- tabs in preamble
[packages/autorpm.git] / autorpm.spec
1 %include        /usr/lib/rpm/macros.perl
2 Summary:        RPM Auto-Installer or FTP Mirrorer
3 Summary(pl.UTF-8):      Automatyczny instalator i mirror FTP pakietów rpm
4 Name:           autorpm
5 Version:        3.3.3
6 Release:        0.2
7 License:        GPL
8 Group:          Applications/System
9 Source0:        ftp://ftp.kaybee.org/pub/linux/%{name}-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  7d81dd57443223a184694378ab72b57b
11 Source1:        %{name}-pld-updates.conf
12 Source2:        %{name}-pld-updates
13 Patch0:         %{name}-config.patch
14 URL:            http://www.kaybee.org/~kirk/html/linux.html
15 BuildRequires:  rpm-perlprov
16 Requires:       /bin/rpm
17 Requires:       whiptail
18 # any reason for whiptail being duplicate? should be mentioned here.
19 Requires:       /bin/mail
20 Requires:       /usr/bin/whiptail
21 BuildArch:      noarch
22 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
23
24 %description
25 AutoRPM is a program that can do any combination of the following:
26 mirror RPMs from an FTP site, keep installed RPMs consistent with an
27 FTP site or local directory, and keep installed RPMs in a cluster or
28 network of systems consistent. It is highly flexible and even contains
29 a very nice, menu-driven Interactive-Install mode.
30
31 %description -l pl.UTF-8
32 AutoRPM jest programem, który może wykonywać dowolną kombinację
33 następujących czynności: mirrorowanie pakietów rpm z podanego adresu
34 serwera FTP, aktualizowanie bazy zainstalowanych pakietów względem
35 zawartości serwera FTP lub katalogu lokalnego. Autorpm jest dość łatwo
36 konfigurowalny i posiada dość duże możliwości. Można go używać w
37 trybie wsadowym i interakcyjnym gdzie posiada dość przyjemny
38 interfejs.
39
40 %prep
41 %setup -q
42 %patch0 -p1
43
44 %install
45 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
46 install -d $RPM_BUILD_ROOT{/etc/cron.daily,%{_mandir}/man{5,8},%{_sbindir}} \
47         $RPM_BUILD_ROOT{/var/spool/autorpm,%{_sysconfdir}/autorpm.d/pools} \
48         $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/autorpm.d/addons
49
50 install autorpm.pl                                      $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}/autorpm
51 install autorpm.d/sample_configs/autorpm.conf-sample    $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/autorpm.d/autorpm.conf
52
53 install man/autorpm.conf.5      $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man5
54 install man/autorpm.8           $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man8
55 install %{SOURCE1}              $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/autorpm.d/pld-updates.conf
56 install %{SOURCE2}              $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/autorpm.d/pools/pld-updates
57
58 sed  -e "s=/bin/bash=/bin/sh=" autorpm.cron > $RPM_BUILD_ROOT/etc/cron.daily/autorpm
59
60 %clean
61 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
62
63 %files
64 %defattr(644,root,root,755)
65 %doc docs/{README,CREDITS,queue.format} project/{CHANGES,TODO} autorpm.d/support/{tips,introduction.txt}
66 %doc autorpm.d/sample_configs
67 %{_mandir}/man[58]/*
68 %defattr(640,root,root,750)
69 %dir /var/spool/autorpm
70 %dir %{_sysconfdir}/autorpm.d
71 %dir %{_sysconfdir}/autorpm.d/pools
72 %dir %{_sysconfdir}/autorpm.d/addons
73 %config(missingok) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/autorpm.d/autorpm.conf
74 %config(missingok) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/autorpm.d/pld-updates.conf
75 %config(missingok) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/autorpm.d/pools/pld-updates
76
77 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/autorpm
78 %attr(750,root,root) /etc/cron.daily/autorpm
This page took 0.05734 seconds and 3 git commands to generate.