- 2.8 version, support gtk2!
authorhavner <havner@pld-linux.org>
Sun, 11 Jul 2004 23:13:00 +0000 (23:13 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- NFY, patches needs to bo converted, I'll do it tommorow

Changed files:
    aumix-gtk.spec -> 1.39

aumix-gtk.spec

index ab5038f3d4afdab684493340d343afd03cb3d094..1162d1a77eaf77d649a6f93a1e1ce821c574e6b1 100644 (file)
@@ -6,12 +6,12 @@ Summary(pl):  Mikser audio bazuj
 Summary(ru):   áÕÄÉÏ ÍÉËÛÅÒ ÎÁ ÂÁÚÅ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ curses É gtk+
 Summary(uk):   áÕĦϠͦËÛÅÒ, ÂÁÚÏ×ÁÎÉÊ ÎÁ Â¦ÂÌÉÏÔÅæ curses ¦ gtk+
 Name:          aumix-gtk
-Version:       2.7
-Release:       16
+Version:       2.8
+Release:       1
 License:       GPL
 Group:         Applications/Sound
-Source0:       http://www.jpj.net/~trevor/aumix/aumix-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5: 84ecc331bf6d86d3ac925590fee83af7
+Source0:       http://www.jpj.net/~trevor/aumix/aumix-%{version}.tar.bz2
+# Source0-md5: dc3fc7209752207c23e7c94ab886b340
 Source3:       %{name}.desktop
 Source4:       aumix.png
 Patch0:                aumix-home_etc.patch
@@ -22,7 +22,7 @@ BuildRequires:        autoconf
 BuildRequires: automake
 BuildRequires: gettext-devel
 BuildRequires: gpm-devel
-BuildRequires: gtk+-devel >= 1.2.0
+BuildRequires: gtk+2-devel
 BuildRequires: ncurses-devel >= 5.0
 Provides:      aumix
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
@@ -66,9 +66,9 @@ poziom sygna
 
 %prep
 %setup -q -n aumix-%{version}
-%patch0 -p1
-%patch1 -p1
-%patch2 -p1
+#%patch0 -p1
+#%patch1 -p1
+#%patch2 -p1
 
 %build
 #rm -f missing acinclude.m4
This page took 0.160021 seconds and 4 git commands to generate.