414aad35de032da7ade134654e2985a3f2f93d7a
[packages/capi4k-utils.git] / capi4k-utils.spec
1 # NOTE: for more recent CAPI utils see isdn4k-utils.spec
2 #
3 # Conditional build:
4 %bcond_with     capifax # capifax has some error and won't build right now
5
6 Summary:        CAPI 2.0 libraries and configuration tools
7 Summary(de.UTF-8):      CAPI 2.0 Werkzeuge für verschiedene ISDN Karten
8 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki i narzędzia konfiguracyjne CAPI 2.0
9 Name:           capi4k-utils
10 Version:        2005.07.18
11 Release:        4
12 License:        GPL v2+
13 Group:          Applications/Communications
14 Source0:        ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/%{name}-2005-07-18.tar.gz
15 # Source0-md5:  c745759b6b3d64e19763727176648cdf
16 Source1:        ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/CHANGES
17 # Source1-md5:  03739a0170eba14f03f7dc7ccc58bba8
18 Source10:       capi.conf
19 Source11:       capi.init
20 Patch0:         %{name}-include.patch
21 Patch1:         %{name}-make.patch
22 Patch2:         %{name}-msg2str_safety.patch
23 Patch3:         %{name}-ppd244.patch
24 Patch4:         %{name}-ppd245.patch
25 Patch5:         %{name}-rcapid.patch
26 Patch6:         %{name}-amd64.patch
27 URL:            ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/
28 BuildRequires:  libtool
29 BuildRequires:  ppp-plugin-devel
30 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.268
31 Requires(post): /sbin/ldconfig
32 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
33 Requires:       rc-scripts
34 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
35
36 %define         ppp_ver         %(awk -F'"' '/VERSION/ { print $2 }' /usr/include/pppd/patchlevel.h 2>/dev/null || echo ERROR)
37
38 %description
39 These are the necessary tools to operate various CAPI 2.0 compatible
40 ISDN adapters.
41
42 In order to use the tools you need to install the appropriate driver
43 for the adapter. Native driver packages for some adapters are provided
44 with the kernel.
45
46 %description -l de.UTF-8
47 Dies sind die notwendigen Grundprogramme um verschiedene CAPI 2.0
48 fähige Geräte und ISDN Karten einzurichten. Für einige Karten müssen
49 Sie zusätzlich entsprechende Treiber installieren.
50
51 %description -l pl.UTF-8
52 W tym pakiecie zawarte są biblioteki współdzielone libcapi20 oraz
53 narzędzia służące do ładowania i konfiguracji sterowników CAPI.
54
55 Aby skorzystać z tych narzędzi potrzebny jest jeszcze odpowiedni
56 sterownik do karty ISDN. Kilka takich sterowników znajduje się już w
57 jądrze.
58
59 %package devel
60 Summary:        Header files for capi development
61 Summary(de.UTF-8):      Kopfdateien zur Entwicklung von CAPI Programmen
62 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe capi
63 Group:          Development/Libraries
64 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
65
66 %description devel
67 This package contains the header files required to develop capi
68 applications.
69
70 %description devel -l pl.UTF-8
71 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe potrzebne do budowania programów
72 korzystających ze sterowników w standardzie CAPI poprzez bibliotekę
73 libcapi.
74
75 %description devel -l de.UTF-8
76 Dieses Paket stellt die Dateien bereit um CAPI Programme zu entwickeln
77 oder neu zu Übersetzen.
78
79 %package static
80 Summary:        Static capi libraries
81 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki capi
82 Group:          Development/Libraries
83 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
84
85 %description static
86 Static versions of capi libraries.
87
88 %description static -l pl.UTF-8
89 Statyczne wersje bibliotek capi.
90
91 %package capifax
92 Summary:        CAPI 2.0 fax tool
93 Summary(de.UTF-8):      CAPI 2.0 Fax Programm
94 Summary(pl.UTF-8):      Proste narzędzia do faksowania wykorzystujący możliwości CAPI 2.0
95 Group:          Applications/Communications
96 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
97
98 %description capifax
99 Native tools for sending and receiving fax with CAPI 2.0.
100
101 HINT: If you intend to use other CAPI 2.0 compliant fax software you
102       do not need to install this package.
103
104 %description capifax -l de.UTF-8
105 Basis Programm zum Senden und Empfangen von Fax mittels CAPI 2.0.
106
107 HINWEIS: Falls Sie andere CAPI 2.0 fähige Faxprogramme einsetzen
108          wollen brauchen Sie dieses Paket nicht installieren.
109
110 %description capifax -l pl.UTF-8
111 Podstawowe programy do wysyłania i odbierania faksów przez CAPI 2.0.
112
113 PORADA: Jeśli zamierzasz korzystać z innego pakietu do obsługi faksów
114         (np. capisuite lub hylafax) to nie potrzebujesz tego pakietu.
115
116 %package remotecapi
117 Summary:        CAPI 2.0 remote tool
118 Summary(de.UTF-8):      CAPI 2.0 Fernsteuerungsprogramm
119 Summary(pl.UTF-8):      Program udostępniający interfejs CAPI 2.0 przez sieć
120 Group:          Applications/Communications
121 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
122
123 %description remotecapi
124 Native tool for remote control (login) with CAPI 2.0.
125
126 ATTENTION: This is extreme BETA.
127            Avoid to install this package.
128
129 %description remotecapi -l de.UTF-8
130 Basis Programm zu Fernsteuerung (Login) mittels CAPI 2.0.
131
132 ACHTUNG: Dieses Programm ist BETA Testsoftware.
133          Vermeiden Sie dieses Paket zu installieren.
134
135 %description remotecapi -l pl.UTF-8
136 Program udostępniający interfejs CAPI 2.0 przez sieć.
137
138 UWAGA: Jest on na razie BETA. Tylko do testów.
139
140 %package -n ppp-plugin-capi
141 Summary:        CAPI plugin for pppd
142 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka CAPI dla pppd
143 Group:          Applications/Communications
144 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
145 Requires:       ppp
146
147 %description -n ppp-plugin-capi
148 CAPI plugin for pppd.
149
150 %description -n ppp-plugin-capi -l pl.UTF-8
151 Wtyczka CAPI dla pppd.
152
153 %prep
154 %setup -q -n %{name}
155 %patch0 -p1
156 %patch1 -p1
157 %patch2 -p0
158 %patch3 -p0
159 %patch4 -p0
160 %patch5 -p1
161 %if "%{_lib}" == "lib64"
162 %patch6 -p1
163 %endif
164
165 cat > .config << END
166 CONFIG_BINDIR='%{_bindir}'
167 CONFIG_SBINDIR='%{_sbindir}'
168 CONFIG_MANDIR='%{_mandir}'
169 CONFIG_AVMCAPICTRL=y
170 CONFIG_LIBDIR='%{_libdir}'
171 %{?with_capifax:CONFIG_CAPIFAX=y}
172 CONFIG_RCAPID=y
173 CONFIG_PPPDCAPIPLUGIN=y
174 END
175
176 install -p %{SOURCE1} .
177
178 %build
179 %{__make} subconfig \
180         CC="%{__cc}"
181
182 %{__make} \
183         CC="%{__cc}"
184         PPPVERSIONS=%{ppp_ver}
185
186 %install
187 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
188
189 %{__make} install \
190         PPPVERSIONS=%{ppp_ver} \
191         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
192
193 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/pppd/{%{ppp_ver},plugins}
194
195 # Firmware goes here - see LSB and kernel 2.6.x ISDN stuff
196 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/isdn
197
198 # install capi configuration file used by capiinit
199 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/capi
200 install %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/capi
201
202 # install capi startup script
203 install -D %{SOURCE11} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/capi
204
205 %clean
206 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
207
208 %post
209 /sbin/ldconfig
210 /sbin/chkconfig --add capi
211 %service capi restart
212
213 %preun
214 if [ "$1" = "0" ]; then
215         %service capi stop
216         /sbin/chkconfig --del capi
217 fi
218
219 %postun -p /sbin/ldconfig
220
221 %files
222 %defattr(644,root,root,755)
223 %doc CHANGES pppdcapiplugin/examples
224 %attr(755,root,root) %{_bindir}/capiinfo
225 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/avmcapictrl
226 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/capiinit
227 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcapi20.so.*.*
228 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libcapi20.so.3
229 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/capi
230 %{_mandir}/man8/avmcapictrl.8*
231 %{_mandir}/man8/capiinfo.8*
232 %dir %{_datadir}/isdn
233 %dir %{_sysconfdir}/capi
234 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/capi/capi.conf
235
236 %files devel
237 %defattr(644,root,root,755)
238 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcapi20.so
239 %{_libdir}/libcapi20.la
240 %{_includedir}/capi20.h
241 %{_includedir}/capicmd.h
242 %{_includedir}/capiutils.h
243
244 %files static
245 %defattr(644,root,root,755)
246 %{_libdir}/libcapi20.a
247 %{_libdir}/libcapi20dyn.a
248
249 %if %{with capifax}
250 %files capifax
251 %defattr(644,root,root,755)
252 %attr(755,root,root) %{_bindir}/capifax
253 %attr(755,root,root) %{_bindir}/capifaxrcvd
254 %endif
255
256 %files remotecapi
257 %defattr(644,root,root,755)
258 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/rcapid
259
260 %files -n ppp-plugin-capi
261 %defattr(644,root,root,755)
262 %exclude %{_sysconfdir}/drdsl
263 %exclude %{_sysconfdir}/ppp
264 %attr(755,root,root) %{_libdir}/pppd/plugins/capiplugin.so
265 %attr(755,root,root) %{_libdir}/pppd/plugins/userpass.so
266 %{_mandir}/man8/capiplugin.8*
This page took 0.127562 seconds and 2 git commands to generate.