-new, STBR.
[packages/autorespond.git] / autorespond.spec
1 Summary:        Simple autoresponder for qmail
2 Summary(pl):    Prosty autoresponder dla qmaila
3 Name:           autorespond
4 Version:        2.0.2
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Group:          Applications/Networking
8 Group(de):      Applikationen/Netzwerkwesen
9 Group(pl):      Aplikacje/Sieciowe
10 Source0:        http://www.inter7.com/devel/%{name}-%{version}.tar.gz
11 URL:            http://inter7.com/qmailadmin/
12 Requires:       qmail
13 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
14
15 %description
16 Mail is sent to help@my-company.com. An automatically generated
17 response is sent back to the user with an address of
18 "help@my-company.com". You can set the envelope sender to an empty
19 string. However, some programs will parse the message for the "From:"
20 field and send an autoresponse back to it. It is received at your
21 autoresponder, and you now have a mail loop.
22
23 This autoresponder also catches some other simple situations such as
24 mail from a mailer-daemon, empty envelope sender, bulk precedence
25 headers, etc.
26
27 %description -l pl
28 Scenariusz: poczta jest wysy³ana pod adres pomoc@moja-firma.com.
29 Automatycznie przygotowana odpowied¼ jest wysy³ana nadawcy z tego
30 w³a¶nie adresu. Mo¿esz równie¿ ustawiæ pusty adres nadawcy. Jednak
31 pamiêtaj, ¿e niektóre programy sprawdzaj± ten adres nadawcy, i je¿eli
32 jest on pusty, list mo¿e siê odbiæ, powoduj±c pêtlê.
33
34 Autoresponder sprawdza siê równie¿ w innych sytuacjach, takich jak:
35 listy od programu pocztowego, generowanie pustych nag³ówków koperty,
36 masowe pierwszeñstwo nag³ówków, itp.
37
38 %prep
39 %setup -q
40
41 %build
42 %{__make} CFLAGS="%{rpmcflags} -D_REENTRANT"
43
44 %install
45 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
46 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
47
48 install %{name} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
49
50 gzip -9nfr README help_message qmail-auto
51
52 %clean
53 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
54
55 %files
56 %defattr(644,root,root,755)
57 %doc *.gz
58 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
This page took 0.063547 seconds and 3 git commands to generate.