- added docs to main package
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
CommitLineData
170a6c18
JR
1Summary: Objective Caml Preprocessor
2Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla
3Name: camlp5
4Version: 5.11
5Release: 0.1
6License: distributable
7Group: Development/Languages
8Source0: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
9# Source0-md5: 26d69abd669c5fda43dbf35074debc81
10Source1: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-%{version}.pdf
11# Source1-md5: 57cf4eb162568d9b755e8120a1b82d43
170a6c18
JR
12URL: http://caml.inria.fr/
13BuildRequires: db-devel >= 4.1
14Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
15BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17%description
18Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
19tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
20syntax of the language (quotations, syntax extensions).
21
22Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
23user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
24provided, named revised, because it tries to fix some small problems
25of the normal syntax.
26
27Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
28revised one. It is therefore always possible to have a version of your
29sources compilable by the Objective Caml compiler without
30preprocessing.
31
32%description -l pl.UTF-8
33Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
34składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
35języka (cytowania, rozszerzenia).
36
37Camlp4 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
38definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
39składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
40występujące w składni oryginalnej.
41
42Camlp4 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
43poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
44składni na drugą.
45
46%package doc-html
47Summary: Objective Caml Preprocessor - HTML documentation
48Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML
49Group: Development/Languages
50
51%description doc-html
52Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
53
54%description doc-html -l pl.UTF-8
55Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
56
57%prep
58%setup -q
6b574e5a 59cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
170a6c18
JR
60
61%build
170a6c18 62./configure \
170a6c18 63 -bindir %{_bindir} \
6b574e5a 64 -libdir %{_libdir}/ocaml \
170a6c18 65 -mandir %{_mandir}/man1 \
6b574e5a 66 -transitional
170a6c18 67
6b574e5a
JR
68%{__make} -j1 world.opt
69%{__make} -j1 -C doc/htmlp
170a6c18
JR
70
71%install
72rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
170a6c18
JR
73
74%{__make} install \
75 BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
6b574e5a 76 LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml \
170a6c18
JR
77 MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
78
170a6c18 79# broken build system
6b574e5a
JR
80for f in camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.1 ocpp5.1 \
81 camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 mkcamlp5.opt.1 ; do
82 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
83 echo '.so camlp5.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
170a6c18
JR
84done
85
86%clean
87rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
88
89%files
90%defattr(644,root,root,755)
fd602860 91%doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
6b574e5a
JR
92%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
93%{_libdir}/ocaml/%{name}
94%{_mandir}/man1/*
170a6c18
JR
95
96%files doc-html
97%defattr(644,root,root,755)
6b574e5a 98%doc doc/html/*
This page took 0.092849 seconds and 4 git commands to generate.