181154aabf96b14309054630841c045bc40fea8f
[packages/calc.git] / calc.spec
1 #
2 # TODO: some unpackaged libs, should we pack them as ghosts?
3 #
4 Summary:        Arbitrary precision calculator
5 Summary(pl.UTF-8):      Kalkulator operujący na liczbach z dowolną dokładnością
6 Name:           calc
7 Version:        2.12.4.0
8 Release:        2.1
9 License:        LGPL v2.1+
10 Group:          Applications/Math
11 Source0:        http://www.isthe.com/chongo/src/calc/%{name}-%{version}.tar.bz2
12 # Source0-md5:  2ef56695837c6e501ca80b64e0be0db6
13 Source1:        %{name}.desktop
14 Patch0:         %{name}-ppc.patch
15 URL:            http://www.isthe.com/chongo/tech/comp/calc/
16 BuildRequires:  readline-devel >= 4.2
17 BuildRequires:  sed >= 4.0
18 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
19
20 %description
21 Calc is arbitrary precision arithmetic system that uses a C-like
22 language. Calc is useful as a calculator, an algorithm prototyped and
23 as a mathematical research tool. It comes with a rich set of
24 mathematical, programmatic and stdio functions.
25
26 %description -l pl.UTF-8
27 Calc jest systemem arytmetycznym o nieograniczonej dokładności,
28 używającym języka podobnego do C. Calc jest przydatny jako kalkulator,
29 narzędzie do testowania algorytmów i do badań matematycznych. Do
30 samego programu dołączony jest bogaty zestaw funkcji bibliotecznych -
31 matematycznych, programistycznych i funkcji wejścia/wyjścia
32
33 %package devel
34 Summary:        Calc header files and static libraries
35 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe i biblioteki statyczne Calca
36 Group:          Development/Libraries
37 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
38 Obsoletes:      calc-static
39
40 %description devel
41 These header files and static libraries are neccessary to build
42 programs using Calc math libraries. These libraries contain a set of
43 Calc functions to use in other applications.
44
45 %description devel -l pl.UTF-8
46 Te pliki nagłówkowe i biblioteki statyczne są niezbędne przy budowaniu
47 programów wykorzystujących biblioteki matematyczne Calca. Biblioteki
48 te zawierające zbiór funkcji Calca do wykorzystania we własnych
49 programach.
50
51 %prep
52 %setup -q
53 %patch0 -p1
54
55 %build
56 %{__make} -j1 \
57         LCC="%{__cc}" \
58         DEBUG="%{rpmcflags}" \
59         USE_READLINE=-DUSE_READLINE \
60         READLINE_LIB="-lreadline -lhistory" \
61         READLINE_INCLUDE=%{_includedir} \
62         SCRIPTDIR=%{_datadir}/calc/cscript
63
64 %install
65 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
66
67 %{__make} install \
68         LIBDIR=%{_libdir} \
69         T=$RPM_BUILD_ROOT \
70         SCRIPTDIR=%{_datadir}/calc/cscript
71
72 install -D %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}/%{name}.desktop
73
74 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/calc/README
75
76 find $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/calc -type f | \
77        xargs %{__sed} -i -e 's|#!/usr/local/bin/calc|#!%{_bindir}/calc|g'
78
79 %clean
80 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
81
82 %post   -p /sbin/ldconfig
83 %postun -p /sbin/ldconfig
84
85 %files
86 %defattr(644,root,root,755)
87 # COPYING is not just LGPL text, only some explanations
88 %doc BUGS CHANGES COPYING README
89 %attr(755,root,root) %{_bindir}/calc
90 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcalc.so.*.*.*.*
91 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcustcalc.so.*.*.*.*
92 %{_datadir}/calc
93 %{_desktopdir}/calc.desktop
94 %{_mandir}/man1/calc.1*
95
96 %files devel
97 %defattr(644,root,root,755)
98 %doc LIBRARY
99 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcalc.so
100 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libcustcalc.so
101 %{_includedir}/calc
This page took 0.103834 seconds and 2 git commands to generate.