
116 Basis Programm zu Fernsteuerung (Login) mittels CAPI 2.0.
117
118 ACHTUNG: Dieses Programm ist BETA Testsoftware.
119          Vermeiden Sie dieses Paket zu installieren.
120
121 %description remotecapi -l pl
122 Program udostêpniaj±cy interface CAPI 2.0 przez sieæ
123
124 UWAGA: To jest na razie BETA. Tylko do testów.
125
126 %package -n ppp-plugin-capi
127 Summary:        capiplugin for pppd-%{ppp_ver}
128 Summary(pl):    Wtyczka capi dla pppd w wersji %{ppp_ver}
129 Group:          Applications/Communications
130 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
131 Requires:       ppp = %{ppp_ver}
132
133 %description -n ppp-plugin-capi
134 capiplugin for pppd-%{ppp_ver}.
135
136 %description -n ppp-plugin-capi -l pl
137 Wtyczka capi dla pppd w wersji %{ppp_ver}.
138
139 %prep
140 %setup -q -n %{name}
141 %patch0 -p1
142
143 cat > .config << END
144 CONFIG_BINDIR='%{_bindir}'
145 CONFIG_SBINDIR='%{_sbindir}'
146 CONFIG_MANDIR='%{_mandir}'
147 CONFIG_AVMCAPICTRL=y
148 CONFIG_CAPIFAX=y
149 CONFIG_RCAPID=y
150 CONFIG_PPPDCAPIPLUGIN=y
151 END
152
153 install -p %{SOURCE1} .
154
155 %build
156 %{__make} subconfig
157 %{__make} \
158         PPPVERSIONS=%{ppp_ver}
159
160 %install
161 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
162
163 %{__make} install \
164         PPPVERSIONS=%{ppp_ver} \
165         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
166
167 # Firmware goes here - see LSB and kernel 2.6.x ISDN stuff
168 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/isdn
169
170 # install capi configuration file used by capiinit
171 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/capi
172 install %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/capi
173
174 # install capi startup script
175 install -D %{SOURCE11} $RPM_BUILD_ROOT%{_initrddir}/capi
176
177 %clean
178 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
179
180 %post
181 /sbin/ldconfig
182 /sbin/chkconfig --add capi
183 exit 0
184
185 %preun
186 if [ "$1" = "0" ]; then
187         /etc/rc.d/init.d/capi stop >&2
188         /sbin/chkconfig --del capi
189 fi
190 exit 0
191
192 %postun
193 /sbin/ldconfig
194 if [ "$1" -ge "1" ]; then
195         /etc/rc.d/init.d/capi stop >&2
196 fi
197 exit 0
198
199 %files
200 %defattr(644,root,root,755)
201 %doc CHANGES pppdcapiplugin/examples
202 %attr(755,root,root) %{_bindir}/capiinfo
203 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/capiinit
204 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/avmcapictrl
205 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*
206 %attr(754,root,root) %{_initrddir}/capi
207 %{_mandir}/man8/capiinfo.8*
208 %{_mandir}/man8/avmcapictrl.8*
209 %dir %{_datadir}/isdn
210 %dir %{_sysconfdir}/capi
211 %config(noreplace) %verify(not md5 size mtime) %{_sysconfdir}/capi/capi.conf
212 # mi to nie chce dzialac, wypisuje ze brak pliku
213 #%ghost %{_sysconfdir}/capi.conf
214
215 %files devel
216 %defattr(644,root,root,755)
217 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
218 %{_libdir}/lib*.la
219 %{_includedir}/*
220
221 %files static
222 %defattr(644,root,root,755)
223 %{_libdir}/lib*.a
224
225 %files capifax
226 %defattr(644,root,root,755)
227 %attr(755,root,root) %{_bindir}/capifax*
228
229 %files remotecapi
230 %defattr(644,root,root,755)
231 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/rcapid
232
233 %files -n ppp-plugin-capi
234 %defattr(644,root,root,755)
235 %exclude %{_sysconfdir}/drdsl
236 %exclude %{_sysconfdir}/ppp
237 %{_libdir}/pppd/%{ppp_ver}/*
238 %{_mandir}/man8/capiplugin.8*
This page took 0.038488 seconds and 2 git commands to generate.