fe7bb72d7f92170e044fbe5d9c2929c997f97431
[packages/calc.git] / calc.spec
1 #
2 # TODO: some unpackaged libs, should we pack them as ghosts?
3 #
4 %bcond_without  tests
5 Summary:        Arbitrary precision calculator
6 Summary(pl.UTF-8):      Kalkulator operujący na liczbach z dowolną dokładnością
7 Name:           calc
8 Version:        2.12.4.3
9 Release:        2
10 License:        LGPL v2.1+
11 Group:          Applications/Math
12 Source0:        http://www.isthe.com/chongo/src/calc/%{name}-%{version}.tar.bz2
13 # Source0-md5:  d95dccde71cc8d920af0f8375e85e9c8
14 Source1:        %{name}.desktop
15 Patch0:         %{name}-ppc.patch
16 URL:            http://www.isthe.com/chongo/tech/comp/calc/
17 BuildRequires:  readline-devel >= 4.2
18 BuildRequires:  sed >= 4.0
19 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21 %description
22 Calc is arbitrary precision arithmetic system that uses a C-like
23 language. Calc is useful as a calculator, an algorithm prototyped and
24 as a mathematical research tool. It comes with a rich set of
25 mathematical, programmatic and stdio functions.
26
27 %description -l pl.UTF-8
28 Calc jest systemem arytmetycznym o nieograniczonej dokładności,
29 używającym języka podobnego do C. Calc jest przydatny jako kalkulator,
30 narzędzie do testowania algorytmów i do badań matematycznych. Do
31 samego programu dołączony jest bogaty zestaw funkcji bibliotecznych -
32 matematycznych, programistycznych i funkcji wejścia/wyjścia
33
34 %package devel
35 Summary:        Calc header files and static libraries
36 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe i biblioteki statyczne Calca
37 Group:          Development/Libraries
38 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
39 Obsoletes:      calc-static
40
41 %description devel
42 These header files and static libraries are neccessary to build
43 programs using Calc math libraries. These libraries contain a set of
44 Calc functions to use in other applications.
45
46 %description devel -l pl.UTF-8
47 Te pliki nagłówkowe i biblioteki statyczne są niezbędne przy budowaniu
48 programów wykorzystujących biblioteki matematyczne Calca. Biblioteki
49 te zawierające zbiór funkcji Calca do wykorzystania we własnych
50 programach.
51
52 %prep
53 %setup -q
54 %patch0 -p1
55
56 %build
57 %{__make} -j1 \
58         LCC="%{__cc}" \
59         DEBUG="%{rpmcflags}" \
60         USE_READLINE=-DUSE_READLINE \
61         READLINE_LIB="-lreadline -lhistory" \
62         READLINE_INCLUDE=%{_includedir} \
63         SCRIPTDIR=%{_datadir}/calc/cscript
64
65 %{?with_tests:%{__make} check}
66
67 %install
68 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
69
70 %{__make} install \
71         LIBDIR=%{_libdir} \
72         T=$RPM_BUILD_ROOT \
73         SCRIPTDIR=%{_datadir}/calc/cscript
74
75 install -D %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}/%{name}.desktop
76
77 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/calc/README
78
79 find $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/calc -type f | \
80        xargs %{__sed} -i -e 's|#!/usr/local/bin/calc|#!%{_bindir}/calc|g'
81
82 %clean
83 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
84
85 %post   -p /sbin/ldconfig
86 %postun -p /sbin/ldconfig
87
88 %files
89 %defattr(644,root,root,755)
90 # COPYING is not just LGPL text, only some explanations
91 %doc BUGS CHANGES COPYING README
92 %attr(755,root,root) %{_bindir}/calc
93 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcalc.so.*.*.*.*
94 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcustcalc.so.*.*.*.*
95 %{_datadir}/calc
96 %{_desktopdir}/calc.desktop
97 %{_mandir}/man1/calc.1*
98
99 %files devel
100 %defattr(644,root,root,755)
101 %doc LIBRARY
102 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcalc.so
103 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcustcalc.so
104 %{_includedir}/calc
This page took 0.172074 seconds and 2 git commands to generate.